Ruské legie zblízka

Autor: Martin Motyka 🕔︎︎ 👁︎ 18.132

Závěr

Zpracování historie čsl. legií v Rusku se od 30. let tohoto století soustředilo převážně na vojenské a politické otázky jejich existence. Prakticky mimo zájem historiků zůstávala pestrá a různorodá škála dalších možných úhlů pohledu na tuto problematiku. Tématicky jednotvárný výklad zpracování však příliš nepřispívá k růstu hlubšího zájmu o studium historie čsl. legií.

Tato diplomová práce se proto zaměřila právě na problémy, které dosavadní jednorozměrný obraz čsl. legií významně doplňují a podávají celistvější pohled na jejich dlouhodobé působení mimo vlast. Soustředila se na problémy dějin ruských legií z hlediska těch témat, která pod vlivem dějinných událostí odlišovala ruské legie od jiných tehdejších pravidelných armád. Namísto tradičního vojensko-politického výkladu se práce věnovala hlavně otázkám vnitřních poměrů v čsl. vojsku a jejich působení na jeho pravidelný chod. Hlavní pozornost byla soustředěna problematice vojenských pravidel a řádů a vlivu jejich ustanovení na vývoj profesních a mezilidských vztahů v armádě. Práce se v nemalé míře zabývala také problémy materiálního a technického zajištění vojska a jeho rozsáhlými kulturními aktivitami. Ve většině případů tedy šlo o témata, která byla až dosud historiky opomíjena nebo zmiňována pouze okrajově.

Reklama

Přes svou často velice malou spojitost s bojovými akcemi legií lze s jistotou tvrdit, že všechny zmiňované oblasti větší či menší měrou ovlivňovaly celkovou náladu ve vojsku a přispívaly k výsledkům bojových akcí. Taková spojitost je nejvíce patrná v oblasti zásobování a technického zajištění, které vytvářely materiální a technické podmínky pro spolehlivou vojenskou činnost. Psychická pohoda vojska se stala významným faktorem, který zásadně ovlivňoval vojenské úspěchy legií. Zde vedle dobrého hmotného zázemí vzrostl význam kulturních, osvětových a sportovních aktivit, který je však z tohoto hlediska jen těžko měřitelný. Podobně abstraktní hodnotou tvoří také důvěra vojáků v uchování hodnoty vkladů ve Vojenské spořitelně nebo pravidelné poštovní spojení s domovem. S jistotou však lze tvrdit, že všechny zmiňované oblasti ve své veliké provázanosti významně přispěly, přes všechny peripetie a zvraty, ke zdárnému překonání všech nástrah bolševické revoluce i ruské konzervativní reakce a k následnému slavnému návratu do svobodné vlasti.

Ve zpracovávaném materiálu se objevila řada zajímavých témat, která jsou často známa ve spojení s jinými, známějšími souvislostmi. Mezi ně patří například vliv výrazného zvýšení početního stavu čsl. vojska na změnu dosavadních vojenských a správních priorit, která se odrazila ve všech oblastech jeho každodenního života. Jako neznámé mohou také působit hlavně některé poznatky z technické a zásobovací oblasti, což však souvisí hlavně s malou pozorností, která byla tomuto tématu dosud věnována. V souvislosti s dosavadním přístupem k legionářské problematice může překvapivě působit i výklad rozsáhlé kulturní a publikační aktivity vojska. Vedle nesporného kulturního a duševního přínosu pro čsl. dobrovolníky pak může zvlášť zajímavě vyznít i propagační a ideový význam, který byl s těmito aktivitami také spojen.

Cílem této práce nebylo podat podrobný statistický přehled poměrů v ruských legiích. Její obsah by však mohl inspirovat k dalšímu bádání které by nepochybně dále zpracovaná témata zajímavě doplnilo. Široké možnosti skýtají hlavně hospodářská a kulturní témata, která mapují rozsáhlé aktivity jak na úrovni celého vojska, tak jednotlivých pluků, či rot. V těchto oblastech tak stále zůstává veliký prostor pro další historické studium. Podrobné zpracování nastolených témat však bohužel dosud naráží na problémy se zpřístupněním některých nedostupných archivních materiálů, které by mohly dosavadní poznatky vhodně doplnit a rozšířit.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více