Main Menu
User Menu
Reklama

Rozkaz lidového komisaře obrany 23. února 1942 čís. 55, Moskva

Autor : 🕔25.08.2003 📕26.132
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Soudruzi rudoarmějci a rudí námořníci, velitelé a političtí pracovníci, partyzáni a partyzánky!

XXIV. výročí Rudé armády oslavují národy naší země v těžké době Vlastenecké války proti fašistickému Německu, které drze a zákeřně ukládá o život a svobodu naší vlasti. Po celé obrovské frontě od Severního ledového oceánu po Černé moře vedou bojovníci Rudé armády a válečného loďstva úporné boje, aby vyhnali z naší země německé fašistické vetřelce a ubránili čest a nezávislost naší vlasti.

Reklama

Není to poprvé, co Rudá armáda brání naši vlast před přepadením nepřátel. Rudá armáda byla vytvořena před 24 lety k boji proti vojskům zahraničních interventů - vetřelců, kteří se snažili rozkouskovat naši zem a zničit její nezávislost. Mladé oddíly Rudé armády, které poprvé šly do války, na hlavu porazily německé vetřelce u Pskova a Narvy dne 25. února 1918. Právě proto byl den 23. února 1918 prohlášen za den zrodu Rudé armády. Od té doby Rudá armáda rostla a sílila v boji proti zahraničním interventům-vetřelcům. Ubránila naši vlast v bojích proti německým vetřelcům roku 1918 a vyhnala je z území Ukrajiny a Běloruska. Ubránila naši vlast v bojích se zahraničními vojsky Dohody v letech 1919-1921 a vyhnala je z naší země.

Rozdrcení zahraničních interventů-vetřelců v období občanské války zajistilo národům Sovětského svazu na dlouhou dobu mír a možnost pokojného budování. Za tato dvě desetiletí pokojného budování vznikl v naší zemi socialistický průmysl a kolchozní zemědělství, rozkvetla věda a kultura a upevnilo se přátelství národů naší země. Ale sovětský lid nikdy nezapomínal, že nepřátelé mohou znovu přepadnout naši vlast. Proto současně s rozmachem průmyslu a zemědělství, vědy a kultury rostla také vojenská síla Sovětského svazu. Tuto sílu již pocítili na své kůži někteří milovníci cizích území. Tuto sílu pociťuje nyní na své kůži vychvalovaná německá fašistická armáda.

Před osmi měsíci přepadlo fašistické Německo věrolomně naši zemi, čímž hrubě a zákeřně porušilo smlouvu o neútočení. Nepřítel počítal s tím, že Rudá armáda bude už po prvním úderu poražena a ztratí schopnost odporu. Ale nepřítel se krutě přepočítal. Nevzal v úvahu sílu Rudé armády, nevzal v úvahu pevnost sovětského zápolí, nevzal v úvahu vůli národů naší země k vítězství, nevzal v úvahu nespolehlivost evropského zápolí fašistického Německa a konečně nevzal v úvahu vnitřní slabost fašistického Německa a jeho armády.

Vzhledem k neočekávanosti a nenadálosti německého fašistického útoku byla Rudá armáda v prvních měsících války nucena ustupovat a vyklidit část sovětského území. Avšak při ústupu vyčerpávala síly nepřítele a zasazovala mu těžké rány. Ani bojovníci Rudé armády, ani národové naší země nepochybovali, že tento ústup je dočasný, že nepřítel bude zastaven a potom i poražen.

V průběhu války nabírala Rudá armáda nové síly, byla doplňována lidmi i technikou a dostávalo se jí pomoci nových záložních divisí. A přišla doba, kdy Rudá armáda nabyla možnosti přejít do ofensivy na hlavních úsecích obrovské fronty. Za krátkou dobu zasadila Rudá armáda německým fašistickým vojskům jednu ránu za druhou u Rostova nad Donem a u Tichvinu, na Krymu a Moskvy. V urputných bojích u Moskvy porazila německá fašistická vojska, která ohrožovala hlavní město Sovětského svazu obklíčením. Rudá armáda zahnala nepřítele od Moskvy a zatlačuje ho stále na západ. Od německých vetřelců je úplně osvobozena moskevská a tulská oblast, desítky měst a sta vesnic jiných oblastí dočasně obsazených nepřítelem.

Dnes už Němci nemají onu vojenskou výhodu, kterou měli v prvních měsících války proto, že nás věrolomně a nenadále přepadli. Moment nenadálosti a neočekávanosti jakožto záloha německých fašistických vojsk je už zcela vyčerpán. Tím je odstraněna nerovnost v podmínkách války, nerovnost, která byla vytvořena nenadálosti německého fašistického útoku. Nyní nebude o osudu války rozhodovat takový vedlejší moment jako moment neočekávanosti, nýbrž trvale působící činitelé: pevnost zápolí, morální duch armády, množství a jakost divisí, výzbroj armády, organisační schopnosti velitelského sboru armády. Při tom si je nutno všimnout jedné okolnosti: stačilo, aby z arsenálu Němců zmizel moment neočekávanosti, a německá fašistická armáda se octla před katastrofou. Němečtí fašisté pokládají svou armádu za nepřemožitelnou a ujišťují, že ve válce jednoho proti jednomu německá armáda nesporně porazí Rudou armádu. Rudá armáda a německá fašistická armáda vedou nyní válku jeden proti jednomu. Nejen to: německá fašistická armáda je na frontě přímo podporována vojsky Itálie, Rumunska a Finska. Rudá armáda dosud takovou pomoc nemá. A hle: vychvalovaná německá armáda je porážena, kdežto Ruda armáda má významné úspěchy. Německá vojska, valící se pod mohutnými údery Rudé armády na západ, mají obrovské ztráty na lidech i technice. Ve snaze oddálit den své porážky drží se křečovitě na každé čáře. Marné jsou však snahy nepřítele. Iniciativa je nyní v našich rukou a křečovité úsilí rozviklané, zrezivělé Hitlerovy mašinérie nemůže zadržet nápor Rudé armády. Není daleko den, kdy Rudá armáda odrazí mohutným úderem zvlčilé nepřátele od Leningradu, očistí od nich města i vesnice Běloruska a Ukrajiny, Litvy a Lotyšska, Estonska a Karelie, osvobodí sovětský Krym a nad celou sovětskou zemí znovu vítězně zavlají rudé prapory.

Bylo by však neodpustitelnou krátkozrakostí spokojovat se dosaženými úspěchy a myslit, že německá vojska jsou již vyřízena. To by bylo prázdné vychloubačství a domýšlivost, nedůstojné sovětských lidí. Nesmí se zapomínat, že máme před sebou ještě mnoho obtíží. Nepřítel je porážen, není však ještě poražen, a - tím méně - doražen. Nepřítel je ještě silný. Bude napínat poslední síly, aby dosáhl úspěchu. A čím více bude porážen, tím více bude běsnit. Proto je nutno, aby v naší zemi ani na chvíli neochabovala příprava záloh na pomoc frontě. Je nutno, aby stále nové a nové vojenské jednotky šly na frontu kout vítězství nad zvlčilým nepřítelem. Je nutno, aby náš průmysl, zejména válečný průmysl, pracoval se zdvojnásobenou energií. Je nutno, aby fronta dostávala každý den stále více a více tanků, letadel, děl, minometů, kulometů, pušek, samopalů a střeliva.

V tom je jeden z hlavních zdrojů síly a moci Rudé armády.

Reklama

Ale síla Rudé armády není jen v tom.

Síla Rudé armády je především v tom, že nevede dobyvačnou, imperialistickou válku, nýbrž válku vlasteneckou, osvobozeneckou, spravedlivou. Úkolem Rudé armády je osvobodit od německých vetřelců naše sovětské území, osvobodit od útisku německých vetřelců obyvatele našich vesnic a měst, kteří byli před válkou svobodni žili životem důstojným člověka, kdežto nyní jsou utlačováni a trpí loupežemi, bídou a hladem; osvobodit konečně naše ženy od hanby a zneuctívání, které musí snášet od německých fašistických vyvrhelů. Co může být ušlechtilejšího a vznešenějšího nad takový úkol? Ani jeden německý voják nemůže říci, že vede spravedlivou válku, neboť nemůže nevidět, že ho nutí bojovat za oloupení a utiskování druhých národů. Německý voják nemá vznešený a ušlechtilý cíl války, který by ho mohl naplňovat nadšením a na který by mohl být hrdý. A naopak, každý bojovník Rudé armády může s hrdostí říci, že vede válku spravedlivou, osvobozeneckou, válku za svobodu a nezávislost své otčiny. Rudá armáda má vznešený a ušlechtilý cíl války, který ji inspiruje k hrdinským činům. Tím se také vlastně vysvětluje, že Vlastenecká válka rodí u nás tisíce hrdinů a hrdinek, odhodlaných jít na smrt za svobodu své vlasti. V tom je síla Rudé armády. A v tom je slabost německé fašistické armády. V zahraničním tisku se někdy žvaní, že cílem Rudé armády je  vyhubit německý národ a zničit německý stát. To je ovšem hloupý žvást a nejapná pomluva Rudé armády. Rudá  armáda  nemá  a  nemůže  mít  takové idiotské cíle. Cílem Rudé armády je vyhnat německé okupanty z naší země a osvobodit sovětskou zemi od německých fašistických vetřelců. Je velmi pravděpodobné, ze válka za osvobození sovětské země povede k vyhnání nebo k zničení Hitlerovy kliky. Vítali bychom takový výsledek. Ale  bylo by směšné ztotožňovat Hitlerovu kliku s německým národem, s německým státem. Zkušenosti historie učí, že hitlerové přicházejí a odcházejí, ale německý národ a německý stát zůstávají.

Síla Rudé armády je konečně v tom, že nezná a nemůže znát rasovou nenávist k jiným národům, a to ani k německému národu, že je vychována v duchu rovnoprávnosti všech národů a ras, v duchu úcty k právům jiných národů. Rasová theorie Němců a praxe rasové nenávisti způsobily, že se všechny svobodomilovné národy staly nepřáteli fašistického Německa. Theorie rasové rovnoprávnosti v SSSR a praxe respektování práv druhých národů způsobily, že se všechny svobodomilovné národy staly přáteli Sovětského svazu.

V tom je síla Rudé armády.

A v tom je slabost německé fašistické armády.

V zahraničním tisku se někdy žvaní, že sovětští lidé nenávidí Němce proto, že jsou Němci, že Rudá armáda pobíjí německé vojáky proto, že jsou Němci, z nenávisti ke všemu německému, a že proto Rudá armáda nebere německé vojáky do zajetí. To je ovšem stejně hloupý žvást a i nejapná pomluva Rudé armády. Rudá armáda nezná citu i rasové nenávisti. Nezná tohoto ponižujícího citu, neboť je vychována v duchu rasové rovnoprávnosti a úcty k právům jiných národů. Nesmí se mimo to zapomínat, že v naší zemi se projevy rasové nenávisti trestají podle zákona.

Rudá armáda ovšem musí pobíjet německé fašistické okupanty, protože chtějí zotročit naši vlast, nebo když, obklíčeni našimi vojsky, odmítají složit zbraň a vzdát se do zajetí. Rudá armáda je nepobíjí pro jejich německý původ, nýbrž proto, že chtějí naši vlast zotročit. Rudá armáda, stejně jako armáda kteréhokoli jiného národa, má právo a je povinna ničit zotročovatele své vlasti bez ohledu na jejich národnostní původ. Nedávno byly ve městech Kalinin, Klin, Suchiniči, Andreapol a Toropec našimi vojsky obklíčeny tamější německé posádky, které byly vyzvány, aby se vzdaly do zajetí, a bylo jim slíbeno, že v tomto případě jim bude zachován život. Německé posádky odmítly složit zbraň a vzdát se do zajetí. Je pochopitelné, že je pak bylo nutno vypudit silou, při čemž bylo nemálo Němců pobito. Válka je válka. Rudá armáda bere do zajetí německé vojáky a důstojníky, jestliže se vzdají, a nechává je na živu. Rudá armáda pobíjí německé vojáky a důstojníky, odmítají-li složit zbraně a se zbraní v ruce se pokoušejí zotročit naši vlast. Vzpomeňte slov velikého ruského spisovatele Maxima Gorkého: "Nevzdá-li se nepřítel - bude zničen."

Reklama

Soudruzi rudoarmějci a rudí námořníci, velitelé a političtí pracovníci, partyzáni a partyzánky! Blahopřeji vám k XXIV. výročí Rudé armády! Přeji vám plného vítězství nad německými fašistickými vetřelci!

Ať žije Rudá armáda a válečné loďstvo!

Ať žijí partyzáni a partyzánky!

Ať žije naše slavná vlast, její svoboda a nezávislost!

Ať žije veliká strana bolševiků, která nás vede k vítězství!

Ať žije nepřemožitelný prapor velikého Lenina!

Pod Leninovým praporem kupředu, za rozdrcení německých fašistických vetřelců!

Lidový komisař obrany

J. V. Stalin

 

 

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔25.08.2003 📕26.132