Main Menu
User Menu

Pamětní medaile za účast ve vojenské operaci

Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii

     
Název:
Name:
Pamětní medaile za účast ve vojenské operaci
Název v originále:
Original Name:
Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Za operáciu ISAF
Za operáciu KFOR
Za operáciu EUFOR-ALTHEA v Bosne a Hercegovine
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
slimo
S.K.P.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-za-ucast-ve-vojenske-operaci-t40954#467301Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní medaile za účast ve vojenské operaci - Afgánistán
Název v originále:
Original Name:
Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii - Afganistan
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
slimo
S.K.P.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-za-ucast-ve-vojenske-operaci-t40954#470183Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní medaile za účast ve vojenské operaci - KFOR
Název v originále:
Original Name:
Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii - KFOR
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.2010
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
S.K.P.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-za-ucast-ve-vojenske-operaci-t40954#467302Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní medaile za účast ve vojenské operaci - BOSNA A HERCEGOVINA
Název v originále:
Original Name:
Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii - BOSNA A HERCEGOVINA
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
medaile + stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.filatelia-album.sk
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-za-ucast-ve-vojenske-operaci-t40954#493459Verze : 0
Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii


§ 137 ods. 9 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky:


„(1) Na ocenenie výkonu štátnej služby alebo záslužného činu profesionálneho vojaka, obetavosti pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm, technologických havárií, pri záchrane životov alebo majetku veľkého rozsahu alebo plnenia úloh podľa osobitných predpisov sa zriaďujú
a) vojenské medaily
5. Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii,


(2) Vojenské medaily a vojenské odznaky podľa odseku 1 sa delia na stupne v závislosti od miery zásluh; možno ich udeliť aj vojakom cudzích ozbrojených síl.


(4) Vojenské medaily a čestné odznaky podľa odsekov 1 a 3 možno udeliť aj občanovi alebo cudzincovi, ktorý sa významným spôsobom podieľal na spolupráci s ozbrojenými silami Slovenskej republiky.


(6) Vojenskú medailu Za humanitárnu pomoc, Pamätnú medailu za účasť vo vojenskej operácii, Pamätnú medailu ministra obrany Slovenskej republiky a vojenské medaily a čestné odznaky podľa odseku 3 udeľuje minister.


(9) Určenie stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienky ich udeľovania podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“


Výnos Ministerstva obrany SR z 28. septembra 2005 č. SELP/K-58/5-16/2005 o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a o podmienkach ich udeľovania:


§ 1 Stupne vojenských medailí:


(4) Vojenské medaily Za statočnosť, Za humanitárnu pomoc a Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii stupne nemajú.


§ 3 Podmienky udeľovania:
(4) Vojenskú medailu Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii možno udeliť profesionálnemu vojakovi pri skončení jeho vyslania do vojenskej operácie.


(10) Vojenské medaily sa udeľujú


a) pri významných výročiach, ktorými sú:
1. Deň vzniku Slovenskej republiky,
2. výročie Slovenského národného povstania,
3. Deň Ústavy Slovenskej republiky,
4. Deň ozbrojených síl Slovenskej republiky,
5. Deň obetí Dukly,


b) pri významných výročiach zväzkov, útvarov, jednotiek, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky.


§ 5 Spoločné ustanovenia


(1) Vojenské medaily a vojenské odznaky sa udeľujú písomným vojenským rozkazom.


(2) Pri udelení vojenskej medaily alebo vojenského odznaku sa zároveň odovzdá doklad
o udelení vojenskej medaily alebo vojenského odznaku.


(3) Vojenské medaily a vojenské odznaky udelené in memoriam sa odovzdávajú pozostalým po profesionálnom vojakovi.


(4) Vojenskú medailu alebo vojenský odznak možno udeliť na základe návrhu alebo bez
návrhu; návrh môže podať aj štatutárny orgán občianskeho združenia s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám Slovenskej republiky príslušnému vedúcemu služobného úradu oprávnenému udeliť vojenskú medailu alebo vojenský odznak.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-za-ucast-ve-vojenske-operaci-t40954#157757Verze : 0
Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii:


Schválená podoba platná od 01.01.2009.
Zdroj:
- Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 9. decembra 2008 č. SEOPMVL-92-172/2008-OdL, ktorým sa ustanovuje poskytovanie proviantných náležitostí, výstrojových náležitostí a prepravných náležitostí, používanie a nosenie vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok a špecifických znakov vo-jenskej rovnošaty a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov,
- archív autora,
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-za-ucast-ve-vojenske-operaci-t40954#293221Verze : 0
Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii:


Medailu udeľuje minister obrany SR profesionálnym vojakom pri skončení jeho vyslania do vojenskej operácie. Medaila má tvar kríža.


Popis medaile:
Medaila má priemer 35 mm. Autorom medaile je Peter VALACH.


Averz:
Averz medaily tvorí kónicko-reliéfny plastický kríž, ktorého ramená sú šípkovito zahrotené.
V strede kríža je otvor v tvare dvojramenného kríža. Cez otvory presvitá farba červeného poľa, na ktorom je kríž položený.


Reverz:
Reverz medaily tvorí hladký rovnoramenný kríž so zahrotenými koncami ramien.
V hornej polovici kríža je znak Ozbrojených síl SR.. Pod znakom OSSR je nápis " MINISTER OBRANY SLOVENSKEJ REPUbLIKY" a miesto na vyrazenie matričného čísla.


Stuha medaile:
Stuha je červenej a bielej farby. Zloženie farieb je červená-biela-tmavočervená-biela-tmavočervená-biela-červená. v pomere 12,5-2-1,5-2-3-2-1,5-2-12,5 mm. Stuha je široká 39 mm.
Na stuhe je štítok - označenie operácie.


Stužka:
Stužka je zhodná zo stuhou. Stužka je široká 39 mm a vysoká 11 mm. Na ľavej strete stužky je miniatúrka averzu medaile a na pravej strane je štítok - označenie operácie.
Zdroj:
- archív autora

Pamětní medaile za účast ve vojenské operaci - Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii - KFOR, averz

Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii - KFOR, averz
Pamětní medaile za účast ve vojenské operaci - Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii - KFOR, reverz

Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii - KFOR, reverz
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-za-ucast-ve-vojenske-operaci-t40954#296377Verze : 0
Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii:


Stužka:
Stužka je červenej a bielej farby. Zloženie farieb je červená-biela-tmavočervená-biela-tmavočervená-biela-červená. v pomere 12,5-2-1,5-2-3-2-1,5-2-12,5 mm. Stuška je široká 39 mm a vysoká 11 mm. Na ľavej strete stužky je miniatúrka averzu medaile a na pravej strane je štítok - označenie operácie.


k 4.2.2009 bola Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii udelená nasledovným operáciám:


- ISAF,
- KFOR,
Zdroj:
- archív autora,
Pamětní medaile za účast ve vojenské operaci - Stužka - KFOR

Stužka - KFOR
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-za-ucast-ve-vojenske-operaci-t40954#296378Verze : 0
Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii - AFGANISTAN:

Zdroj:
- archív autora,
- www.mosr.sk
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-za-ucast-ve-vojenske-operaci-t40954#301932Verze : 0

Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii - AFGANISTAN:
ETUE
Zdroj: www.filatelia-album.sk
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-za-ucast-ve-vojenske-operaci-t40954#493457Verze : 0
Název
Name
Pamětní medaile za účast ve vojenské operaci - Afgánistán
Commemorative Medal for participation in military operation - Afghanistan
Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii - Afganistan
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
25.05.2012 Plávka, Róbert
19.04.2018 Iliško, Ondrej
09.03.2019 Toderiška, Oliver
DD.MM.RRRR Bobaľ, Roman
DD.MM.RRRR Dovhun, Ladislav
DD.MM.RRRR Dutka, Vladimír
DD.MM.RRRR Filip, Marián
DD.MM.RRRR Kobík, Pavol
DD.MM.RRRR Krajčík, Branislav
DD.MM.RRRR Schober, Alexander
DD.MM.RRRR Stoklasa, Martin
DD.MM.RRRR Čepela, Július
Celkem : 12
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-za-ucast-ve-vojenske-operaci-t40954#582042Verze : 0
MOD
Název
Name
Pamětní medaile za účast ve vojenské operaci - KFOR
Commemorative Medal for participation in military operation - KFOR
Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii - KFOR
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.2010 Kocian, Miroslav
DD.MM.RRRR Berník, Peter
DD.MM.RRRR Fázik, Miroslav
DD.MM.RRRR Hámor, František
DD.MM.RRRR Kollárik, Alexander
DD.MM.RRRR Krajčík, Branislav
Celkem : 6
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-za-ucast-ve-vojenske-operaci-t40954#582043Verze : 0
MOD
Název
Name
Pamětní medaile za účast ve vojenské operaci - BOSNA A HERCEGOVINA
Commemorative Medal for participation in military operation - BOSNA A HERCEGOVINA
Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii - BOSNA A HERCEGOVINA
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Krajčík, Branislav
DD.MM.RRRR Malák, Ladislav
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-za-ucast-ve-vojenske-operaci-t40954#582044Verze : 0
MOD