Main Menu
User Menu

Hodnosti - obecné informace

Hodnostní systém v pozemním vojsku (armáda, Heer) habsburské monarchie se vyvíjel od samotného počátku existence podunajského soustátí - tedy od dob žoldnéřských vojsk šestnáctého století. Během dlouhé třicetileté války se systém ustálil natolik, že bylo jej možné převzít při vzniku stálé armády v roce 1649. V letech 1649 až 1918 došlo k řadě změn. Některé hodnosti postupem času vymizely, další naopak přibyly. Hodnostní označení mělo nezřídka svůj původ s označením vykonávané funkce. Docházelo i k situacím, že určitá hodnost byla nahrazena papírově jinou, avšak ta původní existovala ještě po nějakou dobu souběžně s tou novou.


Hodnostní označení se dělila do několika skupin. Označení vojáci (Soldaten) zahrnovalo všechny hodnosti od vojína pro polního maršála. Označení šarže (Charge) zahrnovalo hodnosti od svobodníka po polního maršála, tedy bez vojínů. Do hodnostní kategorie mužstvo (Mannschaft) oficiálně patřily hodnosti vojín a svobodník. V některých případech do tohoto označení byli započítáváni i poddůstojníci.


Kategorie poddůstojníků zahrnovala nejprve hodnosti od vice-desátníka po šikovatele, později od desátníka po praporčíka (tato hodnost patřila původně do kategorie důstojníků, po znovuzavedení se ovšem jednalo o nejvyšší poddůstojnickou hodnost).


Důstojníci se dělili do dvou kategorií, které se do češtiny zpravidla překládají jako nižší a vyšší důstojníci. V němčině byly označovány jako Oberoffiziere a Stabsoffiziere. Doslovný překlad (naddůstojníci, vyšší důstojníci, vrchní důstojníc, respektive štábní důstojníci) by totiž nebyl bez problémů a mohl by zavádět. Štábní důstojníci jako kategorie hodností by se totiž mohli snadno plést s důstojníky štábu, kterými mohou být i poručíci či setníci. Termíny naddůstojník a vrchní důstojník se neujaly a termín vyšší důstojníci máme v češtině zažitý pro majora, podplukovníka a plukovníka, zatímco v rakousko(-uherském) systému se jednalo o poručické hodnosti a hodnosti setníků/rytmistrů. V rámci kategorie nižší důstojníci se poručické hodnosti označovali jako subalterní důstojníci.


Kategorie generálů zahrnovala hodnosti od generálmajora po polního maršála. V případě generálských hodností nelze opominout další dva hodnostní stupně. Jednak generálporučíka, což bylo označení pro zástupce vrchního velitele. Tato hodnost byla nadřazena všem dosud uvedeným hodnostím, tedy i polním maršálům (v řadě jiných evropských armád je naproti tomu generálporučík dvou či tříhvězdičkovým generálem). Vrchní velitel pak byl označován jako generalissimus či jiným obdobným termínem. Jelikož vrchním velitelem byl panovník, jednalo se o hodnost přenesenou na někoho, kdo za něj v praxi vykonával tuto funkci. V podstatě se jednalo spíše o označení funkce než hodnosti.
URL : https://www.valka.cz/Hodnosti-obecne-informace-t88128#326854Verze : 0
MOD
Tělesné gardy
Tělesné gardy byly součástí panovnického dvora a byly u nich zavedeny zcela odlišné hodnosti. Podrobnosti jsou nebo budou uvedeny v textech o jednotlivých tělesných gardách.


Císař
Císař nosil buď stejnokroj polního maršála, nebo stejnokroj plukovníka některého z útvarů, jehož byl majitelem.


Generál pěchoty x polní zbrojmistr
Hodnost generála pěchoty byla zavedena až v roce 1908. Do té doby byla hodnost polního zbrojmistra používána i u pěchoty.


Generálplukovník
Hodnost generálplukovník byla zavedena v roce 1915.


Třídy u setníků a rytmistrů
Hodnost setníka byla v roce 1849 rozdělena na dvě třídy (II. a I. třída). Hodnost rytmistra se již od roku 1769 dělila na druhé a první rytmistry. V roce 1852 došlo k přeznačení obou rytmistrů podle tříd stejně jako u setníků. Třídy byly u setníků i rytmistrů zrušeny v roce 1908.


Poručík x podporučík
Hodnost poručíka byla zavedena až na začátku roku 1870, kdy nahradila hodnost podporučík.
URL : https://www.valka.cz/Hodnosti-obecne-informace-t88128#337045Verze : 0
MOD
A - Offiziere des Soldatenstandes (důstojníci ...)
B - Geistliche (duchovní)
C - Auditore (auditoři)
D - Ärzte (lékaři)
E - Truppenrechnungsführer (vojenští účetní)
F - Militärbeamte (vojenští úředníci)
  Militärbeamte mit Portepee (vojenští úředníci s portepee)
     F01 - Militär-Intendantur-Beamte (úředníci vojenské intendantury)
     F02 - Artillerie-Ingenieure (dělostřelečtí inženýři)
     F03 - Militär-Bauingeniuere (vojenští stavební inženýři)
  Militärbeamte ohne Portepee (vojenští úředníci bez portepee)
     F04 - Militär-Rechnungskontrollbeamte (úředníci vojenské účetní kontroly)
     F05 - Beamte des Militär-Tierarzneiinstitutes und der Tierärztlichen Hochschule (úředníci Vojenského zvěrolékařského ústavu a Vysoké školy zvěrolékařské)
     F06 - Militär-Kassenbeamte (vojenští pokladní úředníci)
     F07 - Militär-Verpflegsbeamte ()
     F08 - Artillerie-Zeugsbeamte (dělostřelečtí zbrojní úředníci)
     F09 - Militär-Registraturbeamte (úředníci vojenských spisoven)
     F010 - Militär-Medikamentenbeamte (vojenští lékární úředníci)
     F011 - Militär-Baurechnungsbeamte (vojenští stavební účetní úředníci)
     F012 - Technische Beamte des militärgeographischen Instituts (techničtí úředníci vojenského zeměpisného ústavu)
     F013 - Militärtierärztliche Beamte (vojenští zvěrolékařští úředníci)
     F014 - Technische Beamte des Technischen Militärkomitees (techničtí úředníci Vojenského technického výboru)
     F015 - Militär-Bauwerkführer (vojenští stavbyvedoucí)
     F016 - Technische Beamte der Pionier- und Trainzeugsanstalten
     F017 - Militärlehrer (vojenští vyučující)
     F018 - Militärfechtmeister (vojenští šermířští mistři)
     F019 - Forstbeamte (lesní úředníci)
URL : https://www.valka.cz/Hodnosti-obecne-informace-t88128#337617Verze : 0
MOD
Jednoroční dobrovolník (Einjährig Freiwillige)


Stav do roku 1915


Základním rozlišovacím znakem služebního poměru jednoročního dobrovolníka byla 1cm široká páska našitá nad horním okrajem manžety obou rukávů kabátce nebo blůzy. Barva vyložení odpovídala vojenské části, u které nastoupili službu (žluto - černo - žlutá u k.u.k. Herr. a k.k. Landwehr, žluto-červeno-žlutá u k.u. Honved).


Jednoroční dobrovolníci zařazení do školy pro důstojníky v záloze (začátek školy zpravidla 1. října) ) byli po dvou měsících jmenováni do hodnosti titulárního svobodníka (Titular-Gefreiter ) a po ukončení teoretické výuky do hodnosti titulárního desátníka (Titular-Korporal). Po složení důstojnické zkoušky byli jmenováni do hodnosti Reservekadettaspirant (hodnostní odznaky šikovatele – stále s rukávovým označením).


Po absolvování povinné praxe u vojsk byli (opět zpravidla k 1. říjnu) povýšeni do hodnosti Reservekadett (hodnostní odznaky viz obr., již bez rukávové pásky) a –odpovídalo-li tomu jejich hodnocení – k 1. lednu následujícího roku povýšeni do hodnosti Kadett–Offizierstellvertreter (od roku 1908 Fänrich).


Po třech letech v této hodnosti (s úspěšným absolvováním všech předepsaných cvičení a všech dalších kritérií) mohli být jmenováni záložním poručíkem ( Leutnant in der Reserve).


Nevhodným pro zařazení do školy bylo ponecháno označení jednoročního dobrovolníka a mohli být povyšováni až do hodnosti Titular-Zugsführer.


Hodnostní názvy dle zbraně:
Titular-Vormeister u dělostřelectva, Titular- Patrouilleführer u myslivců a jezdectva, Titular-Unterjäger u myslivců


Pozn.
Veškeré zde uvedené časové termíny byly po vypuknutí války značně zkráceny.
URL : https://www.valka.cz/Hodnosti-obecne-informace-t88128#377333Verze : 0
Jednoroční dobrovolník (Einjährig Freiwillige)


Stav v létech 1915-1918


Ke změně označení jednoročních dobrovolníků došlo v roce 1915 (od března) – na výložkách přibyl malý stejnokrojový knoflík, vzoru a barvy odpovídající barvě konkrétního pluku, nebo druhu vojska.


Na plášťovém paroli byl knoflík přišit na opačné straně, než u důstojníků (toto označení na kabátě platilo i pro stav před r. 1915).


Dřívější rukávové označení bylo zachováno v duchu dřívějších předpisových ustanovení.
URL : https://www.valka.cz/Hodnosti-obecne-informace-t88128#377334Verze : 0
Aspirantské hodnosti c. (a) k. armády


Na konci války Prusko-Rakouské roku 1866 vznikla myšlenka na vytvoření budoucího kvalifikovaného poddůstojnického a důstojnického sboru formou zapojení širší vrstvy vzdělaného obyvatelstva monarchie a dle Pruského vzoru se vytvořila možnost nastoupit do služby titulem jednoročního dobrovolníka. Určitá rozdílná pravidla platila pro pěchotu, jízdu, lékaře, veterináře a námořnictvo. Tento vývoj během světové války jsme si osvětlili v předchozích vstupech a platí pro reservní sbor.


Nyní se pojďme krátce seznámit s vývojem aspirantských hodností u pravidelné R-U armády.


Rozdělujeme insignie u regulérních, službu konajících, kadetů do r. 1891:


Kadet (bez hodnosti) - 13mm široká zlatá borta na výložkách
Kadet - svobodník - 13mm široká zlatá borta s jednou hvězdou na výložkách
Kadet - desátník - 13mm široká zlatá borta s dvěmi hvězdami na výložkách
Kadet - titulární četař - 13mm široká zlatá borta se třemi hvězdami na výložkách


Hodnosti používané i po r. 1891


Kadet - šikovatel / (od r. 1909 přejmenována na kadet) - 13mm široká zlatá borta na výložkách umístěná na 13mm žluté bortě, tři hvězdy překrývají z 1/2 obě borty
Kadet - důstojnický zástupce / (od r. 1909 přejmenována na Fähnrich) - 13mm zlatá borta s jednou stříbrnou hvězdou


Hodnosti patří elévům vojenských akademií a výšších vojenských škol. Nosili je též důstojničtí aspiranti sloužící u jednotek v garnisonách.
Hodnosti - obecné informace - Kadet - desátník dělostřelectva do r. 1891

Kadet - desátník dělostřelectva do r. 1891
URL : https://www.valka.cz/Hodnosti-obecne-informace-t88128#377883Verze : 0
Hodnostní označení chovanců kadetních škol


Příslušníci kadetních škol byly stejně tak jako na akademiích a různých jiných vyšších i nižších vojenských ústavech hodnostně odlišeni.


Čtyři základní druhy kadetek (pěchota, dělostřelectvo, jezdectvo, ženisté) se od sebe odlišovaly egalizační barvou výložek. Co se týče hodnostního systému, odlišovaly se zde kadeti dle výsledků svého studijího snažení počtem prýmků a knoflíků na výložkách. Pro kadetní školy platila zlatá hedvábná stuha. V ženijní kadetní škole stuhá bílá.


Hodnostní označení:


„bei gutem Fortgang“ jeden štráfek umístěný na dolním okraji výložek a sahající cca do 2/3 šíře výložek


„bei sehr gutem Fortgang“ dva štráfky umístěné na dolním okraji výložek a sahající cca do 2/3 šíře výložek


„bei vorzüglichem Fortgang“ dva štráfky umístěné na dolním okraji výložek a sahající cca do 2/3 šíře výložek. Na koncích obou štráfků je umístěno po jednom zlatém knoflíku.
URL : https://www.valka.cz/Hodnosti-obecne-informace-t88128#378434Verze : 0