Main Menu
User Menu

Leon VI. Múdry

Leon VI. Múdry (Lev, Leo)– byzantský cisár


Vládol v rokoch 886 – 912


Leon bol synom Eudokie Ingerinie. Oficiálne bol synom Basila I. No nie je vylúčené, že jeho otcom bol Michal III. Vzťahy medzi Leonom a Basilom boli doslova nepriateľské. Basil podozrieval syna, že proti nemu chystá sprisahanie. Dal ho odsúdiť na smrť, ale pod nátlakom konštantínopolského patriarchu Fotia, Leonovho vychovávateľa, svoj rozsudok zmenil na ťažký žalár. Leon v ňom strávil dva roky a takmer v ňom prišiel o zrak. Basil ho oslobodil krátko pred svojou smrťou. Leon na rozdiel od svojho otca dostal skvelé vzdelanie a sám prejavoval literárne a vedecké sklony. O tejto skutočnosti svedčí aj jeho prímenie Múdry, resp. Filozof.


Leon nastúpil na byzanský trón v septembri 886. Aby obmedzil vplyv cirkvi donúti svojho ochrancu a vychovávateľa patriarchu Fotia abdikovať a za nového patriarchu určil svojho mladšieho brata Štefana. Týmto činom dal cirkvi najavo, že je podriadená cisárovi.


Leon dokončil právnu „reformu“ svojho otca. Toto dielo dostalo názov Basilika, vychádzalo z Justinianovho kódexu a bolo prispôsobené súčasným potrebám ríše. Platilo až posledného obdobia trvania ríše. Táto zbierka zákonov odrážala všemohúcnosť cisára vo všetkých spoločenských oblastiach . Senát stratil aj posledné zbytky svojej moci a stal len formálnou inštitúciou. Leon zreorganizoval aj vnútornú usporiadanie ríše. Niektoré veľké thematy (provincie) rozdelil, iné malé administratívne jednotky povýšil na themata a hlavne v európskej časti ríše vznikli nové (Strymon, Thessalonike a Peloponnesos). V čase jeho vlády sa značne upevnila feudalizácia byzantského štátu. Sila maloázijských magnátov vzrastala na úkor slobodného roľníctva, ktoré upadalo do stále väčšej závislosti a strácalo svoju slobodu.


Hlavnou zložkou byzanskej armády boli roľníci, ktorým boli pridelené štátne tzv. vojenské statky. Títo roľníci boli povinní zúčastňovať sa vojenských ťažení, prípadne na svoje trovy postaviť za seba náhradu. Napriek tomu, že tieto oddieli boli početné, ich vojenská „kvalita“ bola na nízkej úrovni. Elitu vojska tvorili profesionálni vojaci (tagmata). Leon dbal aj na výstavbu nového loďstva, vyzbrojeného povestným „gréckym“ ohňom. Leon bol autorom teoretického spisu o vojenskej stratégii zvaného „Taktika“. Sám však nikdy byzanskú armádu neviedol.


V roku 894 vypukla nová vojna s Bulharskom. Bulharský vládca Simeon vpadol na byzanské územia. Hlavná časť byzanských vojsk však bola viazaná bojmi s Arabmi na východnej hranici ríše. Leon sa preto uchýlil k tradičnej byzanskej taktike, k diplomacii. Obrátil sa na kočovných Maďarov a vyzval ich k útoku proti Bulharom. Na Dunaji sa sformovala malá, ale dobre vyzbrojená byzanská armáda. Simeon bol nútený uzavrieť s Leonom mier a svoju pozornosť obrátil proti Maďarom. Podarilo sa mu ich vytlačiť z Pannónie a v roku 896 znova vpadol na Byzanské územia. Pri mieste zvanom Bulgarofygon rozdrvil byzanské vojská. Leon, aby odvrátil hroziacu katastrofu, zaviazal sa Simeonovi platiť pravidelný tribút.


V roku 902 stratila Byzancia Taorminu, poslednú pevnosť na Sicílii. Arabskej flotile sa podarilo ovládnuť celé Egejské more a začala podnikať lúpežné výpravy na Peloponéz a grécke pobrežie. V roku 904 sa Arabom podarilo dobiť druhé najvýznamnejšie mesto ríše Solún. No mesto len vydrancovali a po troch dňoch ho opustili. Byzanskému loďstvu sa podarilo zničiť arabskú flotilu. V roku 910 Byzantínci dobili časť Cypru. O rok neskôr sa byzanská flotila pokúsila dobiť Krétu no bola odrazená a pri ostrove Chios ju Arabi zničili.


V roku 907 podniklo kijevské knieža Oleg výpravu proti Konštantínopolu. Oleg sa nesnažil Byzantíncov poraziť, touto výpravou sa Oleg snažil demonštrovať svoju silu a donútiť Leona podpísať s Rusmi obchodné dohody. To sa mu aj, ale až v roku 911, podarilo. Ruskí kupci získali značné privilégiá.


Leon mal štyri manželky, Theofano, Zeo Zautzinu, Eudoniku a Zeo Karbonopsinu (Čiernookú). Ale až Zeo Karbonopsina mu v roku 906 porodila vytúženého následníka trónu Konštantína VII. Porfyrogenneta.


Leon zomrel 11. mája 912.
Kolektív autorov – Dějiny Byzancie
- vydala Academia, Nakladatelství Československé akadémie věd – Praha 1992, ISBN 80-200-0454-8


http://en.allexperts.com
URL : https://www.valka.cz/Leon-VI-Mudry-t59929#216030Verze : 0