Main Menu
User Menu

Čestný odznak ozbrojených sil Slovenské republiky

Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky

     
Název:
Name:
Čestný odznak ozbrojených sil Slovenské republiky
Název v originále:
Original Name:
Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.2005
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
3 triedy:
I. trieda - zlatá farba (do 08/2007 III.tr.)
II. strieda - strieborná farba
III. trieda - bronzová farba (do 08/2007 I.tr.)
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
slimo
buko1
URL : https://www.valka.cz/Cestny-odznak-ozbrojenych-sil-Slovenske-republiky-t40959#489329Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Čestný odznak ozbrojených sil Slovenské republiky - 1. stupně
Název v originále:
Original Name:
Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky - 1. stupňa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.2005
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
slimo
buko1
URL : https://www.valka.cz/Cestny-odznak-ozbrojenych-sil-Slovenske-republiky-t40959#489718Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Čestný odznak ozbrojených sil Slovenské republiky - 2. stupně
Název v originále:
Original Name:
Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky - 2. stupňa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.2005
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
slimo
buko1
URL : https://www.valka.cz/Cestny-odznak-ozbrojenych-sil-Slovenske-republiky-t40959#489719Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Čestný odznak ozbrojených sil Slovenské republiky - 3. stupně
Název v originále:
Original Name:
Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky - 3. stupňa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.2005
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
slimo
buko1
URL : https://www.valka.cz/Cestny-odznak-ozbrojenych-sil-Slovenske-republiky-t40959#489720Verze : 0
MOD
Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky


§ 137 ods. 9 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky:


„(1) Na ocenenie výkonu štátnej služby alebo záslužného činu profesionálneho vojaka, obetavosti pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm, technologických havárií, pri záchrane životov alebo majetku veľkého rozsahu alebo plnenia úloh podľa osobitných predpisov sa zriaďujú
b) vojenské odznaky
1. Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky,


(2) Vojenské medaily a vojenské odznaky podľa odseku 1 sa delia na stupne v závislosti od miery zásluh; možno ich udeliť aj vojakom cudzích ozbrojených síl.
(4) Vojenské medaily a čestné odznaky podľa odsekov 1 a 3 možno udeliť aj občanovi alebo cudzincovi, ktorý sa významným spôsobom podieľal na spolupráci s ozbrojenými silami Slovenskej republiky.


(7) Vojenskú medailu Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky, Za službu v mierových pozorovateľských misiách, Pamätnú medailu náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, vojenské odznaky Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky, Odznak náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky podľa odseku 1, ako aj vojenské medaily a čestné odznaky v rozsahu určenom ministrom podľa odseku 3 udeľuje náčelník generálneho štábu.
(9) Určenie stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienky ich udeľovania podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“


Výnos Ministerstva obrany SR z 28. septembra 2005 č. SELP/K-58/5-16/2005 o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a o podmienkach ich udeľovania:


§ 2 Triedy vojenských odznakov:


Vojenské odznaky Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky a Odznak náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky majú tri triedy.


§ 4 Podmienky udeľovania:
(1) Vojenský odznak Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky možno udeliť
profesionálnemu vojakovi za záslužný čin alebo za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky alebo ozbrojených síl Slovenskej republiky.
(3) Pri rozhodovaní o udelení príslušných tried vojenských odznakov sa vychádza z miery zásluh profesionálneho vojaka. Vojenské odznaky sa udeľujú spravidla od nižšej triedy k vyššej triede.


§ 5 Spoločné ustanovenia


(1) Vojenské medaily a vojenské odznaky sa udeľujú písomným vojenským rozkazom.


(2) Pri udelení vojenskej medaily alebo vojenského odznaku sa zároveň odovzdá doklad
o udelení vojenskej medaily alebo vojenského odznaku.


(3) Vojenské medaily a vojenské odznaky udelené in memoriam sa odovzdávajú pozostalým po profesionálnom vojakovi.


(4) Vojenskú medailu alebo vojenský odznak možno udeliť na základe návrhu alebo bez
návrhu; návrh môže podať aj štatutárny orgán občianskeho združenia s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám Slovenskej republiky príslušnému vedúcemu služobného úradu oprávnenému udeliť vojenskú medailu alebo vojenský odznak.
URL : https://www.valka.cz/Cestny-odznak-ozbrojenych-sil-Slovenske-republiky-t40959#157762Verze : 0
Čestný odznak OS SR III. triedy: (do 08/2007 označovaný ako I. triedy)Čestný odznak OS SR II. triedy:Čestný odznak OS SR I. triedy: (do 08/2007 označovaný ako III. triedy)
URL : https://www.valka.cz/Cestny-odznak-ozbrojenych-sil-Slovenske-republiky-t40959#205695Verze : 0
MOD
Udeľovanie vojenských medailí a čestných odznakov upravuje Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 č. SEOPMVL-80-44/2007-OdL
o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienkach ich udeľovania ktorý vyšiel vo Vestníku MOSR č.79/2007
§ 4
(1) Vojenský odznak Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky možno udeliť
profesionálnemu vojakovi za záslužný čin alebo za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky
alebo ozbrojených síl Slovenskej republiky.
(4) Vojenské odznaky sa udeľujú profesionálnemu vojakovi od nižšej triedy k vyššej triede,
a to III. trieda v bronzovej farbe, II. trieda v striebornej farbe a I. trieda v zlatej farbe.
URL : https://www.valka.cz/Cestny-odznak-ozbrojenych-sil-Slovenske-republiky-t40959#233675Verze : 0

Citace - kumi :

(2) Vojenský Odznak náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
možno udeliť profesionálnemu vojakovi za kvalitné plnenie služobných povinností.toto by som z príspevku vypustil lebo sa to týka iného druhu odznaku viď :
Odznak náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
URL : https://www.valka.cz/Cestny-odznak-ozbrojenych-sil-Slovenske-republiky-t40959#240917Verze : 0
Doklad o udelení "Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky - II.triedy":Zdroj:
- archív autora,
URL : https://www.valka.cz/Cestny-odznak-ozbrojenych-sil-Slovenske-republiky-t40959#291891Verze : 0
Doklad o udelení "Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky - III.triedy":
Zdroj:
- archív autora,
Čestný odznak ozbrojených sil Slovenské republiky - Doklad o udelení: Čestný odznak OSSR III.triedy

Doklad o udelení: Čestný odznak OSSR III.triedy
URL : https://www.valka.cz/Cestny-odznak-ozbrojenych-sil-Slovenske-republiky-t40959#296379Verze : 0
Název
Name
Čestný odznak ozbrojených sil Slovenské republiky - 1. stupně
Honour Badge of the Armed Forces of the Slovak Republic 1st Class
Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky - 1. stupňa
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1999 Čombor, Igor
12.12.2007 Počurek, František
DD.MM.2007 Ďurkech, Boris
DD.MM.2008 Bodnár, Ľubomír
DD.MM.2010 Krištofovič, Juraj
DD.MM.2010 Salaganič, Ján
DD.MM.2011 Hirka, Ivan
23.10.2019 Kuterka, Martin
DD.MM.RRRR Balciar, Ján
DD.MM.RRRR Berník, Peter
DD.MM.RRRR Bučko, Slavko
DD.MM.RRRR Hausner, Josef
DD.MM.RRRR Maxim, Milan
DD.MM.RRRR Navrátil, Karol
DD.MM.RRRR Oravkin, Štefan
DD.MM.RRRR Svoboda, Ľubomír
DD.MM.RRRR Takács, Jozef
DD.MM.RRRR Tanyasi, Patrik
DD.MM.RRRR Tóth, Róbert
DD.MM.RRRR Verčimák, Slavomír
Celkem : 20
URL : https://www.valka.cz/Cestny-odznak-ozbrojenych-sil-Slovenske-republiky-t40959#629047Verze : 0
MOD
Název
Name
Čestný odznak ozbrojených sil Slovenské republiky - 2. stupně
Honour Badge of the Armed Forces of the Slovak Republic 2nd Class
Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky - 2. stupňa
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1999 Čombor, Igor
18.09.2001 Trochan, Marko
DD.MM.2002 Joch, Jindřich
DD.MM.2002 Krištofovič, Juraj
DD.MM.2004 Regula, Mikuláš
DD.MM.2006 Burda, Ján
DD.MM.2006 Kelemen, Miroslav
DD.MM.2006 Samaš, Ondrej
DD.MM.2007 Bodnár, Ľubomír
DD.MM.2007 Kováč, Miroslav
DD.MM.2007 Maxim, Milan
DD.MM.2007 Púčik, Vladimír
07.08.2012 Iliško, Ondrej
DD.MM.2012 Svoboda, Ľubomír
DD.MM.RRRR Bella, Ivan
DD.MM.RRRR Berník, Peter
DD.MM.RRRR Bučko, Slavko
DD.MM.RRRR Lengvarský, Vladimír
DD.MM.RRRR Remeš, Martin
DD.MM.RRRR Tibenský, Róbert
DD.MM.RRRR Verčimák, Slavomír
DD.MM.RRRR Vojtek, Peter
DD.MM.RRRR Čepela, Július
DD.MM.RRRR Šanta, Marián
Celkem : 24
URL : https://www.valka.cz/Cestny-odznak-ozbrojenych-sil-Slovenske-republiky-t40959#629048Verze : 0
MOD
Název
Name
Čestný odznak ozbrojených sil Slovenské republiky - 3. stupně
Honour Badge of the Armed Forces of the Slovak Republic 3rd Class
Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky - 3. stupňa
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Cestny-odznak-ozbrojenych-sil-Slovenske-republiky-t40959#629049Verze : 0
MOD