Main Menu
User Menu

SOV - 9S52 „Poľana-D4“ (automatizovaný systém velenia)

9S52M Poľana-D4M, 9S52M1 Poľana-D4M1

9S52 „Poľana-D4“ (9С52 „Поляна-Д4“):


Vývoj automatizovaného systému velenia protilietadlových raketových brigád vyzbrojených PLRK S-300V (С-300В), alebo PLRK „Buk“ („Бук“ ) 9S52 Poľana-D4 (9С52 „Поляна-Д4“) sa začal na základe rozhodnutia Komisie prezídia SM ZSSR pre vojensko-priemyselné otázky (Комиссии Президиума СМ СССР по военно-промышленным вопросам) zo dňa 29. 6. 1977 a 27. 8. 1981. Vývoj systému bol zadaný Vedecko-výskumnému inštitútu automatizácie Minradioproma (Научно-исследовательским институтом средств автоматизации Минрадиопрома). Hlavným konštruktérom projektu bol G. A. Burlakov (Г. А. Бурлаков).
Hlavnou úlohou ASV 9S52 (9С52 ) je riešenie úloh plánovania a organizácie bojovej činnosti protilietadlových raketových brigád a automatizované riadenie tejto činnosti pri odrazení masívnych úderov prostriedkov vzdušného napadnutia protivníka a balistických samonavádzacích rakiet.
Od 05/1985 do 06/1986 bol prototyp ASV podrobený štátnym skúškam. Skúšky prebiehali v dvoch etapách – v prvej etape boli vykonané skúšky správnosti funkčnosti matematických rovníc používaných pre výpočty, skúšky časových a presnostných charakteristík ASV a tiež previerky možnosti informačného prepojenia systému s ďalšími systémami automatizovaného systému velenia PVO, z ktorých vývoj mnohých ešte nebol ukončený. V druhej etape, vykonávanej na Embenskom polygóne ( Эмбенском полигонe) boli vykonané skúšky takticko-technických charakteristík systému v podmienkach reálnej činnosti, či už vzdušných cieľov, ale aj informačného prepojenia s inými systémami ASV a podriadenými systémami PLRK.
Skúšky dopadli úspešne a jednotlivé PLR brigády dosiahli s použitím nového systému nárast bojovej efektívnosti o 20-23% (S-300V), príp. 35-37% (Buk-M1). Svojim charakteristikami nový systém značne prekonal svojho predchodcu (ASV Poľana-D1 (Поляна-Д1))
URL : https://www.valka.cz/SOV-9S52-Polana-D4-automatizovany-system-velenia-t42322#166809Verze : 0
MOD
ASV 9S52"Poľana-D4" sa skladá z nasledujúcich častí:
- veliteľské stanovište brigády (vozidlo MP06 (MP06M) (МП06, МП06М) (na podvozku BAZ-6950 (БАЗ-6950) so skriňovou nadstavbou SKN-6950 (СКН-6950))
- veliteľsko štábne vozidlo brigády (vozidlo MP02 (МП02) s prívesom KP4 (КП4)) na podozku Ural-375 (Урал-375) (príves SMZ-782B СМЗ-782Б)
- vozidlo technickej podpory (obsahuje aj súpravu náhradných dielcov) MP45 (МП45)
- 2 x dieslová elektrocentrála ED-T400-1RAM (ЭД-Т400-1РАМ) na podvozku KamAZ-4310 (КамАЗ-4310)
Zdroj: www.russarms.com
http://pvo.guns.ru

SOV - 9S52 „Poľana-D4“ (automatizovaný systém velenia) - Veliteľsko štábne vozidlo MP02M ASV Poľana-D4M

Veliteľsko štábne vozidlo MP02M ASV Poľana-D4M
SOV - 9S52 „Poľana-D4“ (automatizovaný systém velenia) - Veliteľské stanovište brigády MP06M

Veliteľské stanovište brigády MP06M
SOV - 9S52 „Poľana-D4“ (automatizovaný systém velenia) - Veliteľské stanovište brigády MP06M

Veliteľské stanovište brigády MP06M
URL : https://www.valka.cz/SOV-9S52-Polana-D4-automatizovany-system-velenia-t42322#178806Verze : 0
MOD
Popis:


Vozidlá MP06, MP02 a príves KP4 boli unifikované s ďalšími vozidlami používanými miestami velenia PVO frontu (armády) v systéme ASV vojsk frontu.
Pre zabezpečenie spojenia s ďalšími prvkami (nezaradenými v systéme ASV) sa do zostavy pridávajú rôzne samostatné spojovacie prostriedky v závislosti od použitia.


Vo veliteľskom pracovisku MP06 sú automatizované pracovné miesta veliteľa brigády, staršieho dôstojníka velenia (so spojením na dva protilietadlové oddiely brigády a veliteľské stanovište frontu (armády)), zástupcu letectva, operačného dozorného, dôstojníka velenia (so spojením na dva protilietadlové oddiely brigády), spravodajského náčelníka brigády (staršieho operátora spracovania rádiolokačnej informácie), operátora spracovania rádiolokačnej informácie, technika (inžiniera) a technika-spojára.


Vo veliteľsko-štábnom pracovisku MP02 sú automatizované pracovné miesta pre zástupcu veliteľa brigády pre výzbroj (v našej súčasnej štruktúre náčelník logistiky), dôstojníka operačného oddelenia (operátora alfanumerického displeja), staršieho dôstojníka operačného oddelenia (operátora tlačiarne grafického výstupu) a neautomatizované pracovné miesta pre dvoch technikov.


V prívese KP4 sa nachádzali automatizované pracovné miesta náčelníka štábu brigády a náčelníka operačného oddelenia (spojovacieho náčelníka brigády) - operátora alfanumerického displeja a 6 neautomatizovaných pracovísk pre ďalších dôstojníkov štábu brigády.


Pre zabezpečenie bojovej činnosti ASV "Poľana-D4" s nadriadenými, podriadenými a súčinnostnými zložkami je do zostavy ASV zaraďovaná uzlová telefónna ústredňa (spojovací prostriedok) ktorý zabezpečuje vzájomnú výmenu operačno-taktických a rádiolokačných informácií s použitím rádiových telekódových kanálov a hlasové spojenie s použitím rádiotelefónnych kanálov.


Vzájomný prenos telekódových informácií medzi veliteľským pracoviskom a veliteľsko-štábnym pracoviskom je pri práci zabezpečený káblami, počas presunu je spojenie zabezpečené rádiostanicami (rádiostanicou je zabezpečené aj spojenie s obsluhou elektrocentrál a vozidlom technickej pomoci MP45 pri práci na mieste).


Rozvinutie pracoviska a príprava na bojové použitie trvá maximálne 20 min.


Použitie


ASV umožňuje prenos údajov a velenie až 4 protilietadlovým oddielom vyzbrojených PLRK S-300V, alebo 9K37 Buk (9K37M1 Buk-M1), prípadne zabezpečuje činnosť veliteľského stanovišťa PORI-P2 (ПОРИ-П2), alebo PORI-P1 (ПОРИ-П1) rádiolokačných prostriedkov zaradených do zostavy veliteľského stanovišťa brigády. Tiež umožňuje riadenie ASV prostriedkov PVO krátkeho dosahu (priamej obrany) 9S482M PU-12M, alebo 9S737 "Ranžir" (9С737 "Ранжир")


Nadriadeným stupňom ASV Poľana-D4 je veliteľské stanovište PVO frontu, alebo armády. Tiež sa predpokladá zapojenie ASV Poľana-D4 do ASV taktického zoskupenia vojsk PVO štátu "Lúč" ("Луч"), alebo "Pyramida" ("Пирамида")Zdroje informácií o situácii vo vzdušnom prietore pre potreby práce ASV môžu byť:
- veliteľské stanovištia rádiolokačných prostriedkov PORI-P1 (PORI-P2),
- lietadlá včasnej výstrahy a uvedomovaniaA-50,
- veliteľské stanovištia protilietadlových oddielov S-300V (9S457 / 9С457), alebo 9K37 "Buk" (9S470 / 9С470),
- veliteľské stanovište PVO frontu (armády) zo zostavy vševojskového ASV frontu
- veliteľské stanovištia taktického zoskupenia vojsk PVO štátu,
- veliteľské stanovištia stíhacieho letectva VVS v zostave frontu (armády),
URL : https://www.valka.cz/SOV-9S52-Polana-D4-automatizovany-system-velenia-t42322#225987Verze : 0
MOD
Aj keď bol automatizovaný systém velenia 9S52 "Poľana-D4" prijatý do výzbroje iba v roku 1986, už v nasledujúcom roku sa začal proces jeho modernizácie. Základným modernizačným prvkom bola výmena systému prenosu telekódovej informácie medzi ASV a k nemu priradenými prvkami. Pôvodný systém prenosu údajov bol nahradený unifikovaným systémom telekódového spojenia ASV frontu "Redut-2P" ("Редут-2П"), čo umožnilo príjem a odosielanie komplexnejších informácií v rámci jednotného vševojskového systému velenia. Modernizovaný ASV, s označením 9S52M "Poľana-D4M" bol do výzbroje zaradený po úspešných vojskových skúškach v roku 1990.


9S52M "Poľana-D4M1" je ďalšou modernizáciou ASV, vyvinutou po rozpade ZSSR v Ruskej federácii. Umožňuje uchovávať prijímať a uchovávať informácie až o 1000 ceľoch, z toho môže v reálnom čase sledovať 255 cieľov. ASV umožňuje riadiť až 6 podriadených jednotiek (palebných prvkov), vzájomne koordinovať činnosť so 4 prostriedkami ASV a koexistovať až so 14 ďalšími jednotkami (ASV, RRL, veliteľské stanovištia a pod.).
ASV Poľana-D4M1 môže byť riadená prostredníctvom jednoho nadriadeného ASV (veliteľského stanovišťa) a umožňuje súčasne prijímať ciele od troch prostriedkov rádiolokačného prieskumu. Má 12 pracovísk automatizovaného plánovania a riadenia boja. Je umiestnená v skriňových nástavbách na dvojici nákladných automobilov a dvojici prívesov. Súčasťou modernizovaného ASV je aj dvojica mobilných elektrocentrál.
ASV Poľana-D4M1 umožňuje v automatickom režime predávať údaje o 30 cieľoch na postreľovanie, až 60 cieľov dokáže sledovať v režime prerušenia streľby, v prípade selektívneho sledovania umožňuje sledovať až 50 cieľov v 12 sektoroch sledovania.
Zdroj: http://pvo.guns.ru
http://www.russianarms.ru

SOV - 9S52 „Poľana-D4“ (automatizovaný systém velenia) - Poľana-D4M1

Poľana-D4M1
URL : https://www.valka.cz/SOV-9S52-Polana-D4-automatizovany-system-velenia-t42322#251677Verze : 0
MOD
"Poľana-RB" / "Поляна-РБ"


Ďalšou modernizáciou ASV 9S52M "Poľana-D4M" je bieloruská modifikácia označovaná ako "Poľana-RB". Tento ASV bol úspešne podrobený vojskovým skúškam a je zavedený do výzbroje vojskovej PVO Bieloruských ozbrojených síl - plrb vyzbrojených PLRK "Buk"


Zdroj: http://pvo.guns.ru
naviny.by
http://www.redstar.ru/2008/02/20_02/2_01.html
http://www.mod.mil.by/orugie.html
www.respublika.info
URL : https://www.valka.cz/SOV-9S52-Polana-D4-automatizovany-system-velenia-t42322#251684Verze : 0
MOD
ASV Poľana D4


www.pilot.strizhi.info

SOV - 9S52 „Poľana-D4“ (automatizovaný systém velenia) -


SOV - 9S52 „Poľana-D4“ (automatizovaný systém velenia) -


SOV - 9S52 „Poľana-D4“ (automatizovaný systém velenia) -


SOV - 9S52 „Poľana-D4“ (automatizovaný systém velenia) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9S52-Polana-D4-automatizovany-system-velenia-t42322#275139Verze : 0
ASM Poľana D4


zdroj viz výše ...

SOV - 9S52 „Poľana-D4“ (automatizovaný systém velenia) - A ešte jeden záber interiéru

A ešte jeden záber interiéru
URL : https://www.valka.cz/SOV-9S52-Polana-D4-automatizovany-system-velenia-t42322#275140Verze : 0