Main Menu
User Menu

SVK - MOKYS (mobilný komunikačný systém)

Mobilný komunikačný systém MOKYS je spojovací systém určený na zabezpečenie mobilného spojenia v rámci OS SR. Pozostáva z viacerých navzájom prepojených mobilných prostriedkov pre rôzne stupne velenia. Hlavným dodávateľom je firma BAE Systems, objednávateľom je MO SR, finálna produkcia je vykonávaná firmou Delta-B s.r.o. Prešov.

Základné prvky systému MOKYS:

MSU-B1 - mobilný spojovací uzol - brigádny
MSU-B2 - mobilný podporný uzol - brigádny
MSU-P1 - mobilný spojovací uzol - práporný
MSU-P2 - mobilný podporný uzol - práporný
MSU-T - mobilný spojovací uzol - tranzitný
RRS - rádioreléová stanica
VŠRV-1 - veliteľsko-štábne rádiové pracovisko
VŠRV-2 (resp. VŠRV) - veliteľsko-štábne rádiové pracovisko
MKVRS - Mobilná krátkovlnná rádiová stanica
CMS MOKYS - centrálny manažment systému MOKYS
C2S MOKYS - systém riadenia a velenia systému MOKYS


Dodávka prototypov do OS SR bola vykonaná na prelome rokov 2007-2008, predpokladané zavedenie do výzbroje do konca roku 2008.


Zdroj: archív autora, www.mosr.sk
URL : https://www.valka.cz/SVK-MOKYS-mobilny-komunikacny-system-t71156#250660Verze : 1
MOD
Kompletna zostava 7 prototypov systemu MOKYS
SVK - MOKYS (mobilný komunikačný systém) - Zdroj : www.corinex.sk

Zdroj : www.corinex.sk
URL : https://www.valka.cz/SVK-MOKYS-mobilny-komunikacny-system-t71156#250741Verze : 0

Citace :

Reforma vojenských spôsobilostí NATO znamená reformu ozbrojených síl všetkých členov. Dlhodobým cieľom reformy ozbrojených síl Slovenskej republiky je vybudovanie vojenských spôsobilostí, ktoré možno nasadiť a udržať v medzinárodnom prostredí v rámci koaličných zoskupení síl.


Interoperabilné komunikačné a informačné systémy sú popri spoločných postupoch podľa veliteľov základným predpokladom dosiahnutia cieľov vojenských operácií. Moderné ozbrojené sily krajín NATO a Európskej únie musia byť schopné viesť bojovú činnosť v operačných priestoroch, kde často chýba komunikačná a informačná infraštruktúra. Nezaobíde sa to bez budovania modernej komunikačnej infraštruktúry a zavádzania informačných technológií podporujúcich mobilitu jednotiek a získanie informačnej prevahy nad protivníkom.


Súčasné analógové prostriedky poľného spojenia OS SR budú postupne nahradené komponentmi projektu mobilného komunikačného systému (MOKYS). Cieľom je, aby všetky jednotky OS SR boli schopné komunikovať na operačnotaktickej úrovni pri zabezpečení rýchlej, bezpečnej, spoľahlivej a odolnej výmeny informácií s využitím komunikačných systémov v národných aj v medzinárodných štruktúrach. Jeho úlohou je poskytovať jednotné komunikačné prostredie na prenos informácií vo forme hlasu, dát a obrazu na operačnej a taktickej úrovni velenia tak, aby bolo zabezpečené nepretržité velenie a riadenie vo všetkých funkčných oblastiach vedenia operácií v priestore, a to na mieste aj za pohybu. Okrem operačnej a taktickej úrovne velenia bude možné systém využívať aj na podporu prvkov strategického velenia a riadenia.


Úspešná realizácia projektu MOKYS je podmienkou na to, aby Slovenská republika včas a kvalitne splnila svoje medzinárodné záväzky v rámci NATO. Nedostatky v oblasti komunikačných prostriedkov dlhodobo výrazne ovplyvňujú bojaschopnosť prakticky všetkých jednotiek vyčlenených do kolektívneho plánovania Aliancie.V tomto zmysle je MOKYS prierezovou záležitosťou, strategickým umožňujúcim faktorom pre dosiahnutie ostatných spôsobilostí ozbrojených síl Slovenskej republiky.


Miesto MOKYS v komunikačnom systéme rezortu obrany je znázornené na obrázku 1, kde sú naznačené aj väzby na siete bojového rádiového systému, rezortnú telekomunikačnú sieť, verejnú telekomunikačnú sieť a súčinnostné väzby na taktické a strategické siete spojencov.


Základná koncepcia MOKYS vychádza z budovania taktických oblastných komunikačných systémov založených na mriežkovom princípe, integrujúcich rádiové siete mobilných jednotiek. Uvedený princíp umožňuje nezávislosť komunikačného systému na zmenách rozmiestnenia vojsk a zabezpečuje jeho požadovanú flexibilitu, odolnosť a adaptabilitu. Ďalším ideovým východiskom MOKYS je vytvorenie integrovaného mobilného miesta velenia a riadenia, ktoré v sebe zahŕňa mobilné pracovisko pre príslušníkov štábu vybavené potrebnou komunikačnou a informačnou technológiou. Hlavnou charakteristikou siete MOKYS bude použitie internet protokolu IP ako spoločného a bezpečného prenosového protokolu pre všetky typy informácií prenášaných hlavnými prenosovými systémami infraštruktúry.


Systém MOKYS bude mať spôsobilosť strategickej nasaditeľnosti železničnými, leteckými a námornými cestami, taktickej mobility po cestných komunikáciách aj v teréne a flexibility použitia pre rôzne typy operácií v celom spektre, od humanitárneho po bojové nasadenie. Modularita systému umožní rekonfiguráciu komunikačnej siete na základe aktuálnej potreby. Komplexná integrácia fyzickej, komunikačnej a informačnej bezpečnosti zaistí bezpečnosť vlastných systémov pred neoprávneným vstupom.


MOKYS bude interoperabilný s inými vojenskými a nevojenskými komunikačnými systémami. Prechod zo systému MOKYS do strategickej komunikačnej siete NATO a taktických sietí spojencov je zabezpečený najmä využívaním štandardov komerčných rozhraní. Systém podporuje štandardizované rozhrania NATO, ktoré sú používané aj na prepojenie v rámci koaličných síl EÚ. Podľa konkrétnej operačnej situácie bude možné kontrolované a flexibilné pripojenie do civilných komunikačných sietí. MOKYS umožňuje základnú interoperabilitu so súčasnými komunikačnými systémami OS SR.


Dizajnéri, hlavný integrátor a subdodávatelia projektu, spolupracujúci v rámci integrovaného projektového tímu, využili najnovšie technológie, ale aj osvedčené rádiové a rádioreléové prostriedky z vojenského vývoja. Obrázok 2 znázorňuje vzorové prostriedky zo spektra mechanických a elektroenergetických komponentov, komponentov rádiovej a dátovej komunikácie a komponentov systémovej bezpečnosti v rámci jednotlivých podsystémov projektu MOKYS (obrázok 3).


Plnohodnotné operačné používanie a udržiavanie systému MOKYS bude podmienené adekvátnym personálnym, organizačným a logistickým zabezpečením. Úlohou vojenského vysokého školstva je pripraviť novú generáciu odborníkov na všetkých úrovniach velenia a riadenia na využitie nových technických a programových prostriedkov, ktoré tvoria systém MOKYS.


Hlavným integrátorom a dodávateľom projektu je firma BAE Systems, víťaz tendra s medzinárodnou účasťou v roku 2005. V rámci zmluvy na dodávku MOKYS sa firma BAE Systems dobrovoľne zaviazala realizovať v prospech Slovenskej republiky ofsetové operácie.


Ofsetový program je balíkom investícií do slovenskej ekonomiky, ktoré kompenzujú veľké nákupy pre potreby bezpečnostných zložiek, najmä armády a polície. Požiadavku ofsetu v rámci tendra na MOKYS Ministerstvo obrany SR neuplatnilo, predstavuje dobrú vôľu víťaza tendra. Priame ofsety garantujú účasť slovenských firiemna vývoji, dodávke a údržbe produktov programu MOKYS. Podľa platnej zmluvy budú tvoriť viac ako 30% celkovej hodnoty kontraktu bez DPH. Firma BAE Systems sa takisto zaviazala poskytnúť nepriame ofsety. Priame a nepriame ofsety majú spolu dosiahnuť výšku 100% hodnoty kontraktu MOKYS bez DPH.


Priame a polopriame ofsety v rámci projektu MOKYS a ďalších veľkých projektov vyzbrojovania v budúcnosti podporia rozvoj a export slovenského obranného priemyslu. Nepriame ofsety podporia rozvoj vedomostnej spoločnosti, civilnú výrobu a služby na Slovensku. Zahraničné investície, ktoré takto prídu na Slovensko, chceme smerovať do strategických odvetví. Týmto spôsobom môžu ozbrojené zložky pomôcť ekonomike, budovaniu vedomostnej spoločnosti, rozvoju informačných technológií, bio- a nanotechnológií, podporiť transfer know-how a tvorbu domácich pracovných príležitostí.


Zrealizovať projekt MOKYS a naplno využiť potenciál ofsetových programov je pozitívnou výzvou pre Slovensko.Autor: Jaroslav Baška (štátny tajomník Ministerstva obrany SR)
článok bol publikovaný v Euro-Atlantic Quarterly 3/2007
Viď zdroj: www.eaq.sk
SVK - MOKYS (mobilný komunikačný systém) - Základné rozdelenie systému na podsystémy

Základné rozdelenie systému na podsystémy
SVK - MOKYS (mobilný komunikačný systém) - Komponenty systému – príklad

Komponenty systému – príklad
SVK - MOKYS (mobilný komunikačný systém) - Miesto mobilného komunikačného systému MOKYS v globálnom komunikačnom systéme rezortu

Miesto mobilného komunikačného systému MOKYS v globálnom komunikačnom systéme rezortu
URL : https://www.valka.cz/SVK-MOKYS-mobilny-komunikacny-system-t71156#250746Verze : 0
Cast systemu MOKYS na podvozkku Tatra 6x6 s kabinou DEL-KA.
SVK - MOKYS (mobilný komunikačný systém) - https://www.deltadefence.sk

https://www.deltadefence.sk
SVK - MOKYS (mobilný komunikačný systém) - https://www.deltadefence.sk

https://www.deltadefence.sk
URL : https://www.valka.cz/SVK-MOKYS-mobilny-komunikacny-system-t71156#572924Verze : 2
Kontajner systemu MOKYS
SVK - MOKYS (mobilný komunikačný systém) - https://www.deltadefence.sk

https://www.deltadefence.sk
URL : https://www.valka.cz/SVK-MOKYS-mobilny-komunikacny-system-t71156#572926Verze : 1
Projekt Mobilný komunikačný systém - MOKYS


Projekt je realizovaný od roku 2005. Na základe spracovaných takticko-technických požiadaviek na Mobilný komunikačný systém (MOKYS) bol spracovaný akvizičný projekt, schválený v kolégiu ministra obrany a na základe schváleného akvizičného projektu a v súlade s vydanými súťažnými podkladmi v druhej polovici roku 2005 prebehla verejná obchodná súťaž na dodávateľa Mobilného komunikačného systému (MOKYS). Víťazom súťaže sa stala spoločnosť BAE Systems, 450 Pulasky Road, Greenlawn, New York 11740, s ktorou v decembri 2005 podpísal Úrad pre investície a akvizície MO SR zmluvu o budúcom zhotovení diela. Plnenie a realizácia diela bola rozdelená do vykonávacích zmlúv. Doposiaľ boli zrealizované zmluvy C1 až C3.


V prvej etape: C1 a C2 plnenie v roku 2006 – zahrňovala dodania extra rádiových staníc R&S a dodanie dokumentácie prototypov (SDR a PDR) pre jednotlivé platformy systému MOKYS.


V druhej etape: C3 plnenie v roku 2007 – zahrňovala výrobu a dodanie siedmych prototypov kontajnerov alebo vozidiel (ďalej len "platformy") Mobilný spojovací uzol- tranzitný (MSU-T), Mobilný spojovací uzol- brigádny 1 - centrálny manažment siete (MSU-B1 (CMS1)), Mobilný spojovací uzol - brigádny 2 (MSU-B2), veliteľsko-štábne rádiové vozidlá 1 a 2 (VŠRV-1, VŠRV-2), mobilná krátkovlnná rádiová stanica stredného výkonu (MKVRS), rádioreléová stanica (RRS) a s vykonanými podnikovými skúškami pripravených na vykonanie kontrolných skúšok a následne vojskových skúšok, prípravu a dodanie technických a užívateľských príručiek pre systém MOKYS, vykonanie školení a vypracovanie a odovzdanie vzdelávacieho materiálu. Spojené podnikové a kontrolné skúšky boli vykonané v roku 2007 a Vojskové skúšky na Mobilný komunikačný systém (MOKYS) v súlade s nariadením náčelníka GŠ OS SR boli vykonané v roku 2008. Na základe správy o vykonaní Vojskových skúšok na Mobilný komunikačný systém (MOKYS) boli prijaté technicko-organizačné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Technicko-organizačné opatrenia boli riešené v súlade so Smernicou MO SR č. 1/2008 o projektovom riadení v rezorte ministerstva obrany. Po splnení technicko-organizačných opatrení bola realizovaná ďalšia etapa, kontrakt C4, ktorý zahŕňa výrobu overovacej série a vykonanie skúšok overovacej série v súlade s požiadavkou objednávateľa. Skúšky overovacej série boli vykonané v 6/2011.


V tretej etape: C4 prebieha od r. 2010 a predmetom vykonávacej zmluvy je: dodávka podrobného technického projektu CDR (finálny návrh - Critical Dizajn Review) pre overovaciu sériu a dodávka podrobného technického projektu CDR Final v súlade s článkom 36 "malovýroba" Smernice MO SR č.1/2008 o projektovom riadení v rezorte ministerstva obrany; úprava už dodaných siedmich kusov prototypových platforiem, výroba a dodanie piatich kusov overovacej série MSU-1/CMS/, MSU-2, mobilný spojovací uzol - rádioreléová stanica (MSU-RRS), VŠRV a MKVRS v súlade s prílohou č.1 vrátane vykonania 2 dvojtýždenných školení a dodávka školiacej a výcvikovej dokumentácie; vykonanie skúšok overovacej série v súlade s požiadavkou objednávateľa podľa článku 36 "malovýroba" Smernice MO SR č. 1/2008 o projektovom riadení v rezorte ministerstva obrany a skrátených skúšok na overenie vybraných takticko-technických spôsobilostí v súčinnosti s objednávateľom; výroba a dodanie 12xVŠRV, 1xMKVRS, 6xMSU-2, 5xMSU-1, 1xMSU-1/CMS/, 3xMSU-RRL; dodávka 1xRG-32 MM ako nosič MKVRS vrátane filtroventilačného zariadenia (FVZ) a nezávislej klimatizácie pre nadstavbovú časť. Etapa C4 by mala byť v zmysle kontraktu ukončená do 31.3.2012 dodávkou kodifikačných údajov.


Čerpanie finančných prostriedkov v rokoch 2008 až 2010:
v tis. Eur
ROK 2006 2007 2008 2009 2010
Finančný objem 2 688,316 2 166,219 25 539,053 23 887,076 20 495,084

Z hľadiska potrieb OS SR je v súčasnosti zazmluvnený počet platforiem dostatočný na zabezpečenie základnej funkcionality tohto systému avšak nepostačuje na plné zabezpečenie velenia a riadenia celej nasaditeľnej brigády, pre ktorú je primárne určený (je potrebných 72 platforiem).


www.rokovania.sk
URL : https://www.valka.cz/SVK-MOKYS-mobilny-komunikacny-system-t71156#588967Verze : 2