Main Menu
User Menu

Nitra, Kasárny pod Zoborom

Nitra, Zobor Barracks

     
Název:
Name:
Nitra, Kasárny pod Zoborom
Originální název:
Original Name:
Kasárne pod Zoborom Nitra
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kasárne obrancov mieru Nitra
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Štefánikove kasárne
Obec:
Municipality:
Nitra
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°19'18.20"N 18°06'07.94"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.01.1937-24.09.1938
Letecký sklad 3
Air Depot 3
15.09.1938-24.09.1938
Letecký sklad 4
Air Depot 4
02.05.1939-15.08.1940
Jezdecká korouhev II
2nd Cavalry Battalion
01.10.1940-30.08.1944
Automobilní prapor 1
1st Automobile Battalion
01.07.1945-01.10.1947
Rota velkých kulometů proti letadlům 9
9th Anti-Aircraft Machine Gun Company
01.09.1945-01.10.1945
Automobilní prapor 4
4th Automobile Battalion
01.10.1945-01.10.1949
Automobilní prapor 7
7th Automobile Battalion
01.10.1945-01.09.1946
Automobilní rota 10
10th Automobile Company
01.09.1964-01.09.1965
4. pobočka
4th Detachment
01.09.1965-01.09.1967
3. pobočka
3rd Detachment
01.09.1967-01.11.1992
Ústřední tanková a automobilní základna
Central Tank and Automobile Store
06.10.1968-01.10.1979
3. protiletadlový oddíl
3rd Anti-Aircraft Division
15.10.1968-01.09.1973
1. pobočka
1st Detachment
15.10.1968-01.10.1978
Přijímací středisko dovážané techniky
Reception Center of Imported Vehicles
01.09.1969-01.09.1973
1. středisko pro ukládání a ošetřování techniky
1st Center for Storage and Treatment of Technical Equipment
01.09.1973-01.10.1978
Tanková a automobilní základna Nitra
Tank and Automobile Base Nitra
01.10.1978-31.12.1992
Středisko kontroly provozu a výstavby učební a výcvikové základny Nitra
Control Center of Operation and Construction of Educational and Training Devices Nitra
01.10.1978-31.12.1992
Středisko vyzbrojování tankové a automobilní techniky Nitra
Armament Center of Tank and Automobile Technics Nitra
01.10.1979-31.10.1991
3. protiletadlový pluk
3rd Anti-Aircraft Regiment
01.05.1991-30.11.1991
11. protiletadlový pluk
11th Anti-Aircraft Regiment
30.11.1991-31.12.1992
13. protiletadlový raketový pluk
13th Anti-Aircraft Missile Regiment
01.06.1992-31.12.1992
3. brigáda technického zabezpečení
3rd Technical Services Brigade
31.10.1992-31.12.1992
10. protiletadlová raketová technická základna
10th Anti-Aircraft Missile Technical Base
31.10.1992-31.12.1992
31. výcvikový prapor specialistů tankové a automobilní služby
31st Training Battalion of Specialists of Tank and Automobile Services
31.12.1992-31.12.1992
Středisko vyzbrojování Nitra
Armament Center Nitra
01.01.1993-01.10.1995
13. protiletadlový raketový pluk
13th Anti-aircraft Missile Regiment
01.01.1993-01.10.1995
3. brigáda technického zabezpečení
3rd Technical Services Brigade
01.10.1995-30.09.2002
1. protiletadlová raketová skupina
1st Anti-aircraft Missile Group
01.10.1995-30.09.2002
2. protiletadlová raketová skupina
2nd Anti-aircraft Missile Group
01.10.1995-30.09.2001
3. protiletadlová raketová skupina
3rd Anti-aircraft Missile Group
01.10.1995-01.10.2001
3. protiletadlová raketová technická základna
3rd Anti-aircraft Missile Technical Base
01.10.1995-01.10.2001
36. protiletadlová raketová brigáda
36th Anti-aircraft Missile Brigade
01.10.1995-01.10.2001
5. základna technického zabezpečení
5th Technical Support Base
01.10.1995-DD.MM.RRRR
5. základna vyzbrojovaní
5th Armament Base
01.10.2001-01.10.2002
2. protiletadlová raketová brigáda
2nd Anti-aircraft Missile Brigade
01.10.2001-01.10.2004
Výcviková základna logistiky
Logistics Training Base
01.10.2002-31.10.2021
1. protiletadlová raketová skupina
1st Anti-aircraft Missile Group
01.10.2002-DD.MM.RRRR
2. protiletadlová raketová skupina
2nd Anti-aircraft Missile Group
01.10.2002-01.11.2021
Protiletadlová raketová brigáda
Anti-aircraft Missile Brigade
01.07.2009-DD.MM.RRRR
1. protiletadlová raketová baterie Igla
1st Anti-aircraft Missile Battery Igla
01.07.2009-DD.MM.RRRR
2. protiletadlová raketová baterie Igla
2nd Anti-aircraft Missile Battery Igla
01.01.2013-DD.MM.RRRR
Prapor logistiky
Logistic Battalion
01.01.2013-01.11.2021
Protiletadlový oddíl Igla
Anti-aircraft Division Igla
01.11.2021-DD.MM.RRRR
11. brigáda Vzdušných sil
11th Air Force Brigade
01.11.2021-DD.MM.RRRR
3. protiletadlová raketová skupina
3rd Anti-Aircraft Missile Group


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský archiv
ochranne-stavby.sk
URL : https://www.valka.cz/Nitra-Kasarny-pod-Zoborom-t83952#455350Verze : 0
MOD
Kasárne pod Zoborom (Kasárne Obrancov mieru)


Kasárne pod Zoborom boli vybudované pôvodne ako barakový tábor v rokoch 1882-1883 (projektant J. Lyka). Tábor bol jedným z piatich sústreďovacích táborov Uhorska a tvorilo ho 24 drevených barakov a 10 murovaných budov. Kapacita areálu bola 300 mužov, 300 koní a 1200 prechodne ubytovaných vojakov. Dňa 4.9.1887, počas manévrov navštívil areál cisár František Jozef I.


V kasárňach bol vykonaný rozsiahly archeologický výskum, ktorý tu odkryl rozsiahle slovanské opevnené hradisko zo začiatku 9. storočia) a jeho predhradie, vrátane základov kostola, pravdepodobne teiž z 9. storočia.Jednotky dislokované v objekte:
1991-1992 13. protilietadlový pluk
1993-1995 13. protilietadlový raketový pluk
1995-2001 36. protilietadlová raketová brigáda
2001-2002 2. protilietadlová raketová brigáda
2002-súč. protilietadlová raketová brigáda

Zdroj: www.nitra.sk
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Nitra-Kasarny-pod-Zoborom-t83952#307882Verze : 0
MOD
buko kasárne pod zoborom - kasárne obrancov mieru


zdroj : www.mosr.sk
mesto.sk
www.uvo.gov.sk


neviem či táto info pomôže ?
URL : https://www.valka.cz/Nitra-Kasarny-pod-Zoborom-t83952#307899Verze : 0
MOD
Časť objektu bola rozhodnutím vlády SR č. 695/2008 z 1.10.2008 ako prebytočný a neupotrebyteľný majetok štátu bezodplatne prevedená na mesto Nitra. Celkom išlo o 32 rôznych budov, plus príslušné komunikácie, spevnené plochy, inžinieske siete, studne, kryty a oplotenie.


Zdroj: uznesenie vlády SR č. 695 z 1.10.2008
URL : https://www.valka.cz/Nitra-Kasarny-pod-Zoborom-t83952#378369Verze : 0
MOD
Súradnice areálu sú 48°19'14.1672"N 18°05'56.8608"E.
URL : https://www.valka.cz/Nitra-Kasarny-pod-Zoborom-t83952#466463Verze : 0
MOD
Areál kasární na Martinskom vrchu v majetku mesta Nitra.


V medzivojnovom období bol areál známy ako Štefánikove kasárne.


Zdroj:
Urbanistická štúdia - Areál kasární Pod Zoborom v Nitre, spracovateľ:SAN-HUMA´90, s.r.o.,
hlavný riešiteľ: Ing. arch. Vladimír Jarabica, Ing. Ľubomír Holejšovský
http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/
Nitra, Kasárny pod Zoborom - Ortofotomapa kasární Pod Zoborom z roku 1950

Ortofotomapa kasární Pod Zoborom z roku 1950
URL : https://www.valka.cz/Nitra-Kasarny-pod-Zoborom-t83952#587325Verze : 1
MOD
Diskuse
Zopár fotografií a pár historických údajov: www.nitralive.sk
URL : https://www.valka.cz/Nitra-Kasarny-pod-Zoborom-t83952#535412Verze : 1
MOD