Main Menu
User Menu

Multifunkční zásobovací základna Západ [2002-2016]

Multifunctional Supply Base West / Multifunkčná zásobovacia základňa Západ

     
Název:
Name:
Multifunkční zásobovací základna Západ
Originální název:
Original Name:
Multifunkčná zásobovacia základňa Západ
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.2002
Předchůdce:
Predecessor:
5. základňa tankového materiálu
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.2016
Nástupce:
Successor:
Zásobovací základna I
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2002-01.07.2009 Veliteľstvo logistiky
01.07.2009-01.01.2014 Veliteľstvo síl výcviku a podpory
01.01.2014-01.11.2016 Úřad logistického zabezpečení
Dislokace:
Deployed:
01.07.2002-01.11.2016 Nemšová, Horní kasárny

Velitel:
Commander:
01.07.2002-01.07.2004 Krištofovič, Juraj (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Meliš, Tibor (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-01.06.2016 Kotrus, Vladimír (Podplukovník)
01.06.2016-DD.MM.2016 Hrubiško, Alojz - poverený (Major)
DD.MM.2016-31.10.2016 Nagy, Imrich (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.07.2002-01.11.2016 veliteľstvo
01.07.2002-01.11.2016 úsek podpory velenia
01.07.2002-01.11.2016 fyzická ochrana objektov
01.07.2002-01.11.2016 logistika
01.07.2002-01.11.2016 centrum materiálového manažmentu
01.07.2002-01.11.2016 rota podpory velenia
Čestný název:
Honorary Name:
17.07.2007-01.11.2016 Multifunkčná zásobovacia základňa Západ brigádneho generála Jozefa Martina Kristina
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 9994
Zdroje:
Sources:
www.vsvap.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Multifunkcni-zasobovaci-zakladna-Zapad-2002-2016-t48595#307041Verze : 1
MOD
Multifunkčná zásobovacia základňa Západ Nemšová (MLF ZZZ)


VÚ 9994


Úlohy základne:
- zásobovanie OS SR technikou a materiálom, vrátane zahraničných misií,
- skladovanie materiálu
- vykonávanie revízií určených technologických a technických zariadení výkon odborného technického dozoru na vyhradených technických zariadeniach,
- materiálno-technické zabezpečenie akcií podporovaných MO SR.


Zdroj:
www.vsvap.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Multifunkcni-zasobovaci-zakladna-Zapad-2002-2016-t48595#189310Verze : 0
MOD
Rozkaz Prezidenta Slovenskej republiky č.5/2007 zo dňa 17.07.2007Citace :

5
R O Z K A Z
PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY


zo 17. júla 2007


o zapožičaní čestného názvu


Čl. 1


Podľa § 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky zapožičiavam Vojenskému útvaru 9994 – Multifunkčnej zásobovacej základni Západ
Nemšová čestný názov MULTIFUNKČNÁ ZÁSOBOVACIA ZÁKLADŇA ZÁPAD BRIGÁDNEHO GENERÁLA JOZEFA MARTINA KRISTINA.


Čestný názov zapožičiavam za výborné plnenie úloh v zabezpečovaní logistickej podpory útvarov, zväzkov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky. Príslušníci základne sa s hrdosťou prihlásili k významnej osobnosti vojenských dejín Slovenska, rodákovi z Nemšovej, brigádnemu generálovi Jozefovi Martinovi Kristinovi; sú odhodlaní pokračovať v rozvíjaní jeho odkazu ako zdroja národných a vojenských tradícií ozbrojených síl Slovenskej republiky.


Zapožičanie čestného názvu zaväzuje všetkých príslušníkov základne kvalitne plniť úlohy všestranného logistického zabezpečenia, prispievať k zvýšeniu hrdosti na svoj útvar, mesto Nemšovú, ako aj posilňovať spoluprácu s orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy.


Príslušníkom Multifunkčnej zásobovacej základne Západ brigádneho generála Jozefa Martina Kristina blahoželám k zapožičaniu čestného názvu.


Čl. 2


Tento rozkaz nadobúda účinnosť 17. júla 2007.Ivan G A Š P A R O V I Č , v. r.
prezident
Slovenskej republiky
URL : https://www.valka.cz/Multifunkcni-zasobovaci-zakladna-Zapad-2002-2016-t48595#241128Verze : 0
MOD