Main Menu
User Menu

Řád Miloše Velikého

Order of Miloš the Great / Орден Милоша Великог

     
Název:
Name:
Řád Miloše velkého
Název v originále:
Original Name:
Орден Милоша Великог
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.12.1898
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1903
Struktura:
Structure:
velkokříž
velkodůstojník
komandér
důstojník
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pavel Car, Tomislav Muhić : Serbian and Yugoslavian Orders and Decorations, Verlag Militaria
URL : https://www.valka.cz/Rad-Milose-Velikeho-t84002#580823Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Miloše velkého - velkokříž s brilianty
Název v originále:
Original Name:
Орден Милоша Великог
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.12.1898
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1903
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pavel Car, Tomislav Muhić : Serbian and Yugoslavian Orders and Decorations, Verlag Militaria
URL : https://www.valka.cz/Rad-Milose-Velikeho-t84002#580824Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Miloše velkého - velkodůstojník
Název v originále:
Original Name:
Орден Милоша Великог
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.12.1898
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1903
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pavel Car, Tomislav Muhić : Serbian and Yugoslavian Orders and Decorations, Verlag Militaria
URL : https://www.valka.cz/Rad-Milose-Velikeho-t84002#580830Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Miloše velkého - komandér
Název v originále:
Original Name:
Орден Милоша Великог
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.12.1898
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pavel Car, Tomislav Muhić : Serbian and Yugoslavian Orders and Decorations, Verlag Militaria
URL : https://www.valka.cz/Rad-Milose-Velikeho-t84002#580831Verze : 0
MOD
.
Úvodní část:
Miloš Veliký, zakladatel dynastie Obrenovičů se narodil 7. března 1770. Byl synem Teodora Mihajleviče a Višnje (rozené Gojkovič). V roce 1810 přijal Miloš nové rodinné jméno Obrenovič. Milan byl jedním z velitelů slavného sboru Karadjorděviče ale Miloš dlouho byl ve stínu tohoto slavného vůdce národního odboje. Po porážce a zhroucení prvního srbského povstání vedené Karadjorděvičem (Karadjordje v turečtině „černý Jiří“) se stává Miloš jedním z vedoucích osobností a vůdců boje za národní svobodu. To bylo dosti nečekané, patřil sice mezi významné „vojvody" již za Karadjorděviče a všeobecně byl oceňován jeho politický rozhled, ale jeho činy v roce 1818 překvapily jak jeho přátelé tak i nepřátelé. Miloš se totiž zcela podvolil tureckému vezírovi v Bělehradě a na základě tohoto byl jmenován do funkce „Obor-Knez“ (z němčiny Ober-Fürst) v Rudniku, Kragujevaci a v Poženga. Všeobecně v tomto okamžiku politického oportunismu byl však považován za "národního zrádce“
V roce 1815 dochází k druhému srbskému povstání. Dne 11. dubna 1815 na Květnou neděli byl Miloš Obrenovič zvolen vrchním velitelem a vůdcem povstání. Miloš na poli vojenském dosáhl mnoha úspěchu a jako diplomat dokázal i pomoci peněz podplatit turecké úředníky tak, že v říjnu roku 1815 dosáhl toho, že byla vytvořena samostatná srbská autonomie a Miloš byl uznán jako „Nejvyšší srbský kníže“
V roce 1817 se Karadjordje tajně vrací z exilu, ale je zákeřně zavražděn. Tato vražda ač neobjasněna byla počátkem tragického nepřátelství mezi dvěmi nejvýznamnějšími rody Srbska. Stala se důvodem stoletých dynastických i politických sporů a stála život knížete Michala, krále Alexandra i královnu Dragu.
V roce 1830 bylo Srbsko vyhlášeno vasalským státem Turecka, ale pod patronaci ruského cara. Milošovi byl propůjčen titul Dědičného panujícího srbského knížete. Miloš se ale dne 1. května 1839 zřekl trůnu a odebral se své panství a statky v Rumunsku a později i v Rakousku. Trůn i moc přebírá nejstarší syn Milan Obrenovič II., který za měsíc umírá. Novým knížetem se stává kníže Michal Obrenovič III., mladší syn Milošův. Jeho vláda je však krátká, v roce 1842 je sesazen a k moci se dostává kníže Alexandr Karadjordjevič, syn zavražděného vůdce prvního srbského povstání.
V roce 1858 parlament, který se schází na svátek Sv.Ondřeje (11.12.) prohlásil knížete Alexandra za zbaveného trůnu a dal souhlas povolat knížete Miloše na trůn. Miloš se vrací, převzal vladařské povinnosti a panoval do 14. září 1860, kdy umírá. Jeho nástupcem se stává opět kníže Michal Obrenovič III.
Knížete je ve spojitosti s řádem Miloše Velikého vzpomenuto několikráte a to jednak v samotném názvu, dále v portrétu, monogramu, nápisu na jednak lícové, ale i rubové straně. Připomínka Takovského dubu a Takovského praporu je charakteristickým ikonografickým rysem řádu.
Takovský dub:
Na Květnou neděli roku 1815 bylo vždy symbolizováno Takovským dubem, stromem v jehož stínu byl Miloš prohlášen za jediného vůdce. Pod tímto dubem Miloš pronesl jednu ze svým nejkratších vůdčích myšlenek a to: “Zde jsem já, zde jste vy- válku Turkům“
Takovský prapor:
Miloš vztyčil v Takovu prapor, který byl bílý s červeným řeckým křížem uprostřed. Později, za druhé vlády knížete Miloše byl přijat oficielní návrh národního praporu.
Znak:
Dvouhlavý orel vyhotovený ve stříbře,se zlatou zbroji na lícové straně se objevuje v heraldice Srbska ode dne prohlášení království v roce 1882. Starý srbský znak, který byl užíván v době Milošovy vlády, byl odvozen od znaku staré Byzance (v červeném poli štítů heraldický kříž se čtyřmi písmeny „beta“ mezi ramen). Takto byl převzat do srbské heraldiky v době vlády Štěpána Dušana ve století čtrnáctém.
Koruna Nemanjičů:
Jde o velkou zlatou korunu, typu „Kamelaukion“ sloužící za převýšení řádového odznaku a znovu se opakující na rubní straně nad královským monogramem. Je zároveň heraldickou verzi středověkých korun užívaných králi z dynastie Nemanjičů. Koruny tohoto typu jsou byzantinského původu. Koruna Nemanjičů, zvaná Kamelaukion se po prvé objevuje v srbské faleristice na řetězu řádu Knížete Lazara, který byl založen v roce 1889, tedy u příležitosti pětistého výročí bitvy na Kosově poli a v upomínku na pomazání krále Alexandra I. v klášteře Žiča. Od této doby se tato koruna používá v heraldice, ale vždy jen a jen ve spojitosti se znakem krále nebo dynastie. Těchto pravidel bylo přísně dbáno a to jak ze strany Obrenovičů tak i dynastie Karadjorděvičů.
Světlomodrá stuha je charakteristická pro všechny srbské vyznamenání, která jsou spojena s osobou knížete Miloše. Bylo ji použito i u vyznamenání „Za loajalitu“ nebo u pamětní medaile ke čtyřicátému výročí svatoondřejské Skupštiny (zasedání parlamentu).
Řád Miloše Velikého - Ukázka řádu Miloše Velikého

Ukázka řádu Miloše Velikého
Řád Miloše Velikého - Ukázka řádu Knížete Lazara s korunou Nemanjičů

Ukázka řádu Knížete Lazara s korunou Nemanjičů
URL : https://www.valka.cz/Rad-Milose-Velikeho-t84002#308077Verze : 1
Čyřicáté výročí návratu knížete Miloše Obrenoviče na srbský trůn v roce 1898 bylo slaveno celým národem s vlasteneckým nadšením. Parlament dokonce schválil zvláštní poctu zakladateli dynastie.Od toho dne, 11. prosinec byl nazýván "Milošem Velikým".
Dne 17. prosince 1898 král Alexandr I. (byl pátým panovníkem z rodu Obrenovičů) založil Pamětní medaili ke čtyřicátému výročí svatoondřejského zasedání parlamentu, tedy na památku dne, kdy parlament schválil návrt knížete Miloše. O pět dní později, 22. prosince 1898 potvrdil král zákon o zřízení řádu MILOŠE VELIKÉHO.
My Alexandr I. z milosti Boží a z vůle lidu KRÁL SRBSKÝ ustanovujeme a prohlašujeme všem a každému,že parlament rozhodl a My jsme souhlasili a souhlasíme se ZÁKONEM o založení královského řádu M i l o š e V e l i k é h o.
Článek 1
U příležitosti čtyřicátého výročí Velkého svatoondřejského zasedání parlamentu a s vůli uznat a ocenit výjimečné zásluhy o národní dynastii Obrenovičů byl založen řád Miloše Velikého.
Článek 2
Řád Miloše Velikého bude mít čtyři třídy
I. třídu bude tvořit dekorace na velkostuze, doplněná hvězdou
II. třída bude tvořena nahrdelní dekoraci s hvězdou
III. třída bude nošena na náhrdelní dekoraci
IV. třída bude nošena jako náprsní dekorace.
Článek 3.
Hlavou řádu je král a jemu přísluší insignie odpovídající jeho postavení. Členové královského domu se stávají rytíři řádu.
Článek 4.
Řád Miloše Velikého uděluje král z vlastní vůle. Dekrety a diplomy tohoto řádu současně podepíše i kancléř královských řádů.
Článek 5
Během údobí, které začíná dnem založení řádu a končí Květnou nedělí roku 1889 král udělí řád Miloše Velikého bez ohledu na zásluhy, pro něž byl zřízen.
Článek 6.
Výtvarný návrh všech tříd řádu Miloše Velikého musí být schválen králem a to ve smyslu zákona o řádových dekoracích ze dne 23. ledna 1883.
Článek 7.
Osoby řádem vyznamenaní jsou zbaveny poplatků za udělení. Tyto hradí státní pokladna.
Článek 8.
Tento zákon vstupuje v platnost dnem podepsání králem. Doporučujeme předsedovi naší ministerské rady, zveřejnit tento zákon a zabezpečit jeho uskutečnění. Nařizujeme veřejným orgánům, aby postupovaly podle tohoto zákona a každému jej být poslušen.
Dne 17. prosince 1898
Alexandr v.r.
Zákon byl strohý a stručný, nebyl podrobný ani popisný. Proto také textové znění zákona bylo uveřejněno spolu s oznámením o udělení prvních řádů. Dne 27.července král podepsal dekret upravující pořadí udělování a dne 22. září téhož roku směrnice s popisem a detaily jednotlivých řádových insignii. Na základě návrhu podaného kancléřem královských řádů a na základě článků 6. zákona o řádech a medailích ze dne 13. února 1897 se doplňuje. Řád Miloše Velikého se stává v pořadí nejvyšším řádem a je nadřazen všem řádům.
Řád I.třídy:
Nosí se na velkostuze přes pravé rameno k levému boku a řádovou hvězdou na téže straně.
Řád II.třídy:
Nosí se na náhrdelní stuze a doplňuje se řádovou hvězdou nošenou na levé straně hrudi.
Řád III.třídy:Nosí se zavěšen na náhrdelní stuze
Řád IV.třídy:
Nosí se jako dekorace na stuze na levé straně hrudi.
Důstojníci dekorování řádem Miloše Velikého nosí řád denně, občané jen při oficielních příležitostech.
Důstojníci vyznamenaní vyššími třídami řád Miloše Velikého a současně i řádem Bílého orla nosí denně od každého ze jmenovaných řádů jen jeho nejnižší třídu
Poznámka:
Všechna data jsou uvedená dle juliánského kalendáře!
URL : https://www.valka.cz/Rad-Milose-Velikeho-t84002#308100Verze : 1
Závěr:
V roce 1903, v noci na 29.května, skupina důstojníků vedená plukovníkem Dragutinem Dimitrijevičem Apisem (jméno Černá ruka) a plukovníkem Alexandrem Mašínem, (švagr královny Dragy) provedli palácový převrat a zavraždili krále i královnu. Parlament, který se ihned sešel, odsouhlasil tuto formu státního převratu a souhlasíl s návratem dynastie Karadjordjevičů na srbský trůn. V témže roce pak kníže Petr přijel ze Ženevy a ihned se ujímá královské moci. Prvním dekretem nového krále bylo zrušení řádu Miloše Velikého a Takovského řádu, bylo i zakázáno nosit řádové insignie těchto řádu. Výjimka byla jediná, bylo povoleno nadále nosit Takovský řád, pokud je doplněn meči.
To bylo poslední zákonné nařízení, které se vztahovalo k řádu Miloše Velikého, který tímto ale zaniká. Později ministerský předseda Pašič navrhl parlamentu projekt na obnovení zákona o řádech a vyznamenáních z roku 1883. Mezi jinými bylo navrženo zřídit řetěz k řádu Hvězdy Karadjordje a založit řád Koruny, což se i později stalo. Bylo však zamítnuto povolení k nošení řádu Miloše Velikého i Takovského řádu.
Poznámka:
V roce 1994 byl na 143 aukci ve Frankfurtu nad Mohanem,položka č. 749 dražen Řád Miloše Velikého, rytíř 4.třídy, vyvolávací cena 2000DM. Docílená cena 3200DM. V našich podmínkách je v Národním muzeu v Praze, ve sbírce Václava Měřičky uložená řádová hvězda I. typu, práce vídeňské firmy Karl Fischmeistr.

Literatura:
Piletič, M.: Odlikovanja Jugoslovensch naroda, Beograd 1987
Katalog Orden und Ehrenzeichen. Č. 143, Frankfurt nad Mohanem 1994
Acovič, Drahomír: Řád Miloše Velikého
Vlastní archiv: Alt.

URL : https://www.valka.cz/Rad-Milose-Velikeho-t84002#308212Verze : 1
Počet udělených řádu:
V letech 1899- 1903 bylo celkem uděleno:
Řád Miloše Velikého:
I.třída: 9
II. třída: 22
III. třída: 66
IV. třída: 128
Celkem tedy bylo uděleno: 225
Mezi význačné nositele toho řádu můžeme zařadit:
Král Milan
Král Alexandr
Jovan Ristič (bývalý člen královské regentské rady)
Inokentije (arcibiskup bělehradský, metropolita srbský)
II.třída:
Jovan Belimarkovič - generál
Ilija Djurkovič - generál
Milovan Pavlovič - generál, kancléř královských řádů
Nikola Hristič - předseda Státní rady
Do dnešních dnů však zůstává otevřená otázka a problematika zahraničních rytířů. Není důvod se domnívat, že tento řád nebyl udělen do zahraniční, stanovy udělování cizincům povolují. V letech 1889-1903 přicházejí jako možní nositelé řádu Miloše Velikého jen tři panovníci a to:
Rakouský císař František Josef I.
Ruský car Mikuláš II.
Perský šah
Nikde však není písemně potvrzeno udělení řádů cizinci, případně o vlastním předání řádu.
Závěrem je možno říci, že v našich podmínkách je řád mimořádně vzácný a nedostupný.
Prameny:
ACOVIČ, Dragomir: Řád Miloše Velikého
URL : https://www.valka.cz/Rad-Milose-Velikeho-t84002#308299Verze : 1
Zásluhou Dr. R. Jedličky, se nám podařilo upřesnit srbské řády udělené císaři Františkovi Josefu I.
V soupise řádu a vyznamenání je podchyceno a doloženo udělení:
Velkokříž řádu Bílého orla (26.3.1883)
Velkokříž Takovského řádu
Velkokříž řádu Miloše Velikého, udělen 29.12.1899
Můžeme tedy doložit udělení minimálně jednomu zahraničnímu panovníkovi.
Prameny:
Jedlička, Roman: Soupis řádů a vyznamenání z pozůstalosti císaře Františka Josefa I
Uveřejněno ve faleristickém časopise Signum,
Brno v prosinci roku 1995
URL : https://www.valka.cz/Rad-Milose-Velikeho-t84002#308376Verze : 1
Jeden velký obchodník nabízí velkokříž s brilianty bez uvedení ceny. Nikdo dosud netušil, že tento stupeň existuje. Přední srbští odborníci spekulují o původu. Nejpravděpodobněji by mohlo jít o exemlář krále Alexandra nebo krále Milana nebo řád vyrobený k udělení ruskému carovi. Král Milan se do Ruska chystal, ale nakonec tam kvůli aféře s falešným těhotenstvím královny Dragy nejel. Obecně se uvádí, že záznamy o výrobě a udělení nepřežily válečné konflikty během nichž byly i sbírky v muzeích vypleněny. Nabízený řád prozkoumal Tomislav Muhič a potvrdil jeho pravost. Podle něj jde o typický výrobek Karla Fleischhackera. Na odznaku je 86 diamantů o váze cca 5 k, 2 safíry, 2 smaragdy a 1 rubín. Na hvězdě je 72 diamantů o váze cca 3,5 k, 2 safíry, 4 smaragdy a 3 rubíny. Řád není značen ani puncován. Zkouškou byla zjištěna jakost zlata 18 k. Údajně je již nejméně 6 vážných zájemců. Odhaduje se, že cena se bude pohybovat v řádu statisíců dolarů. Uvádí se, že během krátké doby trvání řádu bylo uděleno cca 255 kusů všech čtyř stupňů.Prameny: gmic.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Rad-Milose-Velikeho-t84002#580825Verze : 4
MOD
.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Milose-Velikeho-t84002#580828Verze : 0
MOD
.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Milose-Velikeho-t84002#580829Verze : 0
MOD