Main Menu
User Menu

Claudius Caudex, Appius

konsul Appius Claudius Caudex
(??? - ???)


O životě tohoto muže se podobně jako o mnoha jeho součastnících ví jen tolik, co souviselo s jeho zapojením do první punské války, jež je v pramenech relativně obšírně popsána.


Roku 265 nebo 264 př.n.l. vypukla diplomatická krize mezi Římem a Karthágem. Karthágo ovládlo Messanu, jíž přišlo původně na pomoc proti syrakúskému obležení, ale následně ji prakticky okupovalo. Mamertinové, vládci Messany, se obrátili kromě Karthága se žádostí o pomoc i na Řím, ale ten nezareagoval zdaleka tak svižně jako Kartháginci. Nyní část Mamertinů požadovala, aby kartháginskou nadvládu raději vystřídala nadvláda římská.


V době, kdy Římané pod vlivem tohoto vývoje dlouze rozhodovali o dalším postupu, byl právě Appius Claudius Pulcher jedním z nejhorlivějších zastánců rozhodné akce proti Karthágu. Dělo se tak pravděpodobně na jaře 264 př.n.l., neboť římští konsulové tou dobou nastupovali úřad 1. července. Jakmile přesvědčil občany, aby se přiklonili spíše na jeho stranu, byl pochopitelně App. Claudius Pulcher zvolen konsulem, aby tuto záležitost sám vyřídil. Taková byla pravidla předvolebního boje v antickém Římě.


Římské lidové shromáždění kompromisně rozhodlo, že Karthágu nevyhlásí válku, ale bude přinuceno opustit Messanu. App. Claudius Pulcher tedy odcestoval do Rhegia, ležícího na Apeninském poloostrově naproti Messaně, a sílu svých argumentů podepřel několika legiemi.


V popisu následujících událostí se různé zdroje trochu liší; nejpravděpodobněji vypadá tento scénář: do Syrakús byl po moři z Rhegia pod rouškou noci vyslán vojenský tribun (vyšší důstojník) Gaius Claudius (možná příbuzný konsula). Ten ve městě oznámil záměr Říma vyslat do Messany vojsko a protože se setkal s nadšením Mamertinů, vrátil se do Rhegia a vydal se do Messany znovu, tentokrát s několika loděmi naloženými vojenskou posádkou. Lodě byly však Kartáginci zajaty.


Kartáginci v Messaně (pod vedením vojevůdce Hannóna) se však nechtěli pouštět do otevřené konfrontace, a tak zajatá plavidla i muže vrátili Římanům jako gesto dobré vůle a zároveň symbolické upozornění, že pro ně nemá smysl pokoušet se dostat se na Sicílii. Gaius Claudius však s typickou římskou zarputilostí svou výpravu zopakoval, tentokrát úspěšně - vylodil se v messanském přístavu a rychle ho obsadil. Jakmile se objevili Římané, Mamertinové vpodstatě vyhnali kartáginskou posádku (která se stáhla do citadely) a její místo zaujala posádka římská. Kartáginský vojevůdce Hannón odjel spor vyřešit do Rhegia, kde se nechal Appiem Claudiem přesvědčit k ústupu - nalodil se a i se svou posádkou a odplul do Karthága.


Tam byl však za zbabělost popraven, Kartáginci vyslali armádu zpět na Sicílii, spojili se se Syrakúsany a Messanu oblehli. App. Claudius Pulcher rozhodl, že Římané neustoupí, jak navrhoval velitel města, a vyslal k obléhatelům posla se žádostí, aby se od města stáhli. Když neuspěl, vyhlásil Karthágu válku, odvedl čtyři legie a vylodil se osobně na Sicílii, kde prorazil kartáginskou blokádu a vešel v čele armády do Messany.


Před Messanou pak tato římská armáda porazila nejdříve Syrakúsany, kteří město blokovali z jihu a jež donutila ustoupit až do svého města, a následujícího dne Kartágince, blokující Messanu ze západu, čímž obklíčené město osvobodila (šlo o první bitvu Římanů proti Karthágu). Zatímco Syrakúsané byli ve svém městě pravděpodobně koncem roku krátce oblehnuti Římany, Kartáginci ustoupili dále na západ. Římané se poté vydali opět proti nim a donutili je ustoupit až k Akregantu.


Když se následujícího léta Claudius vzdával svého konsulského úřadu, byl syrakśuký vládce Hieron uzavřený v Syrakúsách a Kartáginci vytlačeni k Akregantu. Konsul však neslavil triumf, k žádnému většímu střetu tedy toho roku zřejmě nedošlo (vítězství v obou bitvách před Messanou si nárokovali jak Syrakúsané, tak Kartáginci; o oprávněnosti jejich nároků svědčí to, že se po nich od Messany stáhli).


Jeho další osudy nejsou známy. Jeho syn Publius Claudius Pulcher se stal také konsulem, jeho kariára však skončila neslavně.
URL : https://www.valka.cz/Claudius-Caudex-Appius-t38469#145787Verze : 0