Main Menu
User Menu

Turnov

okr. Semily

     
Název:
Name:
Turnov
Originální název:
Original Name:
Turnov
Další názvy:
Other Names:
Turnau
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Semily
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°35'14.00"N 15°09'24.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Dolánky u Turnova
Daliměřice
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1238
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Turnov
URL : https://www.valka.cz/Turnov-t46761#487064Verze : 0
MOD
Turnov
(okr. Semily)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 8 593 obyvatel (z toho 8 253 osob národnosti československé, 107 osob národnosti maďarské, 125 osob národnosti německé, 12 osob národnosti polské, 19 osob národnosti ruské a 13 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v r. 1918.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
III. prapor Pěšího pluku 44 (leden 1921 – září 1928 a od září 1935),
II. prapor Pěšího pluku 47 (od února 1935),
III. prapor Pěšího pluku 47 (leden 1921 – březen 1934),
Doplňovací okresní velitelství Turnov (od listopadu 1919),
Vojenské telegrafní učiliště (od října 1928).


Pro ubytování vojska byly ve městě k dispozici Jizerské kasárny a Štefánikovy kasárny.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Turnov-t46761#183169Verze : 0
Turnov


Jednotky umístěné v posádce:


1918 až 1939
- Posádkové velitelství 1918 – 1939
- náhradní prapor pěšího pluku 94 1918 – 1919
- náhradní prapor střeleckého pluku 3 1919
- pěší pluk 44 (bez II. praporu) 1938 – 1939
- Zeměbranecké doplňovací okresní velitelství 1918 – 1919


1945 až 1992
- Posádková správa (1951 – 1968)
- náhradní prapor pěšího pluku 30 (1945 – 1947)
- Spojovací učiliště (1945 – 1946)
- spojovací pluk 1 (1946 – 1950)
- 22. těžká minometná brigáda (1950 – 1958)
- 361. dělostřelecký pluk (1958 – 1968)
- 3. raketometný oddíl (1958 – 1961)
- 80. cisternový prapor 1961 – 1968)
- Okresní vojenské velitelství (1951 - 1954)
- Okresní vojenská správa (1954 – 1960)


Zdroj:
www.vojenstvi.cz ISSN: 1802-1514
archív autora
URL : https://www.valka.cz/Turnov-t46761#191569Verze : 0
MOD
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR II. prapor pěšího pluku č. 94
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kulometný oddíl III pěšího pluku č. 94
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenská nemocnice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR III. prapor zeměbraneckého pěšího pluku č. 10
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeměbranecká vojenská nemocnice
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)"
URL : https://www.valka.cz/Turnov-t46761#416223Verze : 0
MOD
Klášter františkánů s kostelem sv. Františka Serafínského z Assisi


Klášter s kostelem založil dne 1. května 1651 Maxmilián z Valdštejna. Celý klášter byl určen pro 12 řeholníků. K jeho vybudování bylo třeba vykoupit a zbořit 10 starších měšťanských domů. Stavebně byl klášter hotov roku 1654. Již v letech 1682 až 1685, bylo ke klášteru, při jeho severovýchodním rohu, přistavěno křídlo směrem do zahrady. V roku 1707 došlo k požáru, při kterém vyhořel kostel i konvent, ale brzy došlo k jejich obnově. Roku 1803 kostel opět vyhořel a znovu byl opraven. V roce 1842 byla u východní části presbytáře postavena nevysoká čtyřhranná zvonice. Klášter překonal i josefínské reformy, a těšil se značné oblibě. Byť nikdy neměl velké množství řeholníků, které doplňovali až tři kněží, jednalo se o klášter český. Byl významný jak svým působením v misiích tak i knihovnou. Klášter fungoval až do roku 1950, kdy byl zrušen v rámci komunistické Akce K, která byla zaměřena vůči klášterům.


Zdroje:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=3625
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Turnov-t46761#547657Verze : 3
Kostel Narození Panny Marie


Jedná se o poměrně mladou stavbu na místě původních dvou kostelů. Prvním byl dřevěný kostel s klášterem dominikánů, který vznikl po polovině 13. století za investice Vartenberků (zřejmě Havla z Lemberka spolu s chotí sv. Zdislavou). Tento kostel byl za husitských válek roku 1424 vypálen a přitom zahynuli i mniši z kláštera. Po obnově svatostánku na tomto místě, jej v letech 1550 až 1620 užívala Jednota bratrská. Roku 1643 došlo k dalšímu požáru a následné další opravě kostela. Kostel unikl zrušení josefskými reformami díky přímluvě dvorního knihovníka Fortunáta Durycha, pocházejícího z Turnova. Nicméně kostel byl ve špatném stavu a tak se noví majitelé panství Aehrenthalové rozhodli kostel ve 20. letech 19. století zbořit a nahradit jej zcela novou budovou. Se stavbou se započalo roku 1825 a hotova byla roku 1853. Zvolen byl neogotický styl, čímž se stal tento kostel jedním z vůbec prvních takovýchto kostelů v Evropě. Přitom nikdy nebyl zcela dostaven, věž totiž nebyla dokončena. Stavba je postavena dle projektu projektu vídeňského architekta Martina Hausknechta, který stavbu ze začátku i vedl, následně byl vystřídán Karlem Schrammem a po něm dále Bernardem Grueberem. Mobiliář kostela z roku 1843 navrhl architekt Josef Kranner. Kolem kostela se nachází rozsáhlý hřbitov. Při vstupu do něj se nachází pomník Rudé armádě. Prozměnu až na jeho skoro druhé straně se nachází vojenský hřbitov z 1. světové války s moderně pojatým pomníkem obětem této války. Na hřbitově je pohřbena řada významným osobností města Turnova, včetně dvou bývalých letců RAF.


Zdroje:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=3785
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Turnov-t46761#547661Verze : 0
Radnice


Jedná se o historickou budovu radnice vystavenou v letech 1526 až 1527 v raně renesančím slohu. Dále v 1. polovině 17. století přestavěné v pozdně renesačním slohu. Změn doznala i roku 1707. Nakonec byla roku 1894 přestavěna novorenesančně. Je zdobena původním kamenným erbem města se lvem a letopočtem 1526.


Zdroj:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=5473
URL : https://www.valka.cz/Turnov-t46761#547662Verze : 0
Budova městské spořitelny


Původně zde stával poměrně rozsáhlý dům U zlatého Orla. Ten zakoupila městská spořitelna, nechala jej sbořit a roku 1907 zde nechala postavit novou budovu dle projektu architekta Jan Heindla. Tento dům svými rozměry na náměstí překonal jak budovu radnice tak i klášterního kostela sv. Františka z Assisi a stal se tak novou dominantou náměstí. Stavbu realizovala firma Beránek a Čáp. Městská spořitelna užívala budovu až do roku 1945, kdy byla zestátněna. Následně zde sídlily finanční instituce státní a následně privátní sféry. Počátkem 90. let byla budova rozšířena na západní straně.


Zdroj:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=9347
URL : https://www.valka.cz/Turnov-t46761#547664Verze : 0
Kašna s Mariánským sloupem


Nejedná se o původní kašnu, ta byla totiž za éry socialismu zrušena a dochovala se jen socha Panny Marie, ale o repliku z roku 1998. Původní pískovcová kašna s mariánským sloupem od J. Maxe pocházela z roku 1842. Obnovena byla díky iniciativě Spolku rodáků a přátel Turnova a daru pana B. J. Horáčka.


Zdroj:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=5486
URL : https://www.valka.cz/Turnov-t46761#547666Verze : 0
Židovský hřbitov


Jedná se o mladší židovský hřbitov, který byl založen kolem roku 1720. Nachází se zde řada cenných pískovcových náhrobků. Nejstarší je z roku 1680, tedy byl nejspíš přenesen ze starého hřbitova. V opraveném hřbitovním domku z roku 1800, se nachází expozice o židovském osídlení regionu.


Zdroj:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=5466
URL : https://www.valka.cz/Turnov-t46761#547668Verze : 1
Kašna se sochou sv. Václava


Původní sousoší, kde nejvýše stojí socha sv. Václava, po jeho pravici je socha sv. Jana Nepomuckého a po levici socha ochránce rodiny sv. Antonína Paduánského. Pochází z roku 1761, autor není znám. Kašna byla přistavěna později.


Zdroj:
www.turistika.cz
URL : https://www.valka.cz/Turnov-t46761#547669Verze : 0
Pomník Památce padlých synů SSSR


Pomník se nachází v areálu hřbitova při jeho vstupu, vedle kostela Narození Panny Marie. Slavnostně odhalen v roce 1949.
URL : https://www.valka.cz/Turnov-t46761#547670Verze : 0
Vojenský hřbitov


Během 1. světové války se na území Turnova (nebo i v jeho okolí ?) nacházelo několik vojenských lazaretů. Mnozí vojáci sem přivezení zde podlehli zraněním nebo nemocem. Tito byly z území Čech, ale také Rakouska a Německa (a možná i jiných zemí nebo částí monarchie). Byli pochování na místním hřbitově. V současnosti je identifikováno 69 vojáků, ale má se za to, že mrtvých je zde pochováno více. Za 2. světové války zde pohřbívali i němci, byť přesné místo není známo a krátce po válce zde byli pohřbeni i další němečtí zajatci. Nachází se zde rovněž hrob vojína čs. armády v SSSR Mikuláše Šája. V areálu se nachází i modení pomník mrtvým z let 1914-1918. Tento pomník náleží jen hřbitovu, ve městě se nachází další pomník obětem válek.


Zdroj:
Informační tabule
URL : https://www.valka.cz/Turnov-t46761#547671Verze : 0
Kamenářský dům


Jedná se o kopii domu č.p. 19 z počátku 19. století, který v Turnově stál do dubna 1973 a byl posledním zástupcem typu roubeného městského domu v Turnově. Kopie vznikla v letech 2009-2010 a je součástí Muzea Českého ráje. V domě se nachází expozice osvětlující vztahy mezi Turnovem a Idar-Obersteinem v Německu. Nachází se zde expozice kamenářství a sklářství.


Zdroj:
https://www.muzeum-turnov.cz/kamenarsky-dum/#
URL : https://www.valka.cz/Turnov-t46761#547672Verze : 1
Sokolovna
Turnov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Turnov-t46761#581258Verze : 0
Náměstí Českého ráje
Turnov - Foto vlastní

Foto vlastní
Turnov - Foto vlastní

Foto vlastní
Turnov - Foto vlastní

Foto vlastní
Turnov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Turnov-t46761#598284Verze : 1
Havlíčkovo náměstí
Turnov - Foto vlastní

Foto vlastní
Turnov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Turnov-t46761#598285Verze : 1
Mariánské náměstí
Turnov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Turnov-t46761#598286Verze : 0
Socha Panny Marie ImmaculatyZdroje:
www.pamatkovykatalog.cz

Turnov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Turnov-t46761#608819Verze : 0
Válka 1866

Pruští vojáci před trutnovským nádražím v roce 1866, foto ze sbírky Vojenského historického muzea ve Vídni.
URL : https://www.valka.cz/Turnov-t46761#661522Verze : 1