Main Menu
User Menu
Reklama

Izraelsko-palestinský konflikt a jeho mezinárodně-politické souvislosti : Úvod

Autor : 🕔23.05.2010 📕15.800
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 1.1.2023 : 28.009,- Kč
♡ Chci přispět

Konflikt mezi Izraelci a Palestinci, na rozdíl od mnohých tvrzení, je záležitostí moderní éry. Jak islám, tak judaismus mají mnohé společné rysy a prvky. Mnohé židovské biblické postavy jsou muslimy uznávány a ctěny, obzvláště Abrahám, skrze kterého se de facto prolínají všechna tři světová monoteistická náboženství – judaismus, islám a křesťanství. Z historie je známo mnoho případů, kdy Židé a muslimové bojovali bok po boku za společnou věc. Jako příklad lze uvést křížové výpravy, kdy zastánci obou náboženství společně bránili Jeruzalém před křesťanskými rytíři. Ve starověké a středověké historii se mnohem častěji setkáme s konflikty zcela jiného rázu než je ten dnešní; s konflikty, kde na jedné straně stojí křesťané a na druhé Židé a Arabové, ať už odděleně nebo pospolu. Události z moderní historie, jako byla Druhá světová válka a založení Státu Izrael, však obrátily dřívější spojence proti sobě. Vznikl tak konflikt nejen náboženský, ale především konflikt mocenský, konflikt o území, které paradoxně náleží oběma stranám. Další zvláštností je fakt, že tento konflikt nezůstal pouze na vnitrostátní úrovni, jak by se mohlo zpočátku jevit, nýbrž zpřevážné části spočíval v rukou vnějších aktérů.

Z tohoto důvodu cílem této práce není analýza příčiny vzniku ani průběhu tohoto nekončícího konfliktu, nýbrž analýza jeho mezinárodně – politických souvislostí, tj. postojů a angažovanosti světových mocností. Na úvod ovšem považuji za nezbytné v rámci pochopení celé problematiky stručně zmínit průběh tohoto konfliktu od samotného prapočátku jeho vzniku až do současnosti.

Reklama

Nejprve byl rozpor mezi Židy a Palestinci pouze lokálního charakteru, následně ovšem přerostl do globálních rozměrů. Jak na něj tedy velmoci dnešního mezinárodního systému nahlížejí, jaké byly příčiny jejich intervence, na které stojí straně a jaké výhody či nevýhody z toho vyplývají pro ně i pro bojující strany jsou otázky, na které se budu soustředit ve stěžejní části své bakalářské práce. V jednotlivých kapitolách věnovaných účastníkům tohoto konfliktu majícím největší podíl na jeho průběhu budou přiblíženy historické dimenze jejich působení, jejich zájmy a politika a dopady jejich vlivu na vývoj situace v této oblasti. Vzhledem k prostoru jsou zde analyzovány pouze čtyři aktéři -Spojené státy americké, Sovětský svaz a potažmo Ruská federace, Evropská unie a Organizace spojených národů -a to ztohodůvodu, že právě oni se nyní nejvíce zasazují o mírové uspořádání vztahů v tomto regionu v co nejkratší době. Nicméně je nutné zmínit, že izraelsko-palestinský konflikt má kromě mezinárodně-politických souvislostí i souvislosti regionální. Okolní arabské státy, zejména Egypt, Jordánsko, Sýrie a Libanon se rovněž ve velké míře podílí na jeho průběhu.

Poslední kapitola je věnována spolupráci Spojených států amerických, Ruské federace, Evropské unie a Organizace spojených národů v rámci tzv. Kvartetu, přičemž největší důraz je kladen na jejich společný projekt zabývající se nastolením definitivního míru na Blízkém východě, kterým je plán známý pod názvem Cestovní mapa neboli Roadmap.[1] V závěru této práce jsou zhodnoceny možné příčiny neúspěchu mírového procesu, a rovněž jsou navrženy kroky, které by mohly v budoucnosti napomoct obrátit tento stagnující konflikt ke konečnému uspořádání vztahů.

Poznámky

[1] V následujících kapitolách se budu nadále držet originálního názvu, tj. Roadmap.

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔23.05.2010 📕15.800