Main Menu
User Menu

Měřička, Václav August

Na našich faleristických stránkách řešíme problematiku řádů a vyznamenání. Objevujeme mnohdy objevené, ale cílem je jediné - pochopit, že řády a vyznamenání (faleristika) nás provázejí od doby starého Říma do dnešních dnů. Myslím si osobně, že pro mladší kolegy nebude od věcí se poněkud vrátit k postavě, která nás nejvíce těmito články provází, tedy k faleristovi, který je znám nejen v Evropě, ale v celém světě, a to i například ve vzdáleném Japonsku či USA a Kanadě. Byl jsem požádám o zpracování medailonu tohoto mimořádného člověka kterým byl:


Václav August MĚŘIČKA


Proto si dovolím, a to s laskavým svolením, zveřejnit zamyšlení našeho předního faleristy Dr. Iva Koláčného, které bylo zveřejněno v časopise SIGNUM BRNO v prosinci roku 2001.In memoriam Václava A. MĚŘIČKY:Dne 15. června 2001 ve věku 85 let opustil řady naší i světové faleristiky Václav August Měřička - muž, kterému nauka o řádech a vyznamenáních naplnila více než polovinu jeho vysoce plodného života - muž, který svoji činorodostí invenci pozvedl československou faleristiku na světovou úroveň.


Do faleristiky vstoupil V. A. Měřička v polovině padesátých let, tedy v době, kdy v paměti odborníků ještě žili ti, kteří stáli v meziválečném období u jejího zrodu - Karel kníže Schwarzenberg, Oldřich Pilz a další. Václav Měřička tedy nastupoval mezi faleristy ve velmi těžké a nezáviděnihodné době, poznamenané krajní politickou nepřízni vůči této "buržoazní a aristokratické" zálibě. Stalo se však neočekávané a Václavu Měřičkovi se podařilo tuto pomocnou vědu historickou nejen oživit, ale dát ji optimistickou perspektivu pro další léta. V rámci Numismatické společnosti československé a Čsl. společnosti přátel drobné plastiky vytvořil díky svému charismatu a výtečným publicistickým schopnostem společenství nadšenců pro řády a vyznamenání. Právě díky jeho článkům, přednáškám, besedám, souborným publikacím a později i rozsáhlým reprezentačním monografiím, změnila se československá faleristika z pouhého sběratelství v poměrně frekventovanou zálibu stojící na fundamentech amatérského, leč vědecky orientovaného bádání a poznání.


Verba movent, exempla trahunt - Václav Měřička svým pojetím faleristiky inspiroval v 60-80. letech řadu zejména mladších sběratelů k následování. Byl to on, kdo jim dal svým příkladem (sám bývalý důstojník prvorepublikové armády a později vládní úředník) naději, že faleristiku, podobně jako heraldiku nebo numismatiku lze pěstovat i bez vyššího odborného vzdělání na vskutku profesionální úrovni, jen je-li člověk náležitě zapálen pro věc, je dobře vybaven jazykovými znalostmi a ochoten věnovat své zálibě veškerý potřebný čas. On sám ovládal slovem i písmem vedle mateřštiny také němčinu, francouzštinu, angličtinu, ruštinu a španělštinu. Solidní znalosti latiny a částečně i řečtiny mu pomáhaly překlenout pro řadu jeho součastníků neschůdné jazykové bariery. Jeho fenomenální pamět na jména a data spolu s hlubokou znalostí historie, zvláště pak vojenské, byly vysoce oceňovány i v řadách profesionálních odborníků.


Jako člověk pohybující se pracovně ve vyšších společenských kruzích, měl velmi často usnadněný přístup k ne zcela běžným informacím, ale zejména k důležitým hmotným listinným materiálům. Jich pak dokázal bravurním způsobem využít pro publikační účely. Každý jeho článek v odborném periodiku, každý novinový příspěvek (těch bylo výrazně méně) znamenal pro nás, tehdy mladé a začínající faleristy, inspiraci. Kvalitativní přelom v Měřičkově publikační činnosti však znamenaly na počátku 70. let výpravné faleristické monografie psané na zakázku našich i zahraničních exklusivních nakladatelství (Artia, Dausien, Hamlyn, Schroll). Zejména kniha napsaná na zakázku vydavatelství A. Schroll ve Vídni, týkající se řádu a vyznamenání Rakousko-Uherské monarchie se stala biblí většiny našich faleristů, protože od dob Michetschlägerových nebyla ve světě tato faleristická oblast důkladně zpracována.


Vedle zmíněných monografii, de facto cizojazyčných učebnic faleristiky, vydával Václav Měřička v rámci ČSPDP v Praze a v Hradci Králové řadu menších, významem však nesmírně potřebných publikací, věnovaných převážně naši faleristické historii, ale i dějinám jiných zemí nebo významným historickým obdobím. Právě tyto brožurky a knížky, díky své přijatelné ceně a mateřskému jazyku vyznačujícím se přes svoji ušlechtilost mnohdy až katalogovou hutností, byly širokou faleristickou veřejností vysoce ceněny. Celková publikační činnost Václava Měřičky zahrnuje přes 600 prací a článků, včetně již zmíněných rozsáhlých monografii. Je logické, že při tak bohaté publikační činnosti se nutně musel dopustit i některých nepřesností či omylů, které však nemohou ani zdaleka znehodnotit obrovský přínos jeho díla.


Oč úspěšnější a produktivnější byl Měřičkův život profesní a faleristický, o to krutěji byl postižen v životě soukromém. Po předčasné smrti jediného potomka - syna Václava - předešla jej v cestě na věčnost i jeho žena Elsa, rozená baronka Špačková ze Starburgu. Václavu Měřičkovi, jako hluboce věřícímu evangelíkovi, však zůstala opora víra v Boha, v jeho spravedlnost a naděje z této víry vycházející. V té době jeho nádhernou a penězi obtížně ohodnotitelnou faleristickou a numismatickou sbírku, včetně vzácné knihovny, které celý život budoval a rozšiřoval, formálně již převzalo Národní muzeum s příslibem formou dílčích výstav postupně předvést veřejnosti.


V posledních letech a měsících svého života již Václav Měřička žil jako starý, nemocný a osamělý muž ve svém pražském bytě v Dejvicích. Již jen velmi málo skutečných přátel jej ještě navštěvovalo a nezištně mu pomáhalo na jeho hořkém životním konci. Podle svého přání byl Václav Měřička po smrti převezen do svého rodiště v České Skalici, kde byl uložen do rodinného hrobu k poslednímu odpočinku. Slavná kapitola československé a českomoravské faleristiky nesoucí jméno Václava Měřičky se tak definitivně uzavřela, zůstala však nádherným odkazem a mimořádně inspirativní výzvou všem jeho následovníkům.
Poznámka:
Tato vzpomínka na pana Václava Měřičku byla uveřejněné v faleristickém časopise SIGNUM Brno v prosinci roku 2001. Pro potřebu čtenářů www.valka.cz uveřejněno se souhlasem redakce i autora článku.
URL : https://www.valka.cz/Mericka-Vaclav-August-t84331#309830Verze : 0
FotografieZdroj: www.nm.cz
URL : https://www.valka.cz/Mericka-Vaclav-August-t84331#325180Verze : 0