Clausewitz, Friedrich Karl Wilhelm von

     
Příjmení:
Surname:
Clausewitz Clausewitz
Jméno:
Given Name:
Friedrich Karl Wilhelm von Friedrich Karl Wilhelm von
Jméno v originále:
Original Name:
Friedrich Karl Wilhelm von Clausewitz
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.1807 Burg /
DD.MM.1807 Burg /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
31.07.1866 Čejč /
31.07.1866 Tzeitsch /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 2. pešej divízie Commander of 2nd Infantry Division
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
https://www.valka.cz/posting.php/f/1668/t/49194
URL : https://www.valka.cz/Clausewitz-Friedrich-Karl-Wilhelm-von-t49194#413869 Verze : 0
Generalleutnant Friedrich Karl Wilhelm von ClausewitzKdo je pochován v Čejči u Hodonína ?


Část I.
V krásné a nedávno vydané knize " Čejč - dějiny slovácké obce" se čtenář dozví zajisté mnoho nových a zajímavých vzpomínek, věcí, pocitů i skutečností dosud naštěstí zachovaných v lidské paměti, předmětech, fotografiích či starých písemnostech. Ale jako každé dílo tohoto druhu je v podstatě dílem otevřeným, neukončeným, které pozorného čtenáře provokuje, podněcuje a nutí k domýšlení souvislostí i nalézání ještě nevyslovených či opomenutých faktů a vztahů.
Mě osobně již v minulosti zaujala „malá záhada“ týkající se pruského generála Friedricha von Clausewitz, pochovaného v místním parku a tak jsem s napětím očekával vydání této nové kroniky a doufal, že ona „záhada“ v ní bude odborníky objasněna. Byl jsem trochu zklamán - nestalo se tak a proto mi nakonec nezbylo nic jiného, než se pustit do řešení sám spolu se svými známými i neznámými přáteli v moderním virtuálním světě – Internetu. Zda se nám to podařilo, to už posuďte sami.
Nejprve je však potřeba říci, čeho se ta "malá záhada“ vlastně týkala. Bylo to ono příjmení na náhrobku – CLAUSEWITZ. Příjmení, které je již více jak 150 let skutečně světoznámé a označuje autora jedné slavné nedokončené knihy a navíc vydané až po jeho smrti. Ta kniha se jmenuje „O válce“ a i když vyšla v letech 1832–34, je svým obsahem tak nadčasová, že se podle ní učí a připravují budoucí vojenští velitelé na všech světových vojenských školách a akademiích od jejího vydání až do dnešního dne.
Autor knihy se jmenoval celým jménem Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz, narodil se 1. července 1780 v Burgu, malém městečku poblíž Magdeburgu a zemřel na choleru jako general-major pruské armády 16. listopadu 1831 v Breslau.
A nyní se podívejme na náhrobní nápis „našeho“ generála. Podívat se musíme ovšem do listinných památek, pískovec náhrobku je vůči nepřízni počasí a věků příliš měkký kámen. Přeloženo bylo dle záznamů v kronikách na náhrobku napsáno: „Zde odpočívá v Pánu Friedrich von Clausewitz, generál-poručík, narozen v Burgu v Prusku 1807, zemřel v Čejči 31. července 1866“.
Samozřejmě, že se nejedná o stejnou osobu, ale společných znaků je několik a tak otázka zněla:
Jsou tito dva muži nějak spřízněni, či se dokonce znali (letopočty by to nevylučovaly) a nebo se jedná o nezvyklou náhodu?
Pátrání zahájíme přes jejich šlechtický původ. V minulosti (od r. 1763, kdy vyšel poprvé), vycházel tzv. „Gothajský almanach“, zpřístupňující aktuální genealogické - rodokmenové informace o vládnoucích rodinách tehdejší Evropy. Od 19. století byl jeho obsah rozšířen i na rodiny hraběcí, baronské, rytířské i šlechtické. Takže si v „Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Briefadeligen Hauser, XII, 1908“, vyhledáme příslušné stránky ( jsou to str.169-171) týkající se rozvětvené pruské rodiny Clausewitz a z nich se dozvíme základní údaje. Pokud si je doplníme ještě životopisnými a kariérními informacemi z knihy „ Bogislav von Kleist: Die Generale der Königlich Preußischen Armee von 1840-1890, Helwigsche Verlagsbuchhandlung, Hannover, 1891, strana 301“ je záhada rozluštěna
Začneme od dědečka „našeho“, v Čejči pohřbeného pana generála.
Ten dědeček se jmenoval Friedrich Gabriel von Clausewitz a přestože jeho otec byl profesorem theologie v Halle a dědeček farářem evangelické církve, rozhodl se tento jejich vzdělaný a pro občanskou kariéru připravovaný potomek, zkusit raději vojenský chlebíček. Ucházel se u pruského krále Friedricha II o místo ve vojsku. Přitom se sám označuje za šlechtice a je přijat k pěšímu pluku "PRINZ NASSAU-USINGEN". V armádě dosáhl hodnosti poručíka druhé třídy a je, po skončení sedmileté války a po návratu jeho pluku „Prince Nassavského“ do garnizónního města Burg, z armády propuštěn. Usazuje se v tomto městečku Burg u Magdeburgu, kde dostává jako kompenzaci výsluhy skromné státní místo daňového výběrčího a r. 1768 po svatbě s úřednickou dcerkou Friederike Dorothee Charlotte Schmidt, která, jak uvádějí prameny, toho do manželství moc na věnu nepřinesla, žila rodina po narození dětí spíše na pokraji chudoby. Měli 8 dětí, (z toho se dvě nedožily dospělosti) a 300 tolarů služného na rok. Proto, ač je to kruté, otec poslal tři své syny již v mládí do armády. Nejmladší z nich byl právě onen budoucí slavný Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz. narozený 1780. Bylo mu teprve 12 let, když jako praporečník v hodnosti "Gefreite - Korporal" pochodoval s plukem číslo 34 ( v němž sloužil už i jeho starší bratr) „PRINZ FERDINAND“ v Berlíně. A v roce 1793 jako třináctiletý praporečník táhl už s plukem do pole na revoluční Francii. Podobný osud před ním prodělali i jeho dva starší bratři – Wilhelm Benedikt nar. 1773 a Friedrich Volmar nar. 1771. A na vojně se také „neztratili“.
Wilhelm Benedikt von Clausewitz dosahuje hodnosti generál-poručíka a je vyznamenán m.j. nejvyšším pruským "Řádem Za zásluhy“- „Pour le Mérite Order“
A Friedrich Volmar von Clausewitz? Přesně „obráceně“. Je vyznamenán m.j. nejvyšším pruským Řádem Za zásluhy“-„Pour le Mérite Order“ a dosahuje hodnosti generál-poručíka .
Dle tehdejší mluvy byli tedy výše uvedení synové z genealogického pohledu jejich otce Friedricha Gabriela von Clausewitz zakladatelé II., III. a IV. rodové linie. Byl zde však ještě jeden syn, nejstarší – zakladatel I. rodové linie. Jmenoval se Gustav Marquard Friedrich von Clausewitz. Ten po studiích teologie nakonec pokračoval v otcově státní službě a před smrtí to dotáhl až na funkci „Steuerrat“. - daňový rada. Byl dvakrát ženatý a z těchto dvou manželství měl 6 dětí – dvě dcery a 4 syny. Vojenskou rodinnou tradici zachoval však i on, ovšem až u svých synů - všichni byli vojáci z povolání. Pokud to „vezmeme po řadě“ od nejstaršího -.Carl Leopold Friedrich -podplukovník, Friedrich Wilhelm Leopold - zase podplukovník, Gustav Adolf Friedrich -setník a nejmladší…? Podívejte se sami na příslušný řádek v Gothajském katalogu:
URL : https://www.valka.cz/Clausewitz-Friedrich-Karl-Wilhelm-von-t49194#191046 Verze : 0
Kdo je pochován v Čejči u Hodonína ?
Část II.


Je to zajímavé číst název obce Čejč v „Gothajském katalogu“. Je zde napsáno:
5. nežijící Friedrich, * Burg 15. prosince. 1807, + Čejč u Hodonína, Čechy, 31. července 1866, Královský pruský Generál – poručík a velitel 2. divize, oženil se v Breslau s Masseli *….+ Danzig 4. září 1866.
Manželka jej tedy přežila prakticky o jeden měsíc.
První otázka je tedy beze zbytku odpovězena.
Generál- poručík Friedrich von Clausewitz pochovaný v obci Čejč byl synovcem Carl von Clausewitz (a pokud se podíváme dále na jeho celé jméno, možná i jeho kmotřenec) .
Takže se beze sporu znali. A můžeme dokázat ještě něco víc. Nejprve se však vrátíme ke karieře Carl von Clausewitze. Po velice pohnuté a rušné aktivní vojenské službě, kdy prožil rýnské tažení, porážku u Jeny, zajetí, službu v jiném státě spojenou s bojem i proti bývalým kolegům a jiné peripetie, se na konci svého života věnuje vojenské teorii, reorganizaci pruské armády a také vojenskému školství. A zde uděláme ještě jednu „naučnou odbočku“ .
Po válce od 1806/07 začala v Prusku reforma armády včetně vojenského vzdělávání. Příkaz dvorního kabinetu z 3. května 1810 zřizuje vedle tři kadetních válečných škol – kadetek v Berlíně, Königsbergu a Breslau pro základní vzdělávání důstojníků, také Válečnou školu v Berlíně pro výběrové doškolování důstojníků. Tento stupeň vojenského vzdělávání nabízel tříletý kurs sestávající ročně z devíti měsíců vyučování a ostatních tří měsíců služby v rozmanitých oddílech vojska nebo praktických cvičení. Výuka obsahovala vojenské vědy, matematiku, chemii, fyziku a jazyky. Přijetí do tohoto kurzu bylo podmíněno složením zkoušky a později také osvědčením z předešlé tříleté služební doby. Počet účastníků byl však omezený na 55 důstojníků.
Během válek od 1813 do 1815 zůstala Válečná škola zavřena. V roce 1816 byla však zase otevřena jako „ALLGEMEINE KRIEGSSCHULE“. Od nižších vzdělávacích zařízení však nyní byla zcela oddělena (tyto nižší stupně se přejmenovaly na "Brigádní škola", později "Divizní škola") a obdržela status university - akademie. Od 1. října 1859 je příkazem dvorního kabinetu z 19. srpna 1858, oficiálně přejmenována na „KÖNIGLICH PREUSSISCHE KRIEGSAKADEMIE“.
A právě mezi lety 1818 a 1830 byl Carl von Clausewitz správním ředitelem této berlínské Válečné školy.
Teď se již můžeme vrátit ke kariéře „našeho“ generál–poručíka. Je však tak pestrá, že ji budeme muset projít jen heslovitě:


15. ledna. 1824 nastupuje jako pěšák u 11. pěchotního pluku.
21. prosince 1824 povýšen jako důstojnický čekatel do praporčické hodnosti Portepee-Fähnrich („Degen-Fähnrich“).
10. březen 1826 poručík druhé třídy.
1829-1832 převelen k tříletému studiu do „ALLGEMEINE KRIEGSSCHULE“ v Berlíně.


A zde je onen hledaný styčný bod – z pohledu vojenské hierarchie je mladý poručík druhé třídy ještě dva roky podřízeným svému strýci Carl von Clausewitz , správnímu řediteli akademie.


Výsledky jeho studia jsou asi velmi dobré, neboť:
1833-1836 je převelen jako učitel na 11. Div. školu.
1836-1839 absolvuje studium v topografickém úřadu (povinná součást výuky budoucích členů generálního štábu).
1840-41 opět jako učitel na 11. Div. škole.
15. červen 1841 převelen jako pobočník k 11. pěší brigádě.
18. září 1842 poručík prvé třídy.
1. duben 1843 převelen k hlavnímu generálnímu štábu.
4. duben 1844 povýšen na setníka – stále člen hlavního generálního štábu.
1846-1848 učitel na „ALLGEMEINE KRIEGSSCHULE“.
22. srpna 1848 převelen k výkonu služby k mobilní gardové brigádě
červen 1849 převelen k 2. divizi 1. armádního sboru rýnské armády.
29. listopadu 1849 povýšen na majora.
30. listopadu 1850 převelen k 6. mobilní divizi. III. armádního sboru
1851-55 opět učí na „ALLGEMEINE KRIEGSSCHULE“.
12. července povýšen na podplukovníka.
18. července 1855 se stává šéfem štábu u VII. armádního sboru.
15. října 1855 šéf oddělení pro armádní zálohy na ministerstvu války.
22. listopadu 1858 povýšen na plukovníka.
18. ledna 1859 velitel "Kaiser-Alexander-Garde-Grenadier-Regiment Nr.1".
31. července 1860 se stává členem studijního velení na nově zřízené „KONIGLICH PREUSSISCHE KRIEGSAKADEMIE“ v Berlíně.
3. září 1861 z příkazu panovníka staví nový pluk a následně je pověřen velením 31. pěší brigády.
18. října 1861 povýšen na generál-majora.
14. ledna 1862 přebírá velení 2. gardové pěší brigády.
8. února 1863 převelen jako šéf štábu generála Karl Franz von Werder, vrchního velitele I., II., V. a. VI. armádního sboru.
3. března 1863 je zbaven povinností ve velení „KONIGLICH PREUSSISCHE KRIEGSAKADEMIE“ v Berlíně.
2. února 1864 opět člen velení válečné akademie.
17. října 1864 pověřen inspekcí posádek pevností v Mainzu a Rastattu.
18. červen 1865 povýšen na generál-poručíka.
4. ledna 1866 přebírá velení 2. divize.
5. května 1866 přebírá velení 2. pěší divize 1. armádního sboru, II. armády korunního prince Fridricha Wilhelma a spolu s ní prakticky pomáhá rozhodnout bitvu u Hradce Králové. Po přesunu II. pruské armády na Moravu 31. července 1866 umírá na choleru v Čejči u Hodonína.


Potud tedy stručný kariérní záznam. V pramenných materiálech se však nacházejí i některé nejasnosti. V seznamu pruských generálů je uvedeno totiž jméno :
Friedrich Karl Wilhelm von CLAUSEWITZ, a správná data narození i úmrtí včetně hodnosti GLt. Pak je buď v tomto materiálu uvedeno celé generálovo jméno a v Gothajském katalogu je chyba a nebo je omyl v seznamu německých generálů. Já osobně se domnívám, že v seznamu, který byl sestaven na základě armádních personálních údajů je uvedeno jméno celé a správně dle křestního listu. Vždyť i u jeho strýce se běžně používá pouze zkrácená verze jména a dokonce někdy i s chybou prvního písmene „K“ místo „C“.
Clausewitz, Friedrich Karl Wilhelm von - GPS: 48°56´41,18´´N    16°58´6,73´´E

GPS: 48°56´41,18´´N 16°58´6,73´´E
URL : https://www.valka.cz/Clausewitz-Friedrich-Karl-Wilhelm-von-t49194#191085 Verze : 0
Kdo je pochován v Čejči u Hodonína?


Část III.

Myslím, že i když jsme si již toho o této místní čejčské památce i osobě zesnulého pruského generála zde pochovaného řekli dost, je potřeba se zmínit ještě o pár věcech. Podle záznamů v místní kronice byli spolu s generál-poručíkem Friedrich Karl Wilhelm von CLAUSEWITZ pochováni ještě tři vojáci. Soudě podle popisu slavnostního pohřbu se všemi vojenskými poctami, se jednalo nejspíše také o důstojníky. Jejich jména však kronika nezachovala. Vlastní náhrobek nechal provést, spolu s úpravou a zvelebením okolního parku z úcty k pochovaným krajanům Bedřich svobodný pán z Trümbachu, c. k. pojízdný ve zdejším dvoře, původem říšský Němec. Náhrobní kámen je však zhotoven z dost měkkého pískovce, který tak rychle erodoval, že kronika uvádí jeho nečitelnost a reliefní nejasnost již koncem 19. století. Jeho dnešní stav nám umožňuje bezpečně rozeznat pouze symboly odvahy a slávy - meč a věnec ležící pod znakem cti - rodovým erbem. Podrobnosti znaku jsou však již nerozeznatelné a písmo na náhrobku zmizelo zcela.
Jaký je rodový erb rodiny von Clausewitz, nám pomohou zjistit opět historické prameny.
Znak rodu Clausewitz je blasonován (hlášen, popsán) i v záhlaví hesla v „Gothajském almanachu“ včetně data vydání (30. ledna 1827) dvorního potvrzení nobility pro všechny čtyři syny Friedricha Gabriela von Clausewitz. Tímto rozhodnutím byly tedy „jednou pro vždy“ ukončeny pochybnosti o oprávněnosti používání těžce doložitelného starého šlechtictví rodu. V překladu je tam blasonováno:
V červeném štítě je vztyčená vpřed směřující černá medvědí tlapa. Na štítě spočívá turnajská přílba s černo-stříbrnými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi zlatá šesticípá hvězda


V tomto čelním aktivním pohledu na náhrobku rodový znak však zřetelně není. S největší pravděpodobností je tam vytesán v bočním postavením přilby stojící na rohu nakloněného štítu a bočním pohledem na klenoty - pootevřená křídla s vyčnívající částí hvězdy mezi nimi, jak známe i z jiných podobných heraldických znaků. Při pozorném pohledu a když teď víme, co máme na zbytku reliéfu hledat, jsou konce křídel a zbytky hvězdy vidět.
Naše pátrání se chýlí ke konci. Jak je však uvedeno v úvodu, jedna zodpovězená otázka evokuje spoustu dalších. Kdo byli například ti tři další vojáci pohřbení spolu se svým generálem? Když prameny z Burgu uvádějí, že se domů nikdy nevrátil, byl Carl von Clausewitz kmotrem tohoto svého synovce? Jaký je osud jeho dalších strýců atp. Lze tedy nakonec říci, že bádání nikdy nekončí.


Hlavní použitá literatura a prameny:
„Čejč – dějiny slovácké obce“, kolektiv autorů, vydal Obecní úřad Čejč, 2006
Ing. Pavel Holešinský : „ Městečko Čejč“ vydal MNV v Čejči 1971
Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Briefadeligen Hauser, XII, 1908, s. 169-171
Siebmacher: Preußische Adel, Edelleute
Bogislav von Kleist : Die Generale der Königlich Preußischen Armee von 1840-1890, Helwigsche Verlagsbuchhandlung, Hannover, 1891 Seite 301
http://www.lexikon-deutschegenerale.de
http://www.grosser-generalstab.de

URL : https://www.valka.cz/Clausewitz-Friedrich-Karl-Wilhelm-von-t49194#191193 Verze : 0
Portrét generálporučíka Friedrich Karl Wilhelm von Clausewitz. Jde o perokresbu německého malíře a grafika Ludwiga Burgera (* 19. září 1825 v Krakově; † 22. října 1884 v Berlíně) z knihy Theodora Fontane : "Der Feldzug in Böhmen und Mähren". 1. sv., s. 369, Berlín 1870 (Theodor Fontane - německý spisovatel - * 30. prosinec 1819 v Neuruppin; † 20. září 1898 v Berlíně)
Clausewitz, Friedrich Karl Wilhelm von - General-leutnant Friedrich Karl Wilhelm von Clausewitz

General-leutnant Friedrich Karl Wilhelm von Clausewitz
URL : https://www.valka.cz/Clausewitz-Friedrich-Karl-Wilhelm-von-t49194#212580 Verze : 0

Diskuse

Dostal jsem toto via facebook


Citace :


Dobrý den,


hledala jsem na internetu něco z historie Čejče a mimo jiné jsem narazila na Vaše stránky.


Ke článku
forum.valka.cz
si můžete doplnit nové informace:
hodoninsky.denik.cz


S pozdravem


Zlata Rybová
URL : https://www.valka.cz/Clausewitz-Friedrich-Karl-Wilhelm-von-t49194#467093 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více