Main Menu
User Menu

Divizní komisař

Division Commissar

Дивизионный комиссар

Česky: Divizní komisař
English: Division Commissar
По-русски: Дивизионный комиссар
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Komisař
Link to the Dictionary Entry Commissar
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Divizni-komisar-t243296#672220Verze : 1
MOD