Main Menu
User Menu

Medaile Vojenské kanceláře prezidenta Slovenské republiky

Medaila Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky

     
Název:
Name:
Medaile Vojenské kanceláře prezidenta Slovenské republiky
Název v originále:
Original Name:
Medaila Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky
Datum vzniku:
Date of Establishment:
16.08.2007
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ignatios
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Vojenske-kancelare-prezidenta-Slovenske-republiky-t79418#486607Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile Vojenské kanceláře prezidenta Slovenské republiky
Název v originále:
Original Name:
Medaila Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky
Datum vzniku:
Date of Establishment:
16.08.2007
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ignatios
https://www.vusz.mil.sk/21571/
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Vojenske-kancelare-prezidenta-Slovenske-republiky-t79418#486610Verze : 0
MOD
Medaila Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky
bola zriadená zákonom č. 428/2007 Z. z. a určenie jej stupňov Výnosom MO SR zo 16.8.2007.
Vybrané ustanovenia oboch noriem týkajúce sa uvedenej medaily sú uvedené nižšie.


Zákon č. 428/2007 Z. z. úplné znenie zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 253/2007 Z. z. a zákonom č. 348/2007 Z. z.


SIEDMA HLAVA
VOJENSKÉ MEDAILY A VOJENSKÉ ODZNAKY
§ 137
(1) Na ocenenie výkonu štátnej služby alebo záslužného činu profesionálneho vojaka, obetavosti pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm, technologických havárií, pri záchrane životov alebo majetku veľkého rozsahu alebo plnenia úloh podľa osobitných predpisov sa zriaďujú
a) vojenské medaily
.........
10. Medaila Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
b) vojenské odznaky
.........
(2) Vojenské medaily a vojenské odznaky podľa odseku 1 sa delia na stupne a triedy v závislosti od miery zásluh; možno ich udeliť aj vojakom cudzích ozbrojených síl.
(3) Na ocenenie výkonu štátnej služby, záslužného činu alebo spolupráce s ozbrojenými silami Slovenskej republiky môže minister služobným predpisom zriadiť aj ďalšie vojenské medaily a vojenské odznaky.
(4) Vojenské medaily a vojenské odznaky podľa odsekov 1 a 3 možno udeliť aj občanovi alebo cudzincovi, ktorý sa významným spôsobom podieľal na spolupráci s ozbrojenými silami Slovenskej republiky.
........
(9) Medailu vojenského obranného spravodajstva udeľuje riaditeľ vojenského obranného spravodajstva a Medailu vojenskej spravodajskej služby udeľuje riaditeľ vojenskej spravodajskej služby, Medailu Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky udeľuje náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky a Medailu Vojenskej polície udeľuje riaditeľ Vojenskej polície.
(10) Určenie stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienky ich udeľovania podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
........


VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 16. augusta 2007 č. SEOPMVL-80-44/2007-OdL o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienkach ich udeľovania


Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 137 ods. 10 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2007 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1) Vojenské medaily Za statočnosť, Za humanitárnu pomoc, Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii a Medaila Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky nemajú stupne.
..........
§ 3
..........
(11) Vojenskú medailu Medaila Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky možno udeliť profesionálnemu vojakovi za
a) významný podiel na plnení a zabezpečovaní úloh Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
b) významný podiel na spolupráci s Vojenskou kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky.
........
(13) Vojenské medaily podľa odsekov 1 až 12 možno udeliť aj vojakovi cudzích ozbrojených síl, občanovi alebo cudzincovi.
........
§ 5
Vojenské medaily a vojenské odznaky sa udeľujú
a) pri významných výročiach, ktorými na účely tohto výnosu sú:
1. Deň vzniku Slovenskej republiky,
2. Deň víťazstva nad fašizmom,
3. výročie Slovenského národného povstania,
4. Deň Ústavy Slovenskej republiky,
5. Deň ozbrojených síl Slovenskej republiky,
6. Deň obetí Dukly,
b) pri významných výročiach a príležitostiach zväzkov, útvarov, jednotiek, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky,
.........
§ 6
(1) Vojenskú medailu alebo vojenský odznak možno udeliť profesionálnemu vojakovi, vojakovi cudzích ozbrojených síl, občanovi alebo cudzincovi na návrh príslušného veliteľa, náčelníka alebo riaditeľa; návrh môže podať aj štatutárny orgán občianskeho združenia s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám Slovenskej republiky príslušnému vedúcemu služobného úradu oprávnenému udeliť vojenskú medailu alebo vojenský odznak.
(2) Profesionálnemu vojakovi, vojakovi cudzích ozbrojených síl, občanovi alebo cudzincovi možno udeliť vojenskú medailu alebo vojenský odznak aj bez návrhu uvedeného v odseku 1.
(3) Vojenské medaily a vojenské odznaky sa udeľujú písomným vojenským rozkazom.
(4) Pri udelení vojenskej medaily alebo vojenského odznaku sa zároveň odovzdá doklad o udelení vojenskej medaily alebo vojenského odznaku.
(5) Vojenské medaily a vojenské odznaky udelené in memoriam sa odovzdávajú pozostalým po profesionálnom vojakovi.
.........
Zdroj: Zákon č. 428/2007 Z. z. úplné znenie zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 253/2007 Z. z. a zákonom č. 348/2007 Z. z. In: Zbierka zákonov Slovenskej republiky, č.186/2007 , s. 3078.
Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 č. SEOPMVL-80-44/2007-OdL o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienkach ich udeľovania. In: Vestník MO SR , č. 79/2007 z 22.8.2007
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Vojenske-kancelare-prezidenta-Slovenske-republiky-t79418#291600Verze : 0
Medaila Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky:


Schválená podoba platná od 01.01.2009.
Zdroj:
- Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 9. decembra 2008 č. SEOPMVL-92-172/2008-OdL, ktorým sa ustanovuje poskytovanie proviantných náležitostí, výstrojových náležitostí a prepravných ná-ležitostí, používanie a nosenie vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok a špecifických znakov vo-jenskej rovnošaty a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov,
- archív autora,
Medaile Vojenské kanceláře prezidenta Slovenské republiky - Medaila vojenskej kancelárie Prezidenta Slovenskej republiky

Medaila vojenskej kancelárie Prezidenta Slovenskej republiky
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Vojenske-kancelare-prezidenta-Slovenske-republiky-t79418#293205Verze : 0

Medaile Vojenské kanceláře prezidenta Slovenské republiky
AVERS + REVERS + STUŽKA
zdroj:archiv Aukro
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Vojenske-kancelare-prezidenta-Slovenske-republiky-t79418#509037Verze : 0
Název
Name
Medaile Vojenské kanceláře prezidenta Slovenské republiky
Medal of Military Office of the President of the Slovak Republic
Medaila Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.2012 Vývlek, Jaroslav
07.07.2014 Hamar, Milan
DD.MM.RRRR Balciar, Ján
DD.MM.RRRR Korba, Miroslav
DD.MM.RRRR Maxim, Milan
DD.MM.RRRR Novosad, Ondřej
DD.MM.RRRR Ševčík, Jozef
Celkem : 7
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Vojenske-kancelare-prezidenta-Slovenske-republiky-t79418#564581Verze : 0
MOD