Main Menu
User Menu

SOV - 3VBM3/3VBM6/3VBM7 (strely BM9/ BM12/ BM15 )

Náboje s protipancierovou podkalibrovou strelou pre T-72

Náboje 3VBM3, 3VBM6 a 3VBM7 s protipancierovými podkalibrovými strelami BM9, BM12 a BM15


Strely BM9, BM12 a BM15 sú zložené z : tela strely, ktoré váži 3,615 kg a tvorí aktívnu časť strely. Telo strely BM9 je vyrobené z kvalitnej legovanej ocele ktorá je bezjadrová , strely BM12 a BM15 majú telo strely vyrobené z ocele v ktorej sa nachádza tvrdé jadro vyrobené zo spekaného karbidu wolfrámu z vysokou hustotou. Telo strely je za letu stabilizované šípovou stabilizáciou.
Šípová stabilizácia, má 5 stabilizačných krídiel na ktorých sú osadené vodiace čapy. Princíp šípovej stabilizácie vychádza z princípu, využívaného k zaisteniu stability šípu, teda na využití stabilizačného momentu pôsobiacich aerodynamických síl. Základnou podmienkou uplatnenia šípovej stabilizácie je poloha pôsobenia výslednice aerodynamických síl za ťažiskom. Takže ak dôjde za letu k vychýlenu osi strely od smeru dotyčnice ku dráhe t.j. vznikne uhol nadbehu, výslednica aerodynamických síl vytvorí moment, ktorý pôsobí k zmenšení uhlu ,t.j. natáča strelu opačným smerom, až sa stotožní jej os z dotyčnicou ku dráhe. Zotrvačnosťou osa strely prekmituje na druhú stranu vzhľadom k dotyčnici a celý dej sa opakuje. Os šípovej strely tak vykonáva tlmený kývavý pohyb okolo dotyčnice ku dráhe.
Okolo strely a krídlovej stabilizácie je nalepený spáliteľný plášť, ktorý obsahuje nitrocelulózový trubičkový prach umožňujúci zvýšenie počiatočnej rýchlosti až na 1800 m/s.
Na tele strely je prichytené puzdro kalibru 125 mm , ktoré slúži k vedeniu podkalibrovej strely v hlavni, ktoré sa po výstrele pred hlavnou oddelí.
V zadnej časti strely je umiestnená stopovka ktorá slúži k označeniu dráhy strely
Priebeh výstrelu.


Po vzplanutí ostrej prachovej náplne nábojky sa pôsobením teploty vzniknutej pri horení nábojky automaticky zapáli prídavná prachová náplň podkalibrovej strely. Plyny ktoré vznikajú horením prachových náplní uvádzajú strelu do pohybu. Pri pohybe strely vo valcovej časti hlavne sa tesniaci krúžok a medené strediace kolíky stlačia a pri ďalšom pohybe strely v hlavni bude plniť krúžok tesniacu úlohu. V hlavni je strela vycentrovaná deleným vodiacim krúžkom a vrcholmi stabilizačných krídiel.
Vodiaci krúžok zachytáva tlak prachových plynov a udáva strele otáčavý pohyb pre zabezpečenie presnosti streľby silou, ktorá vzniká ako výsledok prieniku prachových plynov cez špeciálne šikmé otvory v sekciách. K oddeleniu segmentov vodiaceho krúžku dochádza za ústim hlavne vplyvom tlakov prachových plynov na ústi a vplyvom odporu vzduchu. Tieto tri sekcie dopadajú na terén pred tankom vo vzdialenosti od 15 do 1000 m s rozptylom ∓20 od smeru streľby .


Účinok protipancierových podkalibrových striel.


Účinok protipancierových podkalibrových striel v cieli je vyjadrený požiadavkou na prebitie panciera danej kvality a danej hrúbky, t.j. je vyjadrený požiadavkou priebojnosti. Priebojnosť protipancierovej podkalibrovej strely do značnej miery závisí na dopadovej energii, t.j. na energii strely v okamžiku nárazu na prekážku .To znamená , že s rastúcou dopadovou rýchlosťou sa bude priebojnosť danej strely zväčšovať. Preto je výhodné viesť streľbu strelami BM9, BM12 a BM15 na kratšiu vzdialenosť t.j. približne 800 – 1500 m , kde sa uplatní ich vysoká počiatočná rýchlosť.
Priebojnosť striel BM9, BM12 a BM15 bude taktiež výrazne závisieť aj od materiálu a jadra striel s ktorých sú vyrobené. Na výrobu striel BM12 a BM15 sa používa vysoko kvalitná oceľ do ktorej je umiestnené jadro ( o hmotnosti 270 g ) s viac ako 85% žiarupevného karbidu wolfrámu s mernou hmotnosťou približne 16000 kg.m-3. Tieto strely umožňujú prebitie panciera hrubého 250 mm na vzdialenosť 2000 m.
Strela BM9 je vyrobená z vysoko kvalitnej ocele ktorá neobsahuje žiadne jadro. Preto je účinok tejto strely podstatne nižší než u striel BM12 a BM15.Táto strela je prvá z typov podkalibrových striel zavedených pre tank T-72.
Protipancierové podkalibrové strely sú vždy riešené bez výbušnej náplne. Tým však nie je v žiadnom prípade znížená ich bojová hodnota. Podkalibrové strely prenikajú pancierom s prebytkom energie pričom sa vytvoria na vnútornej strane panciera rozsiahle výtrže a jadro strely sa roztriešti na niekoľko črepín vplyvom vnútorných napätí vyvolaných deformáciami a ohrevom pri prenikaní pancierom, a preto je ich účinok porovnateľný s účinkom výbušných striel plného kalibru.


Náboj s protipancierovou podkalibrovou strelou
1- balistická kukla, 2- telo strely, 3- vodiaci krúžok, 4- tesniaci krúžok, 5- spáliteľný plášť,
6- stabilizačné krídla, 7- strediace kolíky, 8- spáliteľná nábojka Ž 40, 9- tesniaca nábojnica
URL : https://www.valka.cz/SOV-3VBM3-3VBM6-3VBM7-strely-BM9-BM12-BM15-t40279#154218Verze : 0
MOD