Main Menu
User Menu

Zajatecký tábor Stalag VIII D Teschen

Vývoj zajateckého tábora v Českém Těšíně

Diskuse
Na jaře 1941 vznikl na územíČeského Těšína ,v místě zvaném Kontešinec ,kmenový zajatecký tábor,jenž nesl označení Stalag VIII D Teschen.
Na tomto místě byly vystavěny v době 1.sv.války dřevěné baráky v nichž byl umístěn lazaret pro rakouské vojáky.Po roce1918 zde byly umístěny čs.jednotky a v roce 1938,po ukupaci Českého Těšína Poláky,zde byla armáda Polská. Po obsazení Českého Těšína na počátku září 1938 umístila v něm nacistická Wehrmacht svá vozidla,neboť staré baráky byly sešlé stářím a hodily se pouze jako garáže.


Po rozhodnutí,že na Kotěšinci budou umístění váleční zajatci,provedly civilní stavební firmy nutné rychlé opravy.Mimo oprav baráků byly vybudovány strážní věže a tábor byl obehnán ostnatým drátem.Bylo odstraněno křoví v okolí tábora a vystavěny baráky pro velitelství a další potřeby k řízení.


Od léta 1941 nebyl tábor příliš rozsáhlý.Podle dochovaných dokladů tam byly tyto počty zajatců


SRPEN 1941------------BŘEZEN 1942-----------ČERVENEC1942
Francouzi 3552.............3272............................2910
Jugoslávci 2040.............1481............................1252
Belgičané 249................256.............................237
Poláci............................1365............................1340


Některé zprávy uvádějí,že pod Těšínský tábor patřilo i 150 zajatců anglických.
V průběhu jednoho roku,od léta 1941 do léta 1942,spravoval stalag okolo 7000 zajatců,kteří byli rozmístěni v desítkách míst v oblasti Těšínska ,na Opavsku a na severní Moravě.Přímo v Těšínském táboře bylo umístěno několik desítek nemocných v tamním lazaretu,několik stovek Francouzů,několik desítek Belgičanů,několik Jugoslávců a Poláků.


Velitel ,jehož jméno se dosud nepodařilo zjistit měl k dispozici strážní jednotku v počtu 610 mužů.V té době pod správu tábora nespadali sovětští váleční zajatci.Ti byli umístěni v zajateckém stalagu pod vratislavským vojenským okruhem v Lambinowicích u Opolí.V září 1942 byl Těšínský stalag zrušen jako samostatná jednotka a stal se filiálkou velkého stalagu v Lambinowicích s označením Stalag VIII B,pobočka Těšín
Tábor v Lambinowicích vyrostl ve skutečný gigant.Vsrpnu 1942 spravoval 25 tis.zajatců,ale v roce 1943 měl už okolo 100 tisíc.Koncem roku 1943 tento tábor řídil dokonce více než 121 ticíc zajatců,z nichž vysoké procento tvořili sovětští zajatci.V r.1943 přišli do tábora italští zajatci pod názvem italští vojenští internování.


Na podzim 1943 proto vznikl znovu samostatný kmenový tábor Stalag VIII B Teschen.V Lambinowicích byl vytvořen nový tábor onačovaný číslem 344.


Velitelem nového tábora se stal korvetní kapitán Gylek a to až so prosince 1944,kdy byl vystřídán plukovníkem Thielebeinem,který zůstal velitelem až do evakuace komplexu.Velitelem pro pracovní nasazaní byl kapitán von Loos,zpravodajské skupiny major Birghof a oddělení pošty řídil kapitán Heiduczek


Po přestěhování velitelství do Těšína se mohlo umístit v táboře pouze 1650 zajatců,proto byl tábor rozšířen východním směrem.
V listopadu 1944 těšínský stalag spravoval 60 179 zajatců,prapor 559 se sídlem v Rybniku střežil dalších 16 842 zajatců.
Koncem roku 1944 se plánovala další zásadní změna v táboře.Měl se stát lazaretem pro sovětské zajatce nemocné tuberkulózou.K tomu již nedošlo z důvodu evakuace tábora.
Rozsah těšínského stalagu:


---------ÚNOR 1944--------LISTOPAD 1944------LEDEN 1945

SSSR.........49575.................50463....................45392
Anglie........11131.................12824....................12824
Itálie...........9699.....................194.......................329
Jugosl. ........1310...................1108......................1093
Francie............51.......................44.........................26
Belgie............160.....................158........................152
Polsko.............42........................0............................0
Rapidní pokles italských zajatců mezi únorem a listopadem 1944způsobila skutečnost,že v záři 1944 baly většina Italů propuštěna ze zajetí.Na počátku r.1945 pracovalo v:


hornictví............................43 647 zajatců
těžký průmysl....................11 405
zemědělství.........................1 015
lesnictví.................................500
doprava...............................1 204
řemeslná výroba.....................175
veřejné služby........................288
práce u Wehrmachtu..............1 752
URL : https://www.valka.cz/Zajatecky-tabor-Stalag-VIII-D-Teschen-t45466#177356Verze : 0
ROZMÍSTĚNÍ A POČTY SOVĚTSKÝCH ZAJATCŮoznačení__zaměstnavatel_________místo______odvětví______početR 325_____Melderwerke__________Karviná____průmysl________142


R 189_____Vítkovické těžířstvo____Dombrová__doly___________864


R 182_____šachta Johana_________Karviná____doly_________1 266


R 168_____šachta Barbora________Karviná____doly_________1 017


R 216_____šachta Žofie___________Orlová____doly___________297


R 276_____šachta František________Suchá____doly___________365


R 155_____Severní dráha__________Petřvald__doly___________726


R 241_____šachta Suchá___________Suchá____doly___________614


R 625_____Montanwerke___________Petřvald__doly___________21


R 41_____landrát________________Bohumín__pom.práce_______41
_
R 665_____velkostatek____________Rychvald__zemědělství_____43


R 23_____železárny______________Třinec____průmysl________841


R 752_____landrát________________Těšín_____průmysl________13Toto jsou stavy sovětských zajatců v polovině roku 1944 na území dnešní České Republiky.Na území Polska byla pracovní komanda mnohem početnější.U každého dolu nebo hutě byly vybudovány pobočné tábory s mnoha sty nebo tisíci zajatci,kteří byli od roku 1943 nezbytnou pracovní sílou!
URL : https://www.valka.cz/Zajatecky-tabor-Stalag-VIII-D-Teschen-t45466#177362Verze : 0
ROZMÍSTĚNÍ A POČTY NESOVĚTSKÝCH ZAJATCŮANLIČTÍ ZAJATCI


E 728__Říšské dráhy_________Bohumín_______pom.práce_______188ITALŠTÍ ZAJATCI


It 6____železárny____________Třinec________průmysl__________413
It 26___Beg.u.Hüttenges______Petřvald_______doly____________420
It 12___rourovna____________Bohumín______průmysl__________201
It 36___šachta Hohenegger____Karviná_______doly_____________711
It 51___lesní závod___________Těšín________lesní práce________74
It 61___fy.Zöllner____________Těšín_________průmysl__________12
It 63___fy.Stasierski__________Těšín_________průmysl__________2JUGOSLAVŠTÍ ZAJATCI


S 199__velkostatek___________Dol.Tošanovice__zemědělství______22
S 212__velkostatek___________Ropice_________zemědělství______10
S 201__lesní závod___________Kunčice_________Lesní práce______17
S 202__velkostatek___________Kunčičky_______zemědělství______12
S 215__pila__________________Karviná________průmysl_________61
S 221__velkostatek___________Hor.Tošanovice__zemědělství______10
S 221__velkostatek___________Třanovice_______zemědělství______5
URL : https://www.valka.cz/Zajatecky-tabor-Stalag-VIII-D-Teschen-t45466#177370Verze : 0
V důsledku osamostatnění těšínského stalagu bylo nutno provést změnu v poštovním styku zajatců.
Bylo vytvořeno zvláštní oddělení pod velením kap.Heiduczka a 11 poddůstojníku,dále 22 příslušníku Wehrmachtu,kteří ovládali jazyky zastoupené v táboře.Dále tam bylo 9 civilistů a 40 zajatců jako pomocníci.V březnu 1944 bylo pro 11 388 anglických zajatců zpracováno 99 452 dopisů a 44 246 korespondenčních lístků,prohlédnuto 1820 knih a 15 355 balíčků.
Sovětských zajatců bylo v té době 50 877.Pro ně zpracovala táborová pošta za stejný měsíc 241 dopisů,189 korespondenčních lístků a79 knih.Zmíněná pošta šla na vrub sovětských občanů,kteří byli zavlečeni na práce do Německa a dověděli se ,že se jejich příbuzný nachází v těšínském stalagu
URL : https://www.valka.cz/Zajatecky-tabor-Stalag-VIII-D-Teschen-t45466#177372Verze : 0
Vůči sovětským válečným zajatcům se vojenské,politické a hospodářské orgány dopustili zvláště těžkých zločinů.Již v roztříďovacích táborech za frontou došlo k fyzické likvidaci zajatých politických pracovníků RA,komunistů a komsomolců.Na počátku útoku na SSSR,kdy Němci získávali obrovské množství zajatců byli sovětští vojáci předurčeni prakticky k smrti hladem a vyčerpáním v průběhu několika málo týdnů.
Po porážce u Moskvy v zimě 1941/42 rozhodly nejvyšší nacistické orgány,aby sovětští zajatci nebyli ničeni bez úžitku v táborech za frontou,ale byli přemístěni do Německa ,a tam v těžké práci ve válečném průmyslu byli pozvolna fysicky likvidování.Vytvořené podmínky si v ničem nezadali s podmínkami v koncentračních táborech!
V roce 1943,kdy se početné skupiny sovětů dostaly pod správu stalagu v Těšíně,byla nejhorší doba již za nimi.Nemnoho přežilo z těch ,kteří byli převezeni na konci 1941 a v roce 1942 do táborů spravovaných stalagem v Lambinowicích.V tomto táboře umírali sovětští zajatci na následky
hladu,nemocí,zejména tyfu,těžké práce po stovkách v průběhu několika týdnů.Po válce bylo nalezeno v hromadných hrobechna území tábora v Lambinowicích nejméně mrtvoly 40 tisíc sovětských zajatců!Měsíční příděl jídla valečných zajatců v létě 1944


maso--------------800/1000 g
tuky---------------520/872 g
brambory(řepa)--28000/21000 g
sýr-----------------0/250 g
cukr----------------440/700 g
marmeláda--------0/700 g
náhr.kávy---------88/88 g
chléb---------------11000/97g
první číslo značí sovětské zajatce,za lomítkem nesovětské.


Sovětští zajatci dostávali místo brambor zpravidla různé druhy řepy,zejména vodnici.Maso bylo vždy z nuceného výseku a většinou koňské.Chléb pro sovětské zajatce byl pečen s přísadami nehodnotných řízků z cukrové řepy,rozemleté kůry ze stromů dalšími často nepoživatelnými přísadami.V nacistické hantýrce se mu říkalo "Ruský chléb".Hlavním jídlem byl eintopf z řepy,někdy brambor,zpravidla nejhorší kvality.Kousek podřádného chleba večer,ráno černá neslazená káva za žaludů a v poledne šálek smrduté polévky,eintopfu z řepy.Večer se fasoval chléb-jeden bochník z otrub a pilin na 10 zajatců.


Nesovětští zajatci měli tento "jídelníček"
Jednotná snídaně z černé neslazené kávy a 300 g normálního chleba.V neděli dostávali 425 g .Na oběd vesměs eintopf (3x týdně bezmasé).Na jeden eintopf se mělo použít 500 g brambor,30 g masa a 7 g tuku ( v neděli 10g).K večeři se vydávalo 25 g margarínu,hořký čaj.2x týdně nesovětští zajatci dostávali 50 g salámu velmi špatné kvality.Angličtí ,francouzští a belgičtí zajatci však také mohli dostávat potravinové balíčky prostřednictvím červeného kříže.
URL : https://www.valka.cz/Zajatecky-tabor-Stalag-VIII-D-Teschen-t45466#177382Verze : 0
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, z jaké literatury jste čerpal pro svůj příspěvek? Předem děkuji za Vaši odpověď.
URL : https://www.valka.cz/Zajatecky-tabor-Stalag-VIII-D-Teschen-t45466#392214Verze : 0