Main Menu
User Menu

Ministerstvo národní obrany [1939-1945]

Ministry of National Defence / Ministerstvo národnej obrany

     
Název:
Name:
Ministerstvo národní obrany
Originální název:
Original Name:
Ministerstvo národnej obrany
Datum vzniku:
Raised/Formed:
14.03.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
14.03.1939-DD.MM.1945 Vláda Slovenskej republiky
Dislokace:
Deployed:
13.03.1939-DD.MM.1945 Bratislava, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
14.03.1939-27.08.1944 Čatloš, Ferdinand (Generál I. triedy)
27.08.1944-29.08.1944 Turanec, Jozef (Generál II. triedy)
30.08.1944-05.09.1944 Pulanich, Anton (Generál I. triedy)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
14.03.1939-15.05.1939 Letecký pluk
14.03.1939-09.05.1939 Pluk útočné vozby 3
14.03.1939-15.04.1939 V. sbor
14.03.1939-15.04.1939 VII. sbor
14.03.1939-DD.MM.1945 Vojenská správa
02.05.1939-01.10.1940 Hlavní vojenské velitelství
DD.06.1939-31.03.1940 Vysoká intendační škola
DD.10.1939-DD.MM.1945 Vojenská akademie
DD.MM.1939-01.10.1940 Vojenská trestnice
DD.MM.1939-DD.MM.1940 Vojenský soud Bratislava
DD.MM.1939-DD.12.1944 Vojenský technický a chemický ústav
DD.MM.1939-DD.12.1944 Vojenský učtovní a cenzurní úřad
DD.MM.1939-DD.MM.1944 Vojenský zdravotnicky sklad
DD.MM.1939-DD.MM.1944 Vojenský ústav chorob duševních a nervových
15.02.1940-DD.MM.1945 Vysoká vojenská škola
DD.04.1940-15.01.1941 Správa pracovního sboru
03.05.1940-DD.08.1944 Velitelství vzdušných zbraní
01.10.1940-30.08.1944 Doplňovací okresní velitelství Liptovský Mikuláš
01.10.1940-30.08.1944 Doplňovací okresní velitelství Nitra
01.10.1940-30.08.1944 Doplňovací okresní velitelství Prešov
01.10.1940-30.08.1944 Doplňovací okresní velitelství Ružomberok
01.10.1940-30.08.1944 Doplňovací okresní velitelství Žilina
01.10.1940-30.08.1944 Velitelství pozemního vojska
01.10.1940-30.08.1944 Vojenský zeměpisný ústav
DD.MM.1940-DD.09.1944 Hlavní vojenský soud
DD.MM.1940-DD.MM.1945 Rekreační středisko
DD.MM.1940-DD.MM.1944 Vojenská nemocnice 1
DD.MM.1940-DD.MM.1944 Vojenská nemocnice 2
DD.MM.1940-DD.MM.1944 Vojenská nemocnice 3
DD.MM.1940-DD.MM.1944 Vojenská stavební správa
DD.MM.1940-DD.MM.1944 Vojenský léčebný ústav
DD.MM.1940-DD.MM.1944 Škola důstojníků hospodářské služby v záloze
DD.MM.1940-DD.MM.1944 Škola pro výchovu důstojníků duchovné služby v záloze
15.01.1941-02.04.1943 Velitelství Pracovního sboru Ministerstva národní obrany
02.04.1943-DD.MM.1945 Velitelství Pracovního sboru národní obrany
30.08.1944-DD.12.1944 Vojenská trestnice
03.09.1944-03.04.1945 Pěší pluk 1
03.09.1944-03.04.1945 Pěší pluk 2
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Hlavní vojenský prokurátor
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vzdušný úřad

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.pulib.sk
fenrir.psp.cz
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-narodni-obrany-1939-1945-t49253#505258Verze : 4
MOD
Ministerstvo národnej obrany vzniklo na základe vládneho nariadenia č.4. z r. 1939 o zriadení úradov slovenského štátu. MNO vzniklo ako novovytvorené (spolu s S Ministertvom zahraničných vecí).
V roku 1939 sa Ministerstvo národnej obrany skladalo z troch odborov a Hlavného vojenského veliteľstva. Minister obrany bol zároveň veliteľom Hlavného vojenského veliteľstva, ktorému boli podriadené 3 Vyššie veliteľstvá (Vyššie veliteľstvo 1 Trenčín, Vyššie veliteľstvo 2 Banská Bystrica a Vyššie veliteľstvo 3 Prešov. Okrem týchto veliteľstiev velilo Hlavné vojenské veliteľstvo niektorým útvarom a zariadeniam Slovenskej armády priamo.V roku 1940 (na základe zákona 221/1940) bol v podriadenosti MNO vytvorený Letecký úrad (určený na obstarávanievecí civilného letectva), pričom MNO zároveň prevzalo pôsobnosť v oblasti letectva od Ministerstva dopravy a verejných prác. Zároveň týmto zákonom prešiel do podriadenosti MNO aj štátny hydrologicky a meteorologický ústav (zriadený zákonom 295/1939). Súčasne s touto zmenou boli do pôsobnosti Štátneho hydrologického a meteorologického ústavu prevedené Agrometeorologické stanice z pôsobnosti Štátneho poľnohospodárskeho výskumného ústavu.


Zdroj: www.pulib.sk
fenrir.psp.cz
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-narodni-obrany-1939-1945-t49253#346049Verze : 0
MOD