Main Menu
User Menu
Reklama

Úvahy a náměty – Některé zvláštnosti boje

Autor : 🕔19.09.2004 📕15.052
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět
 

Úvahy a náměty – Některé zvláštnosti boje

 

G.S.Patton Jr. – Válka mýma očima

Reklama

 

Mosty. Při překračování vodních toků musejí být do doby, než se situace stabilizuje, všechny mosty jednosměrné, a to jen pro provoz směrem k nepříteli. Až do té doby je nutno raněné jakož i vracející se prázdné dopravní prostředky přepravovat nazpět na pramicích, vorech nebo ve člunech. Při stavbě pontonového mostu v prudce tekoucí vodě upevněte kotvící lano co nejvýše – nejméně 10 stop nad vodou. Zabrání to potopení pontonů.

Miny a ostnatý drát. Nepoužívejte min a ostnatého drátu k obranným účelům s vyjímkou zřizování nástrah, které mají upozornit na plížící se nepřátelské vojáky. Zaminování postavení a používání drátěných zátarasů špatně působí na bojovou morálku našich vojáků. Minování a zřizování drátěných zátarasů může být ovšem prospěšné ke klamání protivníka. Můžeme například položit lehké drátěné zátarasy na klamném minovém poli zřízeném na úseku fronty, na němž hodláme zaútočit, a ostatní úseky fronty ostentativně ponechat bez zátarasů. Při zahájení útoku si pak nemusíme dělat s klamným minovým polem žádné starosti a drátěné zátarasy mohou být velmi rychle odstraněny.

Způsoby útoku. Jestliže útok jednotky v síle divize po čtyřech hodinách od zahájení neprobíhá uspokojivě, je nutné provést pečlivý osobní průzkum a zjistit, zda by se neměl změnit směr hlavního úsilí, za čtyři hodiny boje by totiž už mělo být dosaženo podstatných výsledků. To ovšem neznamená, že by měl velitel tváří v tvář nejistému vítězství váhat, ale že by po čtyřech hodinách měl vědět, zda to půjde nebo nepůjde, a když ne, tedy přibrzdit úsilí na původním směru a současně pokračovat v útoku na směru novém.

Čelní útoky. Nepokoušejte se o překvapivý čelní útok v noci, ani za denního světla proti nepříteli, který se zakopal a proti němuž jste již po nějaký čas bojovali. Určitě bude mít připravený systém paleb. Proto musí být předtím, než zaútočíte, rozbit letectvem a dělostřelectvem. Neplatí to pro útok na linii pevnůstek. Obsazuje-li nepřítel pevnůstky, ale zákopy mezi nimi nikoli, je překvapivý útok docela vhodný s cílem dostat vojáky do blízkosti pevnůstek za svítání. Má-li nepřítel obsazeny zákopy mimo pevnůstek, je nutné na něj zaútočit pumami a dělostřelectvem, aby byli jeho vojáci nuceni skrýt se v pevnůstkách, kde jsou mnohem méně nebezpeční než venku.

Používání linkového telefonického spojení. Při všech útocích maximálně využívejte linkového spojení a všemožně se vynasnažte mít ho stále u útočících jednotek. Rádio je sice teoreticky účinné, avšak linkovému spojení se nevyrovná a ne třeba ho považovat za pomocné pojítko v jednom případě jsme zahájili útok s velkým počtem tanků, k nimž jsme měli nataženo sedmnáct mil telefonního kabelu.

Místo útoku. Nikdy neútočte tam, kde nepřítel váš útok předpokládá. Mnohem lepší je útočit těžkým terénem, kde vás nikdo nečeká, než dobrým terénem, kde jste očekávání. Tato zásada se vztahuje na jednotky do divize včetně. U sboru a výše je nutné volit takový terén, kde silniční a železniční síť umožňuje zřízení výkonných přístupových cest. Tyto silnice a železniční tratě budou pravděpodobně bráněny. Zde platí důležitá zásada, že je divize musí obsadit útokem vedeným v terénu, a nikoli po trati nebo po silnicích.

Palba a pohyb. Zásada poutat nepřítele čelně a bít ho z boku pomocí pohybu platí dnes stejně, jako když jsem ji razil před dvaceti lety, kdy platila od prvopočátku války. Každá operace, zjednodušeně řečeno, v podstatě spočívá v pohybu o komunikaci až do okamžiku, kdy se narazí na nepřítele. Může to být po jedné nebo po několika silnicích. Když narazíte na nepřítele, poutejte ho v místě dotyku členě asi třetinou sil. Zbývajícími silami zahajte široký obchvat, abyste mohli na protivníka udeřit z boku a zezadu. Útok obchvatem by měl být zahájen nejdřív a čelní úder začít teprve tehdy, až nepřítel patřičně zareaguje na obchvat. Pak může být čelní útok snadný a rychlý.

Reklama

Palba časovanými náboji. Palba náboji s rozněcovači na blízkost cíle nebo normálně časovanými projektily je velmi účinná při podpoře tankového útoku a často zabrání obsluhám nepřátelských protitankových kanonů zaujmout palebné postavení. Tanky se mohou zcela bezpečně pohybovat v palbě časovanými projektily děl ráže 105 nebo 155mm. Používání střel s rozněcovači na blízkost cíle v lesích znamená plýtvání střelivem, protože taková střela nad vrcholky nejvyšších stromů a než střepiny dopadnou k zemi, zachytí se nebo ztlumí ve větvích. Při ostřelování lesů s cílem způsobit nepříteli ztráty na životech používejte rozněcovačů s nepatrným zpožděním, aby střely explodovaly teprve po nárazu do patřičně silné větve nebo kmene stromu.

Obchvat. Vertikální nebo horizontální obchvat taktického významu by se neměl provádět do přiliž velké hloubky ani šířky. Nejlepších výsledků se dosahuje, dojde-li k obchvatu v prostoru rozmístění nepřátelského dělostřelectva nebo těsně za ním. Zde obchvacující vojska rozruší protivníkovy přístupové cesty, pojítka a dělostřelectvo, přičemž jsou tak blízko jednotek útočících na hlavním směru, že mohou s jistotou očekávat navázání kontaktu s nimi v patřičně krátkém čase.

Hřbitovy. Nezřizujte vojenské hřbitovy tam, kde by je mohly vidět posily přicházející na frontu. Mají velmi špatný vili na morálku, i kdy jsou na druhé straně vizitkou dobré práce pohřební služby.

Spěch a rychlost. Mezi těmito dvěma pojmy je veliký rozdíl. Spěch znamená, že jsou vojáci posláni do bojové akce bez patřičného průzkumu, bez zorganizování potřebné podpůrné palby a dříve, než byl do akce zapojen každý muž který je k dispozici. Výsledkem bude, že vojáci sice zahájí útok brzy, ale jeho dokončení půjde velice pomalu. Rychlosti se dosahuje uskutečněním potřebného průzkumu, zajištěním patřičné dělostřelecké a jiné taktické podpory, včetně letecké, zapojením každého muže do akce a zahájením útoku podle předem stanoveného plánu, aby doba, po níž budou vojáci pod nepřátelskou palbou, byla omezena na minimum. Na stupni praporu čtyřhodinová příprava útoku pravděpodobně zabezpečí, aby doba, po niž budou útočící vystaveni palbě, nepřesála třicet minut. Věnovala-li by se přípravě útoku jen hodina, byli by vojáci v palbě několik hodin a výsledkem by byly krvavé ztráty.

Krycí odřady. Maximálně využívejte mechanizovaných průzkumných a krycích odřadů. Za války tyto odřady navzájem splývají. Zpravidla se mají skládat z průzkumného oddílu zesíleného nejméně četou středních tanků s pěchotou.

Maximální využívání vozidel. Při využití všech vozidel, která má moderní pěší divize k dispozici, tj. tanků, obrněných automobilů, dělových lafet, protiletadlových děl a nákladních automobilů žádný voják nemusí anebo by neměl jít pěšky až do chvíle, kdy skutečně vstoupí do boje. Divize pohybující se tímto způsobem by sice působila na vojáka z doby pruského krále Friedricha II. otřesným dojmem, ale postupuje rychle s vynaložením minimální námahy vojáků. Takto dopravované jednotky sesedají na signál nebo u praporku umístěného vedle silnice a označujícího místo, kde mají opustit vozidla.

 

Různé poznámky

Reklama

 

Při manévrových operacích je výhodnější používat na směru postupu vedlejších cest místo hlavních – za prvé proto, že se vedlejší cesty tíže střeží a za druhé z toho důvodu, že zpravidla jsou méně poničené. Hlavní silnice je nutné ihned za frontou co nejrychleji opravovat a zabezpečovat tak výkonné přísunové cesty.

Při obraně rozvalin nebo překážek není zapotřebí ani záhodno být přímo na nich, protože na ně bude nepřítel určitě zastřílen. Tyto objekty se nejlépe brání pěchotními zbraněmi ze vzdálenosti několika set yardů a dělostřelbou na normální dostřel.

Organizační disciplína je ukazatelem bojové kázně. Žádný velitel, který si nechce nebo nedokáže vynutit organizační disciplínu, nebude schopen vymoci si bojovou kázeň.

Zkušený důstojník dokáže na podkladě velmi zběžné inspekce kterékoli jednotky zhodnotit úroveň jejího velitele.

Čím vyšší důstojník, tím více má času. Proto má nadřízený spíše chodit za podřízeným kupředu, než volat podřízeného k sobě dozadu. Vyjímkou jsou přípravy, kdy je nutné shromáždit několik velitelů za účelem přípravy koordinovaného plánu. Za této situace, se musejí podřízení dostavit na nadřízené velitelství.

Velmi nebezpečné jsou noční přesuny směrem od fronty, i když se uskutečňují v zájmu pokračování taktického útoku, protože se o nich doslechnou nebo je vidí neinformovaní vojáci a propadají neklidu až panice. Je-li nutné některou jednotku stáhnout, je třeba se postarat, aby všichni vojáci podél osy, po níž bude odsun provádět, byli zpraveni o tom,proč a kdy k tomu dojde.

Nemocnice je třeba umísťovat v otevřeném terénu, aby se nepřítel nemohl vymlouvat, že je považovat za něco jiného. Nesmějí být v blízkosti skladů a vzletových a přistávacích ploch.

Nikdy se nezastavujte na bližším břehu řeky nebo na přivráceném svahu horského pásma. V obou případech si vytvořte předmostí, protože i když nehodláte vodní tok či ohoří překročit, existence předmostí na protějším břehu či odvrácené straně omezuje volnost jednání nepřítele.

Vystřídání pěší či obrněné divize nebo jejich neprodlené doplnění je naléhavě nutné, jakmile u ní dosáhnou ztráty střelců 75 procent.

Vždycky se bezodkladně zmocněte terénní dominanty ve svém sousedství a setrvejte na ní.

Roty pro střežení válečných zajatců nebo instituce obdobného poslání by měly být při akci do nejvíce vpředu, aby se mohly ujmout válečných zajatců, protože vojáci rozohnění bojem nejsou zrovna spolehlivými strážci. Každý pokus o rabování nebo o okrádání válečných zajatců strážci je třeba přísně trestat.

Kdykoli vstoupí do místa, kde jsou shromáždění váleční zajatci, některý důstojník, musejí se všichni zajatci postavit do pozoru.

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔19.09.2004 📕15.052