Main Menu
User Menu
Reklama

LBN - Ozbrojené sily Libanonu [1945- ]

Lebanese Armed Forces / Forces de l’armée libanaise

     
Název:
Name:
Velitelství Ozbrojených sil Libanonu
Originální název:
Original Name:
?
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.08.1945
Předchůdce:
Predecessor:
?
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.08.1945-DD.MM.RRRR Ministerstvo národnej obrany
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Yarzeh

Velitel:
Commander:
01.08.1945-22.09.1958 Shihab, Fouad - Major General ( )
09.10.1958-31.01.1959 Salem, Toufic - Major General ( )
01.02.1959-30.06.1965 Shihab, Adel - Major General ( )
01.07.1965-06.01.1970 Boustany, Émile - General ( )
07.01.1970-24.07.1971 Njeim, Jean - General ( )
25.07.1971-09.09.1975 Ghanem, Iskandar - General ( )
10.09.1975-27.03.1977 Said, Hanna - General ( )
28.03.1977-07.12.1982 Khoury, Victor - General ( )
08.12.1982-22.06.1984 Tannous, Ibrahim - General ( )
23.06.1984-27.11.1989 Aoun, Michel - General ( )
28.11.1989-23.11.1998 Lahoud, Émile - General ( )
21.12.1998-DD.MM.RRRR Sulaiman, Michel - General ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.08.1945-31.12.1958 Salem, Toufic - Brigadier General ( )
01.01.1959-11.06.1971 Chmeit, Youssef - General ( )
12.06.1971-30.06.1976 Nasrallah, Said - General ( )
03.05.1977-14.02.1983 Tarabay, Munir - Major General P.S.C. ( )
15.02.1983-22.08.1984 Al Hakim, Nadim - Major General P.S.C. ( )
14.11.1984-30.06.1987 Dargham, Mahmud Tay Abou - Major General P.S.C. ( )
16.01.1991-30.06.1997 Takyyeddine, Riad - Major General P.S.C. ( )
24.07.1997-30.06.2000 El Kadi, Samir - Major General P.S.C. ( )
01.07.2000-31.10.2002 Chakra, Fadi Abou - Major General P.S.C. ( )
01.11.2002-22.08.2005 Hamza, Ramzi Abou - Major General P.S.C. ( )
05.10.2005-07.04.2011 Al Masri, Shawki - Major General P.S.C. ( )
14.07.2011-DD.MM.RRRR Salman, Walid - Major General P.S.C. ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lebarmy.gov.lb, www.cia.gov
URL : https://www.valka.cz/LBN-Ozbrojene-sily-Libanonu-1945-t42622#527146Verze : 0
MOD
Lebanese Armed Forces, Forces de l’armée libanaise, LAF
Názov štátu: Lebanese Republic (Libanonská republika), skrátene Lebanon (Libanon), arabský názov Al Jumhuriyah al Lubnaniyah (skrátene Lubnan)
Hlavné mesto: Bejrút
Štátne zriadenie: republika
Vznik: 22. 11. 1943 (z mandátneho územia Spoločnosti národov zvereného Francúzsku)
Rozloha: 10400 km2, z toho 1023 km2 súše a 170 km2 vodnej hladiny


Vojenská služba sa delí na dobrovoľnú a povinnú (v trvaní 12 mesiacov). V armáde slúžia muži i ženy, vek vstupu do amády je obmedzený na 18-30 rokov. V prípade brannej pohotovosti sú povolávaní muži vo veku 18-49 rokov (celkom 974363 osôb) a ženy vo veku 18-49 rokov (celkom 1024273 osôb). Z uvedených počtov je vojenskej služby schopných 821762 mužov a 865770 žien (odhad z roku 2005).
V roku 2004 boli výdavky na obranu 540,6 milióna US$ (3,1 % HDP).


Zloženie Libanonskej armády (Lebanese Army)


LAF Command (Veliteľstvo) - umiestnené v meste Yarzeh


Ground Forces (Pozemné sily)
- 5 x Regional Commands
-- Mount Lebanon
-- Beirut
-- North Lebanon
-- South Lebanon
-- Beka’a
- 11 x Mechanized brigades
- 1 x Republican Guard brigade
- 1 x Commando regiment
- 5 x Special Forces regiments
- 1 x Airborne regiment
- 1 x Navy Commando regiment
- 2 x Artillery regiments
- jednotky bojovej podpory (Combat Service Support Units)
-- Medical Services
-- Support brigade
-- Logistics brigade
-- Military police
-- Independent work regiment


Navy (Námorníctvo)


Air Forces (Vzdušné sily)


Colleges & School (Vojenské školstvo)
- Fouad Shehab Staff and Command College
- Military Academy
- Mountain Skiing Fighting School
- 2 x Flag Service Camps
- Military Sport Center
- Training Institute


Zdroj: http://www.lebarmy.gov.lb , www.cia.gov
URL : https://www.valka.cz/LBN-Ozbrojene-sily-Libanonu-1945-t42622#168100Verze : 0
MOD
Medzníky v histórii Libanonskej armády:


1916 - Francúzska vláda vytvorila východnú jednotku, alebo "Legion of the Orient", do ktorej boli prijímaní muži Libanonského pôvodu

1926 - z "Legion of the Orient" vytvorená Prvá jednotka presných strelcov (First sharp shooters unit) - základ novej Libanonskej armády

1943 - vyhláseniu nezávislosti Libanonu predchádzalo vytvorenie 5. Brigády (5th Brigade) z rôznych nezávislých jednotiek na území Libanonu pod vedením Colonel Fouad Chehab. Na deň nezávislosti (22. 11. 1943) bol "Third Sharp Shooters Regiment" daný k dispozícii novej vláde na zabezpečenie bezpečnosti. Ale ďalší rozvoj Libanonskej armády začal až po 1. 8. 1945 keď boli kompletne evakuované všetky francúzske jednotky z Libanonu.

1944 - oficiálna delegácia Libanonskej vlády dosiahla u spoločného Britsko-francúzskeho veliteľstva prísľub o odovzdaní velenia Libanonských síl spod francúzskeho velenia Libanonskej vláde.


1. 8. 1945, 00.00 hod - ukončený úplný odsun Francúzskych vojsk z Libanonu


1948 - "Third Sharp Shooters Regiment" zaútočil proti izraelským jednotkám ktoré obsadili Libanonskú dedinu Malkieh a oslobodili ju

1975 - politický kolaps krajiny


1975 - 1990 - Občianska vojna v krajine, LAF je rozdelená do viacerých navzájom bojujúcich frakcií

1978 - devastácia LAF izraelskou armádou. 13. 3. Izraelské jednotky prenikli do južného Libanonu po rieku Litani. V nárazníkovej zóne rozmiestných 4000 príslušníkov vojsk OSN.

1982 - Izraelská invázia

13. 10. 1990 - ukončenie občianskej vojny, začiatok postupného zjednocovania armády
URL : https://www.valka.cz/LBN-Ozbrojene-sily-Libanonu-1945-t42622#168128Verze : 0
MOD
Ozbrojené sily Republiky Libanon, majú za sebou bohatú ale zároveň aj turbulentnú históriu. Oficiálne boli ustanovené v druhej polovici štyridsiatych rokov z bývalých koloniálnych jednotiek v tzv.: „Levantskej“ oblasti. V päťdesiatych rokoch došlo k ich postupnému rozvoju najmä pod vplyvom Francúzska a Veľkej Británie. Napriek oficiálne deklarovanému nepriateľstvu voči Izraelu, participácia Libanonských ozbrojených síl na vojenských akciách v rokoch 1967 a 1973 bola viac-menej formálna. Napriek tomu sa nevyhli rôznym „problémom“, najmä v súvislosti z mnohopočetnou palestínskou menšinou, ktorá v sedemdesiatych rokoch začala narušovať dovtedajší status-quo. Výsledkom bolo narušenie etnickej a konfesíjnej rovnováhy medzi skupinami maronostických kresťanov, drúzov a moslimov. V rokoch 1975-1990 došlo k regulárnej občianskej vojne, za prispenia Izraelských a Sýrskych vojenských jednotiek. Začiatkom osemdesiatych rokov sa Mierové jednotky (hlavne USA a Francúzsko) pokúsili stabilizovať situáciu, ale po krvavých samovražedných útokoch na ich základne, došlo k ich stiahnutiu. Koncom osemdesiatych rokov sa situáciu podarilo do veľkej miery stabilizovať a začať mierové rokovania. Ich výsledkom bola mierová dohoda, ktorá viedla k usporiadaniu volieb, sformovaniu parlamentu a vlády. Rovnako aj ozbrojené sily prešli reorganizáciou a doplnením o „novú“ (darovanú) vyzbroj.
K zhoršeniu situácie opätovne došlo pred niekoľkými rokmi po atentáte na prozápadného predsedu vlády Rafíka Harírího, po ktorom nasledovali mohutné demonštrácie proti prítomnosti sýrskych jednotiek na východe krajiny.
Následne sa podarilo dojednať ich odchod, ktorý bol aj realizovaný. V súčasnosti predstavuje nezanedbateľnú politickú a vojenskú silu (a zdroj problémov) najmä hnutie „Hizballah“, ktoré sa orientuje na Irán a Sýriu. V lete roku 2006 dokonca vyprovokovalo ofenzívu Izraelských ozbrojených síl, čo značne poškodilo miestnu infraštruktúru.
Ozbrojené sily Libanonu (al-Quwa′at al-Musalha al-Lubna′aniya) sa v súčasnej dobe skladajú z pozemných síl, letectva a námorníctva. Početný stav sa odhaduje na cca. 72,000 vojakov, poddôstojníkov a dôstojníkov. Vzhľadom na neutešenú ekonomickú situáciu je takmer všetka výzbroj darovaná spriatelenými vládami alebo pochádza z minulých nákupov. V rámci snáh o posilnenie ich údernej sily, dochádza v posledných rokoch k novej vlne darov, rôznej techniky a vybavenia. Pomoc zo zahraničia je využívaná aj vo forme školený a kurzov pre vybraných príslušníkov libanonských jednotiek.
LBN - Ozbrojené sily Libanonu [1945- ] - Vlajka Ozbrojených síl Libynonu
Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:LB_Army_flag.png

Vlajka Ozbrojených síl Libynonu
Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:LB_Army_flag.png

URL : https://www.valka.cz/LBN-Ozbrojene-sily-Libanonu-1945-t42622#321329Verze : 0
Pozemné sily Libanonských ozbrojených síl sú podriadené Náčelníkovi štábu ozbrojených síl a rozdelené do piatich velitelstirv:
- Region Beirut (Kasárne Henry Chehaba, Bejrút)
- Región Bikáa (Kasárne Eliasa Abúd Sleimana, Abláh)
- Region Mount Libanon (Kasárne Šakri Ghaníma, Fajádijech)
- Región Sever (Kasárne Bahjat Ghaníma, Tripolis)
- Region Juh (Kasárne Mohammáda Zghejíba, Sidón)
V minulosti boli pozemné sily zadelené do jedenástich mechanizovaných peších brigád a ďalších jednotiek, súčasná štruktúra bola viac prispôsobená požiadavkám doby.
Podľa dostupných informácií existuje päť mechanizovaných brigád (1., 2., 3., 5. a 6.) a šesť lahkých motorizovaných peších brigád (7., 8., 9., 10., 11. a 12.), dva delostrelecké pluky (1. a 2. s posádkou v kasárňach Nuhra al-Šalúhí) a dva novo sformované obrnené pluky (1. s posádkou v Salihyjách v južnom Libanone a 2. v kasárňach Abúda Sleimana). Zvyšné bolové jednotky zahŕňajú aj také útvary ako Pluk „Commandos“ (dislokovaný v kazárňach Ghassan Ramman v Rumiehu), Proti-sabotážny pluk (Maokafaha), päť „intervenčných“ plukov a Brigádu Republikánskej gardy s velitelstvom v Baabde. Podporné jednotky zahŕňajú Brigádu podpory (ženijný, protitankový a spojovací pluk), brigádu logistiky, Vojenskú políciu a samostatný pluk vojenských stavieb.
Výzbroj pozemných síl je značne pestrá. Tankové jednotky sú vyzbrojené ex-sovietskymi tankami T-55 a ex-americkými M-48A5, pričom časť z nich je v rezerve a časť bude nahradená modernejšími M-60A3 Patton (malo by ísť o cca. 66 kusov) ktoré by mali byť dodané v nasledujúcich mesiacoch. Správy ktoré hovorili o dodávkach tankov Leopard 1A5 (z Belgicka) resp. AMX-30 z francúzska sa zatiaľ ukazujú ako predčasné. Základným pechotným obrneným transportérom je americký typ M113A1/2 dodaný v počte cca. 1100 kusov. Časť z nich slúži ako improvizované vozidlo palebnej podpory, s namontovanými ex-sovietskymi kanónmi ZPU-14-4 resp. ZU-23-2 na korbe. Rovnako sú pomerne často v uliciach vidieť aj francúzske vozidlá VAB (cca. 80 kusov) resp. AML-90 (okolo 45 kusov). Delostrelecké jednotky okrem raketometov BM-21 Grad (122mm) používajú aj ľahké modeli M101/102 (105mm), ex-sovietske M-1938 a D-30 (122mm) a americké M114 (155mm). Podla posledných plánov by malo dôjsť k dodávke 77 kusov amerických ťahaných húfnic M198.
Bežná pechotná vyzbroj zahŕňa jednak AK-47/AKM, tak aj M16A1 a v posledných mesiacoch dodané M16A2 a M4. Okrem starších kolesových vozidiel M151 MUTT a nákladných M35 sa v súčasnosti používajú aj novo dodané Land Rovery a americké M998/1035 HMMWV. Novynkov je tucet novo dodaných bezpilotných lietadiel RQ-11 Raven.
LBN - Ozbrojené sily Libanonu [1945- ] - Znak 1. Mechanizovanje Brigády 
Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:1stbrigade_tn.png

Znak 1. Mechanizovanje Brigády
Zdroj: en.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/LBN-Ozbrojene-sily-Libanonu-1945-t42622#321330Verze : 0
Vojenské letectvo Libanonu (Al Quwwat al-Jawwiya al-Lubnania) vzniklo koncom štyridsiatych rokov a postupne sa rozvíjalo až dosiahlo svoj vrchol na začiatku sedemdesiatych rokoch, keď malo okrem iného vo výzbroji aj tucet výkonných lietadiel Mirage IIIEL/BL. Avšak nasledujúca politická kríza a občianska vojna znamenali utlmenie jeho rozvoja. V priebehu deväťdesiatych rokoch sa síce podarilo získať darom dva tucty amerických vrtuľníkov UH-1H Huey, ale zvyšok leteckej flotily skončil v šrote (nakoľko sa neoplatilo ho opravovať) alebo v dlhodobej rezerve (lebo neboli peniaze na opravu). Až po niekoľkých rokoch boli dodané ďalšie štyri ľahké vrtulníky R-44 Raven na výcvik pilotov. Početný stav sa odhaduje na 1,100 príslušníkov rozdelených do veliteľstva, leteckých základný Beirút, Raják, a Kleját (Letisko René Mouawada) a celkovo siedmich letiek (č. 2., 8., 10., 11., 12., 14. a 15.) pričom 15. letka zároveň plní funkciu leteckej akadémie.
Bojová zložka Libanonského letectva sa len pomaly dostáva na svoju pôvodnú úroveň nakoľko lietadlá typu Mirage III boli v roku 2000 predané Pakistanu a cvičné CN.170 Magistér (dodané v počte 10 kusov) sú dlhodobo uložené. Jedným z tradičných typov je britský Hawker Hunter, ktorý je vo výzbroji už od roku 1958! Celkovo sa do výzbroje dostalo viac ako dvadsať kusov. Niekoľko bolo zničených počas bojov občianskej vojny a po nehode jedného dvojmiestneho lietadla v roku 1994 sa zdalo že ich bojová púť je nadobro na konci. Stroje boli odstavené a ich uvedenie do prevádzky sa javilo ako nereálne. Až vážny nedostatok bojových lietadiel v posledných troch rokoch, si vynútil zmenu. Zostávajúcich osem lietadiel bolo opravených a uvedených do prevádzky na začiatku roka 2009, pričom v letu schopnom stave sa nachádzajú štyri lietadlá! Ich úlohy by aspoň čiastočne mali prevziať lietadlá Cessan Ce208B Carravan ISR, vybavené okrem iného aj moderným pozorovacím systémom a raketami Hellfire. Prvý kus bol dodaný a ďalšie dva by mali nasledovať. Objavili sa aj informácie o dodávke ruských lietadiel MiG-29 Fulcrum alebo lietadiel Bae Hawk pochádzajúcich z výzbroje Spojených arabských emirátov. Nie je vylúčené že zvyšné tri cvičné Bae Bulldog budú opravené a zaradené do prevádzky.
Vrtuľníková flotila sa skladá predovšetkým s preverených UH-1H (v počte 23 kusov), SA.342 Gazelle (deväť kusov dodaných zo Spojených arabských emirátov) a štyroch cvičných R-44 Raven. Vrtuľníky UH-1 bolo počas bojov v tábore Nahr al-Badr núdzovo doplnené závesnými pylónmi na 250 a 400 kg bomby a použité a improvizované bombardéry! V najbližšej budúcnosti sa predpokladá generálna oprava u siedmich vrtuľníkov SA.330 Puma a piatich AB-212.
LBN - Ozbrojené sily Libanonu [1945- ] - Logo Vojenského letectva
Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lebaneseairforcelogo.jpg

Logo Vojenského letectva
Zdroj: en.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/LBN-Ozbrojene-sily-Libanonu-1945-t42622#321331Verze : 0
Vojenské námorníctvo Libanonu (al-Quwa′at al-bahriya al-Lubna′aniya) vzniklo v päťdesiatych rokoch na Bejrútskej námornej základni. V sedemdesiatych rokoch bola uvedená do prevádzky aj námorná základňa Džunijech a aj Námorná Akadémia. Rovnako ako aj ostatné zložky, aj námorníctvo si v minulých rokoch muselo vystačiť bez veľkých námorných bojových lodí. Avšak v posledných rokoch bolo dodaných niekoľko nových plavidiel. Celkový početný stav sa odhaduje na 1000 osôb. Súčasťou námorníctva je aj „elitný“ úderný námorný pluk.
Výzbroj sa skladá zo štyroch väčších námorných hliadkových lodí – Amchit, Tabarja a Nakoura (ex-Nemecké) a Al Kalamoun (bývalá francúzska Avel Gwalarn). Rovnako jeho súčasťou aj päť kusov hliadkových člnov triedy Attacker, dva triedy Tracker a štvorica člnov typu Watercraft 45ft. Pomocné úlohy plní desať člnov pôvodom z Emirátov a dvojica vyloďovacích plavidiel typu EDIC-III. Nie je vylúčená ani ďalšia dodávka hliadkových člnov pre Libanonské námorníctvo z USA.


ZDROJE:
http://en.wikipedia.org/wiki/Lebanese_Army
http://en.wikipedia.org/wiki/Lebanese_Air_Force
http://en.wikipedia.org/wiki/Lebanese_Navy
www.militaryphotos.net
http://forums.lebanondefense.com/
LBN - Ozbrojené sily Libanonu [1945- ] - Vlajka Libanonského námorníctva
Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lebanese_Navy_Flag.gif

Vlajka Libanonského námorníctva
Zdroj: en.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/LBN-Ozbrojene-sily-Libanonu-1945-t42622#321332Verze : 0