Prešov

okr. Prešov
     
Název:
Name:
Prešov Prešov
Originální název:
Original Name:
Prešov
Další názvy:
Other Names:
(1247) Epuryes, Eperyes (1248), Eperies (1272), Epperias (1474), Pressow (1773); maďarsky Eperjes; nemecky Eperies; latinsky Eperjessinum, Fragopolis.
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Prešov Presov District
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°00'06.3"N 21°14'24.10"E
Místní části:
Local Municipalities:
1. Mestské časti: Prešov, Nižná Šebastová, Solivar, Šalgovík,
2. Sídliská: Duklianskych hrdinov, Mier, Mladosť, Sekčov, Sídlisko II, Sídlisko III, Šváby
3. Ostatné časti: Cemjata, Delňa, Dúbrava, Kalvária, Rúrky, Soľná baňa, Šarišské Lúky, Šidlovec, Táborisko, Teľov, Vydumanec
4. Osady: Išľa, Kúty, Okruhliak, Pustá dolina, Surdok
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1247
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Mestské opevnenie stavané od roku 1347 do začiatku 16. storočia s trojitým pásom hradieb spevnených baštami a s dvoma hlavnými bránami (Hornou a Dolnou) s barbakanmi Z hradieb sa zachovali časti múru a polygonálne bašty.
Farský kostol gotický z polovice 14. storočia, prestavba okolo roku 1400, barokový hlavný oltár z roku 1696 s pôvodnou gotickou skriňou (1490 - 1506) s plastikami rezbára J. Weissa v štýle plastiky z dielne Majstra Pavla z Levoče.
Domy s gotickými architektonickými detailmi, väčšinou renesančne prestavané, mnoho renesančných domov postavených okolo roku 1600 a začiatkom 17. storočia, so štítovými atikami, ktoré prešli aj do barokového obdobia.
Rákócsziho dom renesančný, s grafitmi v štítovej atike z konca 16. storočia, rekonštruovaný v rokoch 1951 - 55
Radnica klasicistická z rokov 1511 - 20, úplne prestavaná v roku 1780 a neobarokovo upravená koncom 19. storočia, z ktorého bola vyhlásená Slovenská republika rád - národná kultúrna pamiatka
Kostol evanjelický neskororenesančný z rokov 1637 - 42, upravený začiatkom 18. storočia
Kostol a kláštor františkánov pôvodne gotický, upravený v polovici 17. storočia, prestavaný v rokoch 1709-18 T. Tornyossim. Vnútorné zariadenie a oltáre sú väčšinou barokové z polovice 18. storočia.
Kláštor z čias po roku 1671, upravený v 20. storočí
Budova bývalého evanjelického kolégia renesančná z rokov 1666 - 68, prístavba z roku 1724, v 18. a 19. storočí nadstavená a v roku 1887 podstatne prestavaná (na nároží budovy reliéf Caraffových prešovských jatiek)
Kostol rímsko-katolícky na kalvárii barokový z rokov 1721 - 52, v interiéri iluzívne nástenné maľby z polovice 18. storočia (J. Trtina)
Kostol grécko-katolícky na mieste pôvodného gotického kostola karmelitánov z roku 1492 (z neho je v dnešnom kostole gotická klenba na chóre a múry veže), prestavaný a zbarokizovaný G. Urlespracherom v rokoch 1753 - 54, neskôr opravovaný a doplňovaný, na hlavnom priečelí architektonická úprava s bohatou štukovou ornamentikou a plastikami
Dom neskorobarokový na námestí Hlavnej ulici č. 22 z rokov 1760 - 70 s bohatou štukovou výzdobou priečelia na 1. poschodí
Bývalý župný dom z roku 1790, upravovaný v 19. a 20. storočí
Barokové plastiky
Budova Divadla Jonáša Záborského z polovice 19. storočia
Verejné budovy z konca 19. a začiatku 20. storočia ä bývalý grécko-katolícky internát, bývalé evanjelické kolegiálne gymnázium, grécko-katolícky seminár a učiteľský ústav, bývalý chudobinec, synagóga, atď.)
Budovy úradov a škôl z 20. storočia, najmä z rokov 1930 - 60
Pomníky, pamätné tabule (náhrobník M. Moyzesa od L. Snopka z roku 1957 a pamätné tabuľa M. Moyzessa od F. Gibalu z roku 1969)
Fontána s figurálnou kompozíciou (bronz) z roku 1956 a vysoké reliéfy na portáli psychiatrickej liečebne (pieskovec) od Otakara Čičátku z rokov 1962 - 63,
Muzea:
Museums:
- Krajské múzeum
- Múzeum vín
-
Osobnosti:
Personalities:
Rodisko:
Ján Bayer (1630 - 1674) - filozof
Já Béreš (1894 - 1970) - zakladateľ a funkcionár FRTJ
Jakub Bogdan (1660 - 1724) - maliar
Janko Borodáč (1892 - 1964) - režisér SND, národný umelec
Kornek Divald (1872 - 1931) - historik umenia
Teodor Fuchs (1842 - 1925) - geológ a paleontológ
Martin Hladký (1795 - 1870) - lekár, humanista
Frigyes Kerényi-Christman (1822 - 1852) - maďarský básnik
Július Klein (1844 - 1915) - botanik
Ján Matej Korabinský (1740 - 1811) - geograf, historik
Leopold Lahola (1918 - 1968) - spisovateľ, dramatik
Koloman Majerník (1842 - 1881) - hudobník
Ján Nepomuk de Martini (18. storočie) - botanik
František Pulszky (1814 - 1897) - maďarský politik
Ján Adam Raymann (1690 - 1770) - lekár
Ján Sartorius (1656 - 1729) - filozof
Július Török (1879 - 1963) - maliar, zberateľ ľudového umenia
Ján Weber (1612 - 1684) - lekár, lekárnik
Teodor Zemplényi-Zapletal (1864 - 1917) - maliar
Gejza Žebrácky (1869 - 1951) - osvetový a muzeálny pracovník

Pôsobisko:
Matej Bahil (1706 - 1761) - náboženský spisovateľ, pôsobil tu v rokoch 1734 - 46
Aurel Ballo (1871 - 1940) - maliar; tu zomrel
Ján Bocatius (1549 - 1621) - básnik, pedagóg, pôsobil tu v rokoch 1594 - 99
Jonáš Bubenka (17. storočie) - drevorytec
Ján B òhringer (17. storočie) - pedagóg, pôsobil tu v rokoch 1648 - 51
Izák Caban (1632 - 1707) - filozof, pedagóg, pôsobil tu v rokoch 1662 - 70
Alexander Duchnovič (1803 - 1865) - rusínsky básnik a buditeľ, gréckokatolícky kňaz, pôsobil tu v rokoch 1827 - 30, 1832 - 1833, 1844 - 1845
Samuel Dòrner (17. storočie) - pedagóg
Lukáš Fabinus (17. storočie) - pedagóg, jazykovedec, pôsobil tu v rokoch 1672 - 84
Gregor Fabri (1718 - 1779) - pedagóg, pôsobil tu v rokoch 1748 - 79
Stanislav Felber (1905 - 1956) - marxistický filozof, pôsobil tu v rokoch 1930 - 45
Ján Patersonius Hain (1615 - 1675) - chirurg a gynekológ
Izrael Hiebner (1619 - 1668) - astronóm, lekár, pôsobil tu v rokoch 1661 - 65
Michal Hlaváček (1803 - 1885) - pedagóg, pôsobil tu v roku 1854
Jakub Jakobeus (1591 - 1645) - humanistický básnik, pôsobil tu v rokoch 1630 - 45; tu pochovaný
Antonín Janoušek (1877 - 1941) - predseda SRR; ľudový komisár zahraničných vecí, pôsobil tu v roku 1919
Ján Samuel Klein (1748 - 1820) - historik, pôsobil tu v rokoch 1774 - 83
Belo Klein Tesnoskalský (1853 - 1941) - spisovateľ, pôsobil tu v rokoch 1897 - 41; tu pochovaný
Ján Korabinský (1708 - 1747) - hudobník a básnik, pôsobil tu v rokoch 1738 - 1747
Jozef Koreň (1887 - 1969) - pedagóg, jazykovedec
Ernest T. Krieger (1800 - 1855) - básnik
Alexander Križka (1903 - 1955) - publicista, spisovateľ, pôsobil tu v rokoch 1928 - 32
Max Kurth (1869 - 1962) - maliar
Leopold Kohout (1857 - 1918) - hudobník
Eliáš Ladiver (1633- 1686) - pedagóg a filozof, pôsobil tu v rokoch 1682 - 86; tu pochovaný
Jozef Mikloši (1792 - 1841) - maliar ikon
Mikuláš Moyzes (1872 - 1944) - hudobný skladateľ a pedagóg, pôsobil tu v rokoch 1908 - 44
Anton Prídavok (1904 - 1945) - básnik, rozhlasový pracovník, pôsobil tu v rokoch 1938 - 44; tu aj študoval
Ján Rezik (17. storočie - 1710) - pedagóg, historik, pôsobil tu v rokoch 1684 - 89
Ján Rombauer (1782 - 1849) - maliar, pôsobil tu v rokoch 1824 - 49; tu pochovaný
Július Sándy (1827 - 1894) - maliar, pôsobil tu v rokoch 1867 - 68
Michal Semian (1741 - 1812) - básnik
Severín Skultéty (- 1600) - náboženský spisovateľ, pedagóg, pôsobil tu v rokoch 1589 - 91
Jozef Gregor Tajovský (1874 - 1940) - spisovateľ, dramatik, pôsobil tu v rokoch 1910 - 12
Mihály Tompa (1817 - 1868) - maďarský básnik, pôsobil tu v roku 1844
Karol Wagner (1732 - 1790) - historik, pôsobil tu v rokoch 1770 - 71
Juraj Wernher (- 1557) - humanistický básnik, pôsobil tu v rokoch 1734 - 46

Študovali:
Leopold Abaffy (1827 - 1883) - spisovateľ
Daniel Bachát-Dumný (1840 - 1906) - spisovateľ
Koloman Banšell (1850 - 1887) - básnik
Július Botto (1848 - 1926) - historik
Štefan Marko Daxner (1823 - 1892) - politik
Mikuláš Štefan Ferienčík (1825 - 1881) - novinár, spisovateľ
Janko Francisci Rimavský (1822 - 1905) - básnik, publicista
Jakub Grajchman (1822 - 1897) - básnik
Michal Miloslav Hodža (1811 - 1870) - spisovateľ, filológ
Pavol Országh-Hviezdoslav (1849 - 1921) - básnik
Ján Chalupka (1791 - 1871) - dramatik
Bohuslav Klimo-Hájomil (1882 - 1952) - básnik
Ľudovít Kossuth (1802 - 1894) - maďarský politik
Gustáv Maršall-Petrovský (1862 - 1916) - spisovateľ
Janko Jesenský (1874 - 1945) - spisovateľ, národný umelec
Mária Rázusová-Martáková (1905 - 1964) - spisovateľka
Ján Seberíny (1787 - 1857) - osvietenský spisovateľ
Ján Simonides (1648 - 1708) - náboženský spisovateľ
Jozef Tomášik Dumín (1900 - 1937) - básnik
Jonáš Záborský (1812 - 1876) - spisovateľ
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.e-obce.sk
www.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Presov-t45150#396565 Verze : 1
Prešov


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 21 775 obyvatel (z toho 16 525 osob národnosti československé, 937 osob národnosti maďarské, 947 osob národnosti německé, 557 osob národnosti ruské a 1 702 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena na jaře 1919.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
velitelství Dvacáté druhé pěší brigády (říjen 1933 – prosinec 1937),
Pěší pluk 2 (říjen 1920 – leden 1921),
náhradní prapor Pěšího pluku 14 (říjen 1920 – září 1925 a září 1933 – prosinec 1936),
Pěší pluk 14 (září 1925 – září 1933),
Pěší pluk 16 (od září 1933),
náhradní prapor Pěšího pluku 32 (od září 1933),
Horský pěší pluk 4 (září 1933 – říjen 1933),
Horský prapor 12 (leden 1921 – září 1933),
Hraničářský prapor 10 (únor 1920 – březen 1920),
náhradní oddíl Dělostřeleckého pluku 11 (od listopadu 1933),
náhradní baterie Hrubého dělostřeleckého pluku 112 (červenec 1920 – září 1920),
Dělostřelecký pluk 202 (červenec 1920 – září 1935),
Dělostřelecký oddíl 261 (září 1933 – prosinec 1937),
Horský dělostřelecký oddíl 262 (říjen 1920 – leden 1921),
Remontní baterie 11 (od října 1936),
Jezdecký pluk 5 (listopad 1933 – leden 1936),
Dragounský pluk 5 (leden 1936 – září 1936),
Dragounský pluk 10 (od září 1936),
Vozatajská eskadrona 12 (od září 1933),
Telegrafní prapor 4 (od srpna 1926),
Vozatajská rota 12 (říjen 1927 – září 1933),
Divisní zbrojní dílny 11 (září 1920 – leden 1922),
Telegrafní sklad Zemského vojenského velitelství v Košicích (srpen 1926 – leden 1937),
Posádková nemocnice Prešov (od března 1922),
Doplňovací okresní velitelství Prešov (od března 1920).


Pro potřeby vojska byly k dispozici Kasárny Jana Jiskry z Brandýsa, Masarykovy kasárny, Staré kasárny a Župní kasárny.


Zdroj:
ÚVA Trnava, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Presov-t45150#176467 Verze : 0

Diskuse

Buko nedávej tam ty vlaječky. Už se po několikáté opakuji a opravdu mě nebaví pořád dokola psát moderátorům aby něco nedělali.
URL : https://www.valka.cz/Presov-t45150#334253 Verze : 0
V meste boli umiestnené jednotky Rakúsko-Uhorska, Československa, Slovenskej republiky, opäť Československa a následne ďalšej Slovenskej republiky. Medzitým pravdepodobne jednotky 3. ríše a ZSSR - myslím že tu sú vlajky namieste, pokiaľ nie je vložená tabuľka, ktorá jednoznačne definuje historické obdobia (niekde som ju videl medzi tvojimi návrhami). Naviac ide o pr=ispevok, ktorý sa aj tak časom vymaže.
URL : https://www.valka.cz/Presov-t45150#334269 Verze : 0
Buko neboj já se v tom určitě vyznám i bez vlaječek - obzvláště když je to nalinkované.
URL : https://www.valka.cz/Presov-t45150#334271 Verze : 0

Citace - buko1 :

ozbrojené sily SR


01.01.1993-30.09.1995 4. vrtuľníkový pluk

Neviem ci je to takto spravne lebo vo vojenskej knizke mam:
1.12.1993 - 29.11.1993, 4. vrt. pluk.
30.11.1993-30.12.2000, 34. LZ
V skutocnosti sme k 4. VrP nastupovali 22.12.1992.
URL : https://www.valka.cz/Presov-t45150#334591 Verze : 0
to je ok lebo buko píše 1.1.1993 súčasť ASR... pred 1.1. to bola armáda ČSFR...
URL : https://www.valka.cz/Presov-t45150#334594 Verze : 0
Ide ale o datum 30.9.1995
preto som tam dal ten vypis z vojenskej knizky
1.12.1993 - 29.11.1993, 4. vrt. pluk.
30.11.1993-30.12.2000, 34. LZ
URL : https://www.valka.cz/Presov-t45150#334615 Verze : 0
Lubo to je asi v pořádku - do tohoto data byl hlavní správce letiště pluk poté základna. To neznamená, že by pluk zanikl ten existoval dál. Došlo k vytvoření jakéhosi vyššího organizačního celku na prešovském letišti.
URL : https://www.valka.cz/Presov-t45150#334618 Verze : 0
Spravcom letiska bola LZ aj predtym, ale pluk bol samostatny, je mozne ze po 30.11.1993 to bol papierovo stale pluk, ale podriadeny 4.LZ.
Ak je to tak, tak mam vo voj. knizke koninu.
Mne to pripadalo ako mocensky boj, dovtedy boli Dzurilla a Antos na jednej urovni, ale od tohto datumu bol panom bohom na letisku Dzurilla a nemal som z toho dobry pocit, dokonca si pamatam ako som si povedal ze to bude perne vydrzat do dochodku.
Okrem toho na letisku boli este dva samostatne utvary: Spravodajsky utvar, ten je tam doteraz a vojskove letecke opravovne, neskor zaclenene do LZ.
URL : https://www.valka.cz/Presov-t45150#334621 Verze : 0
V stránek LZ sa píše: K 30.11.1993 bol 4. vrtuľníkový pluk transformovaný do 4. leteckej základne. Vzhľadom k tomu, že 4. základňa existovala paralelne s 4. vrp dak došlo :
a) buď k zrušeniu pluku
b) k jeho prepodriadeniu pod základňu (ako pluk)
c) k jeho prepodriadeniu pod základňu a reorganizáciu z pluku na nižšiu jednotku


Pravdepodobne prepodriadením pluku pod základňu stratil útvar svoju právnu subjektivitu (to by vysvetľovalo zápis v dokumentoch - prišiel o číslo útvaru), ale pokračoval ako jednotka vo svojej činnosti naďalej.
URL : https://www.valka.cz/Presov-t45150#334624 Verze : 0
Ale aj tu su niektore informacie zavadzajuce.
4.LZ mala len jedneho pilota, lebo nim bol len velitel, zbytok stab, RTZ a LTZ, no u pluku boli vecsinou piloti co vrtulniky lietali aj v Cechach, dvaja velitelia letiek a aj ini vylietani chlapi.
Ja som absolvoval preskolenie na MI-24D tak ako je tam spominane, lebo som bol v komisii ktora delila federalne letectvo, ale viac ako polovica ludi absolvovala preskolenie este na jesen 1992 priamo u utvarov v Prerove a Plzni.
URL : https://www.valka.cz/Presov-t45150#334678 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více