Recenze: Češi v 1. světové válce 2. a 3. díl

Autor: Karl Schlange / Schlange 🕔︎︎ 👁︎ 25.504

Češi v 1. světové válce 2. díl

Na frontách Velké války
Libor Nedorost

Vyšlo: v roce 2006
Brož., 320 stran, ISBN 80-7277-322-4
Cena: 310,- Kč

Češi v 1. světové válce 3. díl

Reklama

Do hořkého konce
Libor Nedorost

Vyšlo: v roce 2006
Brož., 304 stran, ISBN 978-80-7277-327-5
Cena: 310,- Kč

Anotace uvedená vydavatelstvím Libri:

Druhá část projektu rozdělana díky objemu na dva díly je věnována válečným zážitkům českých vojáků na frontách Rakouska-Uherska za 1. světové války a líčení jednotlivých válečných tažení Rakouska-Uherska na válčišti v Srbsku, Černé Hoře, Rusku, Rumunsku, Jadranu a Itálii. Konfrontuje popis bitev, které vedla rakousko-uherská armáda, s pohledem reálných válečných zážitků jejích aktérů z řad obyčejných českých vojáků. Text doprovází mnoho dobových ilustrací, článků, mapek a fotografií.

Ve druhé části, rozložené mezi dvě knihy (2. a 3. díl) se autor věnuje popisu průběhu Velké války. Vlastní text knihy se válkou zabývá v jednotlivých ucelených celcích a autor se svého záměru tj. pokusit se popsat působení českých příslušníků v rámci bojů rakousko-uherské armády a zároveň se snažil pro laické čtenáře nastínit i pozadí událostí za nichž čeští vojáci bojovali a umírali. Výsledkem je vcelku zdařilý kompromis, který zejména čtenáře nezasvěceného do detailních reálií Velké války seznámí se základními fakty o operacích rakousko-uherské armády.

Reklama

První část se věnuje operacím proti Srbsku, přičemž klade důraz zejména na první operace na kterých se účastnilo vícero jednotek pocházejících z Čech a to zejména boje na řece Drině. Konečná porážka Srbska je popsána jen přehledově pro udržení celkového přehledu na této části bojiště, pravděpodobně protože se těchto závěrečných operací účastnilo jen málo českých jednotek, což je kontrastní zejména po plastickém emotivním popisu úvodních bojů proti Srbsku a Černé hoře, kde byli Češi hojně zastoupeni. Časté citování z pamětí přímých účastníků bojů, zřetelně vykresluje krutost tehdejších bojů i přístup rakouského velení ke svým jednotkám.

Po Srbské části se druhý díl vrací v čase zpět a popisuje události v Haliči od počátku války, obléhání pevnosti Přemyšlu, obranných bojů v Karpatech až po německo-rakousko-uherskou ofenzivu jenž frontu posunula k Lvovu a Brestu Litevskému a končí s koncem roku 1915.

Závěrečná část druhého dílů je věnována nově otevřenému bojišti na hranicích s Itálií v letech 1915/16 - zejména jednotlivé bitvy na Soči.

Třetí díl navazuje popisem událostí na ruské frontě od roku 1916 až do zimy 1918. Zvlášt zajímavé jsou pasáže z bitvy u Zborova ze strany českých jednotek bojující proti československé legionářské brigádě na straně Rakousko-uherska. Velmi cenné jsou i okolnosti rozpuštění dvou českých pluků pro nespolehlivost na frontě a osudy jimiž museli čelit jejich zbylí příslušníci. Osobně bych v této části, když už je to tam zmíněno, přivítal podrobnější popis vývoje taktiky v průběhu váky, v knize popsané např. vytvořené úderné jednotky, změny ve výstroji a výzbroji jsou zejména ve srovnání s první částí, která je věnována předválečné taktice, výzbroji a výstroji nedostatečná.

Následuje Jadran a operace rakousko-uherského námořnictva a Čechů v něm. U námořnictva je na zhruba čtyřiceti stránkách zapsán hlavní průběh námořních bojů, ale už z omezeného rozsahu je patrné že na detaily se moc nedostalo. Já osobně jsem vedle popisu české účasti na vzpourách v námořnictvu čekal přeci jenom trochu detailnější popis alespoň u českých ponorkářů, ale chápu že rozsah je omezený a téma je už podrobněji popsáno v jiných knihách.

Závěr třetího dílů se soustředuje na dění na italské frontě od léta 1917 – jedenácté bitvě na Soči přes boje u Tagliamenta až po bitvu na Piavě, která je jsou jednotlivé podkapitoly věnovány dokonce jednotlivým dnům této bitvy.

Kniha končí popisem závěrečného rozkladu armády a ústupových bojů v době kdy jednotlivé národnosti opouštěly bojiště a směřovaly do svých domovů.

Celkově na mě velmi dobře zapůsobilo množství fotek a zejména dobových válečných pohlednic, na druhou stranu pociťuji nedostatek v absenci přehledových map. Jejich počet je podle mě nedostatečný a mnohdy by přítomnost i jednoduché skici napomohla přesnější představě. Popis rozmístění vojsk je roztažený na dva a více odstavců vlastního textu, a jsem toho názoru, že tady by doplnění jednoduché mapky velmi napomohlo a zpřehlednilo rozsáhle popsané skutečnosti. Rovněž uvádění pluků jednou z odkazem na nadřízenou brigádu a podruhé zase na divizi či sbor přehlednoti textu neprospívá a jistě by mohlo být jednotnější. Sice na jedné straně chápu snahu o stručnost, a rozumím tomu že opakující se rozsáhlé uvádění kompletního řetězce velení na čtivosti pro běžného čtenáře nepřidává, přesto si myslím že by mohlo stačit uvedení kompletního sledu velení počátkem kapitoly a poté už by přeskakování z praporu či pluku ne brigádu, divizi či sbor tolik nevadilo.

Reklama

Přesto bych rád závěrem ocenil snahu autora a vyzdvihnul zejména emotivní popis vybraných zážitků českých vojáků jenž velmi výstižně popisují krutosti této války a to jak ji prožívaly a vnímali Češi zejména v porovnání s německými a uherskými příslušníky armády monarchie a to jak často s nimi bylo v rámci této armády odlišně zacházeno. Z tak potenciálně ohromného rozsahu jenž toto téma nabízí se autorovi povedlo dobře zvolit výstižné pasáže týkající se jednotlivých bitev, a po přečtení knihy jí vnímám spíše jako výběrovou ochutnávku, která podněcuje chuť pustit se do více podrobností než umožnil rozsah této druhé části knihy Libora Nedorosta. Kniha Češi v 1. světové válce si rozhodně své místo v knihovničkách zájemců o osudy Čechů v rakousko-uherském vojsku zaslouží, vždyť díky svému rozsahu se dotkna z valné většiny i našich vlastních předků a je jen přirozené že nás jejich lidské osudy stejně jako autora knihy zajímají.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více