Main Menu
User Menu

Historie radionavigačního a radiotechnického zabezpečení letectva v letech 1945-1992

I. Počátky vojenské letecké zabezpečovací služby

1. Počátky vojenské letecké zabezpečovací služby

Československé vojenské letectvo v období 1945 až 1950 bylo po stránce veškeré týlové péče zabezpečeno systémem leteckých základen a letištních správ. Technické vybavení letectva tvořilo širokou paletu nejen co do počtu typů samotných letadel, ale i různé úrovně palubního vybavení pro spojení s letištěm a mezi letouny. Radionavigační vybavení bylo v té době spíše výjimkou. To byl zřejmě hlavní důvod, proč se v těchto letech nebudovala samostatná letecká zabezpečovací služba a tak její zajišťování bylo součástí zabezpečení spojení s letouny. Významnou překážkou byl i nedostatek zkušeností a připravenosti personálu.
Na MNO Hl. štábu – Velitelství letectva veškeré otázky spojovací služby u letectva řídilo jeho 3. Oddělení spojovací. Mělo dvě skupiny:

1. Skupina všeobecná – řídící záležitosti všeobecné, spojovacích předpisů, výcvikové, obranné zpravodajství spojení, organizaci šifrovací služby letectva, přidělování volacích a krycích znaků pro letectvo.
2. Skupina provozní – řídící záležitosti veškerého drátového a bezdrátového leteckého spojovacího provozu a letecké zabezpečovací služby.

Podle čj. 6269 dův. let. 46 ze dne 23. 04. 1946 „Organizace, počty a působnost Hlavního štábu – velitelství letectva“ (v platnosti od 29. 4. 1946), mělo 3. oddělení - spojovací mít:
1 přednostu oddělení (pplk. let.),
2 přednosty skupin (mjr. let.) a
4 spojovací referenty (2 škpt. let., 1 kpt. let. a 1 por. let.).

9. října 1946 vydalo MNO – Hl. štáb – velitelství letectva čj. 9162 – Taj. let. 1946 ve věci: „Letová kontrola – organizace spojení“ zásady,
podle nichž má být organizováno spojení pro leteckou kontrolu. Jedná se o dokument, obsahující frekvence a volací značky letištních kontrol, zaměřovačů, radiomajáků, cvičné frekvence u leteckých školních jednotek a volací značky pro letouny.
Pro letištní kontroly byl vydán výnos MNO čj. 19296/1. Odd. let. 1946 s přílohou čj. 81966 – Taj. let. 1946.
Předpisy pro kontrolu letového provozu na dlouhých tratích a pro zaměřovací síť zatím nebyly vydány, protože nebyla vybudována pozemní síť *).
*) Pozn. autora: Míněna je síť dálnopisná.
Podle dokumentů MNO Hl. št. VL -1946, byly v polovině října 1946 zřízeny letové kontroly na letištích:
Boží Dar, Kbely, České Budějovice, Havlíčkův Brod, Chrudim, Plzeň, Brno, Olomouc, Prostějov I, Trenčín, Zvolen.
Při reorganizaci letectva k 01.09.1947 byly v podřízení I. leteckého sboru a III.leteckého sboru leteckého sboru ( LS) zřízeny Spojovací letky (SL), jako základ pro připravovanou výstavbu stálých a mobilních operačních sálů letectva.
-Spojovací letka 1 VÚ 4683 (SL 1) byla ve Kbelích,
- Spojovací letka 3 VÚ 4698 (SL 3) v Brně.
- U IV. leteckého sboru působila Spojovací letka 4, která vznikla počátkem r. 1946 ze Spojovací perutě 4 ve Spišské Nové Vsi a v r. 1948 byla přemístěna do Zvolena.
Složení a vybavenost spojovacích letek byla rozdílné:
Na př. Spojovací letka 1 (SL 1) ve Kbelích měla:
6 důstojníků, 10 rotmistrů, 16 délesloužících a 128 mužstva. Technické vybavení tvořilo 11 radiovozů (dobově byly označovány někdy jako pojízdné radiostanice, nebo rádiový automobil), telefonní ústředna, množství dalších dopravních prostředků a spojovacích prostředků.

15.04.1949 se uskutečnil další významný krok v organizaci spojovacích jednotek letectva.
Na základech spojovacích letek SL 1 a SL 4, s ponecháním jejich krycích čísel, byly zřízeny Letecký spojovací pluky:
- 15.04.1949 zřízen v Jičíně Letecký spojovací pluk 1 (LSP 1) VÚ 4683, od 01.10.1949 jako VÚ 8875.
- Ve Zvolenu byl zřízen Letecký spojovací pluk 3 (LSP 3), od 01.10.1949 jako VÚ 9150. 30.11.1950 však byl LSP 3 zrušen.
- 01.07.1949 byla Spojovací letka 3 VÚ 4698 přečíslována na Spojovací letka 2 a přemístěna do Přerova, kde od 01.10.1949 používala nové krycí číslo VÚ 5734.
Počátkem r. 1950 byla vyčleněna část sil a prostředků z Leteckých spojovacích pluků 1 a 3 (LSP 1 a LSP 3), stejně jako ze Spojovací letky 2 VÚ 5734 a tyto byly využity ke zřízení nové složky letectva:
Leteckých operačních středisek (LOS.

15. 02. 1950 bylo zřízeno ve Kbelích Letecké operační středisko 1 VÚ 1115 (LOS 1). 01.01.1951 bylo LOS 1 přejmenováno na 1. letecké operační středisko. (Velitel byl mjr. let. Mach Jaroslav).
Do složení střediska patřily součásti, rozmístěné ve středních a západních Čechách :
1) Operační sál s velitelskou rotou ( Kbely)
2) Hlavní radarová ústředna (na kopci Praha v Brdech byla budována již od r. 1947) (Zde působilo NSL 1/1. NSL)
3) Spojovací četa: radio družstva (Plzeň, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Staňkov, Klatovy, Strakonice, a České Budějovice)
4) Radarový vlak (Horažďovice - jako 3. NSL) – v srpnu 1951 přesunut do Komárna)
5) Radarové stanice:
- 1. radarová stanice (Trpisty u Stříbra)
- 2. radarová stanice (Janovice nad Úhlavou)
- 3. radarová stanice (České Budějovice)
6) Radarová naváděcí stanice: (Naváděcí stanice letectva – NSL)
- 1. radarová naváděcí stanice Přílezy u Města Teplá (neb letiště Toužim)
- 2. radarové naváděcí stanice Cerhonice u Písku (od 1.7.1951)
- 3. radarová naváděcí stanice Dobřany

01.05.1950 bylo zřízeno v Hájníkách u Zvolenu Letecké operační středisko 3 VÚ 8520 01.01.1951 bylo LOS 3 přejmenováno na 3. letecké operační středisko.
(Velitel byl škpt. let. Stašík Ladislav.
Složeni: četa LOS, spojovací četa, četa gonio zaměřovačů a velitelská rota LOS

01.10.1950 bylo zřízeno v Olomouci Letecké operační středisko 2 VÚ 8675 01.01.1951 bylo LOS 2 přejmenováno na 2. letecké operační středisko. (Velitel byl mjr. let. Danda, František ).
Složeni: četa LOS, spojovací četa, četa gonio zaměřovačů a velitelská rota LOS.
K 31.12.1952 byla Letecká operační střediska zrušena.
***
K 01.01.1953 byla pro řízení bojové činnosti letectva místo nich zřízena nová velitelská stanoviště:
V Praze vzniklo Ústřední velitelské stanoviště (ÚVS) VÚ 2723
a Spojovací uzel štábu velitelství letectva VÚ 5957
V Olomouc vzniklo 1. Pomocné velitelské stanoviště VÚ 2525 (z 2. LOS)
V Hájníkách vzniklo 2. Pomocné velitelské stanovištěVÚ 3251 (z 3. LOS).

Činnosti, které LOS zabezpečovaly po stránce radionavigačního zabezpečení letů po tratích a přistání na letištích převzaly nové jednotky:

Letecké zabezpečovací služby

(LZS)
- roty leteckých zabezpečovacích prostředků (roty LZP / r lzp)
a
- radiotechnické čety letecké zabezpečovací služby (radiotechnické čety LZS/ rtč lzs). Personál a materiální vybavení se rozdělil k velitelským stanovištím (VS) a jednotkám Letecké zabezpečovací služby (LZS).

Organizační výstavba jednotek LZS do r. 1957


V závěru roku 1951 zpracovalo VL plán počtů útvarů letectva do konce roku 1952. Dokument MNO – VL, příloha k čj. 0044294/vel. let. 1952 „Přehled plánovaných počtů útvarů letectva do konce roku 1952“ zahrnoval výčet leteckých útvarů (tzv. bojových) :
V uvedeném přehledu je plánováno i zřízení 6 osvětlovacích čet (u čety plánovaný stav 10 vojáků, z toho 1 důstojník, 4 poddůstojníci základní služby a 5 mužstva).
30.01.1952 byl na MNO – VL ustanoven mjr. let. Danda, František náčelníkem Letecké zabezpečovací služby.
V plánu výstavby letectva a TMP na r. 1952 se objevují nově i jednotky LZS:
- 8 radiotechnických čet LZS I. třídy, každá 19 vojáků (7 + 11 + 1)
- 7 radiotechnických čet LZS II. třídy, každá 13 vojáků (3 + 9 + 1)
- 6 radiotechnických čet LZS III. třídy, každá 6 vojáků (1 + 5)
Celkem tedy 83 důstojníků, 181 poddůstojníků z povolání, 15 podd. základní služby.
Dnem 01.06.1952 zřídil NGŠ MNO čj.001660 – OMS z 10. 6. 1952 na letištích Dobřany, Žatec, České Budějovice, Mladá, Ruzyně světlometnou četu.
4. února 1953 bylo vydáno MNO čj. 0055964 –VL/OM ve věci reorganizace leteckých útvarů k 01.01.1953.
Tímto nařízením byla zrušena 1., 2., a 3. letecká operační střediska a z jejich počtů se organizují nové útvary.
Ke stejnému datu byly zrušeny světlometné čety a světlometné čety LUČ. Tímto nařízením byl zahájen proces výstavby nových organických útvarů a jednotek určených k zabezpečení letů i za ztížených povětrnostních podmínek činností svých pozemních radiových, světlo technických a signálních prostředků. Jejich název vycházel z jejich poslání: Letecká zabezpečovací služba.

Zřejmě vůbec prvním organizačním předpisem pro leteckou zabezpečovací službu bylo nařízení čj. 058633 – VL/LZS 1953.
Obsah byl rozdělen do 3 částí – Hlav I. až III.:
HLAVA I. – Všeobecná ustanovení, úkoly a org. letecké zabezpečovací služby
1. Všeobecná ustanovení
2. Úkoly letecké zabezpečovací služby:
a) Zabezpečit nalétnutí letounů na plánované tratě, do prostoru cílů, jakož i navedení letounů na cíl.
b) Zabezpečit návrat letounů do prostor vlastních letišť
c) Zajistit obnovení ztracené orientace
d) Zabezpečit letouny při výstupu a sestupu mraky
e) Zabezpečit vedení letounů po plánovaných tratích za neviditelnosti země
f) Zabezpečit přistání letounů na letištích za ztížených povětrnostních podmínek

3. Organizace letecké zabezpečovací služby:


a) Jednotky:
– Letecká zabezpečovací služba (zkratka LZS) na letištích je organizována v roty leteckých zabezpečovacích prostředků (zkratka LZP)
a v radiotechnických četách letecké zabezpečovací služby (zkratka RTČ LZS) I., II., a III. třídy podle vybavení letišť.
Rota LZP je vybavena pozemními prostředky, kterými je schopna zabezpečit provoz letecké divise v jednom letištním uzlu i za ZPP. Je operačně podřízena veliteli divise, jejíž provoz zajišťuje.
Radiotechnická četa LZS je ve stavu jednoho z letištních praporů, který ji materialně zabezpečuje, velitelsky je podřízena veliteli letištního praporu. Operačně je podřízena veliteli letecké jednotky, jejíž provoz zajišťují.
Personál rot LZP a radiotechnických čet LZP se zúčastňuje bojové a politické přípravy střídavě tak, aby byla zajištěna stálá pohotovost prostředků LZS. Řízení LZS provádí NŠ VL prostřednictvím náčelníka LZS, který provádí řízení celé LZS letectva po odborné stránce mu jednotky LZS podléhají.

b) Prostředky LZS:
– Podle druhu se prostředky dělí na:
Pozemní radiové prostředky:
- radiozaměřovače,
- radiomajáky
- přívodné radiostanice
Světlo technické prostředky:
- přistávací osvětlovací zařízení VPD,
- světelné majáky
- signální prostředky: signální terče, dýmový signál

HLAVA II.
– Funkční povinnosti osob:
1. Náčelník letecké zabezpečovací služby
2. Náčelník štábu zabezpečované letecké divise nebo leteckého pluku
3. Šturman zabezpečované letecké divise nebo leteckého pluku
4. Létající personál
5. MNO – VL oddělení přeletů a oblastní dispečerská služba
6. Velitel roty LZP a velitel RTČ LZS na letištích jsou povinni: Zabezpečit neustálou pohotovost a práci prostředků LZS podle požadavků letištních jednotek a požadavků oblastní dispečerské služby Včas vydati náčelníkům jednotlivých prostředků změny v údajích práce a kontrolovati včasné provedení těchto změn (frekvence, volací znaky, hesla) Kontrolovat správnou činnost – včasný začátek a konec dle daných požadavků, dodržování stanovených režimů práce prostředků Provést opatření pro obranu a maskování prostředků LZS, zabezpečit prostředky náhradními součástkami a spotřebním provozním materiálem Zodpovídá za bojovou a politickou přípravu příslušníků jednotky 7.
Všichni příslušníci jednotek LZS jsou povinni přísně střežiti tajemství techniky leteckých zabezpečovacích prostředků a podmínek jejich používání

HLAVA III.
– Vyžadování a používání prostředků, hlášení o schopnosti a závadách
1. Vyžadování prostředků letecké zabezpečovací služby: V zájmu šetření materiálem, spotřeby elektrického proudu a PHM a aby nepřítel nemohl používat našich prostředků pro vlastní navigaci, jsou prostředky LZS zapínány jen na dobu potřebnou k zajištění plánovaných a skutečně provedených letů. Následují det. pokyny pro jednotlivé stupně řízení letového provozu, pro šturmany, velitele, osádky. MNO – VL/odd. LZS vydávalo čtvrtletní přehledy o stavu...
2. Využívání prostředků letecké zabezpečovací služby: Je bezpodmínečně nutné, aby letecké osádky se naučily využívati prostředků LZS pro navigaci za všech povětrnostních podmínek. … Následuje popis povinností osádek letounů, řídících létání, dispečerské služby. Jsou zde „návody“a jak se má postupovat např. při ztrátě radio spojení letounu s letištěm, nebo ztráta orientace letounu, …
(Tolik z předpisu čj. 058633 - Bez úprav).

K 1.1.1953 byly "Nařízením MNO čj. 0055964 – MNO/VL 4. únor 1953 „Útvary letectva – reorganizace – prozatímní mírové počty – vydání“ zřízeny první samostatné útvary zabezpečovací služby našeho vojenského letectva: - roty leteckých zabezpečovacích prostředků – roty LZP (r lzp).
Dostaly svá krycí čísla vojenského útvaru, která je provázela celou dobu existence. Jednotka LZP – dislokace: Krycí číslo:
1. rota leteckých zabezpečovacích prostředků České Budějovice (u 1. letecké stíhací divize) VÚ 3495
2. rlzp (*) 3. rota leteckých zabezpečovacích prostředků Dobřany (u 3. lsd) VÚ 3263
3. rlzp (*) 5. rota leteckých zabezpečovacích prostředků Žatec (u 5. lsd) VÚ 2705
*) Tato čísla měla oba útvary fakticky POUZE při přípravě a vydání příslušného nařízení,které je datováno 4.2.1953.
Již v lednu byly Kádrovým rozkazem ustanováni funkcionáři u "žatecké" roty LZP s číslem "5." shodnou s číslem letecké divize, jejichž letecké jednotka zabezpečovala.
Podobně "dobřanská" rota dostala číslovku "3." - viz. dále).
Ke stejnému datu bylo zřízeno nově 17 radiotechnických čet letecké zabezpečovací služby I. až III. třídy. Krycí čísla VÚ jim nebyla přidělena – byly podřízeny letištním praporům, v jejichž materiální péči se nacházely.

Rota leteckých zabezpečovacích prostředků byla organizována dle TMP č. 7/86. Měla plánovaný stav 9 důstojníků, 14 poddůstojníků z povolání, 5 poddůstojníků základní služby, 47 mužstva a 1 občanský zaměstnanec.
Do složení roty LZP náleželo: velitelství s velitelským stanovištěm, světlometná četa (později byla označována jako světlo technická), četa leteckých zabezpečovacích prostředků, družstvo VF zaměřovače, spojovací četa, dílna a sklad. Na velitelském stanovišti roty LZP konal službu dozorčí důstojník s telefonistou a prostřednictvím telefonního přepojovače bylo VS roty spojeno s jednotlivými prostředky (stanovišti), s řídícím létání, s divizním VS a velitelstvím roty. Úkolem VS roty LZP bylo řídit a kontrolovat práci prostředků. Bylo vybaveno kontrolním radiovým přijímačem s frekvenčním rozsahem radiových prostředků, umístěných na letišti.

Jednotka LZS – dislokace: Zřízení k: Zrušení k:
10. radiotechnická četa LZS I. třídy Mladá: Zřízení:01.01.1953; Zrušení : 15.05.1953 Reo
11. radiotechnická četa LZS I. třídy Hradčany: Zřízení: 01.01.1953; Zrušení:15.05.1954 Reo
12. radiotechnická četa LZS I. třídy Plzeň - Bory: Zřízení: 01.01.01953; Zrušení: 01.10.1957 Reo
13. radiotechnická četa LZS I. třídy Kbely: Zřízení k: 01.01.1953; Zrušení k: 01.05.1953 Reo
14. radiotechnická četa LZS I. třídy Přerov: Zřízení k: 01.01.1953; Zrušení: 01.05.1953 Reo
15. radiotechnická četa LZS I. třídy Brno: Zřízení: 01.05.1953; Zrušení: 01.11.1955 Reo
20. radiotechnická četa LZS II. třídy Chrudim: Zřízení: 01.01.1953; Zrušení: ? 1954
21. radiotechnická četa LZS II. třídy Havlíčkův Brod: Zřízení: 01.01.1953; Zrušení: 01.11.1954 Reo
22. radiotechnická četa LZS II. třídy Kuchyňa: Zřízení: 01.01.1953;Zrušení: 01.11.1955
23. radiotechnická četa LZS II. třídy Hájníky: Zřízení: 01.01.1953; Zrušení:01.11.1955 Reo
24. radiotechnická četa LZS II. třídy Stichovice: Zřízení: 01.01.1953; Zrušení: 01.11.1955
30. radiotechnická četa LZS III. třídy Klecany: Zřízení: 01.01.1953; Zrušení: 01.11.1955 Reo
31. radiotechnická četa LZS III. třídy Hradec Králové: Zřízení: 01.01.1953; Zrušení: 01.11.1955 Reo
32. radiotechnická četa LZS III. třídy Prostějov: Zřízení: 01.01.1953; Zrušení: 01.11.1955 Reo
33. radiotechnická četa LZS III. třídy Piešťany: Zřízení: 01.01.1953; Zrušení: 01.04.1954 Reo
34. radiotechnická četa LZS III. třídy Trenčín: Zřízení: 01.01.1953; Zrušení: 01.11.1954 Reo
35. radiotechnická četa LZS III. třídy Prešov: Zřízení: 1. 1. 1953; Zrušení: 15. 8. 1954 Reo

Radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby I. třídy:

(velitelství – 3 osoby, družstvo VF/Z (KV/ vysoko frekvenční zaměřovač) – 10 osob, družstvo VVF/Z (VKV/ velmi vysoko frekvenční zaměřovač) – 8 osob, obsluha přistávací a přívodné radiostanice – 3 osoby, 2 řidiči; celkem 26 osob, z toho 7 důstojníků a 15 poddůstojníků).
Radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby II. třídy:

(velitelství – 3 osoby, družstvo VF/Z – 5 osob, družstvo VVF/Z – 7 osob, obsluha světelného majáku – 1 osoba; celkem – 16 osob, z toho 3 důstojníci a 13 poddůstojníků.
Radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby III. třídy: :
(vnitřní organizace nestanovena, celkem 6 osob, z toho 1 důstojník a 5 poddůstojníků).

V letech 1953 až 1954 byly postupně vytvořeny další roty LZP.
Některé vznikly reorganizací z radiotechnických čet LZS, ostatní novou výstavbou. Většina z nich (pokud byla zřízena v míst dislokace letecké divize) dostala čísla, shodná s číslem letecké divize, kterou měly zabezpečovat.
Proto byly hned počátkem r. 1953 přečíslovány roty LZP:
- v Dobřanech 2. rlzp na 3. rota leteckých zabezpečovacích prostředků (zkratka 3. rlzp),
- v Žatci 3. rlzp na 5.rota leteckýchzabezpečovacích prostředků.
1.4.1954 byla v Mladé přečíslována původně 166. rota leteckých zabezpečovacích prostředků na 2. rlzp.
V následujícím přehledu jsou roty LZP, vzniklé a přečíslované v letech 1953 až 1955 Jednotka LZP – dislokace: Krycí číslo: Zřízení k: Zrušení k:
1. rota LZP České Budějovice (1. lsd/sld) ; VÚ 3495; zřízení: 01.01.1953; zrušení -přejmenování: 30.09.1957 R
166. rota LZP Mladá (166. lsd) VÚ 1102; zřízení:01.05.1953; přečísování:01.04.1954 přečíslování na:
2. rota LZP Mladá (2. lsd; 47. pzlp) ;VÚ 1102 ; zřízení: 01.04.1954; zrušení -přejmenování: 30.09.1957 R
3. rota LZP Dobřany (3. LSD/SLD) ; VÚ 3263; zřízení: 1./1953; zrušení - přejmenování: 30.09.1957 R
4. rota LZP Košice (7. slp) ;VÚ 6351; zřízení: 01.09.1954; zrušení - přejmenování: 30.09.1957 R
5. rota LZP Žatec (5. LSD/SLD) ;VÚ 2705; 1./1953; zrušení - přejmenování: 30.09.1957 R
7. rota LZP Prešov ( LVT) ;VÚ 5739; zřízení: 15.8.1954;Redislokace 01.11.1955 7. rota LZP Čáslav (2. lšp LU; 6. sld) VÚ 5739 ;redislokace: 01.11.1955; zrušení - přejmenování: 30.09.1957 R
8. rota LZP Bratislava ( 2. lsp/slp ) ; VÚ 6194 ;zřízení: 15.05.1954; zrušení - přejmenování: 30.09.1957 R
9. rota LZP Brno (3. lsp/slp) ; VÚ 6190;zřízení: 01.11.1955; zrušení -přejmenování: 30.09.1957 R
10. rota LZP Bechyně (19. slp, 1. SLD) VÚ 9445; zřízení: 1.11.1955; zrušení - přejmenování: 30.9.1957 R
11. rota LZP Hájníky( 6. slp) ;VÚ 5960 ;zřízení: 01.11.1955; zrušení -přejmenování: 30.09.1957 R
12. rota LZP Hradec Králové (2. lšp LU) ;VÚ 7506 ;zřízení: 01.10.1956; zrušení -přejmenování: 30.09.1957 R
22. rota LZP Pardubice ( 22. LSD/SLD) ;VÚ 5110; zřízení: 01.04.1954; zrušení -přejmenování: 30.09.1957 R
24. rota LZP Přerov ( 7. lšp; 46. bold) ;VÚ 1118;zřízení: 01.05.1953; zrušení - reorganizace: 30.09.1956 R
46. rota LZP Hradčany ( 46. LBOD/5. SLD) ; VÚ 9127;zřízení: 15.05.1954; zrušení -přejmenování: 30.09.1957 R
47. rota LZP Kbely ( 1. ldp/ dvlp) ; VÚ 1607;zřízení: 1.5.1953; zrušení -přejmenování: 30.9.1957 R Změny nastaly i u radiotechnických čet letecké zabezpečovací služby: 01.11.1954 byla
21. radiotechnická četa LZS II. tř. reorganizována na: 36. radiotechnická četa LZS III. třídy.
01.11.1955 bylo zrušeno 8 radiotechnických čet II. a III. třídy.
Na základech některých z nich byly vytvořeny radiotechnické čety LZS 1. třídy. Jednotka LZS – dislokace: Zřízení k: Zrušení k:
36. radiotechnická četa LZS III. třídy Havlíčkův Brod;zřízení: 01.11.1954; zrušení: 1.11.1955 Zruš
13. radiotechnická četa LZS I. třídy Piešťany;zřízení: 1.4.1954; zrušení:1.10.1957 Reo
14. radiotechnická četa LZS I. třídy Trenčín; zřízení: 1.11.1954; zrušení:1.10.1957 Reo
15. radiotechnická četa LZS I. třídy Kuchyňa;zřízení: 1.11.1955; zrušení:1.10.1957 Reo
16. radiotechnická četa LZS I. třídy Prostějov;zřízení: 1.11.1955; zrušení: 1.10.1957 Reo
17. radiotechnická četa LZS I. třídy Klecany;zřízení: 1.11.1955; zrušení: 1.10.1957 Reo
18. radiotechnická četa LZS I. třídy Hradec Králové;zřízení: 1.11.1955; zrušení: 1.11.1956 Reo
Významná byla další změna: 01.10.1956 – při ní byla reorganizována:24. rota leteckých zabezpečovacích prostředků (24. rlzp) Přerov a na jejích základech z ní byl pro 46. bombardovací leteckou divizi divizi – hlavně z důvodu složitějšího palubního radionavigačního systému proudových letounů Il-28 (Dálkoměrný radionavigační systém RYM-S/B a přistávacícího systému SP-50 (PRMG-2 / „Posadčaja Radio Majačnaja Grupa“ ) vytvořen: „Prapor přistávacího zařízení SP-50 Přerov“.

Zdroj: VÚA Praha, www.vojenstvi.cz
a "Bez nich by nevzlétli" - Svět křídel 2008
URL : https://www.valka.cz/Historie-radionavigacniho-a-radiotechnickeho-zabezpeceni-letectva-v-letech-1945-1992-t79994#293251Verze : 6
Kopie "Nařízení ..." ze 4.2.1953


Zdroj:
VÚA, fond MNO, čj. 0055964-VL/OM, 1953
URL : https://www.valka.cz/Historie-radionavigacniho-a-radiotechnickeho-zabezpeceni-letectva-v-letech-1945-1992-t79994#293267Verze : 0
A. 1.10.1957 – byly „Nařízením MNO čj. 0025700–OMS–1957“ všechny jednotky letecké zabezpečovací služby a leteckých zabezpečovacích prostředků přejmenovány na čety (6), roty (13) a prapory (2) pozemního zabezpečení navigace (zkratka PZN).
*

B. Organizační výstavba jednotek a útvarů PZN od léta 1958

V létě 1958, na základě usnesení vlády, došlo ke snížení stavů v ČSLA.
Rozkazem náměstka MNO VL a PVOS (čj. 00188887–VL a PVOS – červenec 1958) proběhla rozsáhlá reorganizace a redislokace svazků a útvarů letectva.

Součástí těchto změn byla i rozsáhlá reorganizace pozemního zabezpečení navigace, jejímž cílem bylo sloučení dosud roztříštěných jednotek, podílejících se na zabezpečení leteckých útvarů po stránce spojení a letecké zabezpečovací služby.
Na VL a PVOS byla sloučena oddělení spojení a oddělení PZN a vzniklo reorganizované oddělení spojení a PZN. Náčelníkem byl ustanoven dosavadní náčelník spojení VL a PVOS plukovník Vasil Viščak a jeho zástupcem byl ustanoven plukovníl František Danda, dosavadní náčelník oddělení PZN.

Na letištích se změna odrážela jednak u letištních praporů, u nichž byly zrušeny spojovací čety a spolu s družstvem startového VS „přešlo“ spojení pro zabezpečovaný letecký pluk do složení nových a praporů (rot) PZN, reorganizovaných z dosavadních čet a rot PZN.
Změnila se také velitelská podřízenost – místo podřízenosti „divizi“, přešel prapor (rota) PZN do podřízení leteckého pluku, který zabezpečoval.
O důležitosti nových útvarů – praporů PZN pro velitele zabezpečovaných leteckých pluků svědčí i „kádrová politika“. Na místa velitelů nových útvarů „přešli“ v řadě případů bývalí náčelníci spojení pluku (V Č. B. od 1. slp k 6. praporu PZN kpt. Melena Jan, v Žatci od 11. slp k 5. praporu PZN kpt. Bareš František, ...).

Změny bylo nařízeno ukončit k datu 1. 10. 1958 a tak se také uvádí v dokumentech.
(Reorganizace však probíhala postupně – již v posledních dnech srpna, nebo počátkem září 1958.
Proto většina pamětníků uvádí vznik již 1. 9. 1958 u většiny z těch 16 praporů a 2 rot PZN. Jenže platí de jure.)

Byly zřízeny tyto reorganizované jednotky:
3.,
4.,
5.,
6. v Českých Budějovicích, (protože číslo 1 měl už prapor PZN v Přerově),
7.,
8.,
9.,
10.,
11.,
12.,
13.,
14.,
15.,
22.,
46.,
47. prapor pozemního zabezpečení navigac
e a dále dvě roty:
17.,
12. rota pozemního zabezpečení navigace

K datu 01. 10. 1958 existovalo jen několik výjimek, kdy letecký pluk by neměl „vlastní“ útvar PZN:
Na letišti Přerov zabezpečoval tamní 1. prapor PZN 24. i 25. bolp.
Krátkodobě zde byl i 17. prapor PZN, ale v podstatě šlo o jeho formování a na podzim 1959 redislokace do Mošnova. Jinak se to zde to „vyřešilo“ v létě 1960 zrušení 24. bolp.
Na letišti Dobřany/Líně tamní 3. prapor PZN zabezpečoval mimo 5. slp také nově redislokovaný 45. dpzlp.
Na letišti Pardubice 22. prapor PZN mimo „svého“ 4. slp, zabezpečoval i 18. sbolp. Zatím, co zabezpečení letového provozu na stálém letišti – i přes intenzivní letecký výcvik nebylo problémem, mnohdy neřešitelnou se stávala situace při nácvicích bojové pohotovosti, spojená s přesunem na záložní (operační) letiště. To se nedostávalo ani sil, ani prostředků a nepomohlo ani zřízení posilové skupiny.

Proto bylo v dalších letech přikročeno na těchto letištích k výstavbě dalších útvarů:
V Dobřanech/Líních pro 45. dpzlp byla zřízena 40. rota PZN (později reorganizovaná na 53. prapor PZN),
v Pardubicích byl pro 18. sbolp zřízen 50. prapor PZN.
Další dva nové útvary byly zřízeny pro nově redislokované letecké pluky:
v Brně byl zřízen a do Náměště nad Oslavou redislokován 51. prapor PZN pro zabezpečení 20. slp
a v Mošnově byl zřízen další prapor – 52. prapor PZN pro 1. dvlp.
V Klecanech byla 17. rota PZN, zabezpečující 50. spojovací letecký pluk reorganizována na 16. prapor PZN,
v Prešově byla 12. rota PZN, zabezpečující 1. letecký školní pluk LU reorganizována na 19. prapor PZN.
Posledním nově zřízeným útvarem byla 18. rota PZN na letišti Olomouc Neředín (pro nově zřízený 12. vrtulníkový pluk Olomouc – viz tabulka) .

Organizace praporu PZN od 01.10.1958
Prapor PZN tvořily:

1. Velitelství praporu:
Velitel, ZV pro věci politické (ZVP), ZV pro provoz (ZVPP), ZV pro věci technické (ZVT); náčelník štábu (NŠ), náčelník spisovny a staršina praporu

2. Dvě skupiny zabezpečení letového provozu:
a) Provozní skupina:
Náčelníkem skupiny byl důstojník, stejně jako jeho zástupce. Skupina vznikla jednak z podstaty světlo technické čety původní roty PZN a v nové organizaci z ní vzniklo družstvo světlo technické (LUČ-1D), jehož velitelem byl důstojník a družstvo přistávacích světlometů (světlometných stanic APM-90) a dále činností od bývalých spojovacích čet letištních praporů: telefonní ústředna letištního uzlu, dálnopisná stanice, podací stanice, stavební družstvo a mobilní velitelské stanoviště leteckého pluku.
b) Rádiová skupina:
Náčelníkem skupiny byl důstojník, stejně jako jeho zástupce, který byl zároveň technikem pro rádio. Skupinu tvořila družstva: radiového uzlu, mobilních radiostanic VKV a KV, radiovozů leteckého představitele, zaměřovací stanoviště a přívodné radiostanice.
c. Týlové jednotky – Exploatační skupina Zabezpečovala provozu schopnost prostředků a automobilní techniky praporu • Družstvo technického zabezpečení • Družstvo hospodářské
4. Výcviková četa Byla určena k zabezpečení výcviku nováčků a záloh. Byl ustanoven velitel čety (důstojník) a pomocník velitele čety (poddůstojník z povolání). V době výcviku nováčků byla četa rozšířena o poddůstojníky základní služby na funkce velitelů družstev.
* V roce 1959 byla do sestavy praporů včleněna od pluků meteorologická služba a vytvořila samostatnou skupinu:
5. Letecká povětrnostní stanice (dle TMP 4 důstojníci a 4 vojáci základní služby).
Součástí
změn TMP bylo zrušení staršiny útvaru a s postupným zasazováním radiolokačních přistávacích radiolokátorů byli do tabulek zařazovány skupiny RL systému a řídící přistání. *
Pokud se týká vybavení útvarů technikou, tak už nastával stav, kdy byly naplněny podle tabulkových počtů a používání trofejních prostředků bylo už spíše vyjímkou. Popis používaných spojovacích prostředků je v části věnované „spojařům“, ostatní budou popsány v závěru organizační výstavby radiotechnického zabezpečení.

k 01. 10. 1960 byla nařízena další organizační změna a TMP u praporů PZN.
Hlavní změnou byla změna názvů zabezpečovacích skupin a v nich organizace v četách. Došlo i k přesunům pracovišť a družstev podle poslání a v rámci nově pojmenovaných skupin. U skupin zřízena funkce staršiny (výkonného praporčíka). Do tabulek patří i pomocnice dispečera na stanovištích řízení letového provozu a k útvarům, tak jak jsou postupně zasazovány letištní přistávací radiolokátory PRL-5, RPL-2A a RSP-6 jsou také zařazováni první řídící přistání.
Prapor PZN měl v nové organizaci toto složení:
1. Velitelství: • Velitel, ZV pro věci politické (ZVP), ZV pro provoz (ZVPP), ZV pro věci technické (ZVT); náčelník štábu (NŠ), náčelník spisovny
2. Týlové jednotky: • Dílny, družstvo technického zabezpečení
3. Výcvikovou četu
4. Zabezpečovací skupiny:
a) Skupina letového a radionavigačního zabezpečení:
Četa radionavigační: Přívodné radiostanice, zaměřovače, družstvo startového a přistávacího stanoviště, radiolokační přistávací systém
Četa světlo technická: Družstvo přistávacích světlometů a dvě družstva osvětlovacího systému LUČ-1D
b) Skupina zabezpečení velení:
Provozní četa: Družstvo VS pluku, stavební družstvo, tel. ústředna, dálnopisná a podací stanice
Rádiová četa: Družstvo radiového uzlu, KV a VKV rádiové stanice, Radiovozy
c) Letecká povětrnostní stanice:
(zůstala v původním stavu)
* U praporu PZN bylo: 18 důstojníků, 20 podd. z povolání a 131 vojáků zákl. služby.
Z pozemních prostředků :
Přívodné rádiové stanice PAR-3, PAR-7, DV-250, 100 W;
KV zaměřovače DFG-26/4 a PKV-45, VKV zaměřovač ARP-5;
radiostanice RAS-VKV, RSK-1A, RSK-1U, R-824, R-118BM, RM-31M, R-109M;
KV vysílače 200 W P-52a P-54;
Letecký radiovůz LR T-805 nebo Radiový automobil leteckého představitele T-805 RALP, startové VS Praga RN;
světlomety - Kořistní 200N a 60N; APM-90;
osvětlovací soupravy LUČ-1 a LUČ-1D, kódový maják KNS-1.
Mobilní prostředky sovětského původu byly zamontovány ve skříňových automobilech ZIS-150 a ZIS-151.
První vlaštovkou, kdy byla sovětská technika montována do našich skříňových automobilů Praga V3S byla radiostanice R-824. Následovaly PAR-7, ARP-6.
Z radiolokační techniky
sloužily ojediněle soupravy PRL-5 a k útvarů začaly přicházet „domácí“ letištní soupravy RPL-2A.
Z tzv. ženijního materiálu – elektrocentrál mělo u praporu být na 28 ks s výkonem od 1kW do 30 kW ( 15ks EC 15 kVA).
Roční plánována spotřeba 27.000 l ABE při 8.000 moto hodinách.

Zdroj: VÚA Praha, www.vojenstvi.cz a "Bez nich by nevzlétli" - Svět křídel 2008
****

Seznam jednotek pozemního zabezpečení navigace v letech 1957 až 1963

v následujících tabulkách.
URL : https://www.valka.cz/Historie-radionavigacniho-a-radiotechnickeho-zabezpeceni-letectva-v-letech-1945-1992-t79994#293284Verze : 3
A. Organizační výstavba jednotek radiotechnického zabezpečení letectva a protivzdušné obrany státu v období 1963 až 1967

1. září 1963 se stalo mezníkem také v historii radiotechnického zabezpečení letectva – došlo k přejmenování jednotek a útvarů PZN na:

prapory radiotechnického zabezpečení (zkratka x.prtz / x. prapor RTZ).
Nový název lépe odpovídal poslání jednotek – zejména po zařazení radiolokátorů k zabezpečení řízení letového provozu a zabezpečení přistávacího manévru letišť. (A v neposlední řadě odpovídal sovětské typové organizaci).

- Přehled útvarů radiotechnického zabezpečení zřízených od 01.09.1963 do léta 1967:(viz tabulka v příloze - v přehledu jsou uvedeny i redislokační změny, vynucené VSTUPEM vojsk VS 21.8. 1968 do Československa, také další redi a nakonec i data zrušení útvarů RTZ).

* Organizace praporu RTZ od 01.09.1963

- 1. Velitelství:
- Velitel praporu; Zástupce velitele pro provoz (ZVPP); Zástupce pro věci technické (ZVT); Zástupce velitele pro věci politické (ZVP)
- Náčelník štábu (NŠ), Náčelník tajné spisovny; Inženýr pro sdělovací, radiolokační a radionavigační techniku; Náčelník automobilní a traktorové služby (NATS), Náčelník kontrolní technické stanice (NKTS), vel. družstva – starší automechanik; Náčelník spojovací a RTZ dílny.
- 2. Skupina zabezpečení velení:
- Velitel skupiny, staršina /výkonný praporčík skupiny
- Rádiová četa: (velitel) družstva VKV / KV radiostanic a radiovozů RAL
- Provozní četa: (velitel), podací stanice (náčelník), telefonní a dálnopisná ústředna
- Řídící přistání: (Starší řídící přistání RL systému, řídící přistání);
- Pomocník řídícího letového provozu (ŘLP) - pomocnice dispečera
- 3. Skupina radionavigačního zabezpečení letů:
- Velitel skupiny, Pomocník velitele pro technické věci, staršina /výkonný praporčík
- Radionavigační systém: náčelník systému byl zástupcem velitele skupiny
(na většině letišť byl systém OSP-48), obsahoval „dálnou“ a „bližnou“ přívodnou radiovou stanici, zaměřovač VKV,družstvo přistávacích světlometných stanic a dvě družstva osvětlovacího systému LUČ-1D.

(Na letištích Mladá, Mošnov, Přerov byl systém rozvinut SP-50, který byl proti
OSP-48 rozšířen o skupinu přistávacích radiových majáků PRMG-2).

- Radiolokační přistávací systém (RSP) : náčelník systému, náčelní letištního radiolokátoru (RL) a náčelník přistávacího radiolokátoru (RP)
- Radiolokační naváděcí systém – vznikl zavedením naváděcích radiolokátorů P-12 a P-15.

Podle TMP nedošlo proti organizaci z 1.10.1960 k výrazným změnám u počtu vojáků z povolání – stav 38.
*
Popisujeme výstavbu jednotek a útvarů, ale nesmíme opomíjet ani přirozený jev, jakým bylo jejich rušení. Rušení útvarů RTZ bylo ovlivňováno rušením zabezpečovaných leteckých pluků.

- 01.09.1964 byl – spolu se 3. leteckým školním plukem zrušen 14. prapor radiotechnického zabezpečení(RTZ) v Trenčíně.
Stejný osud měl stihnout 9. prapor radiotechnického zabezpečení v Brně, kdy byl zrušen tamní 3. slp. Situaci změnilo zřízení 24. vrtulníkového pluku v Brně a jeho zabezpečení 9. pr rtz převzal.

Typickým „zánikem“ však nebylo včlenění 15. praporu PZN/ RTZ Kuchyňa do složení Výcvikové základny letectva, ke kterému mělo dojít k 1.9.1963. (I po 1.9.1963 působila tamní jednotka ve struktuře ostatních praporů RTZ, ale už ne jako samostatný útvar).

U některých útvarů RTZ dochází 1.9.1965 k „přičlenění“ nových jednotek. Stalo se to po rozdělením jednotek zvláštního určení, které již od podzimu 1962 působily na 10 letištích, v podřízení letištních praporů pod názvem „letištní a PZN rota „S“ (po přejmenování PZN od 1.9. 1963 letištní a RTZ „S“). (Nařízením čj. 00100 – OMS – 1965). U letištních praporů byly zřízeny „letištní roty „S“ s ponecháním krycího čísla, u praporů radiotechnického zabezpečení pak byly zřízeny „roty RTZ „S“ s „pořadovým“ číslem kmenového praporu RTZ. (Podrobný přehled je v samostatném tématu).

* V tabulkách počtů prostředků praporu byly předepsány následující počty a typy
(řada z nich je popsána podrobněji ve "ZBRANÍCH A VYBAVENÍ"):
* Materiál automobilní:
1x automobil osobní (Š 1202), 1x pohotovostní (GAZ-69), 2x nákladní lehký (T 805), 6x nákladní střední (P V3S), 2x pojízdná dílna PAD-1 (P V3S) 4x přívěs A 3S, 1x motocykl solo, 2x motocykl s přívěsným vozíkem
* Materiál letecký:
2x přívodná radiostanice stacionární malá (100 W, DV-200, DV-250), 2x rádiový návěstní maják MRM-48 stacionární; 3x přívodná radiostanice pojízdná (PAR-3, PAR-7, PAR-8S/SM); 1x VKV zaměřovač ARP-6 pojízdný.
1x radiolokátor letištní RL-2A, 1x radiolokátor přistávací RP-2A (oba z kompletu RPL-2A),
1x radiolokační systém RSP-6;
3x rádiová stanice stacionární RSK-1U,
1x RAS VKV-U,
4x rádiová stanice přenosná R-809 M,
3x rádiová stanice pojízdná RAS VKV-A/ R-824;
2x rádiová stanice směrová;
2x rádiový automobil RAL-1,5t,
1x RAL-0,75t;
1x pojízdné VS leteckého pluku „SMRK“,
1x naváděcí stanoviště „NASTA“, 1x startové VS SVS-62;
2x souprava pro vytýčení VPD pojízdná LUČ-1D,
1x LUČ-1D stacionární;
4x světlometná přistávací stanice APM-90;
1x kódový neonový maják KNS-1.
* Materiál spojovací:
1x rádiová stanice R-118 pojízdná,
3x rádiová stanice R-118 stacionární,
1x rádiová stanice RM-31 M (+ R-109) pojízdná,
16x rádiová stanice R-109,
3x radioreléová stanice RDM-61M,
4x přijímač R-4S, 3x přijímač R-313;
1x pojízdná spojovací dílna M-3,
2x souprava kabelová K 12, 1x souprava LK 6, 1x souprava LK 2,5;
16x telefonní přístroj TP 25 (nebo TAI 43),
2x telefonní ústředna TU-10 (TU 11), 1x telefonní ústředna TU-20 (TU 21),
1x souprava PSB-60,
7x magnetofon pro záznamy; 3x dálnopis páskový "Dalibor D-320";
1x souprava podací stanice; 12x souprava spoj. mechanika,
2x nabíjecí souprava 3 kW,
1x souprava pro nabíjení RDM-61M, 1x souprava pro ošetřování alkalických akumulátorů.
*
B. Organizační výstavba jednotek radiotechnického zabezpečení letectva a protivzdušné obrany státu v období 1967 až 1975

01.09.1967 byl – spolu se 7. slp zrušen 13. prapor radiotechnického zabezpečení v Piešťanech a
– spolu s 18. sbolp zrušen 50. prapor radiotechnického zabezpečení v Pardubicích

K 01.09.1967 byla vytvořena rotní organizace zabezpečovacích jednotek praporů radiotechnického.
Nově prapor RTZ tvořily:
- 1. Velitelství (velitel praporu, ZVP, propagandista; ZV PP; ZVT ; Inženýr pro sdělovací, RN a RL prostředky; Auto náčelník, technik;
- Náčelník štábu (pomocník pro evidenci, administrativní pracovnice, náčelník tajné spisovny);
- Starší řídící přistání ( 3 řídící přistání);
- 2. Týlová četa (Náčelník dílny, technik);
- 3. Rota radiolokačního zabezpečení letů a velení
* spojovací uzel VS s KV, VKV a UKV radiostanicemi, mobilní VS „SMRK“ a podací stanice
* radiolokační přistávací systém a přehledový radiolokátor P-12
Velitel roty: technik roty;
- velitel spojovacího uzlu VS;
- velitel RL P-12 ( technik);
- velitel RL přistávacího systému (starší technik + 3 technici); náčelník NASTA.
- 4. Rota radionavigačního zabezpečení letů (schopná zabezpečit provoz ze 2 letišť)
* 1. Položení radionavigačních, světlotechnických a rádiových prostředků
* 2. Položení radionavigačních, světlotechnických a rádiových prostředků
Velitel roty: technik roty;
2x velitel systému OSP-48 (+ 2x velitel čety);
- 5. Rota radiolokačního navedení x)
* Naváděcí radiolokátory (RL) P-35, P-15,
RL výškoměr PRV-11*
Mobilní naváděcí stanoviště NASTA
* Rádiové družstvo s radiostanicemi R-824 a RAL 0,75t x) U 5., 6., 17. praporu RTZ tyto roty nebyly zřízeny, protože jejich úlohu plnily prapory RTV.
( Velitelská a naváděcí stanoviště radiotechnického praporu a stíhacího leteckého pluku(rtpr a slp) byla společná.
*
K 01.09.1969 byly v ČSLA provedeny rozsáhlé reorganizační a redislokační změny. Respektovaly především skutečnost, že vzhledem k rozmístění sovětských vojsk nebyl od čs. armády ze strany velení Varšavské smlouvy vyžadován tak vysoký počet svazků na plných stavech. Tento fakt, společně s převzetím části operačních úkolů skupinou sovětských vojsk, vedl ke snížení početních stavů armády o 20 tisíc osob a rámcování řady svazků. Reorganizace zároveň umožnila v předstihu přizpůsobit organizační rámec armády předpokládanému nedostatku počtu branců v 70. letech.
(Reorganizovanou mírovou armádu tvořilo místo původních 234 tisíc osob jen 214 tisíc osob).
Zrušena byla Velitelství: 2. sbold v Přerově a 46. dvld Olomouc.
Z leteckých útvarů byly zrušeny: 2. sbolp Hradčany, 12. vrp Černovice, 24. vrp Olomouc (redislokován do Stichovic), 45. dpzlp Líně, 10. prtlo Přerov, 7. lo, Kbely.
Mimo těchto opatření byly již na podzim v r. 1968 redislokovány:

2. prapor radiotechnického zabezpečení Pardubice - VÚ 1102 (z Mladé)
11. prapor radiotechnického zabezpečení Piešťany - VÚ 5960 (ze Sliače)
*
K 01.09.1969 byly zrušeny následující útvary radiotechnického zabezpečení letectva (RTZ):
32. prapor spojení a RTZ Přerov - VÚ 2728
40. prapor spojení a RTZ Olomouc - VÚ 1728
9. prapor radiotechnického zabezpečení Brno - VÚ 6190
18. prapor radiotechnického zabezpečení Stichovice - VÚ 7321
46. prapor radiotechnického zabezpečení Hradčany - VÚ 9127
47. prapor radiotechnického zabezpečení Kbely - VÚ 1607
53. prapor radiotechnického zabezpečení Dobřany/ Líně - VÚ 8722
K 01.09.1973 byl redislokován 11. prapor radiotechnického zabezpečení z Piešťan
do Přerova pro zabezpečení 1. leteckého školního pluku VVLŠ. (V Piešťanech zůstala jeho odloučená část).
01.09.1974 byl v Prostějově zřízen 51. vrtulníkový pluk VÚ 9333. Pro jeho zabezpečení byl zřízen 51. letištní prapor.
Pro zabezpečení činnosti pluku po stránce spojení a RTZ tam byla zřízena:
61. rota spojení a RTZ VÚ 8423

Svým složením a vybavením prostředky byla schopna zabezpečit činnost vrtulníkového pluku ze dvou letišť.
(01.11.1992 byla 61. rota spojení a RTZ zrušena / reorganizována do 51. praporu letištního a RTZ ).
*
K 01.09.1974 se uskutečnila také rozsáhlá reorganizace vrtulníkových jednotek. Pro jejich letištní a radiotechnické zabezpečení byly zřízeny nové jednotky. V nich byla soustředěna technika ze zrušených či reorganizovaných letek.
Vznikly:
- Roty letištního a radiotechnického zabezpečení
Do organizace roty náležely: provozní četa, četa týlového zabezpečení, strážní družstvo, družstvo technického zabezpečení, hospodářské družstvo, obvaziště (2 spouštěcí zařízení SUEZ a 3 ohřívače vzduchu TO-5) a četa spojení a RTZ (radiostanice RAL, přívodná radiostanice a 2 světlotechnické soupravy pro vrtulníky SVĚTLUŠKA-2). Celkově bylo u roty plánováno 110 osob.

C. Organizační výstavba jednotek radiotechnického zabezpečení letectva a protivzdušné obrany státu v období v období 1975 až 1990

Od 01.11.1975 se uskutečnila další reorganizace útvarů RTZ. Sledovala záměr vytvořit u útvaru dvě jednotky (roty), z nichž každá bude schopná zabezpečit letovou činnost na určeném letišti. Nově prapor RTZ tvořily:
- 1. Velitelství:
(velitel praporu; ZV; ZVP, propagandista, předseda SSM; ZVT ; Inženýr pro sdělovací, RN a RL prostředky; náčelník automobilní služby, technik;
- Náčelník štábu, důstojník pro evidenci a kádry, náčelník tajné spisovny)
- 2. zabezpečovací jednotky:
1. rota radiotechnického zabezpečení: (určena k zabezpečení operačního letiště)
(velitel roty, technik roty, výkonný praporčík)
- Četa RTZ: (velitel čety RTZ, náčelník soupravy pro vytýčení VPD); Startové VS, 2 přívodné radiostanice, kódový neonový maják, souprava pro vytýčení a osvětlení VPD, družstvo světlometných stanic
- Rádiová četa: (velitel rádiové čety) VS leteckého pluku „SMRK“, VS velitele praporu RTZ „PAVEL“, 4 rádiové stanice
- Spojovací četa: (velitel spojovací čety) Družstvo telefonních a dálnopisných
stanic, rádioreleová stanice, radiostanice, přijímací radiové středisko
- RL přistávací systém (náčelník RL přistávacího systému, náčelník RL, technik)
Letištní a přistávací RL, přenosové zobrazení RTL-4P, zaměřovač VKV/UKV,
- Naváděcí RL

2. rota radiotechnického zabezpečení: (určena k zabezpečení základního letiště)
(velitel roty, technik roty, výkonný praporčík)
- Četa RTZ: (velitel čety RTZ, náčelník soupravy pro vytýčení VPD); Startové VS, 2 přívodné radiostanice, kódový neonový maják, souprava pro vytýčení a osvětlení VPD, družstvo světlometných stanic
- Rádiová četa: (velitel rádiové čety) 3 rádiové stanice
- Spojovací četa: (velitel spojovací čety) Dálnopisná stanice, telefonní stanice,
přijímací radiové středisko
- RL přistávací systém (náčelník RL přistávacího systému, náčelník RL, technik)
Letištní a přistávací RL, přenosové zobrazení RTL-4P, zaměřovač VKV /UKV
- Systém stacionárního zařízení letiště:
Prostředky RTZ LSŘL, automatická telefonní ústředna a dálnopisná stanice, přijímací a vysílací radiové středisko, stacionární osvětlovací systém letiště
- Systém skupiny radiových majáků PRMG (*)
- Radionavigační systém RSBN (*)
***
- Četa týlového zabezpečení: (velitel čety TZ)
- Družstvo TZ
- Družstvo automobilní
- Družstvo hospodářské
- Dílna spojovací a RTZ (náčelník, technik)
- RTZ úkrytů

(*) Jsou zde i změny provedené později, v závislosti na zavádění nové letecké techniky u zabezpečovaných leteckých pluků.
--
K zabezpečení velení a řízení jeho útvarům, pro koordinaci činnosti frontového a vojskového letectva v pásmu vševojskových armád (1. Armáda a 4. Armáda) byla 01.09.1974 zřízena v Hradci Králové 1. a 4. středisko bojového velení (VÚ 3392) a (VÚ 3400).
Pro radiolokační zabezpečení jejich naváděcích stanovišť a spojení měly v sestavách roty RTZ.
31.10.1987 byla střediska bojového velení zrušena.
Vznikla velitelství letectva 1. A a 4. A.
Pro zabezpečení velitelství letectva 1. Armády byla zřízena 1. rota spojení a RTZ VÚ 8987, dislokovaná v Příbrami, pro zabezpečení velitelství letectva 4. Armády byla zřízena 4. rota spojení a RTZ VÚ 8716 ve Strakonicích. Do složení obou rot náležely radiová četa, spojovací četa a četa radiotechnického zabezpečení. K jejich zrušení došlo 1.3.1992, v souvislosti se zánikem nadřízených velitelství armád.
*
V r. 1985 proběhla u vojskového letectva reorganizace a mj. byly – spolu s vrtulníkovými letkami reorganizovány i roty letištního a radiotechnického zabezpečení.
Největší změnou u vrtulníkových jednotek však bylo beze sporu zřízení dalšího vrtulníkového pluku.
1.7.1985 byl v Plzni na Borech zřízen 11. vrtulníkový pluk VÚ 5621 a spolu se zřízením 111. letištního praporu tam byl zřízen útvar pro a zabezpečení spojení a RTZ:
11. rota spojení a RTZ VÚ 6683
(Byla organizována a vybavena stejně jako 61. rota spojení a RTZ).
V r. 1985 dochází k opětovné změně v podřízenosti řídících přistání – k let. pluku.
*
K 31.10.1985 došlo k zániku 16. praporu radiotechnického zabezpečení ve Kbelích.
Stalo se tak v souvislosti s reorganizací 3. dopravního leteckého pluku ve Kbelích na Dopravní letecký pluk MNO VÚ 3300. Ke stejnému dni byly zrušeny 8. letištní prapor a 16. prapor radiotechnického zabezpečení.
Týlové a radiotechnické zabezpečení přešlo do složení DLP MNO.
31.12.1989, respektive 1.1.1990 došlo k „rozformování“ tohoto útvaru a vedle samostatného 3. dopravního leteckého pluku byl zpětně zřízen samostatný, ale „společný“ zabezpečovací útvar: 8. prapor letištního a RTZ Kbely VÚ 4377.
*
1.9.1987 byl v Piešťanech zřízen 3. letecký školní pluk VVLŠ SNP. Pro jeho týlové a radiotechnické zabezpečení byl – z podstaty bývalé odloučené části 2./11. prrtz a 28. lpr zřízen 3. prapor letištního a RTZ Piešťany VÚ 8498.
*
V létě 1989, tedy ještě před "Listopadem" byl zahájen proces rušení:
K 31.7.1989 byl v Pardubicích zrušen 4. stíhací letecký pluk a s ním i jeho zabezpečovací útvary: 6. letištní prapor a 22. prapor radiotechnického zabezpečení VÚ 5110.
*
D. Jednotky radiotechnického zabezpečení letectva a protivzdušné obrany v období v období 1990–1992 (1994)

V období téměř čtyřiceti let působily na zajišťování leteckých pluků samostatně, vedle sebe: týlový technický útvar a útvar, zabezpečující pluk po stránce radiotechnické.
Moc se neví o tom, že to byli právě vedoucí funkcionáři RTZ na velitelství letectva, kteří navrhli vytvoření základnových zabezpečovacích útvarů na stálých letištích a pro zabezpečení záložních letišť vytvořit 1 až 2 prapory letištního a radiotechnického zabezpečení.
V důsledku společenských změn ze závěru roku 1989, dochází v armádě ke zrušení „politruků“ – již 2. ledna 1990 jsou u praporů RTZ zrušena místa ZVP, propagandisty a předsedy výboru SSM. Ostatní změny však teprve přijdou!

Zdroj: VÚA Praha, www.vojenstvi.cz a
"Bez nich by nevzlétli" - Svět křídel 2008
"HISTORIE radiotechnického zabezpečení čs. letectva a letectva AČR 1945 - 2008" - AVIS 2008

Seznam jednotek radiotechnického zabezpečení v letech 1963 až 1992 je v následujících tabulkách.
URL : https://www.valka.cz/Historie-radionavigacniho-a-radiotechnickeho-zabezpeceni-letectva-v-letech-1945-1992-t79994#293296Verze : 1
Reorganizace útvarů letištního a radiotechnického zabezpečení na „základnové“ bylo odlišné:

První „polistopadovou“ změnou bylo zřízení 8. praporu letištního a radiotechnického zabezpečení VÚ 4377. Došlo k ní na letišti ve Kbelích 31.12.1989, fakticky 01.01.1990.

V následujícím období – k 31.05.1993 byl tento útvar zrušen a 1.6.1993 byla zřízena:
- 3. letecká základna Kbely VÚ 4632, 31.12.1993 zrušena a 1.1.1994 zřízena:
- 6. letecká základna Kbely VÚ 4632 a působila do 30.6.1994.

To ukazuje, že se jednalo o proces hledání.


- A. Organizace praporu letištního a radiotechnického zabezpečení:


V podstatě se základem „nového“ útvaru stal letištní prapor (útvaru zůstalo krycí
číslo, v mnoha případech i jeho velitel ).
Mimo velitelství se štábem praporu jeho zabezpečovací jednotky tvořilo 6 rot:
• 1. a 2. rota spojení a radiotechnického zabezpečení
• 3. a 4. rota letištně – technického zabezpečení
• 5. rota bojového zabezpečení
• 6. rota technického a týlového zabezpečení
*


- B. Organizace radiotechnického zabezpečení v „Letecké základně“:

Organizace letištního, bojového a týlového zabezpečení u „Letecké základny“ bude popsáno v samostatné pojednání u „lpr“. Na rozdíl od praporů letištního a radiotechni-ckého zabezpečení vznikly Letecké základny s novým krycím číslem.

U velitelství základny byl ZV základny pro RTZ. Ten byl fakticky velitelem celé slu-žbě RTZ na letišti a jeho nejbližšími odborní spolupracovníci byly ve skupině spojení a RTZ.


Zabezpečovací jednotky tvořily:
1. rota RTZ
2. rota spojení a RTZ.

- Skupina spojení a RTZ
(náčelník, zástupce náčelníka, spojovací náčelník, inženýr skupiny)


1. Rota radiotechnického zabezpečení (velitel roty RTZ)
a) Radionavigační systém (náčelník systému)
b) Skupina přistávacích radiových majáku (náčelník skupiny/ systému)
c) Skupina zabezpečení přistání (náčelník skupiny/systému)
d) Radiolokační přistávací systém (náčelník systému; velitel RPL-5, velitel RPL-4)
e) Systém RTZ letiště (letů)
f) VKV/UKV zaměřovač
g) Družstvo světlo technického zabezpečení
h) Dozorčí spojení a RTZ LSŘL
**


2. Rota spojení a RTZ (velitel roty, zástupce velitele roty)
a) Spojovací uzel letiště (náčelník spojovacího uzlu)
b) Skupina radiotechnického zabezpečení VS (náčelník skupiny)
c) Technický sál (velitel družstva)
d) Dozorčí spojení a RTZ LSŘL
e) Dílna spojení a RTZ


Podle TMP působí u LZ na úseku RTZ a spojení 27 důstojníků a praporčíků.


Ještě před reorganizací praporu RTZ do Letecké základny, byla "Zvláštním rozkazem velitele útvaru" provedena řada technických a organizačních opatření.
Hlavním cílem bylo vyčlenění potřebné techniky a prostředků pro budoucí potřebu a zároveň příprava nadpočetné techniky k odsunu k určeným zařízením, ale také vyřazení technicky zastaralých či nefunkčních prostředků. Celá tíha ležela na bedrech zástupce velitele pro věci technické, dále velitelů 1. a 2. roty RTZ, v jejichž v účetním stavu byla. Musela se připravit veškerá technická dokumentace, uzavřít provozní sešity automobilní techniky, zá-znamníky souprav spojovacích a radiotechnických prostředků, elektrocentrál, soupisy materiálu a předmětů. Prostředky přebírali velitelé a náčelníci skupin a systému nově ustanovených podle nových TMP. A velitelé nově zřízených rot LZ pak provedli cestou EÚS letištního praporu vnitřní přeúčtování.

Prostředky u LZ:( již zde není celá řada mobilních prostředků, patřících dříve do vybavení u 1. roty RTZ (SVS-62, SKP-11, SMRK, velitelské stanoviště PAVEL, MLOK (MLOK-2, MLOK-P atd.)

1. rota RTZ:
a) 1x RSBN-4N
b) 1x PRMG-5c) 2x PAR-8SM/SS, 1x PAR-9, 2x MRM-48, 1x TDV-100, 1x TDV-60, 1x K-01M,
1x RK-01M;
d) 1x RPL-5, záložní 1x RPL-4
e) 1x stac. SVS, 1x EC 60 kW, 2x R-849, 2x R-809M2, 2x mgntf. P-500
f) 1x ARP-6, 1x ARP-9; nebo 1x ARP-11g) 1x STS-1 (Stálice), 1x SEDLO stac., 1x záblesková řada, 4+1x APM-90


2. rota spojení a RTZ:
a) 1x UTU-400, 2x T-100/040, NS 3000, Lk 2,5, Lk 6, 1x Podací stanice; 4x R-109D,
4x R-4A, 3x R-118 stac., 1x R-140, 1x RDM-6, 1x R-870, 1x R-871, 1x R-872A
b) Vybavení LSŘL, 1x PSB-60, 1x RTL-4, 2x mgntf. P-500, 1x IV-3M-2; R-859, 1x R-809M2, 3x R-109D, 3x RF-10 mob., 1x R-870, 2x R-831M, 1x R-845M.
***
Ještě se podívejme se na několik čísel o množství techniky radiotechnického zabezpečení v československém letectvu. Opět se jedná o informaci, kterou zveřejnil plk. Ing. Jaroslav Blinka (Spoluautor "HISTORIE...", která sloužila jako jeden ze "Zdrojů").
„Ve výňatku z dokladu náčelníka letectva ministru národní obrany" z roku 1985:


• „Počty zabezpečovací techniky“:
Naváděcí radiolokátory a RL výškoměry – 65 souprav;
letištní radiolokační systém – 41 souprav; RSBN a PRMG – 7 souprav;
přívodné rádiové stanice – 103 soupravy; rádiové zaměřovače – 42 souprav;
prostředky vzdušného rádiového spojení – 236 souprav;
mobilní velitelská a naváděcí stanoviště – 39 souprav;
světlotechnické systémy – 36 souprav.
***
URL : https://www.valka.cz/Historie-radionavigacniho-a-radiotechnickeho-zabezpeceni-letectva-v-letech-1945-1992-t79994#293312Verze : 0