Main Menu
User Menu
Reklama

Lebel 1886

opakovací puška

     
Název:
Name:
Lebel 1886
Originální název:
Original Name:
Fusil d'Infanterie Modele 1886
Kategorie:
Category:
puška
Výrobce:
Producer:
La Manufacture d'armes de Châtellerault
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
4,18 kg
Ráže:
Calibre:
8 mm
Náboj:
Cartridge:
8x50R
Délka:
Length:
1305 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
804 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
8
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
700 m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
A. B. Žuk: Pušky a samopaly, nakl. Naše vojsko, Praha 1992, ISBN 80-206-0150-3
J. Hýkel, V. Malimánek: Náboje do ručních palných zbraní, nakl. Naše vojsko, Praha 2002, ISBN 80-206-0641-6
URL : https://www.valka.cz/Lebel-1886-t42323#568371Verze : 2
MOD

Lebel 1886
Historie a vývoj
Technický pokrok, umožněný průmyslovou revolucí v 19. století, se samozřejmě nevyhnul ani oblasti ručních zbraní a střeliva.


Významným pokrokem byl objev bezdýmného prachu, který roku 1885 vynalezl francouzský chemik Paul Vieille. Nový prach měl řadu výhod - nezanášel tolik mechanismus zbraně, takže bylo možné zvýšit počet opakovaných výstřelů, a umožňoval dosáhnout daleko vyšších tlaků, a tudíž také počátečních rychlostí střel, než u nábojů laborovaných černým prachem. To umožnilo podstatně zmenšit ráži nových typů pušek. Zatímco dříve se velkého výkonu na větší vzdálenosti dosahovalo velkou ráží a hmotností projektilu, kde průměr se střely se běžně pohyboval nad hodnotou 12 mm, nyní mohla ráže střely klesnout na 8 mm i méně. Střelám s menším čelním průřezem kladl za letu vzduch menší odpor, díky čemuž se mohly takové střely pohybovat podstatně vyšší rychlostí a po plošší dráze letu. To samozřejmě výrazně zvyšovalo přesnost zásahu i dostřel.


Od konce 60. let 19. století tak většina vojenských velmocí zkoumala aerodynamické vlastnosti nových typů střel menší ráže. První zemí, která od experimentů přešla k činům, tj. k vytvoření nového palebného systému (nová munice + nová puška) byla Francie.


Ve Francii bylo počátkem 80. let 19. století rozhodnuto přezbrojit pěchotu novou opakovací zadovkou (dosud měla ve výzbroji jednoranovou zadovku Gras M 1874 ). Tímto úkolem byla pověřena zvláštní komise, která po vyzkoušení více než 50 různých palebných systémů dospěla k rozhodnutí zavést do výzbroje zcela novou perspektivní pušku malé ráže. Nalézt takový systém připadl subkomisi vedené generálem Tramondem. Jejími členy byli kapitán Gras, plukovník Bonnet a plukovník Lebel. Právě posledně jmenovaný sehrál zásadní roli ve vývoji nové zbraně. Plukovník Nicolas Lebel (1838-1891) byl ředitelem střelecké školy v Chalons sur Marne a zde také proběhly zkoušky prototypů. Výsledkem byla puška, zpočátku označovaná jako puška systému Tramond-Lebel, oficiálně přijatá do výzbroje pod označením Fusil d'Infanterie Modele 1886 (tedy pěchotní puška vzor 1886), avšak všeobecně je známa pod názvem Lebel M 1886.


Nová zbraň reflektovala všechny poznatky učiněné dosud ve vývoji opakovacích pušek. Stejně jako řada jiných pušek té doby disponovala trubicovým zásobníkem pod hlavní. Trubicové zásobníky v té době doznaly značného rozšíření. Později se však ukázalo, že mají přinejmenším tři výrazné nedostatky: Zaprvé je bylo možno plnit pouze po jednom náboji, takže nabíjení takovýchto zbraní bylo zdlouhavé. Zadruhé, jak se vyprazdňovaly, měnilo se těžiště pušky, což se projevovalo změnou polohy zásahu ve vertikální ose, a tedy klesala pravděpodobnost zásahu zejména při střelbě na větší vzdálenosti. Za třetí, s nástupem nových typů nábojů s hrotitými střelami a středovým zápalem vznikala nebezpečná situace, kdy se hroty střel nábojů v zásobníku opíraly o zápalku nábojů před nimi, takže při prudkém nárazu (např. při boji zblízka) mohlo dojít k nechtěnému nápichu zápalky a explozi náboje v zásobníku.


Jako závěrový systém nové zbraně byl zvolen válcový otočný odsuvný závěr. Zatímco v Americe byly v té době velmi rozšířené opakovačky se spodní nabíjecí pákou, s příchodem moderního střeliva zbraně tohoto typu přestávaly vyhovovat, protože s rostoucí délkou náboje rostla také délka pohybu nabíjecí páky. Zkušenosti z posledních konfliktů navíc jasně ukazovaly, že pěchota stále častěji bude nucena vést palbu vleže, a zde se spodní nabíjecí páka jevila jako handicap – střelec musel mít pod zbraní dost místa, nebo odlícit a pušku při nabíjení naklonit na bok.


Proto se na vojenských zbraních poslední čtvrtiny 19. století začal jednoznačně prosazovat otočný odsuvný závěr, poprvé použitý u jehlovky Dreyse roku 1841. Tento typ závěru umožňoval pevné uzamčení a tudíž použití velmi výkonného střeliva, navíc byl jednoduchý a spolehlivý.


Výroba pušky Lebel 1886 byla zahájena v prosinci roku 1886 ve zbrojovce v Chatellerault. Jen do dubna 1887 bylo vyrobeno úctyhodných 700 000 kusů.


Roku 1893 došlo k určitým konstrukčním změnám, které zahrnovaly zejména zesílení pouzdra závěru a jeho úpravu (spolu se závorníkem) aby nemohlo dojít k ohrožení střelce uniklými plyny v případě vytržení zápalky ze dna nábojnice. Bylo také změněno hledí a ústí hlavně dostalo kuželovou opěru, umožňující stavění pušek do pyramid. Takto upravené zbraně byly označeny jako Mle 1886 M 93. Je třeba poznamenat, že, jak bylo v době vzniku této zbraně obvyklé, existovaly i kratší varianty, označované jako musketon (karabina).


Bojové nasazení v 1. sv. válce prokázalo určité nedostatky systému, zejména výše zmíněné nevýhody trubicového zásobníku pod hlavní. To byla daň za náskok, který Francie získala, když jako první velmoc světa zavedla nový zbraňový systém. Všechny ostatní státy (míněno hlavní státy Dohody či Trojspolku) již disponovaly zbraněmi modernější koncepce se středovou nábojovou schránkou.


Puška byla naposledy zmodernizována roku 1927 (byl například vypuštěn vytěrák pod hlavní). Pušky Lebel všech verzí sloužily Francii ještě v průběhu 2. sv. války, i když již jen v roli zbraní druhé jakosti. Pro nás je zajímavé, že pušky Lebel používali jak příslušníci čs. legií ve Francii během 1. sv. války, tak v průběhu 2. sv. války (konkrétně během bitvy o Francii) příslušníci 1. čs. pěší divize.


Technický popis
Puška Lebel M 1886 je osmiranná opakovací puška s trubicovým zásobníkem a otočným odsuvným závěrem.


Hlaveň je dlouhá 804 mm a má ráži 8 mm. Ve vývrtu se nacházejí čtyři levotočivé drážky o hloubce 0,15 mm. Stoupání drážek je konstantní.


Závěr je válcový otočný odsuvný systému Grass-Vetterli. Je uzamčen dvěma symetrickými ozuby na hlavě závorníku. Páka závěru je kolmá k ose těla závěru a při uzamčeném závěru je ve vodorovné poloze. K odemčení závěru je třeba páku zvednout nahoru a tím závěr pootočit o 90° doleva, tak vyjdou ozuby na čele závorníku z drážek v zadní části hlavně. Stažením závěru vzad dojde k vytažení prázdné nábojnice z komory a jejímu vyhození z nábojiště.


Současně, těsně před zadní úvratí, narazí ozub na spodní straně závorníku do horního ramena podavače. Podavač má tvar žlábku, otočného kolem čepu v jeho zadní části, do něhož jsou při zavřeném závěru ze zásobníku zasouvány náboje. Po otevření závěru se nárazem ozubu závorníku na horní rameno podavač vyklopí směrem vzhůru a umístí tak nový náboj před ústí nábojové komory. Tlakem na páku závěru směrem vpřed je náboj zasunut do komory a těsně před dovřením závěru je opět podavač sklopen dolů. Ve spodní i horní poloze je podavač fixován pružinou. Prostřednictvím přepínače je také možné podavač vyřadit z činnosti a střílet z pušky jako z jednoranové zadovky. Sklopením páky závěru doprava je potom závěr opět uzamčen.


Puška se nabíjí při otevřeném závěru, kdy je zatlačením shora podavač sklopen do spodní polohy a je tak možno zasouvat náboje do zásobníku. Náboje jsou v zásobníku fixovány okrajem nábojnice o přední hranu kolébky podavače.

Zásobník je trubicový a je tvořen dlouhým otvorem vyvrtaným v předpažbí. Je zajímavé, že otvor není vyvložkován vlisováním kovové trubice. Pouze v ústí trubice je vloženo krátké ocelové pouzdro tvořící zarážku čela pružiny, tlačící náboje směrem vzad.


Pažbení je dvoudílné, oddělené ocelovým pouzdrem závěru. Sestává z dřevěné pažby a předpažbí.


Mířidla jsou velmi originální konstrukce. Muška je pevná na široké základně. Hledí je rámečkové stupňovité. Posouváním stavítka podél rámečku (při rámečku sklopeném směrem ke střelci) se konec rámečku, opatřený zářezem, zvedá výše. Pro střelbu na ještě větší vzdálenosti je třeba rámeček zvednout do vertikální polohy a mířit nyní zářezem na posuvném stavítku, které se pohybuje nahoru a dolů ve vertikální rovině. Naopak pro střelbu na krátké vzdálenosti (do 250 m) je třeba rámeček překlopit směrem od střelce a mířit pomocí třetího zářezu, který se tak objeví.


Součástí pušky je jehlový bodák s čepelí s křížovým průřezem, vyráběný ve dvou provedeních. Vzor označovaný jako M 1886/93 měl rukojeť vybavenou dopředu zahnutou příčkou ve tvaru háku, zatímco bodák zavedený roku 1916 a označovaný jako M 1886/93/16 tuto příčku postrádá. Celková délka bodáku činila 640 mm. Rukojeť byla vyrobena z niklové mosazi.


Náboj
Náboj označovaný jako 8x50R Lebel vytvořili plk. Gras a kpt. Désaleux. Šlo o první moderní náboj na bezdýmný prach na světě. Nábojnice je lahvicovitá ve tvaru dvojitého kužele, s okrajem a mírně vypouklým dnem. Byla vyráběna z mosazi. Původní střela typu M o hmotnosti 15 g měla válcovitý tvar s oblou špičkou. Byla olověná, plášťovaná slitinou mědi, zinku a niklu. Kpt. Désaleux pracoval na návrhu nové střely, která byla zavedena roku 1898 pod označením typ D. Nová střela byla homogenní, soustružená z mosazi. Byla špičatá, biogivální konstrukce s hmotností 12,8 g. Roku 1917 byl zaveden třetí typ střely s olověným jádrem a s pláštěm ze slitiny zinku, mědi a niklu o hmotnosti 12,6 g. Střela typu D dosahovala rychlosti 700 ms-1, zatímco olověná plášťovaná střela z roku 1917 dosahovala rychlosti 720 ms-1. Po skončení 1. sv. války byl používán též jako sportovní a lovecký, nicméně jako vojenský náboj rychle zastaral, neboť jeho tvar nevyhovoval použití v moderních samočinných zbraních.


Základní takticko-technická data (model 1886/93):


Ráže (mm)Délka bez bodáku/s bodákem (mm)Délka hlavně (mm)Hmotnost bez bodáku/s bodákem (kg)Kapacita zásobníku (ks)Hlední dálka (m)
81305/18258044,18/4,6382000Zdroje:


J. Hýkel, V. Malimánek: Náboje do ručních palných zbraní, nakl. Naše vojsko, Praha 2002, ISBN 80-206-0641-6
A. B. Žuk: Pušky a samopaly, nakl. Naše vojsko, Praha 1992, ISBN 80-206-0150-3
C. Beneš: Francouzská puška M 1886, Střelecká revue 12/1998
https://candrsenal.com/riflescat/
www.vhu.cz
URL : https://www.valka.cz/Lebel-1886-t42323#568332Verze : 4
MOD
Lebel 1886


Puška s označením „Fusil d'Infantrie Modele 1886“ byla vlastně první moderní zbraní v dnešním slova smyslu zavedenou do evropské armády. Šlo o první zbraň na bezdýmný prach s malou ráží (8 mm) a opakovací. Stala se pak v několika obměnách standardní zbraní pěchoty až do konce WWI. Zbraň zkonstruovala na základě několika starších zbraní skupina vedená plukovníkem Grassem a týmem ze zbrojovky Chatellerault (pánové Louis Verdin a Albert Close). Její vznik umožnil vynález nového prachu ve firmě „Laboratoire Central des Poudres et Salpetres“ v Paříži kde Paul Vieille vynalezl nový střelný prach na nitrocelulózové bázi. Nový prach měl asi trojnásobnou sílu oproti starším černým prachům při stejné váze. Tento první bezdýmný prach byl ve francii pod názvem „poudre B“ zaveden v roce 1886 a ministerstvo války pod vedením generála Boulangera, objednalo novou zbraň aby bylo možno využít jeho vlastnosti. Komise která vývoj řídila byla vedena generálem Tramondem, Za základ byla vzata puška Gras 1874 (jednoranná zadovka) jejíž ráže 11 mm by ale s bezdýmným prachem působila potíže, proto byla ráže snížena na 8 mm a nový náboj dostal název 8 mm Lebel, podle svého konstruktéra kterým byl právě N. Lebel, v té době velitel střelecké školy (Ecole Normale de Tir). Vlastní závěr uzamykaný dvěma ozuby konstruoval plukovník Bonnet. Zbraň dostala zásobník odvozený od zásobníku pušky Kropatschek, tedy trubicový pod hlavní, na 8 nábojů. Tento zásobník později působil potíže, špatně se nabíjel a úpravy pušky se týkaly především právě zásobníku. Přesto že Lebel se na vlastní konstrukci zbraně přímo nepodílel a stále protestoval proti nevhodně zvolenému vrtání hlavně, je zbraň spojována s jeho jménem a neoficiální název pod kterým zbraň nejčastěji uvádí literatura je právě Lebel. Původní zbraň modelle 1886 byla v roce 1893 mírně modifikována a zpětně tak byly upraveny i starší zbraně, takže původní verze je dnes extrémně vzácná, upravené zbraně se označovaly " Fusil Mle 1886-M93 " a důvodem úpravy bylo to že původní Lebelův náboj byl upraven na novou střelu (tzv. Balle D) s lepšími parametry. Původní náboj (Balle M) měl plochou špičku, nový byl špičaty (oba byly plnoplášťové).
I s nepříliš zdařilým zásobníkem byla ale nová puška senzací, její lehké a přesné střelivo, vysoký dostřel a přesnost, to že se voják neprozrazoval kouřem dalo Francii vojenský i technologický náskok a ostatní evropské mocnosti ji následovaly v zavádění podobných zbraní. Přesto že puška byla rychlostí střelby daleko za německým Mauserem 98 nebo britskou Lee-Enfield, byla vyráběna do dvacátých let a jednalo se o mimořádně přesnou zbraň (existovala i verze pro ostřelovače) Nakonec byla nahrazena až puškou MAS 36. Poslední útvary které ji užívaly byl z Cizinecké Legie (v severní Africe).


TTD
Ráže : 8 mm
Náboj : 8 mm Lebel
Délka zbraně : 1307mm
Délka zbraně s bajonetem : 1825mm
Délka hlavně : 800mm
Počet nábojů v zásobníku : 8
Váha zbraně : 4,180 kg
Váha zbraně s plným zásobníkem : 4,415 kg
Počáteční rychlost střely : 700 m/sec
Praktická dálka střelby : 400 m
Účinný dostřel :2400 m
Max. dostřel : 4300 m
URL : https://www.valka.cz/Lebel-1886-t42323#166816Verze : 0
Zbraň včetně typického bodáku s kovovou rukojetí a jehlovou čepelí


zdroj : fotka je z mého vlastního archivu a foceno je to v muzeu ve Verdunu.
URL : https://www.valka.cz/Lebel-1886-t42323#199804Verze : 0
Přidám fotku Lebelu M1886 M93 karabina R35. Zbráň z roku 1916.


Zdroj: Vlastní zbraň
URL : https://www.valka.cz/Lebel-1886-t42323#298915Verze : 0
Foto Lebelu s otevřeným závěrem, sklopeným podavačem nábojů a dnem nábojnice připravené v tubulárnim zásobníku pod hlavní. A pohled ze zadu.


Zdroj: vlastní zbraň
URL : https://www.valka.cz/Lebel-1886-t42323#299430Verze : 0
jedna fotka zbraně s montáží dalekohledu, foceno je to v pařížské Invalidovně, takže bohužel sklo a ostatní exponáty poněkud vadily kvalitnější fotce.
zdroj : vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/Lebel-1886-t42323#312981Verze : 0
Diskuse
Prosím vás Radku,
dokážete prosím Vás posoudit zda tato karabina Lebel byla vyrobena opravdu v roce 1890 a tudíž by se mělo jednat o historickou zbraň kategorie D?
Velice děkuji předem za Váš komentář.
Lebel 1886 -


Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Lebel 1886 -


Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Lebel 1886 -


Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Lebel 1886 -


Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Lebel-1886-t42323#604624Verze : 0
Obávám se, že Vás moc nepotěším, ale takový odborník na pušky Lebel zase nejsem. Z označení MAS 1890 je zjevné, že hlaveň vyrobila roku 1890 zbrojovka Nationale d'Armes de Saint Etienne. Podle čísla FV 98 633 lze soudit, že ocel dodávala Société anonyme des aciéries et forges de Firminy. Bohužel nezmám rozsah sériových čísel - doporučuji se obrátit s dotazem na toto fórum forums.gunboards.com


Další oříšek je český zákon o zbraních střelivu, kde je v § 87 historická zbraň definována jako: střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1890, a současně platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1890.


Podle značení na levé straně pouzdra závěru je jasné, že jde o modifikaci M 93, ke které zpětně docházelo na naprosté většině vyrobených zbraní od roku 1893. Je otázkou, jak se k tomu postaví inspektorát zbraní a střeliva.


Přeji pěkný den
URL : https://www.valka.cz/Lebel-1886-t42323#604808Verze : 0
MOD
Děkuji Vám za informaci. Raději ji tedy nebudu kupovat.
URL : https://www.valka.cz/Lebel-1886-t42323#604949Verze : 0