Role Evropské unie v izraelsko-palestinském mírovém procesu

Autor: Bc. Lucie Svobodová 🕔︎︎ 👁︎ 8.402

Úvod

Konflikt mezi Izraelci a Palestinci, který se táhne již několik desetiletí, je jedním z nejzávažnějších světových konfliktů. Ačkoliv byl v posledních letech zastíněn válkami v Afghánistánu a Iráku a některými dalšími vojenskými střety, zůstává jeho vyřešení nezbytně nutnou podmínkou pro nastolení míru v oblasti Blízkého východu, která má strategický význam pro většinu západního světa. A nejsou to pouze zdejší zdroje nerostných surovin, díky kterým se k oblasti upíná zájem mezinárodního společenství. Stát Izrael reprezentuje ostrůvek západní kultury situovaný do odlišného kulturního prostředí, což je spolu s náboženstvím, které sdílí s mnoha obyvateli Evropy i USA, zdrojem sympatií, které k němu západ chová. I jeho význam jako strategického bezpečnostního partnera hraje v podpoře svou roli. Na druhou stranu potřeba západní civilizace žít v míru a spolupráci s velmi početným arabským světem, který se sice odlišuje kulturou, ale který se nachází v našem sousedství, je motivací pro hledání takového řešení, jež bude vyhovovat oběma stranám.

Všechny tyto skutečnosti si uvědomují i evropské státy. Ty sice dlouhou dobu nebyly jak z důvodu rozdílných historických vazeb, tak kvůli specifickým národním zájmům schopné zaujmout k problematice jednotný postoj, nakonec ale dokázaly najít průsečík ve svých názorech. Po zavedení Společné zahraniční a bezpečnostní politiky již EU (až na některé konkrétní případy) vystupuje při řešení problematiky jednotně. Evropská unie je jedním ze čtyř členů tzv. Kvartetu – mezinárodního uskupení, které se pokouší najít řešení v otázce blízkovýchodního konfliktu.

Reklama

Cílem bakalářské práce je poskytnout pohled na činnost Evropské unie při řešení izraelsko-palestinského konfliktu, zhodnotit její přínos a upozornit na některé nedostatky, které její aktivita má.

V první kapitole práce je stručně nastíněna historie angažovanosti evropských států v konfliktu, a to už od jeho počátku. Vypíchnuty jsou nejdůležitější momenty, ovšem bez zacházení do detailů. Tato fakta mají tvořit jakýsi úvod do problematiky a umožnit čtenáři zorientovat se v podrobnějších analýzách aktuálního dění, které následují.

Stěžejní částí práce je pokus o rozbor aktuální činnosti EU v oblasti. Evropská unie spolupracuje s okolními státy jak na úrovni bilaterální, tak v rámci multilaterálních projektů. Unijní vztahy se Státem Izrael, jakož i s Palestinskou samosprávou, popisuje druhá kapitola práce. Vychází především z originálních dokumentů EU a snaží se je přinášet v rámci politických a ekonomických souvislostí světového dění.

Třetí kapitola je analýzou nejaktuálnějšího dění. Zabývá se obdobím od prosince 2009, kdy Rada EU vydala jeden ze svých zásadních dokumentů, v němž detailně definuje svůj postoj k blízkovýchodnímu mírovému procesu. Dále přináší přehled událostí roku 2010, na které nahlíží jak z pohledu oficiálních stanovisek a dokumentů vydaných EU, tak z pohledu zpravodajství uznávaných mezinárodních zpravodajských organizací, jako je například BBC, CNN či Reuters. Je zřejmé, že tyto zdroje jsou zatížené svou jednostranností respektive žurnalistickým žargonem, nicméně jsou jedinými zdroji informací, které lze v případě aktuálního dění nalézt, a je nepochybné, že při oproštění se od výše zmíněných nedostatků je na jejich pozadí možné odhalit informace nabízející objektivní obraz reálného dění.

Do třetí kapitoly je zahrnuta i podkapitola, která se zabývá arabskými revolucemi z počátku roku 2011. Tyto události jsou zajímavým a neočekávaným převratem v dění v arabském světě a není sporu o tom, že budou mít dopad na izraelsko-arabský a spolu s ním i na izraelsko-palestinský konflikt. V práci jsou prezentovány některé hypotézy ohledně konkrétní podoby tohoto dopadu. Zřejmé ale je, že se jedná o události, které je velmi nesnadné předvídat, a proto jejich reálný vliv a význam ukáže až budoucnost.

Poslední kapitola práce přichází s dalším výhledem do budoucna. Zabývá se problémy, jako je pozice hnutí Hamás či ekonomická situace v regionu. V poslední podkapitole přináší doporučení pro budoucí činnost EU tak, jak vyplynula z analýzy dokumentů a zpráv v předcházejícím textu. Neomezuje se jen na kritiku Unie, ale zmiňuje i ty kroky v její aktivitě, které je třeba ocenit. Ne všechny reálné motivace činnosti EU a jejich členských států jsou ovšem vnějšímu pozorovateli zřejmé, a proto je otázkou, zda má Evropská unie skutečně zájem v některých konkrétních oblastech svou činnost zlepšit.

Reklama

Bakalářská práce předpokládá čtenáře seznámeného s hlavními rysy izraelsko- palestinského a izraelsko-arabského konfliktu a znalého jeho historického pozadí. V práci nejsou popisovány vojenské konflikty mezi zúčastněnými stranami, jakož ani jejich příčiny a důsledky. Znalost těchto dějinných událostí je ovšem nutná pro správné pochopení některých uváděných faktů.

Poznámky k terminologii:

V práci je plošně používán výraz Izrael ve smyslu Stát Izrael, a to jak ze stylistických důvodů, tak proto, že to takto koresponduje s terminologií evropských dokumentů.

Pro popis událostí, které jsou datovány před rok 1993, je v práci používán termín „Evropské společenství (ES)“, pro činnost po roce 1993 je hovořeno o „Evropské unii (EU)“. Za předěl je považováno podepsání tzv. Maastrichtské smlouvy (oficiálně Smlouvy o Evropské unii), která pojem „Evropská unie“ oficiálně zavedla.

V práci se bylo nutné vypořádat se skutečností, že u názvů většiny dokumentů, na které je v textu odkazováno, neexistuje oficiální překlad do češtiny. Problém byl řešen pro každý dokument individuálně, s ohledem na kontext, stylistiku i významovou logiku. Proto jsou názvy některých dokumentů či orgánů uváděny v angličtině, zatímco jiné jsou přeloženy do češtiny.

Seznam použitých zkratek

BBC - British Broadcasting Corporation
CNN - Cable News Network
ČR - Česká republika
EMUNI - Euro-středomořská univerzita (Euro-Mediterranean University)
EP - Evropský parlament
EPS, ENP - Evropská politika sousedství (European Neighbourhood Policy)
ES - Evropské společenství
EU - Evropská unie
EUROMED - Euro-středomořské partnerství (Euro-Mediterranean Partnership)
GATT - Všeobecná dohoda o clech a obchodu (General Agreement on Tariffs and Trade)
LAS - Liga arabských států
OOP - Organizace pro osvobození Palestiny
OSN, UN - Organizace spojených národů (United Nations)
PEGASE - Palestinsko-evropský mechanismus řízení socioekonomické pomoci (Mécanisme Palestino-Européen de Gestion de l'Aide Socio- Economique)
RB OSN - Rada bezpečnosti OSN
SSSR - Svaz sovětských socialistických republik
TIM - Dočasný mezinárodní mechanismus (Temporary International Mechanism)
UNRWA - Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)
USA - Spojené státy americké (United States of America)
VR, HR - Vysoký reprezentant (High Representative)
WTO - Světová obchodní organizace (World Trade Organization)

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více