Main Menu
User Menu

Základní výcviková škola [2004-2009]

Elementary Training School

Základná výcviková škola

Základná výcviková škola

     
Název:
Name:
Základní výcviková škola
Originální název:
Original Name:
Základná výcviková škola
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.2004
Předchůdce:
Predecessor:
1. výcviková základňa vojakov základnej služby
Datum zániku:
Disbanded:
01.07.2009
Nástupce:
Successor:
Prápor výcviku
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2004-01.07.2009 Veliteľstvo výcviku
Dislokace:
Deployed:
01.07.2004-01.07.2009 Martin, Kasárna 4. československé brigády

Velitel:
Commander:
01.07.2004-29.09.2005 Burda, Ján (Podplukovník)
29.09.2005-01.11.2005 Minarčin, Milan - poverený velením (Major)
01.11.2005-01.04.2008 Matta, Ľubomír (Podplukovník)
01.04.2008-01.09.2008 Minarčin, Milan - poverený velením (Major)
01.09.2008-01.07.2009 Grnáč, Roman (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.07.2004-30.06.2009 veliteľstvo a štáb
01.07.2004-30.06.2009 čata podpory velenia
01.07.2004-30.06.2009 1. výcviková rota
01.07.2004-30.06.2009 2. výcviková rota
01.07.2004-30.06.2009 3. výcviková rota
01.07.2004-30.06.2009 obväzisko
01.07.2004-30.06.2009 VVP Kamenica nad Cirochou
Čestný název:
Honorary Name:
17.07.2007-30.06.2009 Základná výcviková škola Juraja Langsfelda
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
URL : https://www.valka.cz/Zakladni-vycvikova-skola-2004-2009-t38813#295136Verze : 0
MOD
Znak ZVS Martin, platný od 01/2005
URL : https://www.valka.cz/Zakladni-vycvikova-skola-2004-2009-t38813#146805Verze : 0
MOD
Základná výcviková škola Martin vznikla v dňa 1. júla 2004 v podriadenosti Veliteľstva výcviku Martin.

Úlohou útvaru je vykonávať základný výcvik profesionálnych vojakov nastupujúcich do služby v OS SR a vybaviť ich potrebnými vedomosťami a základnými vojenskými zručnosťami, ktoré im vytvoria základ pre riešenie lokálnych úloh v operačnom prostredí.
Profesionálni vojaci majú počas výcviku získať základné vojensko–odborné vedomosti, zručnosti a praktické návyky potrebné pre ich ďlašiu službu v OS SR.
Cieľom výcviku je vychovať všestranne pripraveného vojenského profesionála na výkon základných funkcií (príslušníkov družstiev, obslúh a posádok) v OS SR.

VÚ 1300

Oficiálna stránka útvaru

Velitelia:
01.07.2004- 29.09.2005: pplk. Ing. Ján Burda
30.09.2005- 30.10.2005: mjr. Ing. Milan Minarčin
01.11.2005- : pplk. Ing. Ľubomír Matta
01.09.2008- pplk. Ing. Roman Grnáč
URL : https://www.valka.cz/Zakladni-vycvikova-skola-2004-2009-t38813#146803Verze : 1
MOD
Dňa 27.9.2007 bol slávnostnou ceremóniou Základnej výcvikovej škole na základe rozkazu prezidenta SR zapožičaný čestný názov Základná výcviková škola Juraja Langsfelda.


Rozkaz Prezidenta Slovenskej republiky č. 6/2007 zo dňa 17.7.2007:


Citace :

6
R O Z K A Z
PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY


zo 17. júla 2007


o zapožičaní čestného názvu


Čl. 1


Podľa § 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky zapožičiavam Vojenskému útvaru 1300 – Základnej výcvikovej škole Martin čestný ná-
zov ZÁKLADNÁ VÝCVIKOVÁ ŠKOLA JURAJA LANGSFELDA.


Čestný názov zapožičiavam za zodpovedné zabezpečovanie základného výcviku záujemcov o štátnu službu profesionálnych vojakov, ako aj za výbornú úroveň prípravy čakateľov na profesionálnu službu osvojujúcich si základné vojenské vedomosti, zručnosti a praktické návyky potrebné na splnenie podmienok na zaradenie do vstupného odborného výcviku v odborných výcvikových školách.


Príslušníci Základnej výcvikovej školy Martin sa prihlásili k národným a bojovým tradíciám slovenského dobrovoľníckeho zboru z rokov 1848 a 1849, k významnej osobnosti vojenských dejín Slovenska, rodákovi z Turca, Jurajovi Langsfeldovi; sú rozhodnutí svojou prácou napĺňať jeho odkaz.


Zapožičanie čestného názvu prispeje k ďalšiemu posilneniu historického vedomia vychádzajúceho z významných udalostí vojenských dejín Slovenska a najmä k prehĺbeniu hrdosti na osobnosť Juraja Langsfelda. Súčasne zaväzuje všetkých jej príslušníkov kvalitne plniť ciele výchovy a výcviku.


Príslušníkom Základnej výcvikovej školy Juraja Langsfelda blahoželám k zapožičaniu čestného názvu.


Čl. 2


Tento rozkaz nadobúda účinnosť 17. júla 2007.Ivan G A Š P A R O V I Č , v. r.
prezident
Slovenskej republiky
URL : https://www.valka.cz/Zakladni-vycvikova-skola-2004-2009-t38813#232315Verze : 0
MOD