Main Menu
User Menu

CZK - bodák vz. 24 k pušce vz. 24

Bodák vz.24 k puške vz.24 systému Mauser, Československo


Technické dáta:


Celková dĺžka: 432 mm
Dĺžka čepele: 299 mm
Šírka čepele: 23 mm


Popis:


Nožový bodák s priamou, obojstranne brúsenou čepeľou, prechádzajúcou do stredového hrotu. Ostrie smerujúce nahor. Rukoväť drevená, črienková, spojená dvomi skrutkami s maticami, opatrenými výrezmi pre skrutkovač výlučne na maticiach. Záštitná priečka s krúžkom, k bodáku pripevnená dvomi nitmi. Upínací mechanizmus sa nachádza v hlavici.
Pošva celokovová, ukončená guličkou, s jednoduchým závesným hákom pre závesník.
K bodáku patrí kožený závesník.


História:


Bodák typovo vychádza zo svojho predchodcu, československého bodáku vz.23, ktorý bol na základe praktických skúseností vojenských jednotiek skrátený o 10 cm. Majoritným výrobcom týchto zbraní bola Zbrojovka Brno. Jej podiel na výrobe bol bezmála monopolný, pričom najväčšou konkurenciou jej bola firma Ing. Karel Schulz, Komořany u Prahy (KOMO), ktorá sa zaoberala výrobou pošiev k týmto zbraniam, pričom ich vyrábala omnoho lacnejšie ako Zbrojovka Brno. Firma KOMO vyrobila v rokoch 1926 – 1932 viac ako 300 000 kusov týchto pošiev. Jej výrobky možno jednoducho rozpoznať, podľa odlišného značenia (viď nižšie). Približne v roku 1933 však získala monopol na výrobu bodákov vz.24 Zbrojovka Brno, ktorá ich predávala československej armáde za 48 kčs vrátane pošvy. Bodáky boli spočiatku vyrábané výhradne v Brne, od roku 1937 aj v novovybudovanom závode Zbrojovky Brno v Považskej Bystrici.
Zbrane prechádzali prísnou kontrolou, pričom sa napr. vykonávali testy na ohyb čepele, odolnosť pohyblivých častí (stiskátko nesmelo stratiť pružnosť ani po 12 hodinovom úplnom stlačení) a testovali sa aj pošvy ( perá museli udržať bodák pri ťahu 2,5 kg). Ak zbraň úspešne prešla testami bola opatrená kontrolnou prejímacou značkou.
Bodák vz.24 bol až do okupácie jednotným pre celú armádu. V období mieru sa používali tzv. poloostré bodáky so šírkou ostria 0,3 mm a úplne sa ostrili až po vyhlásení mobilizácie.
Bodák vz.24 bol zavedený aj do výzbroje žandárov (četnictva), o čom svedčí veľký počet zachovaných exemplárov so značením ČET.
Výroba bodákov vz.24 bola ukončená okupáciou Československa nacistickým Nemeckom, bolo však ešte obmedzené množstvo týchto zbraní pre potreby armády Slovenského štátu.
Podľa dochovaných správ zaistil nemecký Wehrmacht na území novovytvoreného Protektorátu Čechy a Morava viac ako 850 000 ks bodákov vz.24. Veľké množstvo z nich bolo upravených podľa nemeckých bodákov odstránením krúžku, čiastočne aj obrátením obústku na pošve, prípadne predaných iným štátom, hlavne Rumunsku. V zbrojovke Brno počas nemeckej okupácie pokračovala výroba bodákov avšak išlo už o ich novú variantu podľa nemeckého vzoru označovaných ako SG 24t.
Po skončení 2. svetovej vojny sa výroba bodákov znovu obnovila a trvala až do roku 1950, keď sa postupne začalo s prezbrojovaním československej armády novými zbraňami. Množstvo bodákov vz.24 vyrobených po 2. svetovej vojne bolo v nasledujúcich rokoch predaných do zahraničia.


Značenie:


Armádne zbrane:


Bodáky vyrobené pre československú armádu sú na rikase značené značkou ČSZ, doplnené písmenom označujúcim výrobnú sériu.
Opačná strana čepele sa do roku 1928 značila kontrolnou prejímacou značkou v tvare E lev v krúžku a posledné dvojčíslie roku výroby, napr. E*24
V roku 1925 sa toto značenie mierne mení – jeho tvar ostáva zachovaný, iba lev je rovnako veľký ako písmeno E a čísla a už sa nenachádza v krúžku.
Od roku 1928 sa prejímacia značka presúva z rikasa na spodnú časť rukoväte (jílca).
K ďalšej zmene prejímacej značky dochádza v roku 1937. Základný tvar značky ostáva zachovaný, za písmeno E ale pribudlo číslo VTLU (Vojenský technický a letecký ústav), napr. E3*37, podľa čoho sa zároveň dá určiť kým bola zbraň vyrobená.


Čísla VTLU:
1. Plzeň
2. Adamov
3. Brno
4. Považská Bystrica
5. Vlašim
6. Semtín
7. Strakonice
8. firma Janeček – Praha Strakonice


Okrem týchto značení sa priamo pri útvare opatrovali zbrane značkou útvaru a evidenčným číslom zbrane. Robilo sa to na základe výnosu zbrojne-hospodárskeho odd. zbrojného odboru MNO č.j. 536735 z júla 1922. V neskorších rokoch bola povinnosť takto označovať zbrane zakotvená v predpise D-XIII-3 „Udržování a opravy zbroje“. Toto značenie sa skladalo z čísla útvaru, skratky jeho názvu, spravidla tvoreného 1-3 písmenami a evidenčného čísla zbrane. Zhodná značka bola vyrazená aj na okrúhly štítok, ktorý sa pripevnil na pažbu pušky, ku ktorej bodák patril.


Skratky útvarov:
A Automobilové prápory
AD Automobilové odd. delostrelectva
AZ Automobilová zbrojovka
BS Brigádny súd sa vojenský prokurátor
C Cyklistické prápory
D Delostrelecké pluky
DOV Doplňovacie okresné veliteľstvo
DPLV Delostrelecký protilietadlový pluk
DPS Divízne proviantné sklady
DSH Výcvikový tábor Humenné
DSj Výcvikový tábor Jince Čenkov
DSP Výcvikový tábor Plavecké Podhradie
DSV Výcvikový tábor Vyškov
DZ Divízna zbrojnica
G Štátne vojenské reálne reformné gymnázium Mor. Třebová
H Horské pešie pluky
HB Veliteľstvo horských brigád
HDB Veliteľstvo hrubej delostreleckej brigády
HLD Hlavné letecké dielne
HLS Hlavný letecký sklad
HN Hraničiarske prápory
HTS Hlavný telegrafný sklad
HVS Hlavný vozatajský sklad
HZLS Hlavný železničný sklad
HZNS Hlavný ženijný sklad
HZS Hlavný zbrojný sklad
IP Inštrukčný prápor
IS Vysoká intendačná škola
J Jazdecké pluky
JB Veliteľstvo jazdeckej brigády
L Letecké pluky
LDB Veliteľstvo ľahkej delostreleckej brigády
M Delostrelecká meričská náhradná rota
MT Muničná továreň
OS Odevný sklad
P Pešie pluky
PB Veliteľstvo peších brigád
PD Veliteľstvo peších divízií
PDB Veliteľstvo poľných delostreleckých brigád PUV Pluky útočnej vozby / pôvodne prápor útočnej vozby/
PV Pancierový vlak
PZ Roty pomocného zdravotníctva
S Hradná stráž
SP Strojný prápor
SRB Štábna rota zemského vojenského veliteľstva v Brne
SRBR Štábna rota Z.V.V. v Bratislave
SRM Štábna rota MNO
SRP Štábna rota Z.V.V. v Prahe
SRU Štábna rota Z.V.V. v Užgorode
T Telegrafné prápory
TDB Veliteľstvo ťažkých delostreleckých brigád
TS Škola pre telesnú výchovu
UA Automobilové učilište
UD Delostrelecké učilište a inštrukčný delostrelecký oddiel
UJ Jazdecké učilište
UL Letecké učilište
UP Pechotné učilište
UT Telegrafné učilište
UUV Učilište útočnej vozby
UV Útočná vozba / pôvodný návrh vozatajské učilište /
UZ a UZN Ženijné učilište
V Vozatajské prápory
VA Vojenská akadémia
VAM Vojnový archív a múzeum
VEK Vojenská evidencia koňstva
VH Vojenský žrebčinec
Vchu Vojenský chemický ústav
VMT Vojenská muničná továreň
VP Vodný prápor
VPB Vojenská polícia Bratislava
VS Vysoká vojenská škola
VT Vojenská trestnica
VTLU Vojenský technický a letecký ústav
VV Vojenská väznica
VZS Vojenský zdravotnícky sklad
VZU Vojenský zemepisný ústav
Z Vojenské zásobárne
ZL Železničný pluk
ZLS Zemský letecký sklad
ZN Ženijné pluky
ZU Vojenský zemepisný ústav /pôvodný návrh zbrojné učilište /
ZZ Zemská zbrojnica
Po skončení 2. svetovej vojny bola výroba bodákov vz.24 obnovená. Značenie bolo prebrané z obdobia 1.republiky a prvé série majú prejímacie značky E3*46. Na čepeli je opäť značenie ČSZ doplnené písmenom označujúcim výrobnú sériu.
V roku 1947 bodáky prejímané neboli.
V roku 1948 sú opäť značené klasickou prejímacou značkou E3*48 a objavuje sa kód „tgf“ na zadnej strane hlavice rukoväte.
V roku 1949 bodáky opäť prejímané neboli.
V roku 1950 sa objavuje nová prejímacia značka, používaná od roku 1949 v tvare E95x50 (x v tomto prípade reprezentuje skrížené meče)
Z tohto obdobia sú známe ešte bodáky značené výhradne skríženými mečmi, úplne bez značiek, prípadne značené písmenami VM v obdĺžnikuPošvy bodákov boli značené na nose pošvy. Značenie bolo podobné ako u bodákov – pošvy určené pre armádu sa značili značkou ČSZ a prejímacou kontrolnou značkou. Okrem pošiev značených značkou ČSZ existuje aj pošvy značené logom výrobcu, predovšetkým firmy KOMO (ovál v ktorom sa nachádzajú dve písmená O, pričom vnútri prvého je K a druhého M) a Zbrojovky Brno (písmeno Z v krúžku). Pod logom výrobcu sa spravidla nachádza prejímacia kontrolná značka ako je opísaná vyššie, iba u firmy KOMO je jej tvar H*26 (do roku 1928), potom sa mení na ZI*29. Táto značka sa udržala až do roku 1933, keď sa stala Zbrojovka Brno monopolným dodávateľom bodákov vz.24 pre československú armádu.
Po 2. svetovej vojne sa mení značenie aj na pošvách bodákov vz.24. Namiesto pôvodného značenia ČSZ sú značené logom Zbrojovky Brno – Z vo vývrte hlavne.
V roku 1948 sa logo mení na kód „tgf“Žandári (četnictvo)


Bodáky sú spravidla na hlavici značené ČET a evidenčným číslom podobne ako tomu bolo u armádnych zbraní, nemajú ale kontrolné prejímacie značky.


Zdroj:
Jan Šmíd: Československé bodáky a útočné nože po roku 1945, Strelecká Revue 2/89
Jan Šmíd: Československý bodák vz.1924 a jeho miniatury, Strelecká Revue
Vladimír Sklenka: Chladné zbrane a zbroj zo zbierok Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, Štúdio HARMONY, Banská Bystrica 2006, ISBN: 80-89151-12-4
CZK - bodák vz. 24 k pušce vz. 24 - bodák vz.24 s pošvou vyrobenou firmou KOMO

bodák vz.24 s pošvou vyrobenou firmou KOMO
CZK - bodák vz. 24 k pušce vz. 24 - prejímacia kontrolná značka z roku 1946

prejímacia kontrolná značka z roku 1946
URL : https://www.valka.cz/CZK-bodak-vz-24-k-pusce-vz-24-t40438#241046Verze : 0
Bodák vz.24 byl o něco kratší, než vz.23.
Pripájam foto zobrazujúce spôsob nosenia.
URL : https://www.valka.cz/CZK-bodak-vz-24-k-pusce-vz-24-t40438#154938Verze : 0
Bodák vz.24 byl oproti vz.23 nejen kratší, ale i delší Laughing Existovaly totiž dva druhy bodáku vz.23 - dlouhý s délkou čepele 403mm a krátký s délkou čepele 250mm. Bodák vz.24 měl délku čepele 300mm.
URL : https://www.valka.cz/CZK-bodak-vz-24-k-pusce-vz-24-t40438#155184Verze : 0
MOD
Pripájam pár fotografii rôznych druhov závesníkov používaných pre bodák vz.24:


1. klasický závesník používaný československou armádou. Existovalo viac variant tvaru obšitia závesníkov. Tento vychádza z klasických rakúsko-uhorských vzorov
2. závesník používaný členmi finančnej stráže. Tento závesník sa používal aj pre bodák vz.33
3. spoločný závesník pre bodák vz.24 a služobnú šablu vz.29 používaný československými žandármi (četníkmi).


foto: internet (aukro.cz; detektorweb.cz)
URL : https://www.valka.cz/CZK-bodak-vz-24-k-pusce-vz-24-t40438#241052Verze : 0
Ahojte,


mozete prosim poradit? Nie vsetky znacky na bodaku, ktory mam neviem presne dohladat. Prosim vid. FOTO.
Bodak vyrobila spolocnost KOMO
Je tam znacka H co predpokladam bude H - Horské pešie pluky
Levik tak to je jasne ale cislo 27 neivem nikde dohladat.
Na bodaku (cepeli) je este ČSZ I a na rukoveti cislo 35.


Za vase postrehy dakujem.
URL : https://www.valka.cz/CZK-bodak-vz-24-k-pusce-vz-24-t40438#589884Verze : 0