Main Menu
User Menu
Reklama

Čestný kříž světové války 1914-1918

Honor Cross of World War 1914-18

Ehrenkreuz des Weltkrieges 1914-1918

     
Název:
Name:
Čestný kříž světové války 1914-1918
Název v originále:
Original Name:
Ehrenkreuz des Weltkrieges 1914-1918
Datum vzniku:
Date of Establishment:
13.07.1934
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.05.1945
Struktura:
Structure:
kříž pro frontové bojovníky
kříž pro účastníky války
kříž pro pozůstalé
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
URL : https://www.valka.cz/Cestny-kriz-svetove-valky-1914-1918-t90509#418235Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Čestný kříž světové války 1914-1918 pro bojovníky
Název v originále:
Original Name:
Ehrenkreuz des Weltkrieges 1914-1918 für Frontkämpfer
Datum vzniku:
Date of Establishment:
13.07.1934
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.05.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
URL : https://www.valka.cz/Cestny-kriz-svetove-valky-1914-1918-t90509#418236Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Čestný kříž světové války 1914-1918 pro účastníky války
Název v originále:
Original Name:
Ehrenkreuz des Weltkrieges 1914-1918 für Kriegsteilnehmer
Datum vzniku:
Date of Establishment:
13.07.1934
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.05.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
URL : https://www.valka.cz/Cestny-kriz-svetove-valky-1914-1918-t90509#418237Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Čestný kříž světové války 1914-1918 pro pozůstalé
Název v originále:
Original Name:
Ehrenkreuz des Weltkrieges 1914-1918 für Hinterbliebene
Datum vzniku:
Date of Establishment:
13.07.1934
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.05.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
URL : https://www.valka.cz/Cestny-kriz-svetove-valky-1914-1918-t90509#418238Verze : 0
MOD
Německý čestný kříž je dekorací, se kterou se téměř každý sběratel německých vyznamenání (a nejenom jich) do roku 1945 setkává nejčastěji. Toto jednoduché a elegantní vyznamenání bylo uděleno v takovém počtu, který se žádné jiné dekoraci v Německu ani na celém světě nepodařilo překonat.
První snahy o založení oficiálního pamětního vyznamenání na světovou válku se objevily již v jejím průběhu a na přelomu let 1917 a 1918 byl záměr založit pamětní medaili již schválen císařem Vilémem II. Vzhledem k vývoji válečných událostí, následujícím pokusům o revoluci a změně politického uspořádání Německa v republiku nebyl během války, ani po jejím ukončení, tento záměr realizován. Republikánská vláda přijala v srpnu 1919 zákon, na jehož základě neměla být již v budoucnu zakládána žádná státní vyznamenání (nošení dříve získaných vyznamenání však tento zákon nezakazoval) a přes snahy ministerstva vojenství nedošlo tedy ani k založení plánované pamětní válečné medaile. Absence pamětního vyznamenání, jenž by bylo alespoň symbolickým projevem díku za nasazení života v právě skončené válce, byla s velkou nelibostí nesena velkým množstvím válečných veteránů. Nedlouho poté proto díky iniciativě nejrůznějších veteránských organizací, ať už s celoněmeckou či regionální působností, začalo vznikat velké množství neoficiálních pamětních dekorací. Mezi nejznámější patří například Pamětní medaile pro účastníky války 1914-18 spolku Kyffhäuser či Německá čestná a pamětní medaile války 1914-18 německé čestné legie.
Státního vyznamenání, které nahradilo všechny dosavadní neoficiální dekorace, se němečtí veteráni dočkali až po šestnácti letech od ukončení světové války. Více než rok po uchopení moci nacisty byl jako první z pozdějšího velkého množství nových vyznamenání v červenci 1934, na návrh prezidenta von Hindenburga, říšskou vládou založen Čestný kříž světové války 1914-1918. Zakládací listina byla podepsána prezidentem von Hindenburgem dne 13. července 1934 a o dva dny později publikována v říšské sbírce zákonů (Reichsgesetzblatt RGBl.I S. 619). Kříž byl založen ve třech samostatných skupinách skupinách:


Čestný kříž pro frontové bojovníky (Ehrenkreuz für Frontkämpfer) s meči,
Čestný kříž pro účastníky války (Ehrenkreuz für Kriegsteilnehmer) bez mečů,
Čestný kříž pro pozůstalé po frontových bojovnících (Ehrenkreuz für Hinterbliebene) bez mečů, černě lakován.


Za frontového bojovníka byl považován každý říšskoněmecký příslušník ozbrojených sil, který se v bojové jednotce během války zúčastnil boje, bitvy či obléhání, což bylo ověřováno v kmenových listech. Námořníci a vojáci sloužící na válečných a pomocných lodích byli považováni za frontové bojovníky v případě, že jejich loď pod válečnou vlajkou prováděla bojové akce, mezi které bylo zahrnuto také minování, odminování a další podobné činosti.
Za účastníka války byl považován každý říšskoněmecký občan, který na německém území či území německých spojenců vykonal v období od 1.8.1918 do 31.12.1918 vojenskou službu, tj. Každý, kdo byl v této době povolán do armády. Za účastníky se považovali také dobrovolníci lodního sboru (freiwilligen Motorbootkorps), automobilového sboru (freiwilligen Automobilkorps) a ošetřovatelé raněných, kteří alespoň dočasně sloužili v bojové zóně.
Za pozůstalé byly považovány vdovy a rodiče padlých vojáků. Aby mohla být žena vyznamenána křížem pro pozůstalé, muselo být její manželství s frontovým bojovníkem uzavřeno do 31.12.1918 (včetně). Případné další manželství na udělení tohoto kříže nemělo vliv. Mezi rodiče způsobilé k udělení kříže pro pozůstalé byli zahrnuti také nevlastní či adoptivní rodiče.
Ve všech případech byli za říšské Němce považováni i obyvatelé bývalých německých území která Německo ztratilo na základě Versailleské smlouvy.


Udílení kříže
Každý dekorovaný obdržel vždy pouze jeden typ kříže, dvojité udělení nebylo možné ani v případě, že by dotyčný splňoval požadavky pro obě skupiny.
Na základě prováděcí vyhlášky byla stanovena následující pravidla:
- pokud otec, který sám sloužil jako frontový bojovník, ztratil ve válce dva syny, mohl si vybrat, zda chce obdržet kříž pro frontové bojovníky, nebo pro pozůstalé, a pouze ten, který si zvolil, také obdržel,
- kříž frontového bojovníka či účastníka války po smrti nositele zůstával jako památka v majetku pozůstalých, nemohl však být jimi nošen,
- pokud zemřel nositel čestného kříže frontového bojovníka, jeho vdova mohla požádat o udělení čestného kříže pro pozůstalé,
- v případě udělení kříže rodičům padlého frontového bojovníka obdržel tento kříž přednostně jeho otec, v případě, že později zemřel, měla právo jej nosit matka.
Dne 15. května 1934 vydal říšský ministr vnitra na základě Hitlerových požadavků nařízení, podle kterého kříž neměl být udělován židům což velmi nelibě nesl prezident Hindenburg, který trval na udělování všem veteránům bez jakýchkoli výjimek.
Za udílení křížů na území říše byli ve městech s policejní služebnou odpovědní policejní prezident či policejní ředitel, v ostatních městech potom starostové a v krajských městech zemský rada. Příslušníkům nově budované branné moci byly kříže udělovány služebnami pověřenými ministerstvem obrany.
Konečný termín pro podání žádosti o udělení kříže byl dne 18. srpna 1934 stanoven na 31. března 1935. Pro znovu obsazené Sársko byl dne 22. března 1935 stanoven konečný termín do 30. června 1935.
Na základě nařízení ze dne 4. února 1935 byl okruh osob splňující požadavky pro udělení kříže dále rozšířen o osoby, které nebyli říšskými Němci a státními příslušníky, ale během války vykonávali službu jako příslušníci německé branné moci. Kříž nebyl udělován těm osobám, kterým bylo občanství odebráno.
Po připojení Rakouska a Sudet k říši v roce 1938 mohli kříž obdržet také obyvatelé těchto území. Žádosti o udělení křížů byly podávány v rozmezí 1. dubna a 30. září 1939. Obdobná situace nastala po připojení Memelu roku 1939. Udílení křížů veteránům z území Rakouska, Sudet a Memelu bylo ukončeno 31. srpna 1940. Zcela ukončeno bylo udílení v září 1943.
V roce 1934 vydal Adolf Hitler nařízení, na základě kterého měl být Čestný kříž pro frontové bojovníky připevněn na všechny standarty a prapory staré armády a námořnictva.
Jak již bylo uvedeno, kříž nahrazoval všechny předchozí soukromě vydávané a udělované dekorace, jejichž nošení na stejnokrojích bylo zakázáno (ne vždy bylo toto pravidlo respektováno).


Počet udělených křížů
Celkové množství vyrobených křížů (včetně náhradních kusů do řádových spon, prodejních vzorků a muzejních kusů) je některými faleristy odhadováno až na 10 milionů kusů. Dr. Heinrich Doehle v roce 1944 ve své knize „Die Auszeichnungen des Großdeutschen Reichs „ uvádí následující počty udělených křížů:


Kříž pro frontové bojovníky 6 202 883
Kříž pro účastníky války
1 120 449
Kříž pro rodiče a vdovy padlých
718 082
Celkem
8 041 414Dr. Doehle ve své knize uvádí počty křížů udělených do 15. listopadu 1936, v těchto počtech tedy nejsou zahrnuti vyznamenání veteráni z Rakouska, Sudet a Memelu.
Vzhledem k takto obrovským množstvím probíhala výroba kříže zhruba v 50 různých ražebnách, jejichž úplný soupis se nedochoval. Většina křížů je na rubové straně opatřena značkou výrobce, z nichž některé ale doposud nebyly přiřazeny ke konkrétním firmám.


Popis vyznamenání
Vzhled vyznamenání vychází z rubové strany pruské Pamětní válečné medaile 1870/71. Konečný návrh byl představen Eugenem Godetem v Berlíně dne 6.července 1934. Jeho základem je rovnoramenný tlapatý kříž o rozměrech 37 x 37 mm (bez závěsu), v jehož středu je umístěn kruhový věnec, jenž je v dolní části svázaný stuhou a v horní rozpojený. U kříže pro bojovníky je věnec vavřínový, u křížů účastníků a pozůstalých pak dubový. Ve středu věnce se ve dvou řádcích nachází letopočty vypuknutí a ukončení války 1914/1918. Plocha ramen kříže je hladká, jejich okraje jsou lemovány širší a užší zvýšenou lištou. U kříže pro bojovníky se mezi rameny nacházejí jako znak frontového nasazení dva zkřížené meče s hroty směřujícími vzhůru. Barva křížů pro frontové bojovníky a účastníky byla bronzová až hnědá, u křížů pro pozůstalé černá.
Rubová strana je hladká, ve většině případů opatřená značkou výrobce, kříž je zavěšen na závěsném kroužku procházejícím rýhovaným příčným ouškem.
Kříže všech typů byly nejčastěji zhotoveny z povrchově upraveného železa, ale vzácně se však lze setkat i s kříži vyrobenými z nemagnetické slitiny, jejichž katalogové ceny několikanásobně převyšují běžné železné exempláře.


Stuhy a způsob nošení
Ke kříži byly použity stuhy shodné se stuhami použitými u Pamětní válečné medaile 1870/71, které byly v podstatě stuhami pruského železného kříže doplněného středovým pruhem červené barvy.
Pro kříž frontových bojovníků a účastníků války byla použita stuha černé barvy s bílými postranními pruhy šířky 5 mm vzdálených od okraje 2 mm a jedním středovým pruhem červené barvy šířky 5 mm. U kříže pro pozůstalé byla jako základní barva použita bílá a barva postranních pruhů černá. Popsané šířky platí pro stuhy šířky 30 mm, které byly standardně udělovány s vyznamenáním. Často se objevují stuhy určené k sestavování velkých řádových spon, které jsou užší, či trojúhelníkové stuhy rakouského typu o šířce 40 mm.
V případě nositelů mužského pohlaví byl kříž udělován na průvlečné stuze, v případě nositelek ženského pohlaví, které mohly obdržet kříž pro účastníky války či pozůstalé po frontových bojovnících, pak na stužce složené do tvaru mašle.
Místo kříže byla nejčastěji nad levou kapsou stejnokroje nošena pouze tzv. malá řádová spona (Kleine Feldspange ) tvořená samotnou stužkou. Kompletní vyznamenání bylo nošeno zejména při slavnostních příležitostech, kdy bylo nejčastěji umístěno do tzv. velké řádové spony (Große Feldspange). Rakouskými nositeli vyznamenání byl kříž nošen na stuze šířky 40 mm poskládané do tradičního trojúhelníkového tvaru.
Ojediněle se lze setkat se soukromě pořizovanými kříži pro vdovy po frontových bojovnících, které jsou vyhotoveny v podobě připínacího vyznamenání (Steckkreuz) se svislou jehlicí na zadní straně a rozměrech cca 31 x 31 mm.
Pro nošení na civilním oděvu existovalo nespočetné množství různých miniatur o rozměrech od 9 do 20 mm. Miniatury mohly být upevněny na jehle, na řetízku pro nošení k večernímu oděvu, mohly být připevněny na motýlkové stužce určené pro nošení v knoflíkové dírce klopy apod.


Použité zdroje:
de.wikipedia.org
www.filatelie-klim.com
www.auszeichnungen-online.de
www.wehrmacht-awards.com
gmic.co.uk
alex.onb.ac.at
http://www.warcross.cz/wordpress/?p=243
Sbírka autora

Čestný kříž světové války 1914-1918 - Několik druhů miniatur čestného kříže.

Několik druhů miniatur čestného kříže.
URL : https://www.valka.cz/Cestny-kriz-svetove-valky-1914-1918-t90509#338493Verze : 0
Udílecí sáček a etue


Kříže byly udělovány v jednoduchých sáčcích z balicího papíru, které obsahovaly samotné vyznamenání samostatně balené a odstřižek odpovídající stužky. Kříže pro frontové bojovníky byly udělovány v sáčcích modré, pro účastníky světle šedé a pro pozůstalé pak bílé barvy.
Krátce po zahájení udílení křížů byla zahájena také výroba několika typů odpovídajících etuí, které si mohl nositel kříže v případě zájmu soukromě pořídit.
Nejčastějšími typy, se kterými se můžeme setkat, jsou dřevěné etue s odklápěcím víčkem s červeným, černým, či hnědě mramorovaným potahem vnější strany. Na bílém polstrování vnitřní strany víčka se nachází třířádkové heslo Treue / um / Treue (věrnost za věrnost), provedené gotickým písmem, a faksimile podpisu říšského prezidenta generála polního maršála Paula von Hindenburga, oboje provedené černou barvou. Vyjímatelné polstrování pro uložení kříže bylo potaženo látkou bílé barvy.
Dalším typem byla menší a jednodušší dvoudílná lepenková etue červené barvy se zlatým věncem s letopočty 1914 / 1918 vytlačeným na vnější straně víčka.
Dřevěné etue byly při zahájení výroby nabízeny za 1 RM ( říšskou marku), levnější papírové za 0,75 RM , jak ukazuje přiložený informační leták.


Použité zdroje - viz první příspěvek.
Čestný kříž světové války 1914-1918 - Kříž frontového bojovníka v originálním udílecím sáčku.

Kříž frontového bojovníka v originálním udílecím sáčku.
Čestný kříž světové války 1914-1918 - kříž účastníka války v originálním udílecím sáčku.

kříž účastníka války v originálním udílecím sáčku.
Čestný kříž světové války 1914-1918 - Leták o zahájení výroby etuí.

Leták o zahájení výroby etuí.
Čestný kříž světové války 1914-1918 - Dřevěná etue.

Dřevěná etue.
Čestný kříž světové války 1914-1918 - Dřevěná etue.

Dřevěná etue.
URL : https://www.valka.cz/Cestny-kriz-svetove-valky-1914-1918-t90509#338495Verze : 0
Udílecí dekret


Společně s kříži byly dekorovaným předávány také udílecí dekrety, které se vzhledem k dlouhé době udělování křížů vyskytují v několika odlišných typech. Nejčastější provedení dekretu formátu A5 můžeme vidět v příloze.
Vzácněji se lze setkat i s ozdobně provedenými, často zarámovanými dekrety větších rozměrů, které ve své horní části nesou barevně provedený kříž pro frontové bojovníky a opis Der Kämpfern zur Ehre, Der Jugend zum Vorbild (Bojovníkům ku cti, mládeži vzorem).

Použité zdroje - viz první příspěvek.

Čestný kříž světové války 1914-1918 -   
Nejběžnější typ udílecího dekretu.

Nejběžnější typ udílecího dekretu.
Čestný kříž světové války 1914-1918 - 
Neoficiální provedení kříže pro pozůstalé ve formě připínacího kříže (Steckkreuz).

Neoficiální provedení kříže pro pozůstalé ve formě připínacího kříže (Steckkreuz).
URL : https://www.valka.cz/Cestny-kriz-svetove-valky-1914-1918-t90509#338496Verze : 0
Název
Name
Čestný kříž světové války 1914-1918 pro bojovníky
Honor Cross of World War 1914-18 for Combatants
Ehrenkreuz des Weltkrieges 1914-1918 für Frontkämpfer
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Cestny-kriz-svetove-valky-1914-1918-t90509#435811Verze : 0
MOD
Název
Name
Čestný kříž světové války 1914-1918 pro účastníky války
Honor Cross of World War 1914-18 for War Participants
Ehrenkreuz des Weltkrieges 1914-1918 für Kriegsteilnehmer
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1934 Himmler, Heinrich
DD.MM.RRRR Vuokko, Aksel Leonard
DD.MM.RRRR Wenck, Walther
DD.MM.RRRR - Zuckertort, Karl
Celkem : 4
URL : https://www.valka.cz/Cestny-kriz-svetove-valky-1914-1918-t90509#640492Verze : 0
MOD
Název
Name
Čestný kříž světové války 1914-1918 pro pozůstalé
Honor Cross of World War 1914-18 for Next-of-Kin
Ehrenkreuz des Weltkrieges 1914-1918 für Hinterbliebene
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Cestny-kriz-svetove-valky-1914-1918-t90509#640493Verze : 0
MOD