Main Menu
User Menu

3. generální subinspekce Pyreneje [2003-RRRR]

3rd Army General Subinspection of Pyrenees

Tercera Subinspección General del Ejército (Pirenaica)

     
Název:
Name:
3. generálni subinspekce Pyreneje
Originální název:
Original Name:
Tercera Subinspección General del Ejército (Pirenaica)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.12.2003
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.12.2003-01.01.2011 Generální inspekce armády
01.01.2011-DD.MM.RRRR Ubytovací služba
Dislokace:
Deployed:
10.12.2003-DD.MM.RRRR Barcelona, budova Gobierno Militar

Velitel:
Commander:
20.07.2006-DD.MM.2007 Martín Villalaín, Ignacio ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.ejercito.mde.es/organizacion/3suige/web
www.ejercito.mde.es
forejercito.forumup.es

URL : https://www.valka.cz/3-generalni-subinspekce-Pyreneje-2003-RRRR-t85420#327046Verze : 7
MOD
3. Generálna subinšpekcia Pyrenejskej armády
Je zodpovedná za vedenie, dohľad a administráciu aktivít suvisiacich s ochranou životného prostredia na vojenských základniach, vojenských priestoroch a kasárňach.
Taktiež je zodpovedná za velenie a organizovanie bezpečnosti na základniach, vojenských priestoroch a kasárňach.
Napomáha a zodpovedá za výcvik jednotiek, vykonáva styk s verejnosťou a zabezpečuje týmto podporu a potrebnú pomoc zo strany armády.
Zodpovedá za úlohy spojené s civilnou ochranou a obranou ako aj ochranu v zónach záujmu ako sú napríklad industriálne oblasti atď.
Ďalej zodpovedá za vhodné využívanie materiálnych a finančných zdrojov a vykonáva dohľad nad nimi a nad ich použitím.
Subinšpekcia je zodpovedná okrem iného aj za kultúrne centrá zverené armáde, ktoré podporujú materiálne ako aj personálne.
Taktiež je zodpovedná za personalistiku a organizáciu stavieb.

Logistické rezidencie 3 subinšpekcie (obr 1):
* BARCELONA Pedralbes
* GIRONA San Fernando
* ZARAGOZA Castillejos
* ZARAGOZA Palafox
* JACA Mallo Blanco
* HUESCA Sancho Ramírez

V zóne pôsobenie inšpekcie je veliteľ provincie subinšpekcie zodpovedný za styk s civilnými zložkami a autoritami, ďalej je zodpovedný za prípadnú kolaboráciu a podporu týchto zo strany armády, ako aj v prípade potreby za poskytnutie potrebného materiálneho alebo personálneho vybavenia, podľa potreby civilných zložiek.
Na základe inštrukcie nº 59/2005 JEME o Normách organizácie a funkcie Pozemnej armády sú ustanovený ako velitelia regiónov 3 subinšpekcie:

• Barcelona a Tarragona: Veliteľ generál 3 Generálnej subinšpekcie (SUIGE) PIRENAICA
• Lleida (TREMP): Plukovník - veliteľ Základnej akadémie poddôstojníkov
• Girona: Veliteľ generál Brigády ľahkej pechoty "URGEL" IV
• Zaragoza y a Teruel: Generál, veliteľ Pozemných logistických nº2
• Huesca (JACA): Generál, veliteľ brigády horských lovcov "Aragón" I
• Navarra: Pomocný generál (zástupca) veliteľa 3 Generálnej subinšpekcie (SUIGE) PIRENAICA

Pod 3 subinšpekciu podliehajú priamo tieto zložky:
Na základe inštrukcie 59/2005,z 4.4.2005 je veliteľstvo stavieb:
- technickým orgánom zodpovedným za oblasť infraštruktúry, ochrany životného prostredia v rámci zodpovednosti subinšpekcie. Funkčne je závislé od veliteľstva infraštruktúry a od tohto následne závisia funkčne orgány základní, kasární a vojenských objektov, v oblasti súvisiacej s touto problematikou v regiónoch pôsobnosti subinšpekcie.

Velenie Intendancie
Na základe inštrukcie 59/2005, z 4.4.2005 je velenie intendancie zodpovedné za:
Velenie Intendancie je zodpovedné za riešenie a zabezpečenie ekonomických otázok v rámci pôsobnosti subinšpekcie, administrácia finančných zdrojov, vedenie účtovníctva a iné veci s týmto súvisiace. Technicky je poradným orgánom vrchného subinšpektora v otázkach svojej pôsobnosti. Funkčne podlieha Veleniu Ekonomických otázok armády a veleniu intendancie funkčne podliehajú v ekonomickej oblasti všetky jednotky pozemného vojska v zóne pôsobnosti subinšpekcie. Intendancia sa delí ďalej na technický sekretariát, sekciu ekonomických záležitostí, účtovnú jednotku a jednotku kontraktácie (najímania, uzatvárania kontraktov a zmlúv).

Personálne velenie
Na základe inštrukcie 59/2005, z 4.4.2005 je personálne velenie zodpovedné za:
Je zodpovedné za rozvoj a rozpracovanie vo svojej pôsobnosti materiálov týkajúcich sa mobilizácie, personalistiky, personálnej pomoci, telesnej zdatnosti personálu armády, bezpečnosti cestnej ako aj vzdušnej v regióne pôsobnosti subinšpekcie. Funkčne podlieha pod Personálne velenie a pod velenie doktríny a výcviku vo sférach, ktoré sú ich zodpovednosťou.

zdroj:
www.ejercito.mde.es/organizacion/3suige/web
www.mde.es


3. generální subinspekce Pyreneje [2003-RRRR] - zaradenie 3 SUIGE v rámci Generálnej inšpekcie pozemného vojska

zaradenie 3 SUIGE v rámci Generálnej inšpekcie pozemného vojska
3. generální subinspekce Pyreneje [2003-RRRR] - Funkčná štruktúra 3 SUIGE

Funkčná štruktúra 3 SUIGE
3. generální subinspekce Pyreneje [2003-RRRR] - Organická štruktúra 3 SUIGE

Organická štruktúra 3 SUIGE
URL : https://www.valka.cz/3-generalni-subinspekce-Pyreneje-2003-RRRR-t85420#315782Verze : 1
MOD