K problematice „nárokových“ medailí československých legionářů

Autor: Ing. Jan Sehnal / seh1 🕔︎︎ 👁︎ 16.187

Květoslav Growka

Českoslovenští legionáři dostávali tři základní druhy vyznamenání. Nejcennějším byl pochopitelně Válečný kříž udělovaný prvořadě za konkrétní projev hrdinství. Do roku 1934 ho ministerstvo národní obrany udělilo 6613 osobám.1 Pomiňme přitom výjimečnou Medaili Jana Žižky z Trocnova a Řád sokola. Další dvě dekorace mohli legionáři obdržet na požádání, byl na ně právní nárok. Ve srovnání s projevy prvorepublikové státní ideologie, která legionáře glorifikovala, je překvapením, že většina legionářů o medaili „na příděl“ nestála.

Reklama

Příslušníci legií totiž nebyli jednolitou skupinou, dělili se podle zákona č. 462/1919 Sb. na legionáře z doby před 28. říjnem 1918 - de iure - a na další – de facto -, kteří měli problém dokázat legionářský statut (i s nimi bylo pak registrováno celkem 109.590 osob). Další atomizace, včetně typických šarvátek a politikaření, byla vyvolána světonázorovými rozdíly, politickou orientací a zejména sociálním postavením po „opožděném“ návratu do vlasti.

Z přiložené tabulky je zřejmé, že k danému datu si o Revoluční medaili požádal jen asi každý šestý legionář. Obdobně to lze vysledovat i u Medaile vítězství.

legie počet Revoluční m. M. vítězství
Rusko 60.109 10.270 ?
Francie 9.368 1.676 ?
Itálie 19.211 3.000 ?
celkem 88.6882 14.946 15.0893

Abychom dokladovali, jak probíhal proces udělování těchto medailí, obraťme se v opise ke konkrétnímu dokumentu.4

MINISTERSTVO NÁRODNÍ OBRANY

Č. j. 51.736 pres.vyzn./24
V Praze 11. března 1924

Pan
Inž. František H a v l á t k o npor. v zál.
T. č. úředník tech. fin. kontroly N e š t o m i c e u Ústí n/L.

Reklama

Ministerstvo národní obrany zasílá „Československou revoluční medaili“ s dekretem číslo 12685, udělenou Vám podle 3. č. stanov k této medailli.
Stanovenou částku 10,- zašlete přiloženou složenkou pošt. spořitelny.
Zároveň se Vám zasílá italská medaille „Fattiche di guerra“s dekretem čís. 10313.
K úhradě expedičních výloh zašlete částku 2,- Kč.
Jako legionář máte nárok na udělení „Medaille vítězství“. Na tuto nutno podati ve smyslu stanov řádně vyplněnou přihlášku /její formulář za poplatek 1,- Kč přikládáme/ a zaslati stanovenou taxu 10,- Kč.

2 medaille
2 dekrety

Referent:
Mjr. (podpis nečitelný)

přihláška složenka

Můžeme představit i osobu nositele. František Havlátko se narodil v r. 1898 v Křešťovicích, okres Písek. Po absolvování gymnázia byl 9. 5. 1916 odveden do armády a jako jednoroční dobrovolník zařazen k 11. pěšímu pluku. Po výcviku u náhradní roty byl v hodnosti svobodníka zařazen do činné služby v 35. pěším pluku, s nímž prodělával válečné tažení.

Během služby byl postupně povyšován, až 1. 2. 1918 dosáhl hodnosti poručíka. Dne 16. září 1918 při útoku u Soldi Per. padl do italského zajetí, z něhož se záhy dostal, jako tisíce jiných, do rodících se československých legií. Za službu v rakousko-uherské armádě byl v hodnosti šikovatele vyznamenán bronzovou medailí Za statečnost (16. 10. 1917) a Karlovým vojenským křížem (6. 11. 1917). Účastnil se bojů legií v Itálii a po návratu domů byl demobilizován a pokračoval ve studiích. 1. ledna 1922 byl povýšen do hodnosti nadporučíka v záloze a přeložen do skupiny důstojníků technické zbrojní služby v divizní zbrojnici. 1. ledna 1938 byl pak povýšen do hodnosti kapitána. Za službu v legiích obdržel již zmíněnou Revoluční medaili (11. 3. 1924) a Medaili vítězství (8. 4. 1924, č. 7179). Byl nositelem obou italských pamětních medailí – na světovou válku (23. 9. 1922) a Za sjednocení Itálie (19.1.1922).

Z výše uvedeného plyne též slabost dosavadního faleristického bádání, které věnuje malou pozornost okolnostem udělování vyznamenání. Tento příspěvek si proto klade za cíl vyzvat ke sbírání a publikování dokladů, které provázely celý proces udělování vyznamenání, počínaje návrhy a konče jeho převzetím.

Poznámky:

  1. Michl, Jan: Legionáři a Československo. Naše vojsko, Praha 2009, s. 11.
  2. Vojenský historický archiv, fond Kancelář čsl. legií, karton 26, Statistika čs. zahraničního vojska k 30. 12. 1934.
  3. V tom je započítáno 1.000 medailí určených pro legionáře v USA.
  4. Soukromá sbírka.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více