Main Menu
User Menu

Komodor

Commodore

Kommodore

Česky: Komodor
English: Commodore
Deutsch: Kommodore
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Komodor
Link to the Dictionary Entry Commodore
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
28.01.1939 Dönitz, Karl

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Komodor-t241800#668748Verze : 2
MOD