Main Menu
User Menu

Akademická Hlinkova garda

Akademická Hlinkova garda (AHG)
Za predchodcov Akademickej Hlinkovej gardy možno považovať Klub akademikov Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany (HSĽS), ktorý vznikol v roku 1935 a organizáciu Ústredie slovenského katolíckeho študentstva. Pre obe organizácie bolo spoločné, že združovali autonomisticky zmýšľajúcich akademikov. Akademická mládež sa prejavila výrazne v marcových dňoch roku 1939, kedy sa aktívne zapojila do pouličných bojov v Bratislave.


Akademická Hlinkova garda mala v rámci HG približne také isté postavenie ako Zahraničná Hlinkova garda. Podmienkou členstva v AHG bolo, aby záujemca o členstvo bol stredoškolským študentom alebo vysokoškolákom. Veliteľom AHG bol Jozef Kirschbaum, za náčelníka akademickej gardy bol vymenovaný Jozef Drobný. Jeho nástupcom sa stal Ignác Kasala.


Úloha Akademickej Hlinkovej gardy mala charakter hlavne revolučný a preto sa po vzniku Slovenskej republiky snažili vedúci predstavitelia HSĽS o jej zreorganizovanie, resp. umiernenie. Narazili však na odpor ako vnútri strany tak aj na odpor zvonka. Preto Jozef Tiso pristúpil k tomu, že 16. novembra 1940 znovu oživil činnosť Klubu akademikov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. V ten istý deň na to zareagovala HG vydaním rozkazu hlavného veliteľa o zastavení činnosti AHG.


Na porade čelných predstaviteľov HG v Bratislave dňa 19. novembra 1940 sa rokovalo o ďalšom postupe pri riešení tohto problému. Prítomní rozhodli, že akademici budú zaradení do príslušných okresov. V prípade ak ich v danom okrese bolo viac, mohli vytvoriť samostatné veliteľstvo. Akademici, ktorí nebývali na internátoch, boli zadelení do tých miestnych veliteľstiev, v obvode ktorých mali byt. Prečo boli tieto organizácie, ktoré existovali v rámci HG úplne začlenené do jej štruktúr, sa dozvedáme z dobových vyjadrení. Ako dôvod uvádzali, že ich existencia by zapríčiňovala nejednotnosť v HG, pretože nie je dobré, aby sa národ alebo mládež triedil: „podľa toho, či má niekto fajnové ruky alebo vyrobené, či je niekto robotník, železničiar, akademik, minister alebo roľník.“zdroje:
text bol s miernymi štylistickými úpravami prebratý z diplomovej práce Pavla Šipoša:
ORGANIZÁCIA A ČINNOSŤ HLINKOVEJ GARDY V TATRANSKEJ ŽUPE
napísanej na Katedre histórie FF KU v roku 2003, s láskavým súhlasom jej autora

URL : https://www.valka.cz/Akademicka-Hlinkova-garda-t48826#189944Verze : 0
MOD