SVK - Hodnosti - Slovenská armáda [1939-1945]

14.03.1939 - 15.10.1940Název:
Title:
Český překlad:
Czech Translation:
Anglický překlad:
English Translation:
Originální název:
Original Transcription:
Hodnostní označení:
Rank Badges:
Stejnokroj:
Uniform:
Armádny generál Armádní generál General of Army Armádny generál - -
Divízny generál Divisní generál Major General Divízny generál - -
Brigádny generál Brigádní generál Brigadier General Brigádny generál - -
Plukovník Plukovník Colonel Plukovník - -
Podplukovník Podplukovník Lieutenant Colonel Podplukovník - -
Major Major Major Major - -
Štábny kapitán Štábní kapitán Staff Captain Štábny kapitán - -
Kapitán Kapitán Captain Kapitán - -
Nadporučík Nadporučík Senior Lieutenant Nadporučík - -
Poručík Poručík Lietenant Poručík - -
Podporučík Podporučík Junior Lieutenant Podporučík - -
Štábny praporčík Štábní praporčík ? Štábny praporčík - -
Praporčík Praporčík ? Praporčík - -
Štábny rotmajster Štábní rotmistr ? Štábny rotmajster - -
Rotmajster Rotmistr ? Rotmajster - -
Rotný Rotný ? Rotný - -
Čatár Četař Sergeant Čatár - -
Desiatnik Desátník Corporal Desiatnik - -
Slobodník Svobodník Private First Class Slobodník - -
Vojak Vojín Private Vojak - -
Poznámka: pôvodné hodnosti Českolsovenskej armády, používané do 15.10.1940


Zdroj:
www.uniforminsignia.net
URL : https://www.valka.cz/SVK-Hodnosti-Slovenska-armada-1939-1945-t91982#387459 Verze : 0
15.10.1940-08.05.1945Název:
Title:
Český překlad:
Czech Translation:
Anglický překlad:
English Translation:
Originální název:
Original Transcription:
Hodnostní označení:
Rank Badges:
Stejnokroj:
Uniform:
generál I. triedy generál I. třídy General I. class generál I. triedy
generál II. triedy generál II. třídy General II. class generál II. triedy
plukovník plukovník Colonel plukovník
podplukovník podplukovník Lieutenant Colonel podplukovník
major major Major major
stotník setník Centurion stotník
nadporučík nadporučík First Lieutenant nadporučík
poručík poručík Lieutenant poručík
dôstojnícky zástupca ašpirant důstojnický zástupce ašpirant ? dôstojnícky zástupca ašpirant
zástavník praporečník Guidon zástavník
rotník rotník ? rotník
čatník četník Squad leader ? čatník
desiatnik desátnik corporal desiatnik
slobodník svobodník Private First Class slobodník
strelník střelník Gunman strelník
Poznámky:
- v rokoch 1939-1940 sa oficiálne používajú hodnosti prevzaté z Československej armády
- okrem uvedených hodností sa paralelne používajú aj hodnosti rotmajstrov (získané v bývalej Československej armáde) na doslúženie
- názvy hodností sú rovnaké pre armádu aj letectvo (vzdušné zbrane)Zdroje : www.psp.cz
www.psp.cz
www.pulib.sk
http://www.psp.cz/eknih/1939ssr/tisky/t0751_00.htm
URL : https://www.valka.cz/SVK-Hodnosti-Slovenska-armada-1939-1945-t91982#387453 Verze : 0
Podklady k vývoju hodností....Zákonom (nariadením s mocou zákona) č. 260/1940 Sl. z. bol v Slovenskej armáde zriadený Zbor poddôstojníkov z povolania s nasledujúcimi hodnosťami:


čatník
rotník
zástavník


Tento zákon bol v roku 1943 zrušený a nahradený zákonom 743/1943 Sl. z. (zo dňa 27.05.1943), ktorým boli upravenépráva a povinnosti poddôstojníkov z povolania, vrátane podmienok uzatvorenia manželstva a všestranného zabezpečenia.


V ten istý deň bol snemovňou schválený aj zákon ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia o hodnostiach vojenských a žandárskych osôb. Týmto zákonom sa do právneho systému zaviedla časť hodností používaných v Slovenskej armáde (a žandárstve), ktoré nemali oporu v dovtedy platných zákonoch (napr. zrušenie hodnosti vrchný strážmajster a jej nahradením hodnosťou hlavný dôstojnícky zástupca u žandárstva).


Novozavedené zmeny u armády:
- zrušené hodnosti
podporučík
kapitán
štábny kapitán,
brigádny generál
divízny generál
armádny generál.


Hodnosť podporučík zrušená bez náhradym miesto hodností kapitán a štábny kapitán je vytvorená hodnosť stotník a zrušené generálske hodnosti sú nahradené hodnosťami generál II. triedy a generál I. triedy.


Tým sa uzákonnil stav, ktorý armáda používala od reorganizácie v roku 1940
Mužstvo:
- strelník
- slobodník
- desiatnik
Poddôstojníci:
- čatník
- rotník
- zástavník
Nižší dôstojníci:
- dôstojnícky zástupca ašpirant
- poručík
- nadporučík
- stotník
Vyšší dôstojníci
- major
- podplukovník
- plukovník
Generáli:
- generál II. triedy
- generál I. triedy


Okrem uvedených hodností existovali paralelne hodnosti rotmajstrov ponechaných na doslúženie (260/1940 Sl. z.).


U vojenských gážistov mimo služobnej triedy sa zavádzajú tri hodnostné triedy rotmajstrov:
rotník
zástavník
dôstojnícky zástupca


Zmeny nastali aj u žandárstva - gážistov mimo služobnej triedy, kde sú uznané hodnosti
- žandár na skúšku
- strážmajster
- hlavný strážmajster
- dôstojnícky zástupca
- hlavný dôstojnícky zástupcaZdroj: www.psp.cz
www.psp.cz
www.pulib.sk
http://www.psp.cz/eknih/1939ssr/tisky/t0751_00.htm
URL : https://www.valka.cz/SVK-Hodnosti-Slovenska-armada-1939-1945-t91982#343948 Verze : 0
Hodnosti slovenských vzdušných zbraní platné od 15.10.1940.


Strelnik ( Strk. )
Slobodník ( Slob. )
Desiatnik ( Des. )
Čatník ( Čtk. )
Rotník ( Rtk. )
Zástavník ( Zvk. )
Dôstojnický zástupca ( Dôst. z. )
Poručík ( Por. )
Nadporučík ( Npor. )
Stotník ( Stk. )
Major ( Mjr. )
Podplukovník ( Pplk. )
Plukovník ( Plk. )
Generál II. triedy ( Gen. II. tr. )
Generál I. triedy ( Gen. I. tr. )
URL : https://www.valka.cz/SVK-Hodnosti-Slovenska-armada-1939-1945-t91982#112578 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více