Main Menu
User Menu

Medaile vojenského obranného zpravodajství

Medaila vojenského obranného spravodajstva

     
Název:
Name:
Medaile vojenského obranného zpravodajství
Název v originále:
Original Name:
Medaila vojenského obranného spravodajstva
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.2005
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.2012
Struktura:
Structure:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
slimo
S.K.P.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-vojenskeho-obranneho-zpravodajstvi-t40957#470136Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile vojenského obranného zpravodajství - 1. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Medaila vojenského obranného spravodajstva - 1. stupeň
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.2005
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.2012
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
slimo
S.K.P.
img.mediacentrum.sk
URL : https://www.valka.cz/Medaile-vojenskeho-obranneho-zpravodajstvi-t40957#470252Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile vojenského obranného zpravodajství - 2. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Medaila vojenského obranného spravodajstva - 2. stupeň
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.2005
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.2012
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
slimo
S.K.P.
img.mediacentrum.sk
URL : https://www.valka.cz/Medaile-vojenskeho-obranneho-zpravodajstvi-t40957#470253Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile vojenského obranného zpravodajství - 3. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Medaila vojenského obranného spravodajstva - 3. stupeň
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.2005
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.2012
Komponenty:
Components:
medaile
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
slimo
S.K.P.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-vojenskeho-obranneho-zpravodajstvi-t40957#470137Verze : 0
MOD
Medaila vojenského obranného spravodajstva


§ 137 ods. 9 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky:


„(1) Na ocenenie výkonu štátnej služby alebo záslužného činu profesionálneho vojaka, obetavosti pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm, technologických havárií, pri záchrane životov alebo majetku veľkého rozsahu alebo plnenia úloh podľa osobitných predpisov sa zriaďujú
a) vojenské medaily
8. Medaila vojenského obranného spravodajstva,


(2) Vojenské medaily a vojenské odznaky podľa odseku 1 sa delia na stupne v závislosti od miery zásluh; možno ich udeliť aj vojakom cudzích ozbrojených síl.


(4) Vojenské medaily a čestné odznaky podľa odsekov 1 a 3 možno udeliť aj občanovi alebo cudzincovi, ktorý sa významným spôsobom podieľal na spolupráci s ozbrojenými silami Slovenskej republiky.


(8) Medailu vojenského obranného spravodajstva udeľuje riaditeľ vojenského obranného spravodajstva a Medailu vojenskej spravodajskej služby udeľuje riaditeľ vojenskej spravodajskej služby.


(9) Určenie stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienky ich udeľovania podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“


Výnos Ministerstva obrany SR z 28. septembra 2005 č. SELP/K-58/5-16/2005 o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a o podmienkach ich udeľovania:


§ 1 Stupne vojenských medailí:


(3) Vojenské medaily Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky, Pamätná
medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, Medaila vojenského obranného spravodajstva a Medaila vojenskej spravodajskej služby majú tri stupne, ktoré sú rozlíšené farbou stuhy a kovu.


§ 3 Podmienky udeľovania:
(7) Vojenskú medailu Medaila vojenského obranného spravodajstva možno udeliť profesionálnemu vojakovi za osobitné zásluhy o výstavbu a rozvoj vojenského obranného spravodajstva.
(9) Pri rozhodovaní o udelení príslušných stupňov vojenských medailí sa vychádza z miery zásluh profesionálneho vojaka. Vojenské medaily sa udeľujú spravidla od nižších stupňov k vyšším stupňom.


(10) Vojenské medaily sa udeľujú


a) pri významných výročiach, ktorými sú:
1. Deň vzniku Slovenskej republiky,
2. výročie Slovenského národného povstania,
3. Deň Ústavy Slovenskej republiky,
4. Deň ozbrojených síl Slovenskej republiky,
5. Deň obetí Dukly,


b) pri významných výročiach zväzkov, útvarov, jednotiek, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky.


§ 5 Spoločné ustanovenia


(1) Vojenské medaily a vojenské odznaky sa udeľujú písomným vojenským rozkazom.


(2) Pri udelení vojenskej medaily alebo vojenského odznaku sa zároveň odovzdá doklad
o udelení vojenskej medaily alebo vojenského odznaku.


(3) Vojenské medaily a vojenské odznaky udelené in memoriam sa odovzdávajú pozostalým po profesionálnom vojakovi.


(4) Vojenskú medailu alebo vojenský odznak možno udeliť na základe návrhu alebo bez
návrhu; návrh môže podať aj štatutárny orgán občianskeho združenia s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám Slovenskej republiky príslušnému vedúcemu služobného úradu oprávnenému udeliť vojenskú medailu alebo vojenský odznak.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-vojenskeho-obranneho-zpravodajstvi-t40957#157760Verze : 0
Medaila Vojenského obranného spravodajstva:


Medailu udeľuje riaditeľ Vojenského obranného spravodajstva príslušníkom Vojenského obranného spravodajstva za príkladnú prácu v rozvoji vojenského obranného spravodajstva (VOS) a iným osobám za významnú spolupúrácu s VOS.


Na averze medaily je jastrab s roztiahnutými krídlami držiaci hada, položený do stredu vyznamenania. V spodnej časti medaily je umiestnený polkruhovitý nápis VOJENSKÉ OBRANNÉ SPRAVODAJSTVO.


Medaila má tri stupne, rozlíšené farbou kovu:
I. stupeň - zlatistá,
II. stupeň - strieborná,
III. stupeň - bronzová,


Stuha je tmavočervenej farby. V prostriedku má 9 mm široké pole, v ktorom sa nachádzajú tri pásiky modrej a štyri bielej farby. Zloženie farieb je tnavočerveno-bielo-modro-bielo-modro-bielo-modro-bielo-tmavočervená. Pruhy sú široké 10,5-1,5-1-1,5-1-1,5-1-1,5-10,5 mm. Sírka stuhy je 30 mm. dĺžka stuhy je 54 mm.


Zdroj:
- archív autora,
URL : https://www.valka.cz/Medaile-vojenskeho-obranneho-zpravodajstvi-t40957#291469Verze : 0
Medaila Vojenského obranného spravodajstva:


Schválená podoba platná od 01.01.2009.
Zdroj:
- Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 9. decembra 2008 č. SEOPMVL-92-172/2008-OdL, ktorým sa ustanovuje poskytovanie proviantných náležitostí, výstrojových náležitostí a prepravných ná-ležitostí, používanie a nosenie vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok a špecifických znakov vo-jenskej rovnošaty a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov,
- archív autora,
URL : https://www.valka.cz/Medaile-vojenskeho-obranneho-zpravodajstvi-t40957#293212Verze : 0
Název
Name
Medaile vojenského obranného zpravodajství - 1. stupeň
Medal of Military Defence Intelligence - 1st Class
Medaila vojenského obranného spravodajstva - 1. stupeň
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.2009 Maslík, Pavol
DD.MM.RRRR Balciar, Ján
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Medaile-vojenskeho-obranneho-zpravodajstvi-t40957#471688Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile vojenského obranného zpravodajství - 2. stupeň
Medal of Military Defence Intelligence - 2nd Class
Medaila vojenského obranného spravodajstva - 2. stupeň
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.2009 Maslík, Pavol
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Medaile-vojenskeho-obranneho-zpravodajstvi-t40957#471689Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile vojenského obranného zpravodajství - 3. stupeň
Medal of Military Defence Intelligence - 3rd Class
Medaila vojenského obranného spravodajstva - 3. stupeň
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.2006 Leitner, Vendelín
DD.MM.2008 Dunaj, Jozef
DD.MM.2009 Áč, Marián
DD.MM.RRRR Achimovič, Martin
DD.MM.RRRR Miškolci, Maroš
Celkem : 5
URL : https://www.valka.cz/Medaile-vojenskeho-obranneho-zpravodajstvi-t40957#471690Verze : 0
MOD

Medaila Vojenského obranného spravodajstva
kopletní sada i se stužkami

zdroj : aktualne.atlas.sk
URL : https://www.valka.cz/Medaile-vojenskeho-obranneho-zpravodajstvi-t40957#493617Verze : 0