Husarský pluk č. 3 (1867-1918)

3rd Hussar Regiment / Husarenregiment Nr. 3
     
Název:
Name:
Husarský pluk č. 3 3rd Hussar Regiment
Originální název:
Original Name:
Husarenregiment Nr. 3
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1702
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 16. jezdecká brigáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 16th Cavalry Brigade
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 Sopron, ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 Kirsch, Friedrich Edler von (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR "Hraběte Hadika"
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR „Graf von Hadik "
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
- Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
- Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)
URL : https://www.valka.cz/Husarsky-pluk-c-3-1867-1918-t48718#410922 Verze : 0
K.u.K Husaren-Regiment Hadik von Futak, Andreas, graf und FM Nr. 3
C. a K. husársky pluk Andrej gróf Hadik z Futaku, poľný maršál č.3


Významným predelom v dejinách husárskych plukov je rok 1848/49
Veľká časť mužstva dezertovala počas revolúcie, preto bol pluk reorganizovaný a doplnený.
v Opave.


Garnizóny:


1867 – Graz
1868 - Brandejs,
1871 - Mediasch,
1876 - Hermannstadt,
1891 - Ungr. Weißkirchen,
1892 - Temesvár,
1894 - Arad.


Oblasti v ktorých pluk dopĺňal stavy:


1867 - Großwardein und Arad,
1868 - Szegedin und Szolnok,
1878 - Becskerek,
1883 - Temesvár,.
Zdroj:
Skala, H.: Slávne časy cisárskej jazdy v 17. -19. storočí, Prešov 2005
www.kuk-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/Husarsky-pluk-c-3-1867-1918-t48718#189711 Verze : 0
Velitelia pluku:1863 - Julius Gradwohl, plukovník
1868 - Johann Gr. Attems, plukovník
1873 - Eugen v. Mehlem, podplukovník
1873 - Arthur, Gr. Lichtenberg-Mordaxt- Schneeberg, plukovník
1878 - Theodor Galgóczy de Galantha plukovník
1884 - Otto Ritter Görger v. St. Jörgen, plukovník
1890 - Ludwig Maxon de Róvid, plukovník
1891 - Joseph Gaudernak, plukovník
1895 - Ignaz Kaffka, plukovník


Zdroj:
www.kuk-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/Husarsky-pluk-c-3-1867-1918-t48718#189712 Verze : 0
C. a K. husársky pluk Andreja Hadika z Futaku č. 3
(stručné dejiny)


Dejiny tohto pluku sa začali písať v období vojny o španielske dedičstvo. Pluk bol založený 28. februára 1702. Patentom na zostavenie tohto husárskeho pluku bol poverený generál - poľný strážmajster Šimon Forgáč de Ghymes. Tento pluk vznikol súčasne so štyrmi ďalšími husárskymi plukmi. Výstavba nových plukov sa rozbehla vďaka tomu, že sa tento druh jazdeckých jednotiek mimoriadne osvedčil. Vnútornou organizáciou sa tieto pluky nelíšili od kyrysníckych plukov. Každý pluk sa členil na päť eskadrón , čiže na desať kompánii.


Organizácia pluku prebiehala v uhorských stoliciach Ráb, Ostrihom, Komárno a Vesprém. Nábor mužstva pre pluk sa dlho naťahoval, jednak kvôli problémom s financiami, ale aj vďaka nedostatku vhodných kandidátov na službu v pluku. Podobné problémy zaznamenali aj ostatné husárske pluky. V roku 1705 bolo mužstvo pluku doplnené časťami rozpustených plukov Czungenberg, Čáky a Gombos. Podobné dopĺňanie časťami zaniknutých jednotiek bolo bežnou praxou. V roku 1748 pluk doplnila eskadróna z pluku Trips, či v roku 1768 z pluku Imrich Esterházy. V rokoch 1769-98 pluk v rámci jazdectva pôsobil s poradovým číslom 32. Od roku 1798 je tejto jazdeckej jednotke pridelené poradové číslo 3. Pluk sa pravidelne dopĺňal v niektorých uhorských okrskoch napr. okrsok č. 38. Buda(1781 -1853), č.37 a 38. Veľký Varadín a Segedín(1853 -1857). Od roku 1889 bol pluk dopĺňaný zásadne v teritoriálnom vojenskom okrsku Temešvár. Počas viac ako dvesto rokov existencie pluku sa táto jednotka sťahovala po celej monarchii. Pluk mal svoje garnizóny v Uhorsku, Sliezsku, Lombardii, ale aj Čechách ( Opava, Brandýs, Pardubice) a Sedmohradsku. V závere 19. storočia sa sídlom pluku stal Temešvár a Arad. Čestné prímenie Andrej Hadik z Futaku bolo pluku pridelené v roku 1888.


Medzi majiteľmi tohto pluku nájdeme niekoľko zaujímavých osobností. Pluk dohromady vlastnilo 12 majiteľov. Významné postavenie zaznamenal zakladateľ pluku gróf Forgáč de Ghymes, ktorý sa preslávil ako veliteľ cisárskej armády, ktorá porazila kurucov pri Leviciach. V neskoršom období Forgáč prešiel ku kurucom, čo bolo počas šľachtických povstaní bežnou praxou. Zaujímavou postavou bol barón Štefan Dessewfy de Czernek et Tarkoe ( z Černeku a Kamenice). Bojoval v armáde od roku 1684 a dotiahol to až k hodnosti poľného podmaršala. Je pochovaný v krypte sabinovského kostola. Pluk vlastnil v rokoch 1727 - 1742 Významným majiteľom pluku bol aj barón Jozef Festetics de Tolna. Ako veliteľ pluku sa vyznamenal počas vojny s Turkami v roku 1737 pri Bagna Pálanke a Novibazare.Z armády odišiel v hodnosti generála jazdectva. Pluk vlastnil v rokoch 1742 - 1757.
Gróf Imrich Esterházi vlastnil pluk v období rokov 1768 - 1792. Jeho rodina ako jedna z prvých v Uhorsku vypočula prosbu Márie Terézie o pomoc proti pruskému kráľovi Fridrichovi. Esterháziovci na vlastné náklady zostavili pluk. Imrich Esterházi to dotiahol až do hodnosti generála jazdectva. Maršal Andreas Hadik, gróf z Futaku ktorého meno v neskoršom období pluk nosil nikdy nebol majiteľom ani veliteľom pluku. Na začiatku svojej dlhej kariéry však slúžil v rozličných hodnostiach práve v tejto jednotke.


Vo funkcii veliteľa pluku sa vystriedalo celkom 42 dôstojníkov. Niektorí z nich sa výrazne zapísali do vojenských dejín monarchie
Gróf Ladislav Cziráky de Dénesfalva ( z Danišoviec).
Pluk viedol v rokoch 1739-42 .Vyznamenal sa s plukom v mnohých bitkách. Pri obliehaní Prahy v roku 1742 zničil silnú francúzsku jednotku, ktorá podnikla výpad z mesta. Sám bol v tejto šarvátke smrteľne zranený.
Barón Gabriel Georg Lusinczky.
Veliteľom pluku bol v rokoch 1754-56. Postupne sa prepracoval až do hodnosti poľného podmaršála
Carl Wilhelm von Nauendorf.
Veliteľom pluku bol v rokoch 1756-57. S touto jednotkou sa vyznamenal v bitke pri Kolíne 18. 6. 1757. Po bitke získal hodnosť generála-poľného strážmajstra
Barón Štefan Vecsey de Hajnacskeö
Pluku velil v rokoch 1857-59. Pod jeho vedením v marci 1759 pluk porazil Prusov pri meste a Hirschfeld v Hesensku a dobyl ho. Aj tento dôstojník sa dočkal generálskej hodnosti. V roku 1759 bol vymenovaný za podmaršala.
Barón Peter Vecsey de Hajnacskeö
Velil pluku v rokoch 1804-1809. Tento slávny dôstojník zaznamenal skvelú kariéru v cisárskej jazde. Skúsený dôstojník nakoniec zahynul v hodnosti generálmajora v nešťastnej bitke pri Wagrame
Od svojho založenia sa pluk zúčastnil množstva ťažení a bojových operácii. V krátkosti by som chcel spomenúť aspoň tie, ktoré sa výrazne zapísali do dejín pluku.
V rokoch 1716-17 pluk absolvoval namáhavé ťaženie proti Turkom. Zúčastnil sa bitiek pri mestách Karlovac, Petrovaradín, Temesvár, Belehrad, Új Pálanke a ďalších. V júli 1739 sa pluk vyznamenal dobytím Bagna Pálanky, ale tiež utrpel značné straty pri neuspešnom útoku na Grocku.
Počas vojny o rakúske dedičstvo pluk operoval prevažne v oblasti Čiech a Sliezska. V rokoch 1741-43 pluk absolvoval prepadnutie mesta Písek, bitku pri Plzni a Chotusiciach. Chotusice však zostali čiernou škvrnou na povesti pluku. Namiesto prenasledovania porazených Prusov začali husári drancovať pruský tábor, čím poskytli otrasenému nepriateľovi aby sa spamätal a bitku zvrátil. Nasledovala účasť pri obliehaní Chebu.
Aj počas Sedemročnej vojny pluk pôsobil prevažne v Čechách. Pluk sa zúčastnil dobytia Brandýsa, ale predovšetkým bitky pri Kolíne. Tesne pred samotnou bitkou sa pluk pod vedením plukovníka Nauendorfa vyznamenal úspešnym prepadom pruského tábora, pri ktorom husári spôsobili ťažké straty pruskému husárskemu pluku Württemberg.
V rokoch 1792-99 sa pluk pravidelne účastnil bojov s francúzskými revolučnými armádami. Pluk bojoval v bitkách pri mestách Croix-au-Bois, Tiriemonte, Neerwindene, Maubege, Annapes. La Roche Tourcoing a ďalších. V roku 1805 bol pluk prevelený na talianske bojisko. Jednotlivé časti pluku pôsobili oddelene a zúčastnili sa bitiek pri Castelvecchio, Caldiere a Villanouva. Od roku 1809 pluk pôsobí v Nemecku. Bojuje pri Asperne i nešťastnej bitke pri Wagrame. V roku 1813 bojuje pluk znova v Čechách a Sasku. Po veľkej bitke pri Lipsku, je pluk súčasťou armády, ktorá smeruje do Francúzska. Na tomto ťažení sa pluk vyznamenal v bitke pri Fére-Champenoise.
Zlomovým obdobím v dejinách pluku je revolúcia 1848/49. Veľká časť pluku dezertovala k uhorskej povstaleckej armáde. Pluk bol potom reorganizovaný v Opave. V roku 1859 sa síce nachádzal pri Solferine, ale do bitky nezasiahol. Na talianskom bojisku sa pluk nachádzal aj počas obdobia Prusko - rakúskej vojny a zúčastnil sa bitky pri Custozze.

Zdroje:
www.kuk-wehrmacht.de
www.kuk-wehrmacht.de
Skala, H.: Slávne časy cisárskej jazdy v 17. - 19. storočí, Prešov 2005
URL : https://www.valka.cz/Husarsky-pluk-c-3-1867-1918-t48718#203775 Verze : 0
Majiteľ pluku: gróf Hadik


sídlo plukovného odvodného okresu v roku 1914: Temešvár


farba kabátca: svetlo modrá
farba šnúr: biela
farba čáka: červená


zdroj:
Peter Jung, Darko Pavlovič: Rakousko-uherská armáda za první světové války; Computer Press,a.s.,2007 ISBN 978-80-251-1520-6
URL : https://www.valka.cz/Husarsky-pluk-c-3-1867-1918-t48718#240471 Verze : 0
Husaren-Regiment Graf von Hadik Nr.3
Husársky pluk grófa Hadika č. 3Mierová dislokácia pluku v júli 1914:
Sopron (Šoproň, Maďarsko), Nezsider (Neusiedl am See, Rakúsko)- 1. divízion


Stav pluku v júli 1914:


národnostné zloženie: 68 % Maďari, 32 % rôzne
doplňovací obvod:Nadradené stupne:16. Kavallerie-Brigade - 16. jazdecká brigáda
V. Korps -5. armádny zbor

Veliteľ:Plukovník Friedrich KirschZdroj:
http://www.austro-hungarian-army.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Husarsky-pluk-c-3-1867-1918-t48718#240628 Verze : 1
Organizace husarského pluku č. 3 v roce 1914:


Štáb pluku: Sopron
1. division: Nezsider
- 1. eskadrona: Nezsider
- 2. eskadrona: Sopron
- 3. eskadrona: Nezsider
2. division: Sopron
- 4. eskadrona: Sopron
- 5. eskadrona: Szentgyörgy
- 6. eskadrona: Sopron
Kulometný oddíl: žádný
Ženijní četa: Sopron
Náhradní těleso: Arad


Zdroj:
Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1. April 1914 (Wien 1914)
URL : https://www.valka.cz/Husarsky-pluk-c-3-1867-1918-t48718#410923 Verze : 1
Zdroj: SCHEMATISMUS FÜR DAS KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE HEER UND FÜR DIE KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE KRIEGSMARINE FÜR 1914
URL : https://www.valka.cz/Husarsky-pluk-c-3-1867-1918-t48718#411312 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více