Main Menu
User Menu

Řád Sv. Ducha

Ordre du Saint-Esprit

     
Název:
Name:
Řád svatého Ducha
Název v originále:
Original Name:
Ordre du Saint-Esprit
Datum vzniku:
Date of Establishment:
31.12.1758
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
jeden stupeň
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Ducha-t87825#619818Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád svatého Ducha
Název v originále:
Original Name:
Ordre du Saint-Esprit
Datum vzniku:
Date of Establishment:
31.12.1758
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Ducha-t87825#619819Verze : 0
MOD
Řád Svatého Ducha
Ordre du Saint – Esprit
Orden vom Hl. GeistTento velký a vznešený řád byl založen francouzským králem Jindřichem III. v roce 1578 . Byl po vzoru velkých rytířských řádu zřízen jen v jedné třídě , stává se nejvyšším řádem království, jen vzácně byl udělován i hlavám států, případně hodnostářům království.


V době Velké buržoazní revoluce tento řád zaniká , své restaurace s krátké doby slávy se sice dočká po roce 1815 , ale rokem 1830 končí udělování tohoto řádu, neb se mění i složení společnosti Francie . Plebejská společnost , která vzešla z buržoazní revoluce nepochopila jedinečnost a vznešenost tohoto nádherného a vzácného řádu.
Unikátní královský francouzský Řád Sv. Ducha na oválném medailonu.


Autor : Otto Semrád.V bývalé a známé italské sbírce sběratele – faleristy A. Spady , která se stala později oběti vykradení , se nalézal mimořádně unikátní a vzácný exemplář nejvyššího francouzského královského Řádu Sv. Ducha ve formě oválného zlatého medailonu. Vzhledem k tomu , že je uveden rozměr této dekorace ve velikosti 25 mm (pokud kniha výše zmiňovaného sběratele správně uvádí ) , mělo by se jednat o miniaturu nevelkého rozměru určenou nejspíše k běžnějšímu nošení řádovým rytířem na náprsní stužce či řetízku , místo typické modré velkostuha určené pro slavnostní příležitost . Tyto medailony Řádu sv. Ducha se začaly používat až za vlády krále Ludvíka XV . A tento je datován přibližně druhou polovinou 18 . století.


Na lícové ploše medailonu , který má ozdobné ouško s kruhovým prstencem a spodní část zakončenou ozdobným ornamentem , je položen kompletní kříž Řádu Sv. Ducha v podobě jaká se zachovala až do zrušení Řádu v roce 1830.
Zlatý osmihrotý kříž s kuličkami na koncích a zlatými liliemi v úhlech kříže , je lemován bílým smaltem , na zlatých plochách ramen kříže jsou zeleně smaltované rozeklané plaménky . Na středovém zlatém medailonu je položena bíle smaltovaná holubice – symbol Sv. Ducha – se zlatými obrysy perutí a zlatou hlavou ( zde ovšem může jít i o odprýsknutí smaltu ).


Ze středu holubice na medailonu vybíhají do všech čtyř stran trojité zeleně smaltované plaménky . Na rubu medailonu je položena podoba francouzského Řádu Sv. Michala , se kterým je Řád Sv. Ducha úzce spjat. Všichni rytí Řádu Sv. Ducha jsou automaticky zároveň i rytíři Řádu Sv. Michala – nazývají se rytíři královských řádů – „Cheveliers des Orders du roi „ , Podle barvy stuhy se nazývají i jako nositelé modré stuhy „Cordon bleu „ .Řád Sv. Ducha určený pro vysokou aristokracii byl založen v roce 1578 Jindřichem III. , posledním francouzským králem z linie Alois dynastie Kapetovců . Součástí Řádu byla i řádová kolana , kterou zde nebudeme přesně popisovat , ale zájemce lze odkázat na specializovanou literaturu. Nutno je říci , že její původní podoba byla používána do doby krále Jindřicha IV. a od doby panování krále Ludvíka XIII. Dostala s menšími změnami podobu jakou si uchovala až do zániku Řádu . Platí za jednu z nejkrásnějších řádových kolan vůbec. Po smrti nositele se dle stanov měla vrátit řádovému kancléřství . Těch několik originálu kolany , které se zachovaly , jsou až z doby restaurace Bourbonů ze začátku 19 . století a nalézají se jednak ve veřejných sbírkách (Ermitáž v Petrohradě , Muzeum Čestné legie v Paříži , Světská klenotnice ve Vídni ) nebo jsou majetku potomků vysokých šlechtických rodů francouzské aristokracie , ze kterých se kdysi řádoví nositele rekrutovali . Takovéto kolany jsou například v rodech vévodů de Maily de Gramont, de la Rochefoucad , de Croy ( na zámku v Roleux v Belgii ) a na jiných šlechtických sídlech.Další součástí Řádu Sv. Ducha kromě kolany s řádovým klenotem byla dekorace Řádového kříže na modré stuze , zprvu náhrdelní , později od konce vlády Jindřich IV. a hlavně pak za Ludvíka XIII . na velkostuze přes rameno , zpočátku jen krátké a úzké , jak lze vysledovat z portrétů . Ani originálů těchto Řádových křížů se mnoho nedochovalo , předrevoluční typy ( před rokem 1789 ) jsou absolutními unikáty , protože velká většina jich byla během revoluce zničena.


Řád Sv. Ducha měl i velice honosný řádový ornát na kterém byla kolana nošena . Nebudeme jej zde přesně popisovat , ale drahý látkový materiál je vyšit nádhernými vzory a skládá se z kombinace barev černé ,zelené a oranžové . Také těchto ornátů se zachovalo jen velmi málo . Asi nejstarší z nich je z doby krále Ludvíka XIV . , jenž je deponován ve sbírkách královského hradu WAVEL v polském Krakově . Tento ornát poslal francouzský král polskému králi Janu III. Sibirskému v rámci jeho jmenování a investitury do Řádu , konané dne 30. listopadu 1676 v Polsku ( VIII. Promoce za vlády krále Ludvíky XIV . ).
Snad jen díky tomu , že starý ornát zůstal po celou dobu v Polsku , unikl revolučnímu ničení ve Francii . Řádoví úředníci používali při slavnostech dle důležitosti a pořadí své funkce více či méně podobně zdobené ornáty , k nimž však nosili řádovou dekoraci na modré náhrdelní stuze . Na takové náhrdelní stuze nosili Řád i preláti – komandéři řádu , tj. vysocí církevní hodnostáři královské Francie – arcibiskupové a biskupové z kategorie duchovních pairu ( např. známý portrét kardinála Richelieu ) , ale tito církevní hodnostáři nosili dekoraci , kde byl Rád Sv. Ducha , tzn. Holubice , oboustranně jak na líci , tak i na rubu .


Konečně součásti Řádu byla stříbrná řádová hvězda ve formě řádového kříže , z počátku stříbrným dracounem vyšitá , velkých rozměrů a určena jednak na řádový ornát a na černý plášť , jako součást společenského šlechtického oděvu . Později , od poloviny 18 . století byla hvězda vyrobena ze stříbra a v té době posázena brilianty a s červeným rubínem místo zobáku holubice . Kovové stříbrné hvězdy byly pak běžně v období restaurace Bourbbonů .


Nařízením z počátku francouzské revoluce bylo nošení Řádu Sv. Ducha vyhrazeno pouze králi Ludvíku XVI ., ale zakrátko bylo definitivně zrušeno společně s ostatními vysokými starými francouzskými řády . Jak trefně poznamenávají ve své knize Collevile-Saint Christo „Les ordres du Roi „ , bylo někdejší udělení Řádu Sv. Ducha s nošením modré velkostuha před revoluci téměř spolehlivým „paspartem „ pro guillotinu za revoluční hrůzovlády .


Poslední předrevoluční řádová promoce se konala za vlády krále Ludvíka XVI . dne 31 . května 1789 v Paříži jako dvacátá třetí v pořadí a byly na ní jmenováni :


Karel Ferdinand de Bourbon , vévoda z Berry


Jindřich Karel hrabě Thiard ( byl zároveň i posledním rytířem jmenovaným před revolucí ) .Po revoluci 1800 bylo uděleno francouzským králem Ludvíkem XVIII. A jeho bratrem a nástupcem Karlem X. ještě 130 Řádů Sv. Ducha , včetně řádových rytířů a prelátů – komanderů . Udělování začalo promocí v roce 1808 ještě za králova exilu , a skončilo těsně před další revolucí , sesazením krále Karla X. a zrušením i samotného Řádu (promoce na zámku v Tuileriích dne 31 . května se konala tak jako tradičně na Svatodušní svátky ) . Posledním rytířem , který zde byl jmenován a tím i v celé historii Řádu se stal Arthus Hugo , hrabě de Cossé , nejvyšší hofmistr panovníka .Pravděpodobně vzhledem k rivalitě a po staletí trvajícímu nepřátelství mezi Habsburky a francouzskou královskou dynastii , nenajdeme mezi nositeli Řádu Sv. Ducha po celé dlouhé historické období žádného příslušníka Habsburského Domu , ale také téměř nikdo z řad vysoké aristokracie rakouského soustátí . První takové jmenování přišlo až vlastně v samém konci existence Řádu . V roce 1815 obdržel Řád Sv. Ducha císař František I. a následující rok i jeho syn , budoucí císař Ferdinand V. , v téže promoci i generalisimus maršál Karel Filip kníže Schwarzemberg . Za řádového velmistrovství Karla X. v roce 1824 pak následuji arcivévoda František Karel , bratr císaře Františka I. a otec budoucího císaře Františka Josefa I. a v roce 1825 i rakouský kancléř Klement Lothar kníže Metternich . Pro úplnost můžeme dodat , že jeden rytíř Řádu Sv. Ducha žil a zemřel ve Vídni a tím byl poslední příslušník francouzské linie Lotrinského Domu Karel Eugen princ Lambese vévoda z Alboeuf ( byl promován na řádového rytíře dne 1.ledna 1777 ve Versailles ) . Před francouzskou revoluci byl ve vojenských slubách Francie , ale nakonec skončil jako generál jízdy rakouské císařské armády a velitel císařské tělesné gardy arcierů . Byl též rytířem rakouského Řádu Zlatého rouna a komandérem Vojenského řádu Marie Terezie .V českých sbírkách se nalézal královský francouzský Řád Sv. Ducha ve dvou známých šlechtických sídlech . Schwarzenbergův kompletní exemplář uvádí mezi ostatními vysokými evropskými řády pochopitelně i Řád Sv. Ducha ( kromě kolany , která se asi vrátila zpět ) , jenž je v mimořádných sbírkách rodového zámku na Orlíku dodnes k vidění . Na zámku v Kynžvartě se zachovala pouze stříbrná briliantující řádová hvězda kancléře Metternicha , ta však bohužel byla spolu s ostatními vysokými řády vystavenými ve vitrině v jeho pracovně v roce 1974 ukradena .


Odznak Řádu Sv. Ducha mohl být pravděpodobně vzat za vzor pro vznik řádového klenotu Řádu sv. Januaria z roku 1738 , který nechali zřídit příbuzní francouzských Bourbonů – neapolští Bourboni . Zlatý osmihrotý kříž s liliemy v úhlech , s bíle smaltovanými okraji kříže na zlatých plochách má rovněž rozeklané plameny , jenž zde jsou červeně smaltovány . Poprsí sv. Januarie v biskupském rouchu vyrůstá ze zlatých oblak a rovněž volně zasahuje na plochy ramen kříže .
¨
Prameny a literatura :


Spada Antonoi : Onori e Glorie , díl III. Grafo Edizione , Brescia 1983
Měřička, V. A. : Orden und Auszeichnungen , Artia, 1966
Sainte-foix, M.de : Historie de l´Ordre du saint-Esprit. Paris
Bourdrier : Les Ordres Francaises, Paris 1927
Suchánek Jiří : Královské řády Francie , Heraldická ročenka, Praha 1977
Bernátova Irena : Ptaszcz kawalera orderu w. Ducha ofiarovany krolowi Janowi III. Sobieskemu . Krakov 1991Poznámka :
Pan Otto Semrád patří mezi přední české i evropské znalce problematiky velkých rytířských a duchovních řádů. Na toto téma publikoval mimo jiné i v časopise SIGNUM Brno. Tento článek byl zveřejněn s laskavým svolením autora .
Řád Sv. Ducha - Ludvík XIII.

Ludvík XIII.
Řád Sv. Ducha - Osobní řád knížete Schwarzenberga, který je uložen na hradě Orlík!

Osobní řád knížete Schwarzenberga, který je uložen na hradě Orlík!
Řád Sv. Ducha - Řád Sv. Januara, odvozen od řádu Sv. Ducha? (viz poznámky v text )

Řád Sv. Januara, odvozen od řádu Sv. Ducha? (viz poznámky v text )
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Ducha-t87825#325897Verze : 0
Poznámky :


l. Ve sbírce nynějšího potomka francouzského královského Domu Jindřicha hraběte Pařížského je podobný medailon , ale o rozměru 4 x 3 cm . V katalogu „De l´Ordre de Saint-Michel a la Legion d´honneur „ , Amboise 1970 je pod položkou č. 120 uveden medailon s poznámkou , že jde pravděpodobně o dekoraci řádového úředníka . Žádný jiný pramen ani odborná literatura neuvádí , že by úředníci Řádu nosili tyto medailony . Přikláním se proto k údaji , který uvádí i A. Spada , že jde skutečně o atypickou miniaturní dekoraci řádových rytířů.


Literatura : Andre Damien -: Le grand Livre des Ordres de Chevaliere…., Editions Solar 1991.


Podle nejnovějších údajů , které se autorovi článku dostaly k dispozici, byly takové miniaturní medailony na kterých byla položena zmenšená podoba původního řádového odznaku v křížové formě , typické pro nošení na domácím či loveckém oděvu , což je dokumentováno dle dobových podobizen z 18 . století a to i v případech jiných řádu , například Maltézských rytířů .


2. Zelené plameny ( jeden ze symbolů Řádu Sv. Ducha ) se vyskytovaly původně jen jako drobné zelené paprsky vyzařující z okrajových konců holubice ( viz krásný exemplář uložený v mincovním kabinetu Uměleckohistorického muzea ve Vídni ,který pochází přibližně ze 17. století a je jedním z nejstarších existujících kusů (. V první polovině 18 . století a následně v době restaurace Bourbonů se tyto plaménkovité smalty na ramenech a medailonu kříže vizuálně ustálily s menšími či většími nuancemi v bohatosti rozvětvení , například do podoby jakou má exemplář uchovaný na zámku Orlíku , které najdeme i v knize V-. A. Měřičky : Orden und Auszeichnungen , Artia, Praha tabule č. 31. Existovaly ale i jiné exempláře s celou zeleně smaltovanou plochou , kromě bílého lemování a s plně zeleně smaltovaným medailonem . Ten býval zeleně smaltován i u některých typů řádových hvězd , ale tam se v mnoha případech jednalo o novoražby.


3. Řád Sv. Michala byl založen králem Ludvíkem XI. Na zámku Amboise roku 1469 jako šlechtický řád, ale i jako protějšek k Řádu Zlatého rouna králova mocného rivala burgundského vévody Karla Smělého . Po založení Řádu Sv. Ducha ztratil však na významu , byl novým řádem zcela zastíněn a odsunut ba druhé místo v pořadí . Od počátku měl s nim i společné řádové úředníky . Původně byl řád ve formě medailonu s výjevem Sv. Archanděla Michaela přemáhajícího ďábla , jakožto symbol zla . Nošen byl na koleně složené ze zlatých mušlí a uzlovitých provazců , ale jako méně honosná dekorace se vyskytl na černé náhrdelní stuze nebo jen na prostém řetízku . Od 17 . století obdržel prakticky též záslužný charakter , neboť začal být udělován i význačným umělcům (malířům , literátům, hudebníkům a architektům ). Tehdy dostal také tvar kříže , shodný s Řádem Sv. Ducha i se zelenými smalty na plochách kříže a s kuličkami na hrotech , se smaltovanými oválnými a později j kruhovými medailony se svatomichalským výjevem na obou stranách kříže . Ve druhé polovině 17 . století kříž definitivně nahradil kolanu řádu s oválným medailonem jako klenotem a také řádový oděv a Řád byl viditelně nošen na černé velkostuze bez hvězdy ( ale přesto se nějaké neoficielní řádové hvězdy v době restaurace vyskytly . Za restaurace Bourbuonu se objevili i odznaky náprsní na černé stuze s mašlí a kříž již postrádá kuličky na hrotech . Mimořádně vzácnou a ojedinělou poctou bylo udělení řádu na modré stuze Sv. Ducha . Řád byl zrušen s ostatními francouzskými královskými řády.


4. V Muzeu Čestné legie v Paříži je vystaven rozměrný obraz malíře J.B. van Loo z 18. století , zobrazující založení a první udělení Řád Sv. Ducha . Před trůnícím králem Jindřichem III . v řádovém rouchu poklekl první rytíř v pořadí Ludvík de Gonzaga vévoda z Nevers , obklopený řádovými úředníky ( velkodůstojníky ) ,oděnými též v příslušných úborech a nad celou tou scénou se vznáší v oblacích jasu holubice Sv. Ducha . Pří této první promoci dne 31. prosince 1578 v kostele Augustin v Paříži (Docent des Grandes-Auguszins-počáteční sídlo Řádu Sv. Ducha ) , bylo jmenováno 24 rytířů a 8 prelátů-komandérů . Podobných rozměrných malířských kompozic , znázorňujících i pozdější promoce Řádu Sv. Ducha existuje ovšem více . Jen slavný francouzský portrétista Phillipe de Champaigne , který zemřel v roce 1674 a jeho dílna , namalovali tři obrazy s podobnými náměty . Nyní se tato díla nalézají v muzeích v Troyes , Grenoblu a Toulouse . Kopie obrazu z Grenoblu vytvořená v roce 1835 malířem F.X. Dupte je ve Versailles . Ba těchto obrazech velké historické, umělecké i dokumentární hodnoty jsou s malířskou přesnosti věrně zachyceny veškeré detaily na úborech příslušníků řádových úředníků s ostatními atributy řádových promocí .


5. Za krále Ludvíka XVI . byl zaveden tzv. malý kroj Řádu –„petit costume „, sestávající z vyšívaného fraku s řádovými motivy a s řádovou hvězdou , knoflíky fraku byly zlaté s bíle smaltovanou holubici . K fraku náležela velkostuha s řádovým odznakem . K tomu se nosil též plášť s podobnými motivy kratšího střihu s větší našitou řádovou hvězdou , na plášti ještě řádová kolana . Ludvík XVI . je v tomto kroji spodobněn na portrétu od slavného portrétisty Alexandra Roslina z roku 1782 . Portrét dostal darem od tohoto panovníka polský král Stanislav August Poniatowski a nachází se v královském zámku ve Varšavě . Stejný úbor byl pak běžně užíván i v době restaurace Bourbonů.


6. Ve veřejných muzejních sbírkách v Evropě je uloženo celkem deset honosných řádových plášťů Sv. Ducha . Pařížský Louvre vlastní pět plášťů , z toho čtyři jsou pro řádové úředníky , po jednom mají: Muzeum Čestné legie Paříž ,muzeum Carnavalet Paříž , Umělecko-historické muzeum Vídeň , petrohradská Ermitáž a krakovský Wawel . Až na vídeňský po císaři Františku I . jsou všechny ostatní pláště z doby před francouzskou revoluci.
Prameny :


Ducourtal-Rey, Claudie – Du Pasguier, Isabele : Musíš Nacionále la Legion d´Honneur et des Ordres de Chevalerie , katalog-průvodce , Paříž 1982
Vergnet-Ruiz, J. : Les Peintures de l´Ordre du Saint-Esprit in : Revue du Louvre . 1962Poděkování panu Otto Semrádovi za laskavé povolení k zveřejnění článků pro potřeby faleristů.
Řád Sv. Ducha - Řád Sv. Michala

Řád Sv. Michala
Řád Sv. Ducha - Řád Sv. Michala

Řád Sv. Michala
Řád Sv. Ducha - Kníže Metternich byl nositelem řádu Sv. Ducha

Kníže Metternich byl nositelem řádu Sv. Ducha
Řád Sv. Ducha - Velkokříž řádu Sv. Michala na černé velkostuze

Velkokříž řádu Sv. Michala na černé velkostuze
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Ducha-t87825#325919Verze : 0
Název
Name
Řád svatého Ducha
Order of the Holy Spirit
Ordre du Saint-Esprit
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
20.05.1725 - de Bazán Benavides y Ayala, Álvaro Antonio
13.04.1749 de Silva y Álvarez de Toledo, Fernando
21.04.1814 -, Frederick Augustus
DD.MM.1814 de Borbón, Carlos María Isidro
27.06.1815 -, Mikuláš I. Pavlovič
DD.11.1815 Wellesley, Arthur
07.11.1828 Volkonskij, Pjotr Michajlovič
DD.MM.RRRR -, Carlos III
DD.MM.RRRR -, Felipe V
DD.MM.RRRR -, Fernando VI
DD.MM.RRRR -, Luis I
DD.MM.RRRR Alexandr I., -
DD.MM.RRRR Isabela II, -
DD.MM.RRRR de Alcántara Álvarez, Pedro
DD.MM.RRRR de Carvajal y Manrique, José Miguel
Celkem : 15
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Ducha-t87825#629541Verze : 0
MOD