Main Menu
User Menu

Ministerstvo vnitra [1953-1969]

Ministry of Interior

     
Název:
Name:
Ministerstvo vnitra
Originální název:
Original Name:
Ministerstvo vnitra
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1953
Předchůdce:
Predecessor:
Ministerstvo národní bezpečnosti
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1969
Nástupce:
Successor:
Ministerstvo vnitra
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
15.09.1953-01.01.1969
Dislokace:
Deployed:
15.09.1953-01.01.1969 Praha, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
15.09.1953-23.06.1961 Barák, Rudolf (0)
23.06.1961-26.04.1965 Štrougal, Lubomír ( )
26.04.1965-15.03.1968 Kudrna, Josef ( )
15.03.1968-30.08.1968 Pavel, Josef (0)
30.08.1968-01.01.1969 Pelnář, Jan ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1953-10.02.1954 1. motomechanizovaný pluk
15.09.1953-01.11.1966 Hlavní správa Pohraniční stráže
15.09.1953-01.01.1964 Hlavní správa Vnitřní stráže
15.09.1953-01.01.1969 Velitelství vojsk civilní obrany
01.01.1964-01.01.1966 Hlavní správa Pohraniční a Vnitřní stráže

Ručně vyplněné položky:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
KVAPILOVÁ, Iva: Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra 2/2004
Web Archivu bezpečnostních složek
CAJTHAML, Petr: Vedení ministerstva vnitra (ministerstva národní bezpečnosti) 1948–1989. In: Paměť a dějiny č. 1/2007
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-vnitra-1953-1969-t79169#290872Verze : 4
MOD
Vznik:


Dne 9. září 1953 projednalo předsednictvo ÚV KSČ otázky reorganizace vlády. Mimo jiné rozhodlo o sloučení dosavadního Ministerstva vnitra a Ministerstva národní bezpečnosti v nové Ministerstvo vnitra. Tato úprava byla legislativně vyjádřena vládním nařízením č. 77, o nové organizaci ministerstev a ústředních orgánů státní správy, ze dne 11. září 1953, které nabylo účinnosti ještě téhož dne. Novým ministrem vnitra byl 14. září jmenován dosavadní náměstek předsedy vlády a před tím předseda Krajského národního výboru v Brně Rudolf Barák.


Následně byla projednávána organizační struktura, systém řízení a personální obsazení vedoucích funkcí. Politický sekretariát ÚV KSČ projednal tyto otázky dne 29. září 1953. Organizaci ministerstva a jmenování do funkcí náčelníků organizačních součástí vydal ministr 1. října 1953 tajnými rozkazy č. 144 a 145. K 1. lednu 1954 pak byly tajným rozkazem ministra vnitra č. 197 z 31. prosince 1953 zřízeny krajské a okresní správy MV.


Když došlo v roce 1950 k rozdělení ministerstva vnitra na ministerstvo vnitra a na ministerstvo národní bezpečnosti, převzalo MNB bezpečnostní agendu a MV byla ponechána de facto jen ta civilněsprávní. Po sloučení v roce 1953 byly na MV zpátky převedeny bezpečnostní záležitosti. Civilněsprávní záležitosti byly naopak MV odebrány. Agenda národních výborů byla převedena do gesce vlády a agenda místního hospodářství přešla do nově vytvořeného ministerstva místního hospodářství. Bezpečnostní agenda tedy tvořila zcela dominantní náplň působnosti MV.


V rámci státobezpečností součásti došlo k podstatné změně. Hlavní správa Státní bezpečnosti byla zrušena. Jednotlivé správy a zvláštní odbory se staly samostatnými organizačními jednotkami ministerstva vnitra. Samotný termín Státní bezpečnost se moc nepoužíval a Státní bezpečnost jako taková až do roku 1965 formálně ani neexistovala. Místo označení Státní bezpečnost se používalo spíše spojení "operativní orgány MV".
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-vnitra-1953-1969-t79169#304337Verze : 0
MOD
I. náměstci ministra vnitra
First Deputy Ministers of the Interior14.09.1953-01.04.1956 - Antonín Prchal
16.04.1956-26.04.1965 - Josef Kudrna
11.05.1965-21.06.1968 - Jan Záruba
21.06.1968-09.09.1968 - Stanislav Padrůněk
10.09.1968-31.12.1968 - Ján Majer
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-vnitra-1953-1969-t79169#297739Verze : 0
MOD
Náměstci ministra vnitra:
Deputy Ministers of the Interior14.09.1953-31.12.1954 - Oskar Jeleň
14.09.1953-19.04.1968 - Jindřich Kotal (podle jiných údajů do 21.06.1968 či 30.06.1968)
01.10.1953-01.04.1956 - Karel Košťál (podle jiného zdroje byl ve funkci již od září 1953)
01.05.1954-30.11.1961 - Karel Klíma (podle jiného zdroje byl ve funkci již od 22.12.1953)
01.01.1955-17.02.1962 - Ludvík Hlavačka
16.04.1956-21.06.1968 - Štefan Demjan
17.01.1962-31.12.1965 - Karel Peprný
19.03.1962-11.05.1965 - Jan Záruba
29.10.1962-31.05.1968 - Jaroslav Klíma (podle jiných údajů jen do konce března 1968)
04.05.1965-21.06.1968 - Jindřich Thon
xx.xx.1966-28.03.1968 - Miloš Jakeš (doba nástupu do funkce je pravděpodobná; co se konce týče, udává se i datum 21.06. 1968)
01.06.1968-24.08.1968 - Viliam Šalgovič
21.06.1968-10.09.1968 - Ján Majer
21.06.1968-31.12.1968 - Jiří Rypel (koncové datum je pravděpodobné)
10.09.1968-31.12.1968 - František Vašek
10.09.1968-31.12.1969 - Jaroslav Rybář
17.09.1968-31.12.1968 - Egyd Pepich
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-vnitra-1953-1969-t79169#297741Verze : 2
MOD
Organizační struktura - konec 1953
(zdroj: KVAPILOVÁ, Iva: Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku, Sborník AMV 2/2004)


- Vnitřní správa
- Inspekce MV
- Správa kádrů MV


- I. správa MV
- II. správa MV
- III. správa MV
- IV. správa MV
- V. správa MV
- VI. správa MV
- VII. správa MV
- VIII. správa MV
– IX. správa MV
- Správa vyšetřování MV


- I. zvláštní odbor
- II. zvláštní odbor
- III. zvláštní odbor
- IV. zvláštní odbor
– V. zvláštní odbor


- III. oddělení


- Hlavní správa Veřejné bezpečnosti
- Hlavní správa Pohraniční a Vnitřní stráže


- Správa nápravných zařízení


- Správa hospodářská
- Ústřední účtárna
- Odbor finanční
- Správa zdravotní


- Odbor spojovací
- Letecký oddíl MV


- Rudá hvězda
- Ústřední dům MV
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-vnitra-1953-1969-t79169#297734Verze : 0
MOD
Rozdělení odpovědnosti za řízení jednotlivých útvarů ministerstva:Ministr (Barák):
- Vnitřní správa MV
- Správa kádrů MV
- VIII. správy MV (ochrana stranických a vládních činitelů)
- III. oddělení MV (šifrovací)
- Rudá hvězda
- Inspekce MV*I. NMV (plk. Prchal):
- I. správa MV (zahraniční politická rozvědka)
- II. správa MV (kontrarozvědka)
- III. správa MV (politická kontrarozvědka)
- IV. správu MV (ekonomická kontrarozvědka)
- V. správa MV (kontrarozvědka dopravy a spojů)
- V. zvláštní odbor MV (východní emigrace)NMV (plk. Košťál):
- Správa vyšetřování MV
- VII. správa MV (správa sledovaní)
- IX. správa MV (technická správa)
- I. zvláštní odbor MV (operativní evidence)
- II. zvláštní odbor MV (prověrka korespondence)
- III. zvláštní odbor MV (pasy a víza)NMV (brig. gen. Jeleň):
- Hlavní správa Pohraniční a Vnitřní stráže
- VI. správu MV (vojenská kontrarozvědka)
- Správu civilní obrany
- Správa požární ochrany
- IV. zvláštní odbor MV (mobilizační)NMV (plk. Kotal):
- Hlavní správa Veřejné bezpečnosti
- Správa nápravných zařízení
- Tisková správa
- Letka ministerstva vnitra


+ do konce dubna 1954
- Hlavní účtárna
- Hospodářská správa
- Správa zdravotní
- Správa archivní
- Finanční odbor
- Spojovací odbor
- Ústřední dům MVNMV - od 1.5.1954 (plk. Klíma):
- Hlavní účtárna
- Správa hospodářská
- Správa zdravotní
- Správa archivní
- Finanční odbor
- Spojovací odbor
- Ústřední dům MV
+
od ministra převzal řízení:
- VIII. správy MV (ochrana stranických a vládních činitelů)
- Rudé hvězdy----------------------------


- k 20. září 1954 byla V. správa MV převedena z podřízenosti I.NMV Prchala do podřízenosti NMV Košťála, opačným směrem byla převedena VII. správa MV


- k 15. lednu 1955 si ministr Barák přímo podřídil I. správu MV
- VI. správy MV byla převedena z podřízenosti NMV Hlavačky (nahradil NMV Jeleně) do podřízenosti I.NMV Prchala


----------------------------


Útvary StB tedy spadaly v tomto období do podřízenosti trojice Barák, Prchal a Košťál. Jedinou výjimkou byla VIII. správa MV. Ministr měl sice přímo podřízenou jen zahraniční rozvědku, ale jednak mu byli samozřejmě jednotliví náměstci podřízeni a jednak vykonával svůj vliv pomocí dvou správ důležitých pro vnitřní chod ministerstva (vnitřní, kádrová) a pomocí inspekce.
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-vnitra-1953-1969-t79169#297768Verze : 0
MOD
Zánik:
Na základě
- ústavního zákona Národního shromáždění Československé socialistické republiky č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ze dne 27. října 1968
- zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ze dne 8. ledna 1969
- zákona Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb., o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky, ze dne 28. prosince 1968


došlo k rozdělení unitárního ministerstva vnitra, resp. ke vzniku
- federálního Ministerstva vnitra Československé socialistické republiky
- českého republikového Ministerstva vnitra České socialistické republiky
- slovenského republikového Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-vnitra-1953-1969-t79169#304342Verze : 0
MOD