Karlov vojenský kríž (Karl-Truppen-Kreuz)

Autor: Ivan Chudý / Iver 🕔︎︎ 👁︎ 30.088

Karlov vojenský kríž bol zriadený Najvyšším rozhodnutím zo dňa 13. decembra 1916 cisárom Karolom I. s tým, že ide o výraz vďačnosti a uznania vojakom, ktorí aj napriek nepriaznivej situácii statočne a neohrozene bojovali proti nepriateľom, verní prísahe panovníkovi a vlasti. Nárok na udelenie mali všetci vojaci bez rozdielu hodnosti (vrátane príslušníkov domobrany a dobrovoľníckych formácií), ktorí boli aspoň 12 týždňov nasadení na fronte vo formácii nižšej ako brigáda, čo zaručovalo ich priamu účasť v boji. S myšlienkou zriadenia „viditeľného ocenenia“ frontových bojovníkov prišlo už koncom apríla 1915 ministerstvo vojny (so súhlasom vojenskej kancelárie Jeho Veličenstva cisára Františka Jozefa I.), kedy bol daný podnet k zriadeniu Vojenského bojového kríža (Truppenkampfkreuz), určeného pre frontových vojakov bez rozdielu hodnosti. Cisár s návrhom v princípe súhlasil a vyslovil prianie, aby sa vyznamenanie volalo Franz-Josephs Kreuz. Návrh však odmietlo Armádne vrchné velenie (Armeeoberkommando) s tým, že oddeľuje štáby od bojových jednotiek A tak došlo k zriadeniu kríža až tri týždne po smrti cisára Františka Jozefa I.

Tvarovo nadväzuje Karlov vojenský kríž na svojho slávneho predchodcu – Armádny kríž z rokov 1813-1814 (známy aj ako „Delový kríž), udeľovaný cisárskym vojakom ako prejav vďačnosti panovníka a uznania statočným obrancom vlasti proti napoleonskej agresii.

Reklama

Karlov vojenský kríž je razený zo zinku v tvare tlapatého kríža s rovným zakončením ramien (delový kríž), s vavrínovým vencom vloženým medzi ramená kríža. Plocha ramien je zrnitá a orámovaná úzkou lištou, na nej sa nachádzajú vystupujúce nápisy. Rozmery kríža sú cca 29 x 29 mm. Okrem razieb zo zinku sa vyskytujú taktiež kríže vyrobené zo zliatiny svetlej farby, tombaku a dokonca aj kríž vyrobený zo striebra (tu sa však jedná o privátnu razbu z medzivojnového obdobia).

Na lícovej strane kríža sa nachádza nápis GRATI / PRINCEPS ET PATRIA / CAROLVS / IMP. ET REX (Vďační, panovník a vlasť, Karol, cisár a kráľ).

Na rubovej strane sa na hornom ramene kríža nachádza iniciála C prevýšená rakúskou cisárskou a uhorskou kráľovskou korunou. Na priečnych ramenách je nápis VITAM ET SANGVINEM (Život a krv) a na spodnom ramene letopočet MDCCCCXVI (1916).

Karlov vojenský kríž bol nosený na náprsnej stuhe zloženej do trojuholníku. Stuha bola červená s užším pásikom pri okrajoch, priečne bielo šrafovaným.

Vzhľadom na fakt, že v dobe zriadenia Karlovho vojenského kríža už dva roky trvala vojna, prejavilo sa to aj na kvalite materiálov použitých na výrobu krabičiek na uloženie kríža. Jedná sa o jednoduché, lepenkové krabičky s nápisom na vrchnáku. Keďže v tej dobe už bolo v Rakúsko – Uhorskej armáde rozšírené používanie náprsných stužiek, je v krabičke „priehradka“ na uloženie príslušnej stužky. Vyskytujú sa buď stužky samostatné, alebo s kovovou miniatúrkou kríža.

V poradí nosenia sa Karlov vojenský kríž nachádza na 55. mieste – za medailami Za statočnosť a Záslužnými krížmi, avšak pred Vojnovým krížom za civilné zásluhy III. triedy, Vojenskými služobnými odznakmi či Jubilejnou pamätnou medailou z roku 1898.

Aj keď Karlov vojenský kríž bol udelený v obrovských počtoch, vojaci (a taktiež dôstojníci, medzi nimi aj nositelia Vojenského rádu Márie Terézie a neskorší občania ČSR!) ho nosili s veľkou hrdosťou. Avšak krátko po vzniku ČSR, dochádza zákonom č.61/1918 Zb. z. a n. k zrušeniu šľachtických titulov, rádov a vyznamenaní. Ale aj napriek zákazu ich nosenia (za porušenie hrozili sankcie) a hanobeniu všetkého, čo malo spojitosť so zaniknutou monarchiou, nedošlo k ničeniu týchto dekorácií. Práve naopak. Vojaci, uvedomujúc si, za čo ich dostali, si vyznamenania uschovali. Aj vďaka tomu sa nachádzajú v pozostalostiach po bývalých vojakoch, ktorí statočne bojovali za svoju vlasť a panovníka.

Pozn.: Článok bol pôvodne uverejnený na stránkach www.kvhbeskydy.sk

Zdroje:
HODÍK, M. – LANDA, P.: Švejk – fikce a fakta, Naše Vojsko, Praha, 2006
JEDLIČKA, R. – SEDLÁK, L.F.: Faleristické drobnosti – Rakousko-uherské náprsní stužky, In: SIGNUM, IV. řada, č.18/2007
KOLÁČNÝ, I.: Řády a vyznamenání Habsburské monarchie, Elka Press, Praha, 2006
MARKO, A.A.: Auszeichnungen der Österreichisch – Ungarischen Monarchie und der Zwischenkriegszeit. Preiskatalog 1997, Linz, 1996
SEDLÁK, L.F.: Karlův vojenský kříž 1916, In: SIGNUM, IV. řada, č. 10/2005
Foto: archív autora – súkromná zbierka
Reklama

Karlov vojenský kríž - averz[foto: Ivan Chudý] Karlov vojenský kríž - reverz [foto: Ivan Chudý]

 

[foto: Ivan Chudý]

krabička k vyznamenaniu [foto: Ivan Chudý]

foto nositeľa vyznamenania [foto: archív autora]

foto nositeľa vyznamenania [foto: archív autora]

foto nositeľa vyznamenania [foto: archív autora]

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více