Main Menu
User Menu

Moravská Třebová

okr. Svitavy

     
Název:
Name:
Moravská Třebová
Originální název:
Original Name:
Moravská Třebová
Další názvy:
Other Names:
nemecky Mährisch Trübau
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Svitavy
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°45'29.00"N 16°39'51.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Město, Předměstí, Sušice, Udánky, Boršov
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1270
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
- Měšťanské domy
- Radnice
- Zámek
- Kostel Nanebevzetí Panny Marie
- Loretánská kaple při kostele P. Marie
- Kostel sv. Josefa na Křížovém vrchu
- Kaple křížové cesty ke Kalvárii
- Fara u kostela
- Městské muzeum [1]
- Kalvárie
- Františkánský klášter
- Piaristické gymnázium
- Dřevěné schodiště mrtvých na hřbitov
- Malebný hřbitov plný historických náhrobků
- Lapidárium – býv. márnice na hřbitově
- Povodňové desky na mostě u mlýna pod zámkem
- Latinská škola
- Zbytky hradeb
- Hvězdárna Boleslava Tecla


Boršov
- Kostel sv.Anny
- Schodiště na hřbitov, kryté
- Socha sv. J. Nepomuckého
- Zbořená klasicistní hospoda na rozcestí k MT
- Množství původní malebné architektury


Sušice
- Kaplička


Udánky
- Hradiště
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
K mestu boli v minulosti pripojené samostatné obce Sušice, Udánky a Boršov.
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Moravska-Trebova-t44389#531248Verze : 1
MOD
Moravská Třebová (Mährisch Trübau)
(okr. Svitavy)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 8 167 obyvatel (z toho 801 osob národnosti československé, 18 osob národnosti maďarské, 6 634 osob národnosti německé, 66 osob národnosti ruské a 7 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v září 1935.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Státní vojenské reformní reálné gymnasium, jehož objekty se nacházely v bývalém barákovém táboře z let 1915-1916, adaptovaném pro vojenské potřeby v roce 1935.


Zdroj:
Čermák, J.: Nástin historického vývoje objektu barákového tábora v Moravské Třebové v letech 1914-1995. Moravská Třebová 1995.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Moravska-Trebova-t44389#174550Verze : 0
Kostel Povýšení sv. Kříže

Trojlodní halový hřbitovní kostel Povýšení sv. Kříže s pětibokým uzávěrem presbyteria, zřejmě stojí na místě staršího dřevěného kostela. Nový kostel dal vystavět majitel panství Ladislav Velen ze Žerotína v pozdně goticko-renesančím stylu v letech 1602 až 1604. Stavitelem byl Oldřich Balzer z Nisy. V roce 1653 byl kostel barokně upraven.

Zdroje:
www.hrady.cz
pamatkovykatalog.cz
pamatkovykatalog.cz

Moravská Třebová - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Moravska-Trebova-t44389#678306Verze : 1
Klášter františkánů s kostelem sv. Josefa


Areál kláštera z 2. poloviny 17. století s kostelem z let 1680 až 1690, byl stavebně dokončen roku 1695 (nebo 1696). V roce 1707 přistavěn pivovar a studna. Následně několikrát vyrabován a poničen. Po jistou dobu byl využíván i jako lazaret. Po roce 1948 zabaven a v 90. letech 20. století pak navrácen františkánům. Stavitelem kostela byl Vlach J. Braschy z Engadinu. Jedná se o podélnou neorientovanou jednolodní stavbu s úžším pravoúhle uzavřeným presbytářem, který lemuje oběžný ochoz. Na východu k lodi přiléhá nižší obdélná boční kaple. Mezi ní a východní stěnou presbyteria je umístěna sakristie.


Zdroje:
www.hrady.cz
pamatkovykatalog.cz
pamatkovykatalog.cz
pamatkovykatalog.cz
pamatkovykatalog.cz

Moravská Třebová - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Moravska-Trebova-t44389#678307Verze : 0
Kaple Panny Marie


Kaple Panny Marie se nachází v uzavřeném areálu domova důchodců.
Moravská Třebová - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Moravska-Trebova-t44389#678308Verze : 0
Kaple Panny Marie

Původně gotický kostel se poprvé zmiňuje roku 1270. V roce 1541 vyhořel a byl obnoven roku 1549 renesančně na popud Václava z Boskovic. Roku 1572 byla přistavěna věž. Roku 1726 znovu vyhořel a byl přestavěn barokně částečně podle plánů D. Martinelliho, stavitelem byl Antonio M. N. Beduzzi. Ke kostelu byla roku 1767 přistavěna loreta. Jedná se o podélný, jednolodní, sálový, orientovaný chrám. Boční kaple jsou "mělké." Uzávěr presbyteria je protáhly s polygonálním závěrem. Mohutná hranolová věž se nachází při severní straně presbytáře. K této části rovněž přiléhá Loreta a sakristie.

Zdroje:
cs.wikipedia.org
www.hrady.cz
www.hrady.cz
pamatkovykatalog.cz

Moravská Třebová - Foto vlastní

Foto vlastní
Moravská Třebová - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Moravska-Trebova-t44389#678309Verze : 4
Fara (děkanství)

Původně fara, později děkanství, dnes slouží jako komunitní centrum. Jednopatrová budova původně gotická, po požáru v roce 1542 přestavěna renesančně. Následně přestavěna roku 1726. Později po dalším požáru roku 1844 přestavěna klasicistně.

Zdroje:
https://www.hrady.cz/dekanstvi-moravska-trebova
https://pamatkovykatalog.cz/fara-14783262
https://pamatkovykatalog.cz/ohradni-zed-14783355
https://pamatkovykatalog.cz/fara-14783341

Moravská Třebová - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Moravska-Trebova-t44389#678310Verze : 1
Křížová cesta


Křížová cesta sestává z 4 vrcholně barokních kaplí s polygonálním půdorysem a mansardovými střechami, které pochází z roku 1723. Doplňuje je sousoší Kristus na hoře Olivetské z roku 1718 a kalvárie Křížový vrch.


Zdroje:
www.hrady.cz
cs.wikipedia.org
pamatkovykatalog.cz
https://pamatkovykatalog.cz/kaple-iii-14798812
https://pamatkovykatalog.cz/kaple-i-14798636
https://pamatkovykatalog.cz/kaple-ii-14798766
https://pamatkovykatalog.cz/kaple-iv-14798879
pamatkovykatalog.cz

Moravská Třebová - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Moravska-Trebova-t44389#679875Verze : 0
Latinská škola


Existence latinské školy je doložena již v období let 1477 až 1482, kde se žáci učili latině a třem základním vědám. Aktální stavba je patrovou dvoukřidlou renesanční budovou


Zdroje:
www.hrady.cz
cs.wikipedia.org
pamatkovykatalog.cz

Moravská Třebová - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Moravska-Trebova-t44389#679914Verze : 0
Historická vyobrazení
Moravská Třebová - Celkový pohled na Moravskou Třebovou v roce 1840.
Zdroj:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Truebau-1840.jpg

Celkový pohled na Moravskou Třebovou v roce 1840.
Zdroj:
commons.wikimedia.org

URL : https://www.valka.cz/Moravska-Trebova-t44389#679915Verze : 0
Městské opevnění


Opevnění města pochází ze začátku 16. století, původně jej tvořil příkop, hlavní a parkanová hradbou. Tu doplňovalo 11 bašt ze kterých se dodnes dochovaly 3. Opevnění bylo ještě doplněno o městské brány a bylo spojeno s hradem. V průběhu 19. století opevnění jako nepotřebné postupně začalo zanikat.


Zdroje:
www.hrady.cz
pamatkovykatalog.cz

Moravská Třebová - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Moravska-Trebova-t44389#679919Verze : 0
Radnice


Na místě starší budovy fojství začala vznikat od roku 1521 nová renesanční budova radnice, po jejím požáru roku 1541 byla rekonstruována a dále rozšiřována. Kvůli požárům v letech 1721, 1726 a 1844 musela být znovu opravována a přestavována. V roce 1954 byla přestavena do původnější podoby.


Zdroje:
cs.wikipedia.org
www.hrady.cz
pamatkovykatalog.cz
https://pamatkovykatalog.cz/radnice-791384
https://pamatkovykatalog.cz/radnice-14785967
https://pamatkovykatalog.cz/dvorni-kridlo-2979351

Moravská Třebová - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Moravska-Trebova-t44389#679981Verze : 0
Piaristické gymnázium


Původní piaristické gymnázium/kolej vznikla výstavbou piaristického kolegia v letech 1769 až 1773, následovala stavba gymnázia v letech 1805 až 1806. Ve výsledku se jedná o trojkřídlou (čtyř?) budovu, která má nad hlavním vstupem situovánu věž. Současná podoba odpovídá stavu po klasicistní přestavbě. Nyní slouží jako sídlo městského úřadu.


Zdroje:
www.hrady.cz
pamatkovykatalog.cz

Moravská Třebová - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Moravska-Trebova-t44389#679987Verze : 0
Náměstí T. G. Masaryka


V historickém centru se nacházející přibližně čtvercové náměstí T. G. Masaryka s řadou historických měšťanských domů, mnohdy z výraznými zachovalými architektonickými prvky, dále budoby radnice, morový sloup a kašna se sochou sv. Floriána.
Moravská Třebová - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Moravska-Trebova-t44389#679990Verze : 0
Kašna se sochou sv. Floriána


Kašna s barokní sochou sv. Floriána, socha pochází z 1. třetiny 18. století, kašna až z roku 1799. Roku 1897 přestěhována a následně se zde vrátila v roce 2002.


Zdroje:
www.hrady.cz
pamatkovykatalog.cz

Moravská Třebová - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Moravska-Trebova-t44389#679996Verze : 0