Main Menu
User Menu

Velitelství pozemních sil Armády Spojených států [1942-1948]

United States Army Ground Forces (AGF)

     
Název:
Name:
Velitelství pozemních sil Armády Spojených států
Originální název:
Original Name:
United States Army Ground Forces
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.03.1942
Předchůdce:
Predecessor:
Generální velitelství Armády Spojených států
Datum zániku:
Disbanded:
10.03.1948
Nástupce:
Successor:
Velitelství polních sil Armády Spojených států
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
09.03.1942-25.07.1944 McNair, Lesley (Lieutenant General)
DD.07.1944-DD.01.1945 Lear, Benjamin (Lieutenant General)
DD.01.1945-DD.06.1945 Stilwell, Joseph (General)
DD.06.1945-DD.03.1948 Devers, Jacob (General)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
09.03.1942-DD.MM.RRRR 2. armáda
09.03.1942-DD.MM.RRRR 3. armáda
27.03.1942-01.11.1946 Doplňovací a školní velitelství
DD.09.1943-DD.MM.RRRR 1. armáda
DD.09.1943-DD.MM.RRRR 4. armáda

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://ibiblio.org/hyperwar/ATO/USGM/War.html
www.history.army.mil
www.history.army.mil
www.history.army.mil
www.history.army.mil
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-pozemnich-sil-Armady-Spojenych-statu-1942-1948-t92387#534808Verze : 2
MOD
V rámci přístupu a mantinelů nastavených náčelníkem generálního štábu byl velitel Velitelství pozemních sil Armády Spojených států obecně pověřen výkonem velitelských funkcí, odpovědností a velitelskou pravomocí danou zákonem, armádními předpisy a zvyky nad jednotlivci a jednotkami přiřazenými Velitelství pozemních sil Armády Spojených států (AGF). Úkolem velitelství bylo zajistit zformování, výcvik a vybavení pozemních jednotek pro bojové operace. Velitelství pozemních sil Armády Spojených států byly uloženy tyto konkrétní úkoly a povinnosti: • Zajištění provozu doplňovacích výcvikových středisek pro jednotky pěchoty, polního dělostřeleckého, protiletadlového dělostřeleckého, jezdectva, stíhačů tanků a obrněné jednotky a současně zajištění provozu škol pro jednotky pěchoty, polního dělostřelectva, protiletadlového dělostřelectva, pobřežního dělostřelectva, jezdectva, stíhačů tanků, obrněných jednotek a paradesantních jednotek, včetně důstojnických škol.
 • Formování taktických jednotek podle pokynů Ministerstva války.
 • Výcvik všech taktických jednotek přiřazených AGF.
 • Formování, vybavení a výcvik úkolových uskupení dle pokynů náčelníka štábu.
 • Vývoj taktické a výcvikové doktríny a provedení změn v systemizačních tabulkách a výzbroji a výstroji pěchotních, polních dělostřeleckých, protiletadlových dělostřeleckých, pobřežních dělostřeleckých, jezedckých a specializovaných bojových jednotkách.
 • Podporu řádné pokračování činnosti a postupný rozvoj jednotlivých druhů vojsk.
 • Provádění přezkumu taktické doktríny, vojenských vlastností zbraní a výstroje a systemizačních tabulek ve vztahu k jednotkám Velitelství sil služeb Armády Spojených států přiřazených k AGF a to v součinnosti právě s Velitelstvím sil služeb Armády Spojených států.
 • Výkon personálních pravomocí dosud vykonováných kancelářemi náčelníků pěchoty, polního dělostřelectva, pobřežního dělostřelectva a jezdectva, s výjimkou výběru důstojnických kandidátů.
 • Přiřazování důstojníky k Velitelství pozemních sil Armády Spojených států, Velitelství vzdušných sil Armády Spojených států a Velitelství sil služeb Armády Spojených států.
 • Dodávání personálu od pěchoty, polního dělostřelectva, pobřežního dělostřelectva, protiletadlového dělostřelectva, jezdectva a od jednotek obrněných, výsadkových a stíhačů tanků pro potřeby Velitelství vzdušných sil Armády Spojených států, Velitelství sil služeb Armády Spojených států, jednotlivých velitelství obrany, jedntolivých velitelství válčišť a dalších zámořských sil dle obecných pokunů náčelníka generálního štábu.
 • Zasílání Velitelství sil služeb Armády Spojených států doporučení ohledně staveb, krytů, výcvikových pomůcek, pohybu, zásobování, výstroje, pozemků a dalších potřebných prostředků.
 • Zasílání rozpočtovému důstojníkovi Ministerstva války odhady finančních prostředků a dalších rozpočtových odhadů dle jeho požadavků.
 • Provádění řídící kontrolu nad finančními prostředky alokovanými pro AGF.
 • Vývoj doktríny a taktického výcviku podpory pozemních sil leteckými silami dle obecných pokynů náčelníka generálního štábu společně s Velitelstvím vzdušných sil Armády Spojených států.
 • Minimalizaci administrativních činností u AGF maximálním využitím služeb, které mohly poskytnout jednotky Velitelství sil služeb Armády Spojených států, pokud by to nenarušilo efektivní řízení jednotek AGF.
 • V oprávněných případech za účelem urychlení svěřených činností obcházení standardních procedur.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-pozemnich-sil-Armady-Spojenych-statu-1942-1948-t92387#567662Verze : 12
MOD
Velitelství pozemních sil Armády Spojených států (AGF) nahradilo 9. března 1942 v rámci celkové reorganizace Ministerstva války dosavadní Generální velitelství Armády Spojených států a jako hlavní úkol dostalo formování, výcvik a vystrojování jednotek pro vedení bojových operací. Pod AGF byla za účelem řízení výcviku přiřazena velitelství několika armád a některé další jednotky. Podřízena mu také byla velitelství, respektive střediska, zajišťující výcvik protiletadlových jednotek, obrněných jednotek, výsadkových jednotek a jednotek stíhačů tanků. Pod AGF bylo také zřízeno velitelství, respektive středisko, obojživelného výcviku, středisko pouštního výcviku a též doplňovací a školní velitelství. Střediska zajišťovala výcvik jednotek spadajících pod daný druh vojska. Obojživelné středisko připravovalo jednotky vybraných divizí na vyloďovací operace a pouštní středisko mělo za úkol vycvičit obrnění a mechanizované jednotky pro boj v poušti. Po čase přibyla ještě střediska pro výcvik boje v horském prostředí, pro výcvik boje na lyžích a pro výcvik boje v arktických podmínkách. Doplňovací a školní velitelství řídilo průběh výcviku v jednotlivých školách a doplňovacích střediscích jednotlivých druhů vojsk. Po čase mu byla podřízena i výše zmíněná střediska. AGF si pod svou přímou kontrolou ponechalo celkový dohled nad výcvikovou doktrínou, metodami a příslušnou literaturou.


Činnost AGF se v průběhu války vyvíjela. Od svého vzniku do října stejného roku se nacházelo ve stavu vzniku a upevňování vlivu, který se začal projevovat postupným upravováním systematizačních tabulek pozemních jednotek. V období od října 1942 do října 1943 mělo AGF jednoznačný a zásadní, i když ne vždy nekonfliktní, vliv v otázkách organizace vojsk, takže konečná podoba struktury polních jednotek, s nimiž americká armáda vyrazila do dalších fází boje, byla především výsledkem aktivit právě AGF. To samozřejmě čerpalo i ze zkušeností polních jednotek a velitelů při prvních ofenzivních operacích v severní Africe a v Pacifiku. Od konce roku 1943 začali stále větší iniciativu v oblasti taktické organizace jednotek přebírat velitelé jednotlivých válčišť. Role AGF se začalo postupně měnit na instanci, která prováděla analýzy a navrhovala doporučení ke změnám v systematizacích jednotlivých typů jednotek na základě požadavků, které přicházely právě od velitelů váčišť. Po ukončení bojů v Evropě se AGF soustředilo především na organizační změny a další problémy související s přesunem sil do Pacifiku.


Jednotky, které prošly výcvikem v zařízeních AGF, byly přesouvány do shromaždišť při naloďovacích přístavech, odkud byly jednotky po moři přepravovány do jednotlivých válčišť. AGF takto vyslalo více jak dva miliony mužů. Jednalo se o kontinuální proces, který měl nicméně tři vrcholy. První nastal v září 1942, kdy odplulo více jako 90 tisíc mužů do Británie před vyloděním v severní Africe. Druhý vrchol se odehrál v lednu až březnu 1944, kdy bylo více jako 315 tisíc mužů vysláno opět do Británie za účelem přípravy na vylodění v Normandii. S třetím vrcholem se AGF muselo vypořádat v srpnu až říjnu 1944, kdy si evropské válčiště vyžádalo dalších 400 tisíc mužů pro rozvinutí ofenzivních operací, které navázaly na úspěšná vylodění ve Francii. Další nemalá část sil byla vyslána z doplňovacích výcvikových středisek prostřednictvím doplňovacích depotů provozovaných Velitelstvím sil služeb Armády spojených států.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-pozemnich-sil-Armady-Spojenych-statu-1942-1948-t92387#567940Verze : 0
MOD