Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v okrese Medzilaborce I.

Autor: Radoslav Turik 🕔︎︎ 👁︎ 37.706

Bojové aktivity v prvej svetovej vojne sa na našom území odohrávali v priebehu rokov 1914-1915. V strašných bojoch zahynuli tisícky vojakov rakúsko-uhorskej, nemeckej a ruskej armády. Sú pochovaní na chátrajúcich a zanikajúcich vojenských cintorínoch, ktorým spoločnosť nevenuje dostatočnú pozornosť. Občianske združenie Klub vojenskej histórie Beskydy sa už päť rokov aktívne venuje výskumu problematiky vojenských cintorínov z prvej svetovej vojny a ich záchrane. Najviac bola naša činnosť zameraná na vojenské cintoríny v okrese Medzilaborce. Vzhľadom na určité väzby, ktoré získal náš klub k cintorínom v okrese Medzilaborce, som sa rozhodol pre záujemcov o vojenské dejiny prvej svetovej vojny napísať stručnú charakteristiku všetkých cintorínov v okrese a upozorniť na najväčšie zaujímavosti.

Po ťažkých bojoch, ktoré prebiehali v okrese Medzilaborce, zostalo na území okresu 41 vojenských cintorínov. Väčšina z nich vznikla tesne po skončení bojov. Frontové jednotky improvizovaným spôsobom pochovali svojich padlých, tam kde to bolo možné. Stovky hrobov zostali roztrúsené po karpatskom bojisku. V lesoch sa dokonca nachádzalo množstvo nepochovaných pozostatkov. Táto situácia sa začala riešiť až z odchodom frontu.

Reklama


Rakúsko-uhorské jednotky sústreďujú telá obetí po nedávnych bojoch na kóte Javirska

Rakúsko-uhorské jednotky začali očistu bojiska. Problematiku vojnových obetí riešili tzv. Kriegsgräber-komanda. Sústreďovali obete bojov a budovali vojnové cintoríny. Na rozdiel od oblasti Haliče, kde vyrástol obrovský komplex cintorínov a vojnových pietnych miest, na území severovýchodného Slovenska bola táto práca urobená povrchne a nedôsledne. Po vojne v tejto práci pokračovali československé orgány. Systematická starostlivosť o vojnové cintoríny sa skončila príchodom druhej svetovej vojny.


Bojisko nad obcou Világ (Svetlice)

V dnešnom okrese Medzilaborce sa nachádza 41 vojnových cintorínov. Archívne údaje o nich boli v posledných rokoch predmetom intenzívneho výskumu členov KVH Beskydy. Archívny fond vojnových hrobov v okrese Medzilaborce obsahuje aj zložky cintorínov v obciach, ktoré boli kedysi súčasťou okresu. Vzhľadom na zmeny územného členenia, nie sú tieto cintoríny v tomto článku zahrnuté.Článok je priamo zameraný na vojnové cintoríny v okrese Medzilaborce. Spoločne sa na všetkých cintorínoch nachádza asi 1199 hrobov, v ktorých je pochovaných viac ako15 300 obetí prvej svetovej vojny. Ide o vojakov rakúsko-uhorskej, ruskej a nemeckej armády, ktorí bojovali v spomenutom operačnom priestore.


Pozostatky obetí bojov na kóte Javirska nad Výravou. Tvrdé boje tu prebiehali najmä počas tzv. veľkonočnej bitky v Karpatoch (marec - apríl 1915)

Z celkového počtu sa 26 vojnových cintorínov nachádza v obciach okresu alebo v tesnej blízkosti. Sú to cintoríny v Sterkovciach, Svetliciach (2), Čabinách (1), Radvani nad Laborcom(1), Zbudskej Belej (1), Čertižnom (1), Krásnom Brode (2), Habure, Kalinove, Vydrani (2), Medzilaborciach (5), Ňagove, Rokytovciach, Roškovciach, Sukove, Oľke (2) a Repejove (2). Pôvod týchto cintorínov je rozmanitý.


Pohrebný obrad nad masovým hrobom na bližšie neurčenom vojnovom cintoríne v Karpatoch

Reklama

Zvyšných 15 cintorínov sa nachádza v pomerne veľkej vzdialenosti od obcí. Obvykle vznikli v tesnej blízkosti frontových línii na jednotlivých kótach, o ktoré prebiehali v prvej svetovej vojne úporné boje. V súčasnosti sú tieto cintoríny ukryté v hlbokých lesoch. Mnohé z nich bolo ťažké lokalizovať, pretože aj v samotných obciach je len veľmi málo ľudí, ktorí by ich vedeli kedykoľvek nájsť. Samotné zisťovanie dnešného stavu cintorínov bola teda pomerne zložitá úloha. Niekoľko vojnových cintorínov v okrese sa doteraz nepodarilo nájsť. Do tejto skupiny môžeme zaradiť cintoríny v katastroch obcí Výrava (3), Zbojné, Čabiny (1), Radvaň nad Laborcom (1), Zbudská Belá (3), Čertižné (4), Krásny Brod (1) a Palota.

V medzivojnovom období prešli vojnové cintoríny do správy žandárskych staníc v okrese. Dohromady sa o všetkých 41 cintorínov staralo šesť žandárskych staníc. Boli to stanice v Medzilaborciach, Vydrani, Výrave, Radvani nad Laborcom, Čertižnom a Oľke. Počty cintorínov, ktoré boli zverené jednotlivým žandárskym staniciam, sú zachytené v nasledujúcom zozname:

  1. Žandárska stanica Čertižné – vojnové cintoríny Čertižné I. – V., Habura.
  2. Žandárska stanica Medzilaborce – vojnové cintoríny Medzilaborce I. – V., Krásny Brod I. – III., Ňagov, Rokytovce, Roškovce,  Sukov.
  3. Žandárska stanica Oľka – vojnové cintoríny Oľka I. – II., Repejov, Repejov-Pravrovce.
  4. Žandárska stanica Radvaň – vojnové cintoríny Čabiny I. - II., Radvaň nad Laborcom I. – II., Zbudská Belá I. –IV.
  5. Žandárska stanica Vydraň - vojnové cintoríny Vydraň I. - II., Kalinov, Palota.
  6. Žandárska stanica Výrava - vojnové cintoríny Výrava I. – III., Sterkovce, Svetlice I. – II., Zbojné.

Z celkového množstva vojnových cintorínov v okrese môžeme za zaniknuté považovať 4 lokality. Ide o cintoríny Repejov-Pravrovce, lokalitu Oľka I. (Nižná Oľka), Svetlice I. a II.. Vojnový cintorín v Kalinove sa nachádza v dosť špecifickej situácii. Nie je ho možné obnoviť, ale nemôžeme ho ani považovať za zaniknutý.

Každý z týchto cintorínov považujeme za zaniknutý z iných dôvodov. Vojnový cintorín v Pravrovciach bol tvorený iba jedným masovým hrobom. V súčasnosti ho nevieme identifikovať. Ani v samotnej obci už dnes nežijú ľudia, ktorí by vedeli, kde približne sa tento masový hrob nachádza.


Vojnové hroby v Medzilaborciach, len niekoľko mesiacov po spončení bojov.

Lokalita Oľka I. bola súčasťou obecného cintorína. Postupne boli časti tohto cintorína narúšané a na jeho mieste vznikali civilné hroby. Osud cintorínov vo Svetliciach sa ešte stále nepodarilo celkom odhaliť. Podľa niektorých indícii bol menší z cintorínov premiestnený na plochu väčšieho. Miesto, kde by sa mal údajne nachádzať druhý cintorín, je úplne zarastené náletovými drevinami a nepodarilo sa nám nájsť žiadne záchytné body, ktoré by nám umožnili cintorín lokalizovať. Cintorín v Kalinove bol narušený pochovávaním v období druhej svetovej vojny. Vzhľadom na fakt, že nepoznáme rozsah narušenia cintorína počas druhej svetovej vojny, nemôžeme uvažovať nad rekonštrukciou. Oprava cintorína z prvej svetovej vojny by mohla znamenať narušenie hrobov z druhej svetovej vojny, a to by určite nebolo žiaduce.

Zvyšných 36 vojnových cintorínov sa zachovalo do dnešných čias. Takmer každý vojnový cintorín by potreboval aspoň sčasti upraviť, aby sa stal dôstojným a pietnym miestom. Najväčšou slabinou cintorínov je ich anonymita. Po vyčistení a aspoň čiastočnom obnovení by vojnové cintoríny potrebovali informačné tabule s informáciami o bojových operáciách prvej svetovej vojny, o vzniku cintorínov a pod. Podrobnejšie informácie o potrebách jednotlivých lokalít sa nachádzajú v profiloch jednotlivých cintorínov.

Zdroje:
1. DROBŇÁK, Martin – KORBA, Matúš – TURIK, Radoslav: Cintoríny prvej svetovej vojny v Karpatoch. Humenné : Redos, 2007, 86 s. ISBN 978-80-969233-3-5.
2. DROBŇÁK, Martin – KORBA, Matúš – TURIK, Radoslav: Mementá prvej svetovej vojny I. Humenné : Redos, 2008, 100 s. ISBN 978-80-969233-8-0.
3. www.kvhbeskydy.sk
4. VHA, f. VHC, šk. 42,43,44,45, okres Medzilaborce
5. VHA, f. ZVV, Vojenské hroby a cintoríny.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více