Main Menu
User Menu

Guljanič, Mikuláš

     
Příjmení:
Surname:
Guljanič
Jméno:
Given Name:
Mikuláš
Jméno v originále:
Original Name:
Mikuláš Guljanič
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
09.12.1907 Zariča /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.06.1992 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 3. čs. bitevního leteckého pluku
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Láník, Jaroslav a kolektiv: Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Ministerstvo obrany ČR-AVIS, Praha 2005, ISBN 80-7278-233-9
URL : https://www.valka.cz/Guljanic-Mikulas-t48913#433413Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Guljanič
Jméno:
Given Name:
Mikuláš
Jméno v originále:
Original Name:
Mikuláš Guljanič
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1916-DD.MM.1925 Reálné gymnázium, Chust
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1928-DD.MM.1929 Škola pro důstojníky lehkého dělostřelectva v záloze, Košice
30.09.1930-31.07.1932 Vojenská akademie, Hranice
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
31.07.1932 poručík
01.10.1936 nadporučík
01.01.1940 stotník
17.05.1943 major (zpětně k 1.4.1943)
11.05.1946 podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
15.05.1939-01.01.1940 Velitel : Letka 9
01.01.1940-31.05.1940 Velitel : Letka 3
01.02.1942-14.08.1942 Velitel : Pozorovací peruť I
DD.08.1942-14.09.1942 Velitel : Skupina vzdušných zbraní
27.09.1942-30.04.1943 Velitel : Letka 11
07.08.1943-31.01.1944 Velitel : Pozorovací peruť I
25.01.1945-01.08.1945 Velitel : 3. československý bitevní letecký pluk

Ručně vyplněné položky:
31.07.1932-30.09.1934 Dělostřelecký pluk 103
30.09.1934-31.12.1936 Dělostřelecký oddíl 83
31.12.1936-25.04.1938 Letka 15./4
25.04.1938-DD.09.1938 ČLH Hradec Králové
DD.09.1938-DD.10.1938 Letka 04./1
DD.10.1938-DD.MM.1939
15.03.1939-15.05.1939 Letka 13
15.05.1939-31.01.1940 Letka 9 - velitel
31.01.1940-31.05.1940 Letka 3 - velitel
31.05.1940-30.09.1940 Peruť I - velitel
30.09.1940-01.02.1941 Velitelství vzdušných zbraní
01.02.1941-01.02.1942 Letištní rota Piešťany - velitel
01.02.1942-14.08.1942 Pozorovací peruť I - zatímní velitel
14.08.1942-29.10.1942 Skupina vzdušných zbraní při Zajišťovací divizi - zatímní velitel
29.10.1942-30.04.1943 Letka 11 - velitel
30.04.1943-01.06.1943 Letištní rota Piešťany - velitel
01.06.1943-07.08.1943 Technická letka 1 - velitel
07.08.1943-31.01.1944 Pozorovací peruť I - velitel
31.01.1944-31.08.1944 Letka 2
28.10.1944-30.10.1944 1. čs. stíhací letecký pluk - náčelník štábu
30.10.1944-25.01.1945 velitel formovaného 3. čs. bitevního pluku
21.05.1945-DD.08.1945 3. čs. bitevní letecký pluk - velitel
01.10.1945-01.07.1952 Letecká vojenská akademie
Vyznamenání:
Awards:

13.04.1946

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

13.04.1946

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

se sponou SSSR / with USSR claps

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Láník, Jaroslav a kolektiv: Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Ministerstvo obrany ČR-AVIS, Praha 2005, ISBN 80-7278-233-9
URL : https://www.valka.cz/Guljanic-Mikulas-t48913#433444Verze : 0
MOD

Major letectva, plukovník v zálohe Mikuláš Guljanič
Príslušník SVZ, viacnásobne nasadený na východnom fronte, velitel 3. čs. bitevného pluku v ZSSR, významná osobnosť histórie slovenského letectva.Mikuláš Guljanič sa narodil 9. decembra 1907 v Zariči. Navštevoval gymnázium, ktoré ukončil maturitou v roku 1925. Po piatich semestroch veteriny odchádza do armády. Odvedený bol 2.4.1928 v Chuste.


V Košiciach v roku 1929 absolvoval ašpirantskú Školu ľahkého delostrelectva a 16. júla 1929 bol povýšený na hodnosť desiatnik ašpirant. Slúžil v delostreleckom pluku 12 v Užhorode. Zakrátko si podal prihlášku na štúdium na Vojenskej akadémii v Hraniciach, ktorú navštevoval od 30. 9. 1929 do 31. 7. 1932 a úspešne ju absolvoval ako poručík delostrelectva. Slúžil v delostrel. pluku 103 v Terezíne, v Šamoríne u del. oddílu 83 od 30.9.1934.


Po vstupe do armády si neustále zvyšoval svoju kvalifikáciu a na svoju žiadosť absolvoval mnohé kurzy (2.10.1933 - 27.7.1934 aplikačný delostrelecký kurz v Olomouci; 4.3.1935 - 6.4.1935 protilietadlový kurz dôstojníkov delostredelctva v Milovicích). Vynikal tiež prirodzenou inteligenciou, ovládal napr. osem jazykov (česky, slovensky, rusínsky, rusky, francúzsky, maďarsky a latinsky).


Na základe vlastnej žiadosti ho 1.8.1935 zaradili do kurzu pre leteckých pozorovateľov vo vojenskom učilišti v Olomouci, ktorý ukončil 31.10.1935. Od 1.11.1935 ho premiestnili ku Letka 15 na letisku Vajnory, kde slúžil ako letecký pozorovateľ delostrelectva. 1.10.1936 ho vymenovali za poľného leteckého pozorovateľa delostrelectva, od 1.7.1937 aj za letca lietajúceho v noci. Ku dôstojníkom letectva bol preložený 31.12.1936. Od nového roku 1937 bol preložený k pozorovacej letke 15 u Leteckého pluku 3 Generála-letca M.R. Štefánika. 25.11.1937 sa v letka presunula do Žiliny.


25. 4. 1938 bol preložený do Hradca Králové, kde slúžil ako letecký pozorovateľ Četníckej leteckej hliadky. Počas mobilizácie v septembri 1938 slúžil v Letka 4 Letecký pluk 1 T. G. Masaryka. Svoje skvelé letecké schopnosti preukázal aj podletením Běchyňského mostu. Potom plnil služobné úlohy na území Podkarpatskej Rusi. Po rozpade ČSR sa vrátil na Podkarpatskú Rus do Chustu, avšak v marci 1939 odišiel späť na Slovensko, kde si podal žiadosť o slovenské občianstvo a o prijatie do armády. V tej dobe bolo novovzniknuté Slovenské letectvo oslabené o českých pilotov aj pozemný personál, ktorí museli odísť do Protektorátu. Začínali sa tiež množiť pohraničné šarvátky s Maďarskom a tak bol Guljanič v tejto zložitej dobe poslaný ku pozorovacej letke 13 v Spišskej Novej Vsi. Počas maďarsko-slovenskéhých bojov sa Guljanič mnohokrát vyznamenal. Z náletu troch Š-328 a troch B-534, ktoré mali vykonať nálet na Užhorodské letisko, vrátil do Spišskej Novej Vsi len Guljanič. Na jeho osobu bola údajne maďarskou stranou vypísaná vysoká finančná odmena. Po ukončení bojov bol 15. 5. 1939 preložený do Nitry, kde prevzal velenie letky 9.


Po reorganizácii letectva na prelome rokov 39-40 z Letky 9 vznikla Letka 3, u u ktorej zotrval do konca mája 1940. Potom ho ako stotníka let. premiestnili k Letke 1 a ustanovili ho za veliteľa Perute I. 30.9.1940 ho premiestnili k Veliteľstvu vzdušných zbraní, kde zotrval do 31.1.1941. Odtiaľ ho premiestnili ku leteckému pluku a o deň neskôr ho ustanovili za veliteľa leteckej roty na letisku Piešťany. Tam počas výkonu funkcie ho zaradili do pilotného výcviku a 1.7.1941 vymenovali za pilota-letca. Od 9.8.1941 do 3.11.1941 okrem funkcie veliteľa leteckej roty zastával aj funkciu I. pobočníka veliteľa pluku. 1.2.1942 ho ustanovili za dočasného veliteľa Perute I.


Po tom ako bol 6. augusta 1942 major Ďurčanský, veliteľ SVZ pri Zaisťovacej divízii, zranený partizánmi, padla voľba na jeho zástupcu práve na Guljaniča. Ten odletel 14. augusta zo Spiššskej Novej Vsi na svoje nové pôsobisko do Žitomira.Funkciu vykonával len do 29.10.1942, kedy ju predal pplk. let. J. Ďuranovi. V ten istý deň prevzal velenie Letky 11 v poli, ktorej velil až do 30.4.1943. Po návrate na Slovensko velil leteckej rote (od 1.6.1943 technická letka). Dňa 1.7.1943 ho vymenovali za poľného pilota.


2. júla 1943 mu bolo udelené vyznamenanie Za hrdinstvo II.stupňa. V hodnosti majora letectva bol 7.8.1943 ustanovený za veliteľa Peruť I na letisku Spišská Nová Ves, premiestnili k Letka 2, ktorej veliteľom sa stal 31. 01. 1944. Rovnako ako mnohí vedúci predstavitelia slovenského letectva zachovával protinemecký postoj a zapojil sa do príprav SNP. Po jeho vypuknutí odletel 31. augusta 1944 na stroji Kl 35D spolu s rtk. Jakabom zo Spišskej Novej Vsi do Prešova, s úmyslom prediskutovať ďalší postup letectva v povstaní. Prešovské letisko však medzitým jeho posádka opustila a preto Guljanič preletel rovno k Sovietom, kde sa pripojil k ďalším čs. vojenským jednotkám v ZSSR.


Svojím preletom na sovietsku stranu však prekazil zámery na využitie piatich strmhlavých bombardérov Ju 87, ktoré boli 24.07.1944 tajne preletené z Piešťan do Spišskej Novej Vsi. Guljanič ako veliteľ letiska bol jeden z mála ľudí čo o ich prítomnosti vedeli. Je však diskutabilné, či by dokázali piloti bez intenzívneho tréningu Ju 87 zvládli techniku pilotáže. Nehovoriac už o tom, že stroje neboli čo sa týka výstroja a výzbroje kompletné, k čomu prispel nedostatok (respektíve nedodanie) náhradných súčiastok. Od 19.12.1944 bol Guljanič menovaný za veliteľa 3. čs. bitevného pluku v ZSSR vyzbrojeného lietadlami Il-2. Dohliadal na urýchlené dokončenie preškolovania a čo najskoršie nasadenie na fronte. V spolupráci s 1. čs. stíhací plukom sa napokon zúčastnil operácií oslobodzovania Moravy, Ostravy...


14. mája 1945 napokon pristál na čele 3. čs. bitevného pluku na letisku v Kbeloch. V povojnovom letectve vyučoval od októbra 1945 na vojenskej akadémii v Hradci Králové. 1. júla 1952 bol náhle prepustený do zálohy. Dôvodom bola jeho bývalá príslušnosť k slovenskému letectvu, armádou to bolo odôvodňované ako dôsledok reorganizácie armády.


Po prepustení z armády si napokon Guljanič dokončil štúdium veteriny, ktorú kvôli vojenskej kariére prerušil. V roku 1966 sa presťahoval do Prahy, kde bol zamestnaný ako sprievodca turistov. V roku 1977 odišiel do penzie. 22. 6. 1992 napokon vo veku 84 rokov zomrel v Prahe.archív autora
Bystrický,Šumichrast - Letka 13 v dokumentoch a obrazoch; Magnet press 2004; ISBN 80-89169-02-3
Rajlich, Sehnal - Slovenští letci 1939-1945; Vydavatelstvo Kolínske noviny 1991
Kliment - Slovenská armáda 1939-1945 ; Mustang 1996; ISBN 80-7191-132-1
Šumichrast, Klabaník - Slovenské letectvo 1939-1944,2 diel; Magnet-Press 2000; ISBN: 80-968073-6-6
Vojenské osobnosti čs. odboja; Praha 2005; ISBN 80-7278-233-9
František Fajtl - Opäť doma; Nakladatelstvo Pravda 1989; 1.vydanie
Edice Triáda-Brist. Beaufighter/MiG-19/Š-328 - kolektív autorov; Naše Vojsko1991; ISBN 80-206-0203-8
Šumichrast, Peter: Plukovník letectva Mikuláš Guljanič, Obrana 2012 / 09


web: www.geocities.com
foto: archiv.radio.cz
Edit: Janko Paliga (doplnil podľa 2012 / 09)

Guljanič, Mikuláš - Mikuláš Guljanič je vyznamenávaný Ludvíkom Svobodom

Mikuláš Guljanič je vyznamenávaný Ludvíkom Svobodom
URL : https://www.valka.cz/Guljanic-Mikulas-t48913#190254Verze : 1
15.3.1948 byl jmenován velitelem Výcvikové peruti LVA s detašmánem v Malackách


léto 1948 přesunul se do Pardubic, kde zastával funkci velitele výcvikové peruti
Zdroj: http://www.pavpec.info/lva.html
URL : https://www.valka.cz/Guljanic-Mikulas-t48913#316065Verze : 0