Main Menu
User Menu

Valerius, Maximianus Marcus

Valerius, Maximianus Marcus


Rímsky vojak a miestodržiteľ.


Valerius je nerozlučne spätý z históriou Slovenska.


Pochádzal zo starého jazdeckého rodu z Poetovie /Ptuj/. Narodil sa ako syn Marca Valeria Maximiana. Jeho život je spätý s úspešnou vojenskou kariérou v ktorej vykonával službu v Sýrií, Malej Ázií a partskej vojne. Počas prvej markomanskej vojny mu rímsky cisár Marcus Aurélius zveril funkcie v ktorých vykonával zásobovanie vojsk a spravodajskú službu, ktoré vykonával v rokoch 169 až 175. V roku 175 nášho letopočtu sa zúčastnil na výprave s naverbovanými germánskymi jazdcami proti vzbúrenému proticisárovi sýrskom guvernérovi Avidiovi Cassiovi do Ázie a výrazne sa podieľal na jeho porážke.


Potom bol Marcom Avréliom vymenovaný za prokurátora v Dolnej Mézií potom aj v Hornej Mézií a Porolisskej Dácií postupne v rokoch 175 až 178 nášho letopočtu. Neskôr v pokračovaní markomanských vojen a to druhej markomanskej vojne bol povolaný opäť do boja proti Germánom. Valerius bol vymenovaný za legáta II. légie Adiutricis a velil rímskej jednotke – vexilácií o počte 855 legionárov z druhej pomocnej légie z Aquincu, ktorá mala za úlohu prezimovať v rokoch 179 až 180 nášho letopočtu v Laugaríciu /dnes Trenčín na území Slovenska/ hlboko v tyle nepriateľa asi 120 kilometrov vzdušnou čiarou od rímskeho limitu. Tým si získal slávu a úspech a na pamiatku tohto skutku dal vytesať nápis na bralo pod Trenčianskym hradom.


Po vykonaní tohto činu ešte zastával funkcie ako legát V. légie Macedonica a I. légie Italica. Neskôr sa stal v rokoch 183 až 184 nášho letopočtu miestodržiteľom v provincií Africa /Numídia/ a tam pôsobil až do roku 184. O jeho činoch sa dalo dozvedieť z nápisov opisujúcich jeho životné osudy nájdených v Diana Veteránorum z podstavca jeho sochy, ktorú mu dal postaviť mestský magistrát a bol druhotne zamurovaný do byzantského pevnostného múru / dnešná Zana v severnej Afrike vo vnútrozemí Alžírska, pôvodne osada rímskych veteránov /. Z tohto životopisu sa dalo vyčítať aj jeho meno, ktoré je na pôvodnom nápise na trenčianskej skale nečitateľné a tým aj ukončiť vývoj histórie nápisu.


Patril medzi veľmi kvalitných a známych vojakov, ktorý udatnosťou a hrdinstvom oslovili samotného cisára. Cisár mu osobne dal dar z ukoristených zbraní keď osobne zabil vodcu Valaona z kmeňa Naristov a to je dôkaz o jeho veľkosti. Podľa niektorých zdrojov dokonca držal aj konzulát okolo rokov 184 až 185 nášho letopočtu. Doba jeho smrti nie je známa, ale v ostatnom čase už zastával iba kľudnejšie a čestné funkcie.
URL : https://www.valka.cz/Valerius-Maximianus-Marcus-t49013#190522Verze : 0
Voľný preklad textu zo Zany podľa O. Pelikána:


Marcovi Valeriovi Maximianovi, synovi Marca Valeria Maximiana, „meského censora a bývalého veľkňaza“, pontifikovi mesta Poetovia, členovi jazdeckého stavu, prefektovi I. tráckej kohorty, tribúnovi I. kohorty Hamiov – rímskych občanov, predstavenému pobrežných kmeňov Polemovho Pontu, vyznamenanému za vojny partskej, vyvolenému cisárom Marcom Antoninom Augustom a poslanému na bojisko výpravy proti Germánom, aby zabezpečil dopravu zásob po Dunaji pre vojská obidvoch Panónií, veliteľovi osobitných prétorských loďstiev z Misena i z Ravenny, ďalej loďstva z Británnie a jazdy Afrov a Maurov, vybraných k výzvednej službe v Panónií, prefektovi I. aly Aravakov, na germánskom bojisku cisárom Antoninom Augustom verejne pochvalenému a obdarenému koňom, medailami a zbraňami za to, že vlastnou rukou zabil vodcu Naristov Valaona, a dosiahnucému v tej istej hodnosti štvrtého stupňa, prefektovi aly kopijníkov, vyznamenanému za vojny germansko-sarmatskej, veliteľovi jazdy z kmeňov Markomanov, Naristov a Kvádov tiahnucich rýchle potrestať vzburu v Oriente v hodnostnej triede 100 tisíc sesterciov, so zvýšeným platom dosiahnuceho správy Dolnej Mézie (Moesie), súčasne veliteľovi osobitných oddielov poslanému cisárom na hranice Macedónie a Trácie na zahnanie bánd lupičských Brisov, miestodržiteľovi Hornej Mézie, miestodržiteľovi provincie Dácie Porolissenskej, pribranému od najsvätejších cisárov do najvznešenejšieho stavu medzi bývalých prestorov a čoskoro nato veliteľovi I. Pomocnej légie, veliacemu osobitným oddielom prezimujúcim v Laugaricione, ďalej veliteľovi légie I. Italskej, ďalej veliteľovi légie XIII. Zdvojenej, ďalej veliteľovi III. Augusty, vyznamenanému od najvznešenejšieho panovníka Marca Aurélia Commoda Augusta za druhej výpravy germánskej venuje zo zozbieraných peňazí najjasnejšia rada Diany Veteranorum.


Zdroje:


Encyklopédia Archeológie, Encyklopédie vydavateľstva Obzor, 1986 Bratislava, Bohuslav Novotný a kolektív.


Pamiatky a Múzeá 3 / 2000, Laugaricio – Trenčín a okolie v rímskej dobe, Vydal Slovenské národné múzeum a Pamiatkovy ústav v Bratislave, Tamara Nešporová a Ján Rajtár.


Slovom a mečom Slovensko v Rímskej dobe, vydavateľstvo Matice Slovenskej, Skalica 1995, Bohuslav Novotný.
URL : https://www.valka.cz/Valerius-Maximianus-Marcus-t49013#190523Verze : 0
Dobrá práce Slimo, je fajn, že někdo zmínil tohoto pro nás tak důležitého Římana.


Přidám jen latinský originál nápisu ze Zany:


M(arco) Valerio Maximiano M(arci) Valeri Maximiani quinq(uennalis) s[ac(erdotalis)] / f(ilio) pont(ifici) col(oniae) Poetovionens(ium) equo p(ublico) praef(ecto) coh(ortis) I Thrac(um) trib(uno) coh(ortis) I (H)am(iorum) / civium R(omanorum) praep(osito) orae gentium Ponti Polemoniani don(is) don(ato) bel/lo Phart(ico)(!) allecto ab Imp(eratore) M(arco) Antonino Aug(usto) et misso in procinctu / Germanic(ae) exped(itionis) ad deducend(a) per Danuvium quae in annonam Panno(niae) / utriusq(ue) exercit(uum) denavigarent praepos(ito) vexillation(um) clas(sium) praetor(iarum) / Misenatis item Ravennatis item clas(sis) Brittanic(ae) item equit(um) Afror(um) et Mauror(um) / elector(um) ad curam explorationis Pannoniae praef(ecto) al(ae) I Aravacor(um) in procinc/tu Germanico ab Imp(eratore) Antonino Aug(usto) coram laudato et equo et phaleris / et armis donato quod manu sua ducem Naristarum Valaonem / interemisset et in eade(m) ala quartae militiae honor(em) adepto praef(ecto) al(ae) / contar(iorum) don(is) don(ato) bello Ger(manico) Sar(matico) praep(osito) equitib(us) gent(ium) Marcomannor(um) Narist(arum) / Quador(um) ad vindictam Orientalis motus pergentium honor(e) centenariae dig/nitatis aucto salario adeptus procurationem Moesiae inferioris / eodem in tempore praeposito vexillationibus et at(!) detrahen/dam Briseorum latronum manum in confinio Macedon(iae) et Thrac(iae) / ab imp(eratore) misso proc(uratori) Moesiae super(ioris) proc(uratori) prov(inciae) Daciae Porolis/sensis a sacratissimis impp(eratoribus) in amplissimum ordinem inter prae/torios allecto et mox leg(ato) leg(ionis) I adiut(ricis) item leg(ato) leg(ionis) II adiu(tricis) praep(osito) vexil(lationum) / Leugaricione hiemantium item leg(ato) leg(ionis) / V Mac(edonicae) item leg(ato) leg(ionis) I Italic(ae) item leg(ato) leg(ionis) / XIII gem(inae) item leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) [[[leg(ionis) III Aug(ustae)]]] don(is) don(ato) a nobilissimo / [[[principe M(arco) Aurelio Commodo Aug(usto)]]] expeditione secunda Ger(manica) / splendidissimus ordo Dian[ensium veteran(orum)] aere conlatoA nápis z Trenčínské skály:


VICTORIAE
AVGVSTORV(m)
EXERCITVS QVI LAV
GARICIONE SEDIT MIL(ites)
L(egionis) II DCCCLV
(Marcus Valerius) MAXIMIANVS LEG(atus) LEG(ionis) II AD(iutricis) CVR(avit) F(aciendum)


Vítězství císařů,
vojsko které přebývalo v Laugariciu,
855 vojáků 2. legie,
Marcus Valerius Maximianus, legát 2. legie Pomocné nechal zhotovitS pozdravem
Saša
URL : https://www.valka.cz/Valerius-Maximianus-Marcus-t49013#190547Verze : 0
To Saša : Predbehol si ma toto som mal pripravené na zverejnenie po vytvorení sekcie pamätníky, ale hlavne že je to už tu.
URL : https://www.valka.cz/Valerius-Maximianus-Marcus-t49013#190599Verze : 0