Autoritativní režimy v Latinské Americe na příkladu Huga Cháveze: 1. Úvod

Autor: Bc. Michal Procházka 🕔︎︎ 👁︎ 13.977

Venezuelský prezident Hugo Chávez patří mezi současné nejznámější představitele Latinské Ameriky. Kroky jeho politiky nového socialismu v 21. století přinutily mnohé odborníky z řad politologů zamyslet se nad režimem, který ve Venezuele panuje. Právě prováděné politické reformy současného venezuelského prezidenta přivedly politology k jeho spojení s autoritativními režimy. Díky historickému odkazu latinskoamerických států v podobě autoritativních režimů, jež se ve spletitých dějinách tohoto regionu často objevovaly u moci, vyvstala otázka, zda se i režim Huga Cháveze nedá mezi ně zařadit.

Cílem této práce je zjistit, zda se dá režim Huga Cháveze zařadit mezi autoritativní režimy, či zda patří mezi režimy demokratické. Kritéria k tomu použitá jsou sepsána v následující kapitole. Základní obecnou metodou použitou v této práci je historicko-politologická analýza režimu Huga Cháveze. Zjištěné změny především v nově vzniklé ústavě, ekonomických strukturách země a odezvách obyvatelstva na prováděné politiky prezidenta budou následně využity jako argumenty pro závěrečné zhodnocení režimu. Pro zkoumání cíle práce budou určena kritéria, která společně s využitím historických pramenů budou použita pro samotnou analýzu režimu Huga Cháveze, pro zjištění do jaké míry naplňuje stanovená kritéria klasifikace autoritativních režimů.

Reklama

Práce bude dělena, s ohledem na vymezený cíl práce, na dvě logické části. První část (kapitoly 1 a 2) se bude věnovat teoretickým podkladům pro analýzu, představení autoritativních režimů a regionu Latinské Ameriky a druhá část (kapitoly 3 a 4) poskytne hlubší analýzu a zaměří se přímo na případ Venezuely. Vymezení základních pojmů a především definování složitého pojmu autoritativních režimů jejich odlišení od ostatních typů režimů se bude věnovat první kapitola. Druhá kapitola se bude zaobírat nástinem historického vývoje politických režimů v Latinské Americe s důrazem na režimy autoritativní. Uvedení konkrétních příkladů bude následně využito k ukázání možných společných rysů se současným venezuelským politickým stavem.

Druhá část práce bude rovněž představovat autoritativní režimy ale tentokráte ve spojitosti se státem Venezuela. Autoritativní režimy hrají v historii politického systému Venezuely podstatnou úlohu, a proto je nutné vzhledem k cílu práce zasadit současný režim do kontextu dějin. Třetí kapitola bude věnována historii tohoto jihoamerického státu především na změny v politických systémech v zemi a jejich efektech na tamní obyvatelstvo. Dále pak přiblíží osobnost Huga Cháveze a události, které ho ovlivnili, a nastíní důvody pro jeho styl vlády. Na závěr pak shrne nejdůležitější události z prvních dvou Chávezových funkčních období. Čtvrtá kapitola pak bude věnována změnám v politických, ekonomických a sociálních strukturách Venezuely pod vedením Huga Cháveze. Zde bude položeno mnoho důležitých argumentů pro závěrečné zhodnocení Chávezova režimu.

Závěrečná kapitola bude analyzovat na základě předložených faktů Chávezův režim a dle daných kritérií z první kapitoly se bude pokoušet odpovědět na otázku uvedenou v cíli práce.

Analýzou režimu Huga Cháveze se zabývá z různých pohledů celá řada odborných textů. V práci jsem vycházel především z následujících publikací Wilpert, Gregory. 2007. Changing Venezuela by taking power : the history and policies a Ellner, Steve a Salas, Miguel Tinker. 2007. Venezuela: Hugo Chávez and the decline of an "exceptional democracy," které přinášejí ucelený pohled na změny v politických, ekonomických a sociálních strukturách Venezuely před a po nástupu Huga Cháveze k moci, což následně posloužilo k analýze těchto kroků a přijatých zákonů s ohledem na cíl práce. Autoři se soustřeďují především na dopady změn v ekonomických a sociálních politikách státu. Pro historické pozadí cesty k moci a samotné osoby Huga Cháveze byla využita další publikace Marcano, Cristina a Tyszka, Alberto Barrera. 2007. Hugo Chávez, která podává širší pohled na zázemí současného prezidenta. Některé z primárních dokumentů především analyzované zákony venezuelské vlády byly relativně dobře dostupné. Zároveň krom internetových stránek venezuelské vlády bylo nutné také citovat i některé internetové zpravodajské servery vzhledem k důležitým událostem, které se staly na začátku letošního roku.

Jak již vyplývá z předchozího textu, vzhledem k obsáhlosti tématu, se tato práce nesnaží poskytnout detailní popis veškerých autoritativních režimů Latinské Ameriky. Omezuje se na zhodnocení současného venezuelského režimu, za využití zevrubného přehledu historických souvislostí latinskoamerických autoritativních režimů.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více