Odsun sudetských Němců po druhé světové válce - ekonomické a politické souvislosti

Autor: Bc. Tereza Lukášová 🕔︎︎ 👁︎ 15.653

Seznam použitých zdrojů

Vydané prameny

BAUER, Franz, a kol. Tisíc let česko - německých vztahů: Data, jména a fakta k politickému, kulturnímu a církevnímu vývoji v českých zemích. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1991. 231 s. ISBN 80-85241-08-0.

ČAPKA, František; SLEZÁK, Lubomír; VACULÍK, Jaroslav . Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce. Vyd. 1. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2005. 360 s. ISBN 80-7204-419-2.

ČORNEJ, Petr. Kdy, kde, proč a jak se to stalo v českých dějinách: Sto událostí, které dramaticky změnily naši historii. 1. vyd. Praha: Reader´s Digest Výběr, 2001. 480 s. ISBN 80-86196-33-X.

FRANK, Matthew. Expelling the Germans : British Opinion and Post-1945 Population Transfer in Context., Oxford : Oxford University Press, 2007. 320 s. ISBN 978- 0-19-923364-9.

JECH, Karel, KAPLAN, Karel. Dekrety prezidenta republiky 1940 - 1945 : Dokumenty. 2. vyd. Brno: Doplněk, 2002. 1068 s. ISBN 1081-226-2002.

MULLER, Helmut, KRIEGER, Karl, VOLLRATH, Hanna. Dějiny Německa. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995. 589 s. Dějiny států. ISBN 80-7106-125-5.

NĚMEČEK, Jan a kol. Cesta k dekretům a odsunu Němců. 1. vyd. Praha: Littera Bohemica, 2002. 152 s. ISBN 80-85916-21-5.

OTTER, Jiří. Češi v německém objetí: Kapitoly ze společných dějin. 1. vyd. Mariánské Lázně: Muzeum v Mariánských Lázních, [1995]. 164 s. ISBN 80-900696-4-9.

OTTER, Jiří. Úděl česko-německého sousedství: v zrcadle dvanácti století společných dějin. 1. vyd. Brno: Jeronymova jednota, 1994. 178 s. ISBN 80-900696-4-9.

PRŮCHA, Václav, et al. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 - 1992 : 2. díl obdoví 1945 - 1992. 1. Vyd.. Brno : DOPLNĚK, 2009. 1004 s. ISBN 1081-339-2009.

STANĚK, Tomáš. Odsun Němců z Československa 1945 - 1947. 1. vyd. Praha : Academia, 1991. 536 s. ISBN 80-200-0328-2.

SUSA, Zdeněk. Vyprávění o Češích a Němcích v Českých zemích. 2. Praha : Vlastním nákladem v tiskárně Sprint servis vydal Zdeněk Susa, 1994. 35 s.

VESELÝ, Zdeňěk. Dějiny českého státu v dokumentech. 2. rozšířené a upravené vyd. Praha : Epocha, 2003. 495 s. ISBN 80-86328-26-0.

ZELENÝ, Karel. Vyhnání Čechů z pohraničí 1938 : Vzpomínky. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1996. 237 s. ISBN 80-85864-16-9.

Nevydané prameny

Plán odsunu Němců, Osidlovací úřad v Praze, Ministerstvo vnitra – nová registrace, 1936 – 53, Praha, karton 295, sig. A321.

Resoluce, Místní národní výbor v Chrastavě, Ministerstvo vnitra – nová registrace, 2. září 1947, Národní archiv, Praha, karton 295, sig. A321.

Lhůta, Úřad předsednictva vlády, Ministerstvo vnitra – nová registrace, 14. dubna 1947, Národní archiv, Praha, karton 295, sig. A321.

Zemský národní výbor v Praze, ZÚ-ZNV, 13. prosince 1947, Praha, karton 305.

Zápis sepsaný dne 19. října 1945 v kanceláři národní správy velkostatku Horní Hoštice, Ústřední ředitelství státních lesů a statků, 19. října 1945, Národní archiv, Praha, karton 786.

Memorandum, Ústřední ředitelství státních lesů a statků, 12. března 1946, Národní archiv, Praha, karton 778 sig. 941.

Zápis sepsaný dne 14. listopadu 1945 v kanceláři národní správy velkostatku bývalého majitele, Ústřední ředitelství státních lesů a statků, 14. listopadu 1945, Národní archiv, Praha, karton 811, i. č. 941.

Internetové zdrojeParlament České republiky: Poslanecká sněmovna [online]. [cit. 2009-12-20]. Dostupný z WWW: psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html>.

Parlament České republiky: Poslanecká sněmovna [online]. [cit. 2009-12-20]. Dostupný z WWW: http://www.psp.cz/docs/laws/dek/ >.

Parlament České republiky: Poslanecká sněmovna [online]. [cit. 2011-05-09]. Dostupné z: http: www.psp.cz/docs/laws/dek/281945.html>

KASTNER, Quido. Procesy formování českého pohraničí od května 1945 [online]. [cit. 2011-04-21]. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 83 s. Odborná studie. Sociologický ústav AV ČR Praha - detašovaný tým. Dostupné z WWW:http://studie.soc.cas.cz/upl/texty/files/180_96-12wptext.pdf

Literatura k tématu

BAUER, F., Tisíc let česko-německých vztahů: data, jména a fakta k politickému, kulturnímu a církevnímu vývoji v českých zemích, PanEvropa, Praha, 1995, 288 str., ISBN 80-85846-03-9.

BENEŠ, E.: Odsun Němců z Československa, Výbor z pamětí, projevů a dokumentů 1940–1947, Dita, Praha 2002, 237 s., ISBN 80-85926-34-2.

BRÜGEL, J. W., Češi a Němci 1918-1938, Academia, Praha, 2006, 846 str., ISBN 80-200-1440-3.

ČAPKA, F ,SLEZÁK, L., VACULÍK, J, Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhésvětové válce, Akademické nakladatelství CERM, Brno 2005, ISBN 80-7204-419-2.

HARNA, J., ŠEBEK, J.,Státní politika vůči německé menšině v období konsolidace politickémoci v Československu v letech 1918-1920, Historický ústav, Praha, 2002, 375 str., ISBN 80-7286-049-6.

JECH, K., KAPLAN, K., Dekrety prezidenta republiky 1940 – 1945 dokumenty, druhé vydání, nakl. Doplněk a Ústav pro soudobé dějiny, Brno, 2002, ISBN 80-7239-115- 1.

KAPLAN, K., Pravda o Československu 1945 - 1948, edice : Stopy - fakta - svědectví, II.vyd., nakl. Panorama, Praha 1990, 245 str., ISBN 80-7038-193-0.

KASTNER, Q.,Osidlování českého pohraničí od května 1945: Historická analýza doplněná kvalitativní sociologickou sondou, edice WP 96:12, Praha, Sociologický ústav AV ČR, 1996, ISBN 80-85950-19-7.

KIRSCH, H., Historie sklářské výroby v českých zemích 1. díl, Academia, Praha, 2005, 760 str., ISBN 80-200-1287-7.

KŘEN, J., Konfliktní společenství : Češi a Němci 1780-1918, Academia, Praha, 1990, 508 str., ISBN 80-200-0337-1.

KUČERA, J.,Odsun nebo vyhnání? : sudetští Němci v Československu v letech 1945 - 1946,H&H, Jinočany, 1992, 39 str., ISBN 80-85467-32-1.

KURAL. V., Konflikt místo společenství? Češi a Němci v československém a velkoněmeckém státě 1918-1945, Ústav mezinárodních vztahů, Praha, 1993,272 str., ISBN 80-901431-3-X.

KURAL, V., Místo společenství - konflikt! : Češi a Němci ve Velkoněmecké říši a cesta kodsunu (1938-1945), Ústav mezinárodních vztahů, Praha, 1994, 295 str., ISBN 80- 85864-04-5.

KURAL, V.,Češi, Němci a mnichovská křižovatka, Karolinum, Praha, 2002, 197 str., ISBN80-246-0360-8.

PROCHÁZKA, J.,Konfiskace majetku nepřátel a zrádců v ČSR, Svoboda,Praha, 1946, 62 str.

RADVANOVSKÝ, Z.,Historie okupovaného pohraničí 1938-1945, Univerzita J.E. Purkyně v Albis international, Ústí nad Labem, 1998, ISSN 1212-3439.

RICHTER, K., Češi a Němci v zrcadle dějin. Sv. 1, [Od nejstarších časů - květen 1938], Akcent, Třebíč, 1999, 274 str., ISBN 80-7268-054-4.

RICHTER, K.,Češi a Němci v zrcadle dějin. Sv. 2, [Květen 1938 - do dnešní doby], Akcent, Třebíč, 1999, 302 str., ISBN 80-7268-055-2.

SEIBT, F.,Německo a Češi: dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy, Academia, Praha, 1996, 464 Str., ISBN 80-200-0577-3.

STANĚK, T.,Německá menšina v českých zemích 1948 – 1989, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1993, Praha, ISBN 80-85241-29-3.

STANĚK, T.,Odsun Němců z Československa 1945-1947, Academia Naše vojsko, Praha, 1991, 536 str., ISBN 80-200-0328-2.

STANĚK, T.,Perzekuce 1945 : perzekuce tzv. státně nespolehlivého obyvatelstva v českýchzemích (mimo tábory a věznice) v květnu - srpnu 1945, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, Praha, 1996, 231 str., ISBN 80-85241-99-4.

STANĚK, T.,Poválečné "excesy" v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřování, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, Praha, 2005, 36 str., ISBN 80-7285-062-8.

ZICH, F.,Kdo žije v pohraničí : Česká část česko-německého pohraničí v procesech společenské transformace a evropské integrace, Sociologický ústav Akademie věd České republiky, Ústí nad Labem, 1996, 129 str., ISBN 80-85950-18-9.

ZIMMERMANN, V., Sudetští Němci v nacistickém státě : politika a nálada obyvatelstva v říšské župě Sudety (1938-1945), Argo, Praha, 2001, 577 str., ISBN 80- 7203-390-5.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více