Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941

Autor: Radek Havelka / Admin 🕔︎︎ 👁︎ 32.553

XXIV. VÝROČÍ VELKÉ ŘÍJNOVÉ SOCIALISTICKÉ REVOLUCE
REFERÁT PŘEDNESENÝ 6. LISTOPADU 1941
NA SLAVNOSTNÍM ZASEDÁNÍ
MOSKEVSKÉHO SOVĚTU POSLANCŮ PRACUJÍCÍCH
A MOSKEVSKÝCH STRANICKÝCH A VEŘEJNÝCH
ORGANISACÍ

Soudruzi!

Reklama

Uplynulo 24 let od té doby, kdy u nás zvítězila Říjnová socialistická revoluce a v naší zemi byl nastolen sovětský řád. Stojíme nyní na prahu dalšího, dvacátého pátého roku existence sovětského řádu.

Obvykle se na slavnostních zasedáních o výročí Říjnové revoluce dělá bilance našich úspěchů na poli pokojné výstavby za uplynulý rok. Možnost dělat takovou bilanci skutečně máme, poněvadž naše úspěchy na poli pokojné výstavby rostou nejen rok od roku, nýbrž od měsíce k měsíci. Jaké to jsou úspěchy a jak jsou velké, vědí všichni, přátelé i nepřátelé.

Avšak uplynulý rok není jen rokem pokojné výstavby. Je zároveň rokem války s německými vetřelci, kteří zákeřně přepadli naši mírumilovnou zemi. Jedině v prvních šesti měsících uplynulého roku se nám podařilo pokračovat v naší pokojné, budovatelské práci. Druhá polovina roku, více než čtyři měsíce, probíhá v situaci urputné války s německými imperialisty. Válka se tedy stala bodem obratu ve vývoji naší země za uplynulý rok. Válka značně omezila a v některých oblastech vůbec přerušila naši pokojnou budovatelskou práci. Donutila nás přebudovat všechnu naši práci podle vojenského způsobu. Učinila z naší země jednotné a všeobsáhlé zápolí, sloužící frontě, sloužící naší Rudé armádě a našemu válečnému loďstvu.

Období pokojného budování skončilo. Začalo období osvobozenecké války s německými vetřelci.

Je proto plně na místě promluvit o výsledcích války za druhou polovinu uplynulého roku, vlastně za více než čtyři měsíce druhé poloviny roku, a o úkolech, které si klademe v této osvobozenecké válce.


ČTYŘI MĚSÍCE VÁLKY

Řekl jsem již v jednom ze svých projevů na počátku války, že válkou byla naše země nebezpečně ohrožena, že na naši zemi dolehlo vážné nebezpečí, že je třeba pochopit, uvědomit si toto nebezpečí a přebudovat veškerou naši práci podle vojenského způsobu. Nyní, po čtyřech měsících války, musím zdůraznit, že toto nebezpečí nejen nezesláblo, nýbrž naopak ještě více zesílilo. Nepřítel zabral velkou část Ukrajiny, Bělorusko, Moldavsko, Litvu, Lotyšsko, Estonsko a řadu jiných oblastí, pronikl do Donbasu, přihnal se jako černý mrak k Leningradu a ohrožuje naše slavné hlavní město - Moskvu. Němečtí fašističtí vetřelci drancují naši zemi, ničí města a vesnice, vybudované prací dělníků, rolníků a inteligence. Hitlerovské hordy vraždí a znásilňují pokojné obyvatele naší země, nešetříce žen, dětí ani starců. Naši bratři v oblastech naší země, zabraných Němci, úpějí pod jhem německých utlačovatelů.

Proudy nepřátelské krve prolili bojovníci naší armády a našeho lodstva, obhajujíce čest a svobodu vlasti, statečně odrážejíce útoky zhovadilého nepřítele, podávajíce vzory odvahy a hrdinství. Ale nepřítel se nezastavuje před oběťmi, ani trochu nešetří krve svých vojáků, vrhá na frontu stále nové a nové oddíly k vystřídání vyřazených a napíná všechny síly, aby se zmocnil Leningradu a Moskvy před příchodem zimy, neboť ví, že zima mu neslibuje nic dobrého.

Reklama

Za čtyři měsíce války jsme ztratili 350 000 padlých a 378 000 nezvěstných a raněných máme 1 020 000 mužů. Za totéž období ztratil nepřítel přes čtyři a půl milionu padlých, raněných a zajatých.

Nemůže být pochyby, že Německo, jehož lidské zálohy již vysychají, bylo čtyřmi měsíci války zeslabeno značně více než Sovětský svaz, jehož zálohy se teprve rozvíjejí v plném rozsahu.


KRACH „BLESKOVÉ VÁLKY“

Když němečtí fašističtí vetřelci osnovali přepadení naší země, domnívali se, že jistojistě budou s to „skoncovat“ se Sovětským svazem za půldruhého až dva měsíce a že budou s to dostat se v této krátké době na Ural. Je třeba říci, že se Němci tímto plánem „bleskového“ vítězství netajili. Naopak, všemožně jej rozhlašovali. Fakta však ukázala veškerou lehkomyslnost a vratkost „bleskového“ plánu. Teď je možno považovat tento potřeštěný plán za definitivně zkrachovaný. (Potlesk.)

Čím se vysvětluje, že se „blesková válka“, která se podařila v západní Evropě, nezdařila a zkrachovala na východě?

Reklama

Nač spoléhali němečtí fašističtí stratégové, když tvrdili, že za dva měsíce skoncují se Sovětským svazem a dostanou se v této krátké lhůtě na Ural?

Spoléhali především na to, že mají vážné vyhlídky na vytvoření všeobecné koalice proti SSSR, že získají do této koalice Velkou Britannii a USA, když předtím zastraší vládnoucí kruhy těchto zemí přízrakem revoluce, a že takto úplně isolují naši zemi od ostatních mocností. Němci věděli, že jejich politika využívání rozporů mezi třídami jednotlivých států a mezi těmito státy a sovětskou zemí už přinesla své výsledky ve Francii, jejíž vládcové, kteří se dali zastrašit přízrakem revoluce, ze strachu složili k Hitlerovým nohám svou vlast bez odporu. Němečtí fašističtí stratégové se domnívali, že totéž bude s Velkou Britannii a USA. Ne neznámý Hess byl vlastně poslán německými fašisty do Anglie proto, aby přesvědčil anglické politiky, že se mají připojit k všeobecnému tažení proti SSSR. Ale Němci se krutě přepočítali. (Potlesk.)

Velká Britannie a USA se přes Hessovo úsilí k tažení německých fašistických vetřelců proti SSSR nejen nepřipojily, nýbrž naopak, stanuly v jednom táboře s SSSR proti hitlerovskému Německu. SSSR nejen nebyl isolován, nýbrž naopak, získal nové spojence ve Velké Britannii, USA a ostatních zemích okupovaných Němci. Ukázalo se, že německá politika využívání rozporů a zastrašování přízrakem revoluce se přežila a nehodí se už pro novou situaci. A nejen se nehodí, nýbrž kromě toho chová v sobě velké nebezpečí pro německé vetřelce, neboť v nových podmínkách války vede k přímo opačným výsledkům.

Němci spoléhali za druhé na nepevnost sovětského řádu, na nepevnost sovětského zápolí, domnívajíce se, že už po prvním závažném úderu a prvních neúspěších Rudé armády vzplanou konflikty mezi dělníky a rolníky, začne rvačka mezi národy SSSR, vypuknou povstání a země se rozpadne na své součásti, což mělo usnadnit postup německých vetřelců až na Ural. Ale Němci se i v tom krutě přepočítali. Neúspěchy Rudé armády nejen nezeslabily, nýbrž naopak, ještě více upevnily jak svazek dělníků a rolníků, tak i přátelství národů SSSR. (Potlesk.) Nejen to, učinily z rodiny národů SSSR jednotný, nerozborný tábor, který obětavě podporuje svou Rudou armádu, své Rudé loďstvo. Nikdy ještě sovětské zápolí nebylo tak pevné jako nyní. (Bouřlivý potlesk.) Je zcela pravděpodobné, že kterýkoli jiný stát, kdyby ztratil takové území jako my nyní, by neobstál ve zkoušce a zhroutil by se. Obstál-li sovětský řád tak snadno ve zkoušce a ještě více upevnil své zápolí, znamená to, že sovětský řád je nyní řádem nejpevnějším. (Bouřlivý potlesk.)

Němečtí vetřelci spoléhali konečně na slabost Rudé armády a Rudého  loďstva v domnění, že se německé armádě a německému loďstvu podaří hned prvním úderem zahnat na útěk a rozprášit naši armádu a naše loďstvo a otevřít si cestu k nerušenému postupu do hlubin naší země. Ale Němci se i zde krutě přepočítali, neboř přecenili své síly a nedocenili naši armádu a naše loďstvo. Ovšem, naše armáda a naše loďstvo jsou ještě mladé, bojují teprve čtyři měsíce, nemohly se ještě stát jednotkami zcela kádrovými a mají proti sobě kádrové loďstvo a kádrovou armádu Němců, kteří válčí už dvě léta. Ale za prvé, morální stav naší armády je vyšší než německé, neboť brání svou vlast proti cizáckým vetřelcům a věří ve spravedlivost své věci, kdežto německá armáda vede válku dobyvačnou a drancuje cizí zemi, aniž má možnost jen na chvíli uvěřit ve spravedlivost svého  hnusného díla. Nemůže být pochyby, že idea obrany vlasti, zač také naši lidé bojují, musí zrodit a skutečně rodí v naší armádě hrdiny stmelující Rudou armádu, kdežto idea výboje a drancování cizí země, zač také   vlastně   vedou válku Němci, musí zplodit a skutečně plodí v německé armádě profesionální lupiče, zbavené jakýchkoli morálních opor a rozkládající německou armádu. Za druhé, německá armáda, postupujíc do hloubi naší země, vzdaluje se od svého německého zápolí, je nucena působit v nepřátelském prostředí, je nucena vytvářet nové zápolí v cizí zemi, které je nadto ničeno našimi partyzány, což od základu desorganisuje zásobování německé armády, vnucuje jí strach z vlastního zápolí a ubíjí v ní víru v  pevnost jejího postavení, kdežto  naše  armáda působí ve svém rodném prostředí, těší se neustále podpoře svého zápolí, má zajištěno doplňování lidmi, zásobování municí a potravinami a pevně věří ve své zápolí. Proto se naše armáda ukázala silnější, než předpokládali Němci, kdežto německá armáda se ukázala slabší, než by bylo možno předpokládat, kdyby se soudilo podle chvastounské reklamy německých vetřelců. Obrana Leningradu a Moskvy, kde naše divise nedávno vyhladily na třicet kádrových německých divisí, ukazuje, že v ohni Vlastenecké války se zocelují a už se zocelili noví sovětští vojáci a velitelé, letci, dělostřelci, minometníci, tankisté, pěšáci a námořníci, kteří se zítra stanou postrachem německé armády. (Bouřlivý potlesk.)

Není pochyby, že všechny tyto okolnosti dohromady předurčily nevyhnutelný krach „bleskové války“ na východě.


PŘÍČINY DOČASNÝCH NEÚSPĚCHŮ NAŠÍ ARMÁDY

To všechno je ovšem pravda. Ale pravda je také to, že zároveň s těmito příznivými podmínkami je ještě řada podmínek pro Rudou armádu nepříznivých, pro něž naši armádu stíhají dočasné neúspěchy, naše armáda je nucena ustupovat, je nucena ponechávat nepříteli řadu oblastí naší země.

Jaké jsou to nepříznivé podmínky? V čem jsou příčiny dočasných vojenských neúspěchů Rudé armády?

Jedna z příčin neúspěchů Rudé armády je v tom, že v Evropě neexistuje druhá fronta proti německým fašistickým vojskům. Jde o to, že v nynější době nejsou na evropské pevnině žádné armády Velké Britannie nebo Spojených států amerických, které by vedly válku proti německým fašistickým vojskům, takže Němci nemusí tříštit své síly a válčit na dvě fronty, na západě a na východě. Nuže, a tato okolnost vede k tomu, že Němci, pokládajíce své zápolí na západě za zajištěné, mají možnost vrhnout všechna svá vojska a vojska svých spojenců v Evropě proti naší zemi. Situace je nyní taková, že naše země vede osvobozeneckou válku samojediná, bez číkoli vojenské pomoci, proti sjednoceným silám Němců, Finů, Rumunů, Italů a Maďarů. Němci se honosí svými dočasnými úspěchy a bezmezně vychvalují svou armádu, ujišťujíce, že vždy může Rudou armádu přemoci sama. Ale tvrzení Němců jsou prázdné chvastounství, neboť je nepochopitelné, proč tedy použili Němci proti Rudé armádě, která bojuje výhradně svými silami, bez vojenské pomoci zvenčí, pomoci Finů, Rumunů, Italů a Maďarů. Není pochyby, že to, že v Evropě neexistuje druhá fronta proti Němcům, značně usnadňuje postavení německé armády. Ale nemůže být pochyby ani o tom, že vznik druhé fronty na evropské pevnině — a ta musí bezpodmínečně vzniknout v nejbližší době (bouřlivý potlesk) - podstatně usnadní postavení naší armády na újmu německé.

Druhá příčina dočasných neúspěchů naší armády je v tom, že se nám nedostává tanků a zčásti i letectva. V soudobé válce je pro pěchotu velmi těžké bojovat bez tanků a bez dostatečné letecké ochrany ze vzduchu. Naše letectvo předčí kvalitou letectvo německé a naši slavní letci si získali slávu neohrožených bojovníků. (Potlesk.) Avšak letadel máme dosud méně než Němci. Naše tanky předčí kvalitou tanky německé a naši slavní tankisté a dělostřelci nejednou obraceli na útěk vychvalovaná německá vojska s jejich četnými tanky. (Potlesk.) Avšak tanků máme přece jen několikanásobně méně než Němci. V tom je tajemství dočasných úspěchů německé armády. Nelze říci, že náš tankový průmysl pracuje špatně a dodává naší frontě málo tanků. Nikoli, pracuje velmi dobře a vyrábí mnoho výborných tanků. Ale Němci vyrábějí tanků mnohem více, neboť mají nyní v rukou nejen svůj tankový průmysl, nýbrž i průmysl Československa, Belgie, Holandska a Francie. Nebýt této okolnosti, Rudá armáda by dávno porazila německou armádu, která nejde do boje bez tanků, a nemá-li převahu v tancích, neodolává úderu našich jednotek. (Potlesk.)

Je jen jeden prostředek nezbytný k tomu, aby převaha Němců v tancích byla zlikvidována a tím podstatně zlepšeno postavení naší armády. Tento prostředek tkví nejen v tom, aby výroba tanků v naší zemi byla několikanásobně zvýšena, nýbrž také v tom, aby byla radikálně zvýšena výroba protitankových letounů, protitankových pušek a děl, protitankových granátů a minometů, aby bylo budováno víc protitankových příkopů a všemožných jiných protitankových zátarasů.

To je nyní naším úkolem.

Tento úkol můžeme splnit a musíme jej splnit stůj co stůj!


KDO JSOU „NACIONÁLNÍ SOCIALISTÉ“?

Německé vetřelce, t. j. hitlerovce, nazývají u nás obyčejně fašisty. Hitlerovci, jak je vidět, to pokládají za nesprávné a úporně se nadále nazývají „nacionálními socialisty“. Němci nás tudíž chtějí přesvědčit, že strana hitlerovců, strana německých vetřelců, která drancuje Evropu a organisovala zákeřné přepadení našeho socialistického státu, je stranou socialistickou. Je to možné? Co může být společného mezi socialismem a hitlerovskými zhovadilými vetřelci, drancujícími a utlačujícími evropské národy?

Je možné pokládat hitlerovce za nacionalisty ? Ne, to není možné. Ve skutečnosti nejsou hitlerovci nyní nacionalisté, nýbrž imperialisté. Dokud se hitlerovci zabývali sjednocováním německých zemí a opětovným připojením Porýní, Rakouska atp., bylo je možno s určitým opodstatněním pokládat za nacionalisty. Ale když zabrali cizí území a zotročili evropské národy - Čechy, Slováky, Poláky, Nory, Dány, Holanďany, Belgičany, Francouze, Srby, Řeky, Ukrajince, Bělorusy, pobaltské národy atd. - a začali usilovat o světovládu, přestala být hitlerovská strana nacionalistickou, neboť se od té chvíle stala stranou imperialistickou, dobyvačnou, utlačovatelskou.
Strana hitlerovců, je stranou imperialistů, při tom nejlupičtějších a nejpirátštějších imperialistů ze všech imperialistů světa.

Je možné pokládat hitlerovce za socialisty ? Ne, to není možné. Ve skutečnosti jsou hitlerovci zapřísáhlí nepřátelé socialismu, nejhorší reakcionáři a černosotěnci, kteří vzali dělnické třídě a evropským národům elementární demokratické svobody. Hitlerovci, aby zastřeli svou reakční, černosotěnskou podstatu, hanlivě nazývají anglo-americký vnitřní režim režimem plutokratickým. V Anglii a USA jsou však elementární demokratické svobody, existují odbory dělníků i úředníků, existují dělnické strany, existuje parlament, kdežto v Německu za hitlerovského režimu jsou všechny tyto instituce zničeny. Stačí jen porovnat tyto dvě řady faktů, aby byla pochopena reakční podstata hitlerovského režimu a celá faleš žvanění německých fašistů o anglo-americkém plutokratickém režimu. V podstatě je hitlerovský režim kopií onoho reakčního režimu, který existoval v Rusku za carismu. Je známo, že hitlerovci se stejnou chutí šlapou po právech dělníků, po právech inteligence a po právech národů, jako po nich šlapal carský režim, že se stejnou chutí pořádají středověké protižidovské pogromy, jako je pořádal carský režim.

Hitlerovská strana je stranou nepřátel demokratických svobod, stranou středověké reakce a černosotěnských pogromů.

A jestliže se tito zavilí imperialisté a nejhorší reakcionáři stále ještě halí do togy „nacionalistů“ a „socialistů“, pak to dělají proto, aby oklamali lid, obalamutili prosťáčky a zastřeli vlajkou „nacionalismu“ a „socialismu“ svou lupičskou imperialistickou podstatu.

Krkavci, halící se v páví péra...  Ale kdyby se krkavci sebe více halili v paví péra, nepřestanou být krkavci.

„Je třeba jakýmikoli prostředky,“ praví Hitler, „usilovat o to, aby svět byl ovládnut Němci. Chceme-li utvořit naši velikou německou říši, musíme především vytlačit a vyhladit slovanské národy - Rusy, Poláky, Čechy, Slováky, Bulhary, Ukrajince a Bělorusy. Neexistují příčiny, proč to neudělat.“
„Člověk,“ říká Hitler, „je hříšný od narození, vládnout mu lze jedině silou. Při zacházení s ním jsou přípustné jakékoli metody. Když toho vyžaduje politika, je třeba lhát, zrazovat a dokonce zabíjet.“
„Zabíjejte,“ říká Goring, „každého, kdo je proti nám, zabíjejte, zabíjejte, nejste za to odpovědni vy, ale já, proto zabíjejte!“
„Osvobozuji člověka,“ říká Hitler, „od ponižující chiméry, která se nazývá svědomím. Svědomí, stejně jako vzdělání, mrzáci člověka. Mám tu přednost, že mi nepřekážejí žádné ohledy theoretické nebo morální povahy.“
V jednom z rozkazů německého velitelství z 25. září 489. pěšímu pluku, odebraném zabitému německému poddůstojníkovi, se praví:
„Přikazuji střílet po každém Rusovi, jakmile se objeví ve vzdálenosti 600 metrů. Rus musí vědět, že má proti sobě odhodlaného nepřítele, od kterého nemůže očekávat žádné slitování.“

V jednom z provolání německého velitelství k vojákům, které bylo nalezeno u zabitého poručíka Gustava Ziegela, narozeného ve Frankfurtu nad Mohanem, se praví:
„Nemáš ani srdce, ani nervy, ve válce jich není zapotřebí. Potlač v sobě lítost i soucit - zabíjej každého Rusa, sovětského člověka, nezastavuj se, máš-li před sebou starce nebo ženu, děvče nebo chlapce - zabíjej, tím se zachráníš před záhubou,zajistíš budoucnost své rodiny a proslavíš se na věky!“

Takový je program a pokyny předáků hitlerovské strany a hitlerovského velení, program a pokyny lidí, kteří pozbyli lidské podoby a klesli na úroveň dravé zvěře.
A tito lidé bez svědomí a cti, lidé se zvířecí morálkou mají drzost vyzývat k zničení velikého ruského národa, národa Plechanovova a Leninova, Bělinského a Černyševského, Puškinova a Tolstého, Glinkova a Čajkovského, Gorkého a Čechovova, Sečenovova a Pavlovova, Repinova a Surikovova, Suvorovova a Kutuzovova! ...

Němečtí vetřelci chtějí mít vyhlazovací válku s národy SSSR. Nu což, chtějí-li Němci mít vyhlazovací válku, budou ji mít. (Bouřlivý, dlouhotrvající potlesk.)

Ode dneška bude naším úkolem, úkolem národů SSSR, úkolem vojáků, velitelů a politických pracovníků naší armády a našeho loďstva vyhladit do jednoho všechny Němce, kteří vtrhli na území naší vlasti jako její okupanti. (Bouřlivý potlesk, hlasy „Správné!“, volání „Hurá!”)

Žádné slitování s německými okupanty!

Smrt německým okupantům! (Bouřlivý potlesk.)


ROZDRCENÍ NĚMECKÝCH IMPERIALISTŮ A JEJICH ARMÁD JE NEODVRATNÉ

Už jen to, že němečtí vetřelci, kteří pozbyli lidské podoby a ve svém morálním úpadku už dávno klesli na úroveň divokých zvířat - už jen tato okolnost dosvědčuje, že se odsoudili k neodvratné zkáze.

Avšak neodvratná zkáza hitlerovských vetřelců a jejich armád není určena jen morálními činiteli.

Jsou ještě tři základní činitelé, jejichž síla den ze dne roste a kteří musí vést v brzké budoucnosti k nevyhnutelnému rozdrcení hitlerovského lupičského imperialismu. (Potlesk.)

Je to za prvé nepevnost evropského zápolí imperialistického Německa, nepevnost „nového řádu“ v Evropě. Němečtí uchvatitelé zotročili národy evropské pevniny od Francie po sovětské Pobaltí, od Norska, Dánska, Belgie, Holandska a sovětského Běloruska po Balkán a sovětskou Ukrajinu, vzali jim elementární demokratické svobody, vzali jim právo rozhodovat o svém osudu, vzali jim obilí, maso a suroviny, učinili z nich své raby, ukřižovali Poláky, Čechy a Srby a usoudili, že když se domohli panství v Evropě, mohou teď na tomto základě budovat světové panství Německa. To se u nich nazývá - „nový řád v Evropě“. Ale jaký je to „základ“, jaký je to „nový řád“? Jedině hitlerovští ješitní hlupáčci nevidí, že „nový řád“ v Evropě a smutně proslulý „základ“ tohoto řádu je sopka, která může kdykoli vybuchnout a pohřbít německý imperialistický domeček z karet. Odvolávají se na Napoleona a tvrdí, že Hitler si počíná jako Napoleon a že se ve všem podobá Napoleonovi. Avšak za prvé by se při tom nemělo zapomínat na Napoleonův osud. A za druhé, Hitler se nepodobá Napoleonovi více než kotě lvovi (veselost, hlasitý potlesk), neboť Napoleon bojoval proti silám reakce, opíraje se o pokrokové síly, kdežto Hitler naopak se opírá o reakční síly a vede boj proti pokrokovým silám. Jedině hitlerovští hlupáčci z Berlína nemohou pochopit, že zotročené evropské národy budou bojovat a budou povstávat proti hitlerovské tyranii. Kdo může pochybovat, že SSSR, Velká Britannie a USA poskytnou plnou podporu evropským národům v jejich osvobozeneckém, boji proti hitlerovské tyranii? (Potlesk.)

Je to za druhé nepevnost německého zápolí hitlerovských vetřelců. Dokud se hitlerovci zabývali sjednocováním Německa, rozkouskovaného versailleským mírem, mohli být podporováni německým národem, inspirovaným ideálem obnovy Německa. Ale když tento úkol byl vyřešen a hitlerovci se dali cestou imperialismu, cestou zabírání cizích zemí a podmaňování cizích národu, když udělali z evropských národů a z národů SSSR zapřísáhlé nepřátele nynějšího Německa, došlo v německém národě k hlubokému přelomu proti dalšímu vedení války, za ukončení války. Více než dvě léta krvavé války, jejíhož konce není dosud vidět; miliony lidských obětí; hlad; zbídačení; epidemie; kolem dokola atmosféra Němcům nepřátelská; hloupá Hitlerova politika, jež učinila z národů SSSR zapřísáhlé nepřátele nynějšího Německa - to všechno nemohlo nepopudit německý národ proti zbytečné a zkázonosné válce. Jedině hitlerovští hlupáčci nemohou pochopit, že nejen evropské zápolí, nýbrž i německé zápolí německých vojsk je sopka, hotová vybuchnout a pohřbít hitlerovské dobrodruhy.

Je to konečně koalice SSSR, Velké Britannie a Spojených států amerických proti německým fašistickým imperialistům. Je fakt, že Velká Britannie, Spojené státy a Sovětský svaz se spojily v jednotný tábor, který si vytkl za cíl rozdrtit hitlerovské imperialisty a jejich dobyvačné armády. Soudobá válka je válkou motorů. Válku vyhraje ten, kdo bude mít zdrcující převahu ve výrobě motorů. Sečteme-li výrobu motorů USA, Velké Britannie a SSSR, dostaneme ve srovnání s Německem převahu v motorech při nejmenším trojnásobnou. V tom je jeden ze základů neodvratné zhouby hitlerovského lupičského imperialismu.

Nedávná konference tří mocností, která se konala v Moskvě za účasti zástupce Velké Britannie p. Beaverbrooka a zástupce USA p. Harrimana, se usnesla soustavně pomáhat naší zemi tanky a letectvem. Jak známo, začali jsme už na základě tohoto usnesení dostávat tanky a letadla. Ještě předtím zajistila Velká Britannie zásobování naší země takovým materiálem, jehož se nám nedostává, jako hliníkem, olovem, cínem, niklem a kaučukem. Přidáme-li k tomu fakt, že se nedávno Spojené státy americké rozhodly poskytnout Sovětskému svazu půjčku ve výši jedné miliardy dolarů, lze s jistotou prohlásit, že koalice Spojených států, Velké Britannie a SSSR je reálná věc (bouřlivý potlesk), která roste a poroste k prospěchu naší společné osvobozenecké věci.
Takoví jsou činitelé, kteří určují neodvratnou zhoubu německého fašistického imperialismu.


NAŠE ÚKOLY

Lenin rozlišoval války dvojího druhu, války dobyvačné, a tedy nespravedlivé, a války osvobozenecké, spravedlivé.

Němci vedou nyní válku dobyvačnou, nespravedlivou, vypočtenou na uchvácení cizích území a podmanění cizích národů. Proto všichni čestní lidé musí povstat proti německým vetřelcům jako proti nepřátelům.

Sovětský svaz a jeho spojenci vedou na rozdíl od hitlerovského Německa válku osvobozeneckou, spravedlivou, vypočtenou na osvobození zotročených národů Evropy a SSSR od hitlerovské tyranie. Proto všichni čestní lidé musí podporovat armády SSSR, Velké Britannie a ostatních spojenců jako armády osvobozenecké.

My nemáme a nemůžeme mít takové cíle války jako zabrání cizích území a podmanění cizích národů, jedno, zda jde o národy a území Evropy nebo o národy a území Asie, včetně Iránu. Naším prvním cílem je osvobodit naše území a naše národy od německého fašistického jha.

My nemáme a nemůžeme mít takové cíle války jako vnucování své vůle a svého režimu slovanským a ostatním zotročeným evropským národům, které od nás čekají pomoc. Naším cílem je pomoci těmto národům v jejich osvobozeneckém boji proti hitlerovské tyranii a potom jim dát právo úplně svobodně se zařídit na svém území tak, jak budou chtít. Žádné vměšování do vnitřních záležitostí jiných národů!

Ale aby byly tyto cíle uskutečněny, je třeba rozdrtit vojenskou moc německých vetřelců, je třeba do jednoho vyhladit všechny německé okupanty, kteří vtrhli do naší vlasti, aby ji zotročili. (Bouřlivý, dlouhotrvající potlesk.)

K tomu je však nutné, aby naše armáda a naše lodstvo byly činně a aktivně podporovány celou naší zemí, aby naši dělníci a úředníci, muži i ženy, pracovali v podnicích bez ustání a dávali frontě stále více a více tanků, protitankových pušek a děl, letadel, děl, minometů, kulometů, pušek a munice, aby naši kolchozníci, muži i ženy, pracovali na svých polích bez ustání a dávali frontě a zemi stále více a více obilí, masa a surovin pro průmysl, aby se celá naše země a všechny národy SSSR zorganisovaly v jednotný bojový tábor, vedoucí spolu s naší armádou a lodstvem velikou osvobozeneckou válku za čest a svobodu naší vlasti, za rozdrcení německých armád. (Bouřlivý potlesk.)

To je nyní naším úkolem.

Tento úkol můžeme a musíme splnit.

Jedině tehdy, když splníme tento úkol a rozdrtíme německé vetřelce, můžeme dosáhnout trvalého a spravedlivého míru.

Za úplné rozdrcení německých vetřelců! (Bouřlivý potlesk.)

Za osvobození všech utlačovaných národů, úpějících pod jhem hitlerovské tyranie! (Bouřlivý potlesk.)

Ať žije nerozborné přátelství národů Sovětského svazu! (Bouřlivý potlesk.)

Ať žije naše Rudá armáda a naše Rudé lodstvo! (Bouřlivý potlesk.)

Ať žije naše slavná vlast! (Bouřlivý potlesk.)

Naše věc je spravedlivá - vítězství bude naše! (Bouřlivý potlesk. Všichni vstávají. Volání: „Velikému Stalinovi hurá!“, „At žije soudruh Stalin!“ Bouřlivé, dlouho neutuchající ovace. Zpívá se „Internacionála“.)


Josif Vissarionovič Stalin

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více