Main Menu
User Menu

Honvédsky pěší pluk č. 14 [1886-1918]

Honved-Infanterieregiment Nr. 14 / 14th Honved Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Honvédsky pěší pluk č. 14
Originální název:
Original Name:
Honved-Infanterieregiment Nr. 14 / Nyitrai 14. honvéd gyalogezred
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1886
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.11.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.07.1914-DD.11.1918 74. honvédska pěší brigáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.07.1914 Nitra
DD.08.1914-DD.09.1918 Východoevropské válčiště
DD.09.1918-DD.11.1918 Západoevropské válčiště

Velitel:
Commander:
DD.07.1914-DD.MM.RRRR Formanek, Lázár (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.austro-hungarian-army.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-14-1886-1918-t48440#521520Verze : 0
MOD
Peší pluk Honvédu č. 14 (HIR 14)


Nyitrai 14. honvéd gyalogezred
(vytvorený v roku 1886)


Mierová dislokácia pluku v roku 1914:
veliteľstvo pluku a I, II. a III. prápor: Nyitra
nadriadené útvary: 74. pešia brigáda Honvédu 37. pešej divízie Honvédu


Stav pluku v auguste 1914:
veliteľ - Formanek Lázár ezredes
národnostné zloženie: 85% Slováci, 15% ostatní
doplňovací obvod: Nyitra a Léva (v súčasnosti Nitra a Levice v Slovenskej republike)


Zaradenie pluku v auguste 1914:
HIR 14 v zostave 74. pešej brigády Honvédu 37. pešej divízie Honvédu (V. armádny zbor) – pluk určený pre front v Haliči proti Ruskuhttp://www.austro-hungarian-army.co.uk/
http://www.kitzbuhel.demon.co.uk/austamps/dixnut/
URL : https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-14-1886-1918-t48440#188943Verze : 0
Zoznam aktívnych dôstojníkov 14. honvédskeho pešieho pluku (HIR.14) k roku 1918:


Plukovníci (Oberst - Ezredes):


Giczi-assa és ablánczkürti Ghyczy Zoltán


Podplukovníci (Oberstleutnant - Alezredes):


Schmidt Kálmán
Mikovich László
Say Rezsö
Vermes Gyula
Rudinai Molnár Jenö


Majori (Major - Örnagy):


Bellosics Károly
Csoma Gyula
Mihályi István
Pribil Sándor
Markovits József


Zdroj:
www.hm-him.hu
URL : https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-14-1886-1918-t48440#335824Verze : 0
Kapitáni (Hauptmann - Százados):


Giczi-assa és ablánczkürti Ghyczy István
Mihalik Oszkár
Will Antal
Babescu Elek
Gyenes László
Zink Jenö
Schneider József
Sztehlik Gyula
Ditrói Csibi Lörincz
Felsöpataki Bosnyák József
Bárdió Elemér
Sille Sándor
Lux Lajos
Rosztóczky Emil
Altorjai Csoboth Miklós
Fehérváry Géza
Primóczi Szentmiklóssy Nándor
Borza Béla
Spáda Gyula
Selyem Dezsö
Ujjady Béla
Kroha János
Kulina József
Velics Imre
Belcsák Kálmán
Horváth Zoltán
Reidner Béla
Bárdos József
Szecskay Jenö
Csiby Kálmán
Keresztes Gyula
Arnold Aladár


Zdroj:
www.hm-him.hu
URL : https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-14-1886-1918-t48440#335878Verze : 0
Nadporučíci (Oberleutnant - Föhadnagy):


Tóth Béla
Bittera Imre
Brantmayer ALfréd
Kadarász Béla
Steiner Béla
Mamusich Ferencz
Nemcsek Béla
Legény Béla
Iványi Gusztáv
Zaibelsdorli és bethlenfalvi Bethlenfalvy Péter
Korányi Rezsö
Allersdorfer Ferencz
Nedöczy Gyula
Szmida Lajos
Ruzsicska Kornél
Tilesch György
Cziffermeyer Rikárd
Moré László
Bartosiewicz László
Szilárd János
Szabó Ernö


Zdroj:
www.hm-him.hu
URL : https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-14-1886-1918-t48440#335883Verze : 0
Poručíci (Leutnant - Hadnagy):


Lipovniczky Tibor
Bárdos Jenö
Fröhlich József
Halász Willibald
Massányi Imre
Sturck András
Báró Braunecker Lamorál
Csányi Miklós
Kubicza Kázmér
Bátky Endre
Badinszky László
Katkin Gyözö
Jeszenszky Elek
Manninger Nándor


Práporčíci (Fähnrich - Zászlós):


Bozó József
Zelényi Csukás Endre
Gyertyánfi Kornél
Molnár Gábor
Gálffy Sándor
Fillberger Endre


Zdroj:
www.hm-him.hu
URL : https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-14-1886-1918-t48440#335886Verze : 0

VOJENSKÝ DENNÍK NITRIANSKYCH HONVÉDOV
Prehľad bojovej činnosti Uhorského kráľovského nitrianskeho 14. honvédskeho pešieho pluku od 1. augusta 1914 do 28. novembra 1918.
Felvidék és Kárpátalja hadtorténete 1914-1918, str. 178-183Preložil a spracoval: Pavol Rusnák


Ospravedlňujem sa za prípadné terminologické nepresnosti dané chybným prekladom a prosím o ich prípadné upresnenie.


Zostavil: vitéz Károly Németh (Deisler), bývalý veliteľ pluku


1. časť – Ruský front
13.-15. august
Železničná preprava z mierových dislokácií (Nitra-Levice) do nástupného pristoru po trase: Leopoldov – Žilina – Sucha – Neusanderc – Tarnow – Łańcut.
16.-23. august
Postup na Andrzejow cez Lezajsk – Brzyska – Wola – Potok – Gozd – Podgórami – Sklarnia – Janow a Kiszki – Flisy – Zoflanka.
24. august
Pluk absolvuje krst ohňom pri Andrzejove. II. a III. prápor vo svojich pozíciách pod nepriateľskou delostreleckou paľbou. I. prápor, ktorý bol v plukovej zálohe, podnikol protiútok za účelom zabezpečenie pravého krídla, Rusi ustupujú – bolo nadviazané spojenie na východ s 2. divíziou.
25. august – 7. september
Boje so striedavým úspechom v oblasti Tarnawka-Osada-Wisokie-Krzcznów-Olszanka. V noci 27. vypukla v pluku panika v dôsledku ruského prepadu.
8.-30. september
Ústup s miernejším prenasledovaním zo strany Rusov cez Urszulin-Zarkow-Janów-Ulanów- Nowosieecz-Slezaki-Plavo-Hohenbach-Wola-Plawska-Zabrenie-Olesno po ústie Nidy.
1.-16. október
Postup smerom na Zborów-Zrebin-Leg-Loniów. Útol na Sandomietz a jeho dobitie. Postup cez Wistulu po rieku San, menšie boje západne od Glinika.
17.-22. október
Postup cez Lukawu-Jankovice-Potoczek-Krepa Dolna-Baranów smerom na Iwangorod.
23.-25. október
Ľúte boje pri Sosnów-Lagów-Laguszóve. Pluk utrpel veľké straty.
26. október – 7. november
Ústup bez bezprostredného prenasledovania po trase Huta Nowa-Grabowiec-Ostrowiec-Opatów-Konary-Smoniwice-Maloszyce na Ulinu.
8.-22. november
Pozičné boje u Jangrót-Michalowky
23.-26. novembra
I. a II. prápor pluku podnikli ako samostatná skupina úspešný protiútok u Smolen Ruiné
27. november – 14. december
Pozičné boje pri Golacówe, západne od Suchy.
15.-22. december
Prenasledovanie Rusov cez Sulislawice-Charznica-Ksiaz Maly-Wola Knyszynszka po Chroberz, Rusi zvádzajú menšie ústupové boje.
23.-28. december
Pozičné boje na Nide pri Chroberz-Wojslawicze, 23. zajmú Rusi počas noci dve roty pluku.
29. december 1914 – 5. január 1915
Pluk je v Karpatoch pri Nide za účelom preskupenia vymenený, pešo pochoduje cez Zawarzu-Cieszkowy-Bobon-Kuchary-Chobot na E. St. Podleze, otiaľ železničná preprava cez Krakov-Oderberg (?)-Žilinu-Vrútky-Miskolc-Sátoraljaújhely na Humenné, tam vyloženie.
6.-19. január
Peší pochod cez Stakčín (Takcsány)-Starinu nad Cirochou (Czirókaófalu) na Ruské (Zemplénoroszi). Príprava na zimné karpatské ťaženie.
20.-24. január
Pochod cez Cisnu do Jaworzeca; odtiaľ postupuje pluk v dvoch samostatných prúdoch na horský chrbát Odryt cez Hulskie-Zatwarnica; menšie boje s ruskou jazdou.
25.-28. január
Tvrdošíjne boje o získanie horských chrbátov Odryt a Ostre pri obciach Skorodne-Polana-Lutowiska. Pluk ako samostatná skupina vykonáva úspešný obchvat.
29.-31. január
Ruský protiútok na vyvýšeninu Ostre je po ľútych a krvavých bojoch odrazený.
1.-8. február
Pluk je z vyvýšeniny Ostre stiahnutý na líniu Skorodne-Polana a následne Lutowiska, ľúte tvrdošíjne boje, potom ústup na vyvýšeninu Odryt, odkiaľ pluk po urputnom odpore ustupuje na južný breh rieky San.
9.-28. februára
Pozičné boje na južnom brehu Sanu medzi Ruskie a Zatwarnicou.
1.-11. marca
Postavenie mostu cez San pri Ruskie, potom postupné prebitie sa našich síl na sever od Sanu so zabezpečeným predmostím.
12.-19. marca
Predsunuté časti sú stiahnuté zo severného brehu rieky San. Pozičné boje na vyvýšeninách východne a západne od Ruskie.
20.-28. marca
Rusi u skupín napravo a naľavo prelomilí línie divízie. Ľúte boje na vyvýšeninách južne od Ruskie; ústup na kótu 1004 Dwernik, tam ďalšie pozičné boje.
29. marec – 6. apríl
Ústup cez Ustrzyki Grn.-Wolosaten na Zábrigy. Pluk je kvôli poklesu stavu pretransformovaný do práporu.
7.-15. apríl
Po prichode náhrady sa pluk preformoval do dvoch práporov. Boje o Kozialata 922 ¤, ktorú Rusi obsadili a pluk protiútokom znova získal.
16.-24. apríl
Ako armádna záloha za účelom usporiadania a doplnenia na Ulič-Zábrigy-Sztavne.
25. apríl – 7. máj
Prieskum v smere dedín Stinka a Sztuzsica, potom postup cez Sil a výmena jednotiek na Stinke tam následné pozičné boje.
8.-11. máj
Rusi ustupujú, postup cez Domasin-Sztavne na Ustrzyki Grn.. Tu pluk stiahnutý za účelom preskupenia a pochoduje na Kosztrino.
12.-17. máj
Železničná preprava cez Nyíregyházu-Budapešť-Bratislavu-Gänsendorf-Přerov-Krakov-Tarnow na Czarnu, kde došlo k vyloženiu.
18.-27. máj
Pochod cez Radomysl-Zlotniki-Jaslany-Padew Narodovu na Jadachy, Ako armádna záloha budovanie zadných pozícií.
28. máj – 1. jún
Pluk predsunutý ako samostatná skupina cez Lipniczu-Sokolow na Zolyniu, tam v pohotovosti ako armádna záloha.
2.-13. jún
Pluk daný k dispozícii 106. divízii pochoduje do Lezajska; pri Siedlanke prudkým útokom znova dobije vlastné pozície obsadené útočiacimi Rusmi a po niekoľko dní vzdoruje neustále sa opakujúcim ruským útokom; nakoniec je 12. vymenený ako divizná záloha.
14.-15. jún
Po nočnom poplachu pochod na Wierzawice, tam prechod cez San, potom za veľmy náročných podmienok úspešný útok proti Piskorowice M. H., ktoré pluk útokom obsadí. Nasledujúceho dňa útok na J. H. Molynie, ktorý sa tiež uskutoční s úplným úspechom. Písomná pochvala od armádneho veliteľstva. Tento deň sa stal pamätným dňom pluku.
16. jún – 1. júl
Prenasledovanie protivníka cez Cieplice-Adamowku-Dobropol bez bojov. Pri Oseredek-Plazow-Grochy menšie boje s ruským zadným vojom, potom prenasledovanie bez bojov cez Paary-M.H. Swidy-Czarnystok-Tokary.
2.-7. júl
Ďalší postup po Ostroc, odtiaľ úspešný útok proti presunutým ruským pozíciám severne od Ponikwy, potom tvrdé boje pozdĺž potoka Por.
8.-18. júl
Pri Ursuline pluk zatlačený, na druhý deň však protiútokom znova obsadil svoje pôvodne pozície. Ďalšie prenasledovanie smerom na Zakrzowek-Rudnik. Tam ťažké boje s ruským zadným vojom.
19. júl – 5. august
Ďalšie prenasledovanie smerom na Strzywice. Silné boje o ovládnutie M. H. Kajetanowky. Počas pokračovanie ruského ústupu menšie boje pri Duza-Mala Kamionka-Siedliská.
6.-7. august
Pri Siedliske a východne od nej sa rozvinuli tuhé boje počas útoku na obranné pozície zadného voja, ktoré boli dobité útokom pri Kozlówke.
8.-21. august
Pokračovanie prenasledovania smerom na Strzyzew-Przychody-Rzeczyca-Tokary, nemej významné boje.
22.-31. august
Ťažký útok severne Tumienu na ruské pozície ovládajúce železničnú trasu Bielostok – Brest Litovsk. Rusi ustupujú, vyhnúc sa útoku. Ďalšie prenasledovanie po Kameniec-Litowsk, tam pluk za účelom preskupenia stiahnutý a peším pochodom nasmerovaný na Iwangorod za účelom železničnej prepravy.
1.-6. september
Peší pochod na Iwangorod, tam nástup na vlak.
7.-14. september
Železničná preprava cez Krakov-Jaroslav-Lemberg na Nizniow, tam vyloženie a peší pochod cez Monastezysku do Buczaczu.
15.-16. september
Útok cez Zielonu na Rusov v pozíciách severne od Petlikovce Stare. Útok sa rozvíja do večera 15-ého, 16-ého nadránom Rusi prelamujú línie susedných jednotiek, dostanú sa pluku do boku a do tyla. Naše vlastné pravé krídlo ustupuje, avšak o niekoľko hodí sú Rusi protiútokom odrazení a staré pozície znova obsadené.
17.-21. september
Pluk ako divizná záloha v Zielone, potom na východ od Medwedowiec v pozíciách, ktoré pripravuje na obranu.
22.-26. september
Ako armádna záloha v tábore Zuravice-Rukomysbeni, následne za účelom preskupenia peší pochod cez Berezowku na Olesów a Ostryniu.
27.-28. september
Nástup na vlak v Palahiciach, železničná preprava cez Brody do Radziwillowa, tam vystúpenie.
29. september – 7. október
Pochod cez Klekotow-Sznyrów-Korsów-Dublany-Podliscy na Chorlupy.
8.-12. október
Pozičné boje východne od Pokaszczewa.
13. október – 17. november
Postup cez Pod-Derno na Karpilowku, tam pozičné boje. Vybudovanie pozícií, veľmi čulé hliadkovanie. Pokusy o získanie zajatcov.
18. november – 2. december
Pozičné boje pri Karpilowke; v polovici novembra silné sneženie, potom sa v dôsledku náhleho odmäku nahromadila v zákopoch a krytoch voda, tejto odvedenie a odčerpanie prebiehalo vo dne v noci, vo vlhkej pôde sú zemné práce nahradené drevnými. 22. novembra: III. prápor vymieňa na úseku medzi Litwa a Moszezanica tamojšie jednotky. 23-ého podnikajú Rusi na tomto úseku nočný útok, ktorý sa úplne zrúti vo vlastnej delostreleckej a pechotnej paľbe.
3.-7. december
I. a II. prápor pluku je nahradený vo svojich pozíciách pri Karpilowke 13. a 31. honvédskym peším plukom a preberajú od 8. a 49. spoločného pluku obe strany luck-rownónskej trate v úseku medzi Stawokom a Litwov. Zariadenie sa v nových pozíciách, vysunutie strážnych stanovíšť pred línie, živá prieskumná a rušivá činnosť.
8.-29. december
10. a 77. peší pluk nahrádza I. a II. prápor; III. prápor ostáva v pozíciách. I. a II. prápor v tábore severne od Moszeczanice ako armádna rezerva. Mužstvo je povolané na výstavbu ciest, krytov, pozícií atď., dôstojníci absolvujú vojenské školenie.
30. december 1915 – 2. jún 1916
I. a II. Prápor opäť nahrádza 10. a 77. peší pluk na pozíciách na oboch stranách luck-rownónskej trate a cesty. Dôkladná výstavba pozícií, vytvorenie súbežných i spojovacích zákopov. Prieskumná činnosť. Veľmi živé menšie úspešné nočné akcie. Technická výstavba. Nepriateľské pozície vzdialené od vlastných od 300 m po 3 km. Vzájomná delostrelecká i pechotná paľba. Výstavba protidelostreleckých krytov, granátom odolných úkrytov, pozorovacích stanovísk, bočných zariadení.
3.-6. jún
Rusi začínajú útok silno 3-dňovou prípravnou paľbou, pluk sa neochvejne drží. Nepriateľov, ktorý vtrhli 5-eho do pozícií susedného pluku odrazí pluková záloha protiútokom. V noci z 5. na 6. júna sa pluk na rozkaz ustúpi do 3. obrannej línie, 6-eho v poludňajších hodinách sú pozície opustené a je nariadený na základe rozkazu ústup po líniu Romanów-Zwierów, ktorú ešte pred príchodom obsadili Rusi. Počas ústupu padol zbor a dve roty III. práporu do zajatia.
7. jún
Rusi podnikajú masové útoky na pluk uchytený na línii Kol. Wisnyewszkaja a Wisnyew, po obchvate vlastného pravého krídla ústup cez E. St. Kiwercy-Zabka-Klepaczew-Sierchow do Sierniki. Velký počet padol počas bojov pluku, pre vyčerpanosť a zblúdenie do zajatia.
8.-9. jún
Pokračuje ústup po línii Iwanczyczy-Ulaniki-Ozdeniz. 9-ého ráno protiútok v smere na Bogoluby, ktorý skončil neúspechom; opätovné zhromaždenie sa západne od Zabolotcy, kde Rusi jazdou napádajú zvyšky pluku (128 pušiek a 8 guľometov). Do noci odhodlaný odpor – následne ústup smerom na Borotyn.
10.-16. jún
Počas noci sa zhromaždila divízia (niekoľko stoviek mužov) v Borotyne, proti nim podniklo ruské jazdectvo nadránom viacero útokov, ktoré sú krvavo odrazené. Ďalší ústup po trase Kol. Marynków-Wiczyny-Trysten-Kol. Antonówka-Nw. Dwor-Dazwa-Kol. Jadwigów-Bobiczy.
17. jún – 27. júl
Ako armádna záloha presunutie na Bobiczy-Lokaczy-Vojmicza. Napadnutie Rusov pri Cholopieczy, ďalšie pozičné boje pri Kol. Antonówke, potom pri Zaturczy neustále pozičné boje.
28. júl – 7. september
28-ho podnikajú Rusi silný útok na naše pozície, pričom väčšina II. a III. práporu padne do zajatia. Nepriateľ je ešte toho dňa protiútokom zahnaný. Od 29-ého ďalšie pozičné boje pri Záturcy
8.-11. septembra
Pluk je nahradený, pochod na Vojmice a odtiaľ na Wladimir Wolynski kde z pochodových uskupení vznikajú všetky tri prápory a 11-ého nastupujú na vlak za účelom preskupenia na rumunskom fronte.


2. časť – Rumunský front
11.-14. september
Železničná preprava cez Wladimir Wolynski-Jaroslau-Sátoaljaújhely-Čop-Carei, vyloženie v Deji, peší pochod na Osorhel.
15.-21. september
Pochod na Chiochis-Herina -Galatii Bistritei-Vlăhita-Reghin
22.-28. september
Pluk v pozíciách na línii Ideciu de Jos – Sattelberg kóta 756 – Mocsáros (pozn.: Padurea Mociar), potom vymenený a ako armádna záloha v Reghine.
29.-30. september
Pochod na Batos – (Felsősebes) - Budacu de Sus
1.-5. október
Pre pluk sú vyhradené pozície: Vatra Dornei-Poeana-Tomic kóta 1469-Zisa mr. kóta 1483-1589 ¤ obsadenie, prieskum, zabezpečenie, pokusy o získanie zajatcov.
6.-10. október
Postup na E. St. Déda-Morsile-Petru v údolí Maroša. Nadviazaný kontakt s nepriateľom pri horskom chrbte Suhacany-Palota-Ilván. Útok smerom na 1081 ¤ - obec Sing – D. Singului – 933 ¤ na nepriateľa v zosilnených pozíciách za účelom viazania síl.
11.-18. október
Rumuni ustupujú, prenasledovanie v údolí Marošu cez Toplitu na Bilbor.
19. október – 5. november
Pozičné boje na severovýchod od Bilboru. Prieskum, technické práce, výstavba pozícií.
6.-8. november
Nepriateľ 6-eho s delostreleckou prípravou dvakrát napáda úsek 1553 ¤ pozícií pluku, je krvavo odrazený. 7-eho na viacerých miestach veľkými silami obnovuje silné útoky, na čo je pluk nútený južne a juhovýchodne od Bilboru ustúpiť.
9.-14. november
Spolu s Bavormi podniknutý protiútok za účelom znovuzískania Bilboru, ktorý je po niekoľkodňových krvavých bojoch úspešný; nepriateľ ustupuje.
15.-27. november
Pluk ako divizná záloha pri Corbu, potom pri Capu Corbului. Prápory ako samostatné skupiny v rôznych zväzkoch striedavo v pozíciách severne od Capu Corbului a v zálohe.
28. november
Rusi útočia na niektoré úseky pozícií pluku s delostreleckou prípravou, útoky sú odrazené.
29.-30. november
Nepriateľ podniká opakované útoky proti pozícii 1471 ¤ pluku, všetky pokusy sú odrazené, mnoho Rusov bolo zajatých. Pluk dostáva pochvalné uznanie za hrdinské a odvážne správanie sa.
1.-9. december
Pozičné boje v predchádzajúcich postaveniach severne od Capu Corbului, čulý prieskum a získavanie zajatcov.
10. december
Rusi znova podnikajú útok na predsunutú pozíciu 1471 ¤ - postúpia až do útočnej vzdialenosti – odtiaľ sú však krvavo odrazení.
11. december 1916 – 26. júl 1917
Pozičné boje. Pluk neustále podniká menšie úspešné výpady: 17. decembra naša 11-členná hliadka vláka do pasce 14-člennú ruskú hliadku – napadne ju a 9 jej členov zabije alebo zajme. 23. decembra náš 26-členný oddiel prepadáva južne od údolia Valea Sacca jednu 60-člennú strážnu jednotku, protivník uniká zanechajúc 3 mŕtvych, 1 raneného a 12 zajatcov. Technická výstavba pozícií, stály prieskum.
27. júl – 7. august
27. júla je pluk vo svojich pozíciách nahradený 60. a 65. peším plukom. 28.-30. na motorových vozoch a lesnej železnici do Toplitu, odtiaľ železničná preprava do Bixadu, tam vyloženie a preprava autami na Ojtoz. 31. pochod na vrcholy Clabucul a Esztenasor. 1.-7. augusta I. prápor samostatne a vo zväzku; II. a III. prápor umiestnený a zariadený na pozíciách východne od Clabuculu s menšou modifikáciou obrannej línie.
8.-15. august
Úspešný útok zameraný na obsadenie Mt. Limba Vecina – protiútok Rumunov odrazený. Ďalší útok smerom na Mt. Resboiului, Rumuni ustupujú, pluk prekazí pokus nepriateľa o obchvat. Pluk dostáva pochvalu za odvázne konanie.
16. august
Útok na Mt. Slatinei, ktorý sa vo večerných hodinách zasekáva a je nariadené zosilnenie a držanie dosiahnutých línií.
17. august – 5. december
Pozičné boje; výstavba pozícií a ich zaujímanie, prieskum. Menšie podniky – zamedzovanie podobných aktivít nepriateľa. Branie zajatcov.
6. december 1917 – 22. január 1918
Prímerie, jednotky v pozíciách.
23. január – 12. február
Pluk je stiahnutý zo svojich pozícií – nahradený 13. honvédskym peším plukom. Pochod na Ghelintu, tam ubytovanie. Výcvik podľa plánov.
13.-26. február
Pochod na Kézdimártonos (?), tam ubytovanie. Výcvik podľa plánov.
27. február – 31. marec
Pochod na Poiana Sărată a Harjár, tam ubytovanie a pokračovanie výcviku podľa plánov.
1. apríl – 18. august
Pochod na Lemniu odtiaľ na Imper; pluk nahrádza 3. jazdeckú divíziu. Pohraničná služba. Zhromaždenie vojenského materiálu. Búranie stavení, odovzdanie materiálu. 14. júna pluková oslava v Plăiesii de Jos. Vytvorenie žacích skupín a poslanie na žatevné práce v župách Veszprém, Zala, Arad, Baranya. Pochod na Tuşnadu Nou za účelom preskupenia pre potreby železničnej prepravy.


3. časť. Taliansky a francúzsky front
19.-28. august
Železničná preprava: cez Brašov-Simeria-Arad-Szeged-Szabadka-Baja-Dombóvár-Kaposvár-Gyékényes-Laibach-Udine do Pordenone, tam vyloženie a peší pochod do Mansue.
29. august – 10. september
Výcvik potrebný pre boje na novom bojisku v Mansue.
11.-22. september
Peší pochod do Pordenone, tam nástup na vlak a železničná preprava Casarsa-Gemona-Pontafel-Rosenheim-Ulm a/d Donau-Bietigheim-Erstein, tam vyloženie, potom peší pochod na Westhausen a Kerzfeld, Uttenheim, kde výcvik podľa plánov.
23. september – 1. november
Pluk je premiestnený na Heiligenstein-Goxweiler a Walf, kde pokračuje výcvik a vybavovanie zvláštnym vojenským výstrojom. Prehliadky od nemeckých i našich nadriadených.
2.-6. november
Pochod: Dambach-Blienschweiler-Epfig-Andlau-Bernhartsweiler-Reisfeld-St. Moritz-Hochwart-St. Peterholz-Thannweiler; tam stavanie zadných línií pre Nemcov.
7.-10. november
Ukončenie prác. Výcvik na udržanie poslušnosti. Protipropaganda na vyrovnanie sa s buričstvom.
11.-28. november
11-ého menšia rebélia v Dambachu, ktorá je rýchlo potlačená. 12-ého peší pochod smerom domov: Hochdorf-Unter Jesingen-Eningen-Lonzingen-Schelkingen-Ulm. 24-ého železničná preprava z Ulmu: cez Mníchov-Salzburg-Viedeň-Bratislavu do Nitry, tam príchod 27-eho; 28-eho demobilizácia, mužstvo sa rozchádza.
URL : https://www.valka.cz/Honvedsky-pesi-pluk-c-14-1886-1918-t48440#501206Verze : 1